Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường tôi đi để đạt được đến nơi mà tôi muốn "

Toyota / Lexus bao tri sua chua xe con(kiểu chữ vni-times)

Thảo luận trong 'Ô tô' bắt đầu bởi MinhDe, 9/6/15.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. MinhDe
  Offline

  MinhDe Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  3/6/15
  Số km:
  9
  Được đổ xăng:
  15
  Xăng:
  388 lít xăng
  Muïc luïc:

  Caùc töø vieát taét trong baøi.................................................................................. 4

  Lôøi noùi ñaàu .................................................................................................... 5


  PHAÀN 1: QUY TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA OÂTOÂ CON.

  KYÕ THUAÄT BAÛO DÖÔÕNG OÂTOÂ CON.

  Chöông 1: Quy trình baûo döôõng söûa chöõa oâtoâ con..................................... 7

  1.1 Khaùi nieäm, muïc ñích, tính chaát cuûa vieäc baûo döôõng söûa chöõa oâtoâ. 7

  1.2 Cheá ñoä baûo döôõng kyõ thuaät vaø söûa chöõa oâtoâ................................. 7

  1.3 Quy trình coâng ngheä baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ.............................. 9

  1.4 Noäi dung baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ.............................................. 16


  Chöông 2: Kyõ thuaät baûo döôõng oâtoâ con.................................................... 26

  2.1 Giôùi thieäu TOYOTA VIOS........................................................... 26

  2.2 Maùy .............................................................................................. 27

  2.2.1 Ñoäng cô.............................................................................. 27

  2.2.2 Heä thoáng boâi trôn............................................................... 31

  2.2.3 Heä thoáng laøm maùt.............................................................. 34

  2.2.4 Heä thoáng nhieân lieäu........................................................... 37

  2.2.4 Heä thoáng ñaùnh löûa............................................................. 44

  2.2.5 Heä thoáng naïp vaø khôûi ñoäng............................................... 46

  2.3 Gaàm .............................................................................................. 48

  2.3.1 Heä thoáng truyeàn löïc........................................................... 48

  A. Ly hôïp........................................................................... 48

  B. Hoäp soá thöôøng............................................................... 52

  C. Hoäp soá töï ñoäng.............................................................. 53

  D. Truyeàn ñoäng cacñaêng, caàu chuû ñoäng, caàu daãn höôùng. 60

  2.3.2 Heä thoáng treo..................................................................... 62

  2.3.3 Heä thoáng laùi....................................................................... 68

  2.3.4 Heä thoáng phanh................................................................. 72

  2.3.5 Thaân xe.............................................................................. 78


  PHAÀN 2: THIEÁT KEÁ TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA OÂTOÂ CON

  Chöông 3 Nguoàn nhaân löïc vaø cô sôû vaät chaát cuûa traïm baûo döôõng, söûa chöõa

  3.1 Nguoàn nhaân löïc............................................................................ 79

  3.2 Cô sôû vaät chaát............................................................................... 82


  Chöông 4: Xaây döïng traïm baûo döôõng, söûa chöõa...................................... 88

  4.1 Xaùc ñinh quy moâ traïm.................................................................. 88

  4.2 Boá cuïc traïm.................................................................................. 89

  4.3 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho khu vöïc xöôûng................................ 90

  4.4 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho khu vöïc ñaäu xe............................... 90

  4.5 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho khu vöïc haønh chính........................ 90

  4.6 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho khu vöïc cuûa nhaân vieân................... 91

  4.7 Ñaëc ñieåm cuûa xöôûng..................................................................... 91


  Keát luaän: ...................................................................................................... 94

  Caùc taøi lieäu tham khaûo:................................................................................. 95

  Phuï luïc ...................................................................................................... 96


  CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT TRONG BAØI


  Caùc töø vieát taét

  Nghóa tieáng Anh

  Nghóa tieáng Vieät

  ÑOÄNG CÔ, BOÂI TRÔN, LAØM MAÙT, NHIEÂN LIEÄU, ÑAÙNH LÖÛA

  A/T

  Automatic Transmission

  Hoäp soá töï ñoäng

  BTDC

  Before Top Dead Center

  Tröôùc ñieåm cheát treân

  DIS

  Direct Ignition System

  Heä thoáng ñaùnh löûa tröïc tieáp

  DOHC

  Double overhead camshafl

  Truïc cam keùp ñaët treân

  EFI

  Electronic Fuel injection

  Heä thoáng phun xaêng ñieän töû

  M/T

  Mechaniccal transmission

  Hoäp soá thöôøng

  MAX.

  Maximum

  Toái ña

  MIN.

  Minimum

  Toái thieåu

  VVTi

  Variable Valve Timing with Intelligence

  Thay ñoåi thôøi ñieåm phoái khí – thoâng minh

  IG

  Ignition

  Ñaùnh löûa

  IDL

  Idle

  Tín hieäu caàm chöøng

  F

  Full

  Ñaày, ñuû

  L

  Low

  Thieáu, caàn boå sung

  TRUYEÀN ÑOÄNG, TREO, LAÙI, PHANH

  ABS

  Anti –lock Brake System

  Heä thoáng phanh choáng boù cöùng

  ATF

  Automatic Transmission Fluid

  Daàu hoäp soá töï ñoäng

  HOT

  Hot

  Noùng

  COOL

  Cool

  Maùt

  EBD

  Electronic Brake – forceDistribution

  Phaân phoái löïc phanh baèng ñieän

  O/D

  Over Drive

  Tæ soá truyeàn taêng

  SST

  Special Service Tool

  Duïng cuï chuyeân duøng


  LÔØI NOÙI ÑAÀU


  Ngaønh coâng nghieäp oâtoâ laø ngaønh mang tính toång hôïp. Söï phaùt trieån cuûa noù seõ keùo theo caùc ngaønh ngheà vaø caùc dòch vuï khaùc phaùt trieån, thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån beàn vöõng. Ôû nöôùc ta, coâng nghieäp oâtoâ ñöôïc coi laø ngaønh troïng ñieåm, luoân nhaän ñöôïc caùc chính saùch öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc.


  Neàn kinh teá ñang phaùt trieån, nhu caàu ñi laïi cuûa con ngöôøi, vaän chuyeån haøng hoaù ngaøy caøng taêng. Trong ñoù oâtoâ, xe maùy laø phöông tieän chuû yeáu trong giao thoâng ñöôøng boä. Cuøng vôùi caùc chính saùch thueá cuûa nhaø nöôùc veà maët haøng nhaäp khaåu oâtoâ môùi vaø oâtoâ qua söû duïng ñaõ kích thích vieäc mua oâtoâ phuïc vuï cho nhu caàu ñi laïi cuûa caù nhaân ngaøy caøng nhieàu.


  Cuøng vôùi söï taêng tröôûng veà soá löôïng cuûa loaïi phöông tieän naøy thì tình traïng tai naïn giao thoâng do phöông tieän naøy gaây ra cuõng taêng leân. Gaây nhieàu thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn. Nguyeân nhaân laø söï chuû quan cuûa con ngöôøi, ñieàu kieän ñöôøng saù, thôøi tieát vaø caùc loãi kyõ thuaät, hö hoûng baát ngôø cuûa phöông tieän khi ñang löu thoâng treân ñöôøng.


  Nhöõng loãi kyõ thuaät, hö hoûng naøy ñeàu coù theå kòp thôøi phaùt hieän vaø khaéc phuïc neáu phöông tieän ñöôïc baûo döôõng, söûa chöõa theo ñuùng ñònh kyø vaø ñuùng quy ñònh. Vieäc baûo döôõng, söûa chöõa ñöôïc thöïc hieän phaàn lôùn ôû caùc garage. Maø haàu heát caùc garage ñaõ ñöôïc xaây döïng töø laâu khi maø kyõ thuaät oâtoâ chöa ñöôïc phaùt trieån maïnh nhö ngaøy nay. Thieáu caùc trang thieát bò chuaån ñoaùn, kieåm tra, duïng cuï laøm vieäc vaø moâi tröôøng laøm vieäc thieáu an toaøn.


  Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cho coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ nhieàu garage môùi ñöôïc thaønh laäp vôùi ñaày ñuû caùc trang thieát bò, duïng cuï phuïc vuï cho coâng vieäc. Beân caïnh ñoù caùc haõng oâtoâ cuõng môû nhieàu caùc traïm baûo döôõng, baûo trì cho oâtoâ chính haõng. Ñaûm baûo cho saûn phaåm luoân hoaït ñoäng vôùi ñoä tin caäy cao nhaát, laøm haøi loøng caùc yeâu caàu dòch vuï cuûa chuû phöông tieän.


  Ñeå hieåu roõ tính quan troïng, caàn thieát cuûa vieäc baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ theo ñuùng ñònh kyø vaø ñuùng quy ñònh. Cuõng nhö laø caùc thieát bò, duïng cuï, moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn ñaûm baûo cho coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa trong garage, traïm baûo döôõng maø choïn ñeà taøi:

  “Quy trình baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ con 4-7 choã. Thieát keá traïm baûo döôõng, söûa chöõa theo tieâu chuaån”.


  Do tính ña daïng veà coâng duïng, caáu taïo cuûa oâtoâ maø thôøi gian laøm luaän vaên coù haïn neân ñeà taøi giôùi haïn ôû oâtoâ con 4 – 7 choã. Vì theá traïm baûo döôõng, söûa chöõa cuõng ñöôïc thieát keá ñeå phuïc vuï cho loaïi xe naøy. Tieâu chuaån thieát keá traïm baûo döôõng ñöôïc laáy tuyø theo quy ñònh cuûa caùc haõng xe. Döôùi ñaây ñöôïc laáy theo tieâu chuaån cuûa haõng Mitsubishi.  Ñeà taøi nghieân cöùu bao goàm 2 phaàn sau:

  Phaàn 1: Quy trình baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ. Kyõ thuaät baûo döôõng söûa chöõa oâtoâ con ( cuï theå xe TOYOTA VIOS)

  Phaàn 2: Thieát keá traïm baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ con  Trong quaù trình laøm luaän vaên, do kieán thöùc coøn nhieàu haïn cheá vaø kinh nghieäm thöïc teá khoâng nhieàu neân khoâng traùnh ñöôïc sai soùt. Raát mong söï goùp yù vaø chæ baûo cuûa caùc thaày vaø caùc baïn.


  Luaän vaên ñöôïc hoaøn thaønh ñuùng tieán ñoä laø nhôø söï chæ daãn cuûa caùc thaày höôùng daãn vaø caùc thaày trong boä moân; söï giuùp ñôõ, goùp yù nhieät tình cuûa anh Tuaán - nhaân vieân coâng ty Mekong Auto vaø cuûa caùc baïn trong lôùp CO03 tröôøng ÑH Giao Thoâng Vaän Taûi HCM.  Chaân thaønh caûm ôn!


  Tp HCM, thaùng 03 naêm 2008.

  Sinh vieân thöïc hieän.


  Nguyeãn Dieäp Kim Ngoïc


  PHAÀN 1: QUY TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA OÂTOÂ CON

  KYÕ THUAÄT BAÛO DÖÔÕNG OÂTOÂ CON


  CHÖÔNG 1: QUY TRÌNH BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA OÂTOÂ CON


  1.1 Khaùi nieäm, muïc ñích vaø tính chaát cuûa vieäc baûo döôõng, söûa chöõa.  Baûo döôõng

  Söûa chöõa

  Khaùi nieäm

  Laø nhöõng hoaït ñoäng, bieän phaùp kyõ thuaät nhaèm duy trì tình traïng kyõ thuaät toát cuûa xe trong quaù trình söû duïng


  Laø nhöõng hoaït ñoäng, bieän phaùp kyõ thuaät nhaèm khoâi phuïc laïi khaû naêng laøm vieäc cuûa caùc chi tieát, cuïm, toång thaønh.


  Muïc ñích

  Duy trì tình traïng kyõ thuaät toát cuûa xe, ngaên ngöøa hö hoûng coù theå xaûy ra, thaáy tröôùc caùc hö hoûng ñeå kòp thôøi söûa chöõa. Ñaûm baûo cho oâtoâ chuyeån ñoäng vôùi ñoä tin caäy cao.


  Khoâi phuïc khaû naêng laøm vieäc cuûa caùc chi tieát, toång thaønh oâtoâ ñaõ bò hö hoûng.


  Tính chaát

  Cöôõng böùc, döï phoøng nhaèm ngaên ngöøa caùc hö hoûng coù theå xaûy ra trong quaù trình söû duïng.


  Ñöôïc thöïc hieän theo yeâu caàu do keát quaû kieåm tra cuûa baûo döôõng hay theo ñònh ngaïch km xe chaïy do Nhaø nöôùc ban haønh  1.2 Cheá ñoä baûo döôõng kyõ thuaät vaø söûa chöõa oâtoâ con

  Theo “ Quy ñònh baûo döôõng kyõ thuaät, söûa chöõa oâtoâ” ( soá 992/2003/ QÑ - BGTVT)ñöôïc ban haønh 2003 cuûa Boä GTVT thì :


  1.2.1 Baûo döôõng kyõ thuaät:

  Goàm caùc coâng vieäc : laøm saïch, chuaån ñoaùn, kieåm tra, xieát chaët, thay daàu môõ, boå sung nöôùc laøm maùt, dung dòch.


  Phaân caáp : 2 caáp

  - Baûo döôõng haøng ngaøy ( BDHN) :

  - Baûo döôõng ñònh kyø ( BDÑK)  Chu kyø baûo döôõng ñònh kyø: ñöôïc tính theo quaõng ñöôøng hoaëc thôøi gian cuûa oâtoâ, thuyø theo ñònh ngaïch naøo ñeán tröôùc

  - Ñoái vôùi oâtoâ coù höôùng daãn khai thaùc söû duïng cuûa haõng saûn xuaát thì phaûi tuaân theo quy ñònh cuûa nhaø cheá taïo.

  - Đối với những oâtoâ khoâng coù hướng dẫn khai thaùc sử dụng thì tuaân theo quy ñònh sau:


  Loaïi oâtoâ

  Traïng thaùi kyõ thuaät

  Chu kyø baûo döôõng

  Quaõng ñöôøng (km)

  Thôøi gian (thaùng)

  Oâtoâ con

  Chaïy raø

  1.500

  -

  Sau chaïy raø

  10.000

  6

  Sau söûa chöõa lôùn

  5.000

  3

  Oâtoâ khaùch

  Chaïy raø

  1.000

  -

  Sau chaïy raø

  8.000

  6

  Sau söûa chöõa lôùn

  4.000

  3

  Oâtoâ taûi, Mooùc, Sômi rômooùc

  Chaïy raø

  1.000

  -

  Sau chaïy raø

  8.000

  6

  Sau söûa chöõa lôùn

  4.000

  3


  1.2.2 Söûa chöõa:

  Goàm caùc coâng vieäc :Kiểm tra, chẩn ñoaùn, thaùo lắp ñieàu chỉnh vaø phục hồi chi tiết, thay thế cụm chi tiết, tổng thaønh của oâtoâ

  Phaân loại : 2 loaïi :

  - Söûa chöõa nhoû:Khaéc phục nhöõng hö hoûng ñoät xuaát hay taát yeáu của caùc chi tieát, cuïm maùy. Coù thaùo maùy vaø thay theá toång thaønh, neáu noù coù yeâu caàu phaûi söûa chöõa lôùn.

  - Söûa chöõa lôùn : coù 2 loaïi

  + Söûa chöõa lôùn toång thaønh :sửa chữa phục hồi caùc chi tiết cơ bản, chi tiết chính của tổng thaønh ñoù

  + Söûa chöõa lôùn oâtoâ: sửa chữa, phục hồi từ 5 tổng thaønh trở leân hoặc sửa chữa đñồng thời đñộng cơ vaø khung oâtoâ
  1.3 Quy trình coâng ngheä baûo döôõng vaø söûa chöõa

  1.3.1 Nhöõng chuù yù khi thöïc hieän coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa.


  1. Caàn tìm hieåu kyõ coâng vieäc ñang laøm vaø tieán haønh töøng coâng vieäc moät caùch chính xaùc. Thaûo luaän vôùi chuyeân gia neáu nhö khoâng hieåu moät vaán ñeà naøo ñoù.  2. Tröôùc khi tieán haønh coâng vieäc phaûi phuû söôøn, phuû gheá, phuû saøn ñeå khoâng laøm baån vaø xöôùc xe cuûa khaùch.


  3. Keùo phanh tay khi tieán haønh coâng vieäc. Hoaëc duøng taán chaën baùnh xe, ñaët tröôùc hay sau cuûa baùnh tröôùc hoaëc baùnh sau.


  4. Khi söû duïng kích luoân duøng giaù ñôõ:

  + Naâng haï xe moät caùch caån thaän vaø chính xaùc.

  + Khi ñaët kích döôùi daàm ngang hay caàu xe, ñóa kích phaûi ñaët ôû phaàn taâm cuûa chi tieát ñöôïc kích vaø chuù yù ñeå ñóa kích khoâng bò tröôït.

  + Khi duøng giaù ñôõ thaân xe thì giaù phaûi ñöôïc ñieàu chænh ñoä cao phuø hôïp

  + Vò trí naâng xe vaø vò trí ñôõ xe ôû caùc kieåu xe khaùc nhau thì khaùc nhau.


  5. Khi söû duïng caàu naâng thì phaûi chuù yù :

  + Ñaùnh xe vaøo caàu sao cho troïng taâm xe naèm trong dieän tích ñôõ cuûa taám ñôõ caàu naâng.

  + Khi thöïc hieän naâng ha caàu xe phaûi kieåm tra xung quanh xem coù gì ñaët quaù gaàn caàu naâng khoâng, cöûa xe coù môû, coù ai ôû döôùi caàu xe khoâng … ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng.


  6. Khi tieán haønh ñoùng môû cöûa caàn chuù yù ñeán söï va ñaäp vaøo caùc vaät xung quanh.


  7. Söû duïng caùc duïng cuï chuyeân duøng cho coâng vieäc cuï theá ñeå taêng tính an toaøn cuõng nhö laø naêng suaát laøm vieäc.


  8. Coù nhieàu loaïi daàu, môõ boâi trôn ñöôïc söû duïng trong baûo döôõng, söûa chöõa. Tuyø theo vò trí chuùng ñöôïc söû duïng. Daàu laùi, daàu phanh, daàu hoäp soá ….


  9. Chaïy thöû xe ñeå xaùc ñònh traïng thaùi cuûa ñoäng cô, heä thoáng laùi, heä thoáng phanh…


  10. Khi tieán haønh caùc coâng vieäc lieân quan ñeán heä thoáng ñieän, phaûi thaùo daây aâm ra khoûi aécquy ñeå traùnh chaùy daây do chaïm maïch. Ghi laïi noäi dung boä nhôù tröôùc khi ngaét cöïc aâm aéc quy ñeå traùnh tình traïng boä nhôù bò xoaù.


  11. Sau khi thaùo daây aécquy phaûi ñaët laïi giôø ñoàng hoà, noäi dung ban ñaàu cuûa boä nhôù.


  1.3.2 Caùc duïng cuï duøng trong baûo döôõng vaø söûa chöõa:


  Teân heä thoáng

  Teân duïng cuï

  Caùc chi tieát ñoäng cô

  Duïng cuï giöõ puly truïc khuyûu

  Van thaùo puly truïc khuyûu

  Ñoàng hoà ño ñoä caêng ñai

  Caùp ñoàng hoà ño ñoä caêng ñai

  Duïng cuï thaùo loïc daàu

  Boä duïng cuï ñieàu chænh khe hôû xupap

  Duïng cuï giöõ bích noái

  Côø leâ caân löïc

  Thöôùc laù

  Suùng tra môõ

  Heä thoáng ñaùnh löûa

  Ñoàng hoà kieåm tra, ñieàu chænh ñoäng cô

  Duïng cuï ño tyû troïng rieâng dung dòch aécquy

  Duïng cuï laøm saïch bugi

  Duïng cuï ño khe hôû xupap

  Thöôùc laù

  Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû

  Duïng cuï thaùo loïc xaêng

  Duïng cuï ñieàu chænh vít khoâng taûi

  Ñoàng hoà ño toác ñoä ñoäng cô

  Ñoàng hoà ño noàng ñoä CO

  Ñoàng hoà ño ñoä chaân khoâng

  Gaàm vaø thaân xe

  Ñaàu luïc giaùc 10mm

  Boä duïng cuï söûa moayô baùnh tröôùc vaø vong bi baùnh raêng lieàn truïc

  Côø leâ caân löïc

  Thöôùc caëp

  Gieû lau vaø oáng nhöïa.

  Suùng tra môõ

  Duïng cuï xì van loáp

  Choåi saét  1.3.3 Quy trình baûo döôõng:

  Quy trình baûo döôõng, söûa chöõa ôû caùc traïm baûo döôõng cuûa caùc haõng xe, garage söûa chöõa coù theå khaùc nhau. Phuï thuoäc vaøo trình ñoä quaûn lyù vaø caùch phaân chia coâng vieäc cuûa caùc caáp baûo döôõng, söûa chöõa. Do ñoù quy trình baûo döôõng söûa chöõa döôùi ñaây chæ mang tính chaát tham khaûo.

  [​IMG]

  Phieáu baûo döôõng ñònh kyø

  Bao goàm caùc haïng muïc, thôøi ñieåm vaø caùc coâng vieäc baûo döôõng. Taát caû ñöôïc nghieân cöùu vaø xaùc ñònh töø quan ñieåm kyõ thuaät döïa treân cô sôû ñieàu kieän söû duïng xe (ñöôøng xaù, khí haäu, caùch söû duïng) vaø nhöõng hö hoûng trong quaù khöù. Caùc haïng muïc baûo döôõng cuõng khaùc nhau phuï thuoäc vaøo haõng xe, kieåu xe, naêm saûn xuaát, nöôùc söû duïng. Döôùi ñaây laø phieáu baûo döôõng ñònh kyø cuûa FIAT SIENA 1.3 ( ngoaøi ra coøn coù moät soá phieáu baûo döôõng tham khaûo cuûa TOYOTA ôû phaàn phuï luïc)


  Caùc mục bảo trì

  Soá Km ( ´ 1000km)

  1,5

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  90

  100

  Kieåm tra voû xe

  +


  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra hoaït ñoäng xe  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra nöôùc röûa kính, gaït nöôùc, voøi phun.  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra boá thaéng tröôùc .


  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra boá thaéng sau


  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra gaàm, oáng, cao su, heä thoáng caáp nhieân lieäu vaø heä thoáng thaéng

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Ñoä caêng cuûa curoa, puli

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra haønh trình thaéng tay  +

  +


  +


  +


  +


  Thay nhôùt maùy

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Kieåm tra bôm môõ caùc khoái


  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Thay loïc nhôùt


  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Đoå ñaày dung dòch nöôùc laøm maùt, daàu phanh, daàu trôï löïc laùi, nöôùc röûa kính.

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  Thay bugi
  +


  +


  +


  +


  Kieåm tra möùc nhôùt caàu vaø nhôùt hoäp soá

  +

  +  +
  +  Thay nhôùt caàu vaø nhôùt hoâp soá

  +
  +  Kieåm tra voâ môõ baïc ñaïn baùnh tröôùc vaø sau.

  +

  +


  Thay daàu thaéng.
  +


  +


  +


  +


  Thay lọc taùch hôi.  +


  +


  +


  +


  +

  Caùc muïc baûo trì

  1

  6

  12

  36

  48

  60

  72

  84

  96

  108

  120

  Soá thaùng

  1.3.4 Quy trình coâng ngheä söûa chöõa lôùn:  [​IMG]

  1 Nhaän xe vaøo söûa chöõa

  - Caàn xem xeùt sô boä beân ngoaøi xe ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng vaø traïng thaùi cuûa xe ñöa vaøo söûa chöõa.

  - Laäp bieân baûn ghi nhaän nhöõng phaùt hieän treân xe : nöùt, gaõy, thieáu chi tieát…


  Röûa ngoaøi maùy: - Xaû heát nöôùc laøm maùt, daàu boâi trôn, nhieân lieäu ra khoûi ñoäng cô vaø caùc boä phaän maùy.

  - Duøng dung dòch taåy röûa chuyeân duøng ñeå röûa sô boä caùc boä phaän ñoù.


  2. Thaùo maùy ( thaùo cuïm, thaùo chi tieát)

  Chæ coù trong ñaïi tu maùy môùi thaùo maùy rôøi thaønh chi tieát. Quaù trình thaùo phaûi ñöôïc thöïc hieän theo quy trình coâng ngheä. Caùc nguyeân taéc caàn tuaân thuû khi thaùo maùy:

  - Thôï maùy caàn hieåu roõ caáu taïo cuûa maùy, bieát söû duïng hôïp lyù caùc thieát bò, ñoà gaù. Bieát trình töï thöïc hieän caùc nguyeân coâng thaùo maùy, …

  - Ñoái vôùi maùy phöùc taïp thì phaûi thaùo ra töøng cum, töøng boä phaän sau ñoù thaùo thaønh caùc chi tieát.

  - Thaùo maùy theo trình töï cuûa quy trình coâng ngheä ñeå ít toán thôøi gian nhaát vaø tö theá thuaän lôïi khi laøm vieäc cho thôï.

  - Khoâng söû duïng nhöõng duïng cuï gaây hoûng hoùc, khuyeát taät cho chi tieát maùy.

  - Nhöõng boä phaän ñaëc thuø nhö thieát bò ñieän, thieát bò thuyû löïc, thieát bò nhieân lieäu ñoäng cô … sau khi thaùo caàn chuyeån sang caùc phaân xöôûng chuyeân moân hoaù ñeå söûa chöõa.

  - Caùc chi tieát baét chaët : buloâng, ñai oác, choát, voøng ñeäm, then … ñeå theo nhoùm kích thöôùc vaø theo töøng boä.

  - Nhöõng chi tieát maø phaûi gia coâng theo boä hoaëc coù theå söû duïng tieáp thì khoâng neân thaùo rôøi. Phaûi ñaùnh daáu ñeå baûo ñaûm laép raùp töông quan veà sau.

  - Duøng thieát bò naâng khi thaùo caùc boä phaän naëng .


  3. Röûa chi tieát vaø röûa cuïm.

  Laø coâng ñoaïn quan troïng trong quy trình söûa chöõa. Coâng vieäc laø loaïi boû maøng daàu vaø caùc chaát baån baùm treân ñoù khoûi chi tieát.


  4. Kieåm tra vaø phaân loaïi chi tieát.

  Sau khi röûa chi tieát, tieán haønh kieåm tra vaø phaân loaïi ñeå xaùc ñònh traïng thaùi kyõ thuaät: coù khaû naêng söû duïng ñöôïc nöõa khoâng; hay phaûi thay theá, söûa chöõa.


  5. Gheùp boä chi tieát.

  Laø nguyeân coâng phuï ñeå phuïc vuï cho vieäc laép raùp cuïm vaø laép raùp maùy. Goàm caùc coâng vieäc sau:

  - Löïa choïn boä chi tieát.

  - Kieåm tra vaø löïa choïn caùc chi tieát theo kích thöôùc söûa chöõa.

  - Kieåm tra vaø löïa choïn caùc chi tieát theo nhoùm kích thöôùc.

  - Löïa choïn caùc chi tieát theo troïng löôïng.

  - Laøm saïch gôø, veát xöôùc, söûa nguoäi caùc moái gheùp.

  - Löïa choïn vaø caïo raø caùc boä baùnh raêng.

  - Kieåm tra chung chaát löôïng chi tieát ñöôïc ñöa vaøo phaân xöôûng.

  - Thoáng keâ söï thoâng qua cuûa caùc chi tieát qua phaân xöôûng gheùp boä.


  6. Laép raùp maùy.

  Laø coâng vieäc gheùp caùc chi tieát thaønh caùc caëp vaø caùc cuïm maùy; gheùp caùc cuïm thaønh boä phaän maùy. Vieäc laép raùp phaûi tuaân theo sô ñoà ñoäng cuûa chuùng, caùc ñaëc ñieåm cuûa moái gheùp vaø giaù trò chuoãâi kích thöôùc ñöôïc quy ñònh trong baûn veõ laép.


  7. Chaïy raø , chaïy thöû cuïm vaø maùy sau söûa chöõa.

  Vieäc chaïy raø coù aûnh höôûng ñeán ñoä tin caäy cuûa maùy vaø ñoä oån ñònh veà ñaëc tính laøm vieäc cuûa caùc cuïm. Trong quaù trình chaïy raø seõ dieãn ra söï maøi nghieàn caùc chi tieát maùy, trieät tieâu caùc nhaáp nhoâ cuûa beà maët chi tieát. Taïo söï laøm vieäc oån ñònh cho moái gheùp.

  Quaù trình chaïy raø dieãn ra ôû toác ñoä thaáp, sau ñoù taêng daàn coù boâi trôn caùc cuïm. Thöôøng tieán haønh treân caùc beâï raø chuyeân duøng.


  8. Laép xe

  Sau khi chaïy raø, chaïy thöû cuïm vaø maùy thì laép leân xe hoaøn chænh.


  9. Chaïy thöû xe

  Chaïy thöû xe ñeå kieåm tra söï hoaït ñoäng, traïng thaùi cuûa xe sau khi söûa chöõa. Hoaëc kòp thôøi phaùt hieän nhöõng hö hoûng, truïc traëc khaùc treân xe.


  10. Sôn maùy.

  Maùy caàn ñöôïc sôn ñeå baûo veä beà maët chi tieát khoûi bò gæ vaø taêng thaåm myõ cuûa chi tieát. Quy trình coâng ngheä sôn:

  - Chuaån bò beà maët sôn.

  - Sôn choáng gæ.

  - Traùt mattit.

  - Sôn taïo maøu lôùp beân ngoaøi.

  - Saáy khoâ beà maët sôn.


  11. Giao xe.


  1.4 Noäi dung baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ.

  1.4.1 Baûo döôõng kyõ thuaät:

  A. BAÛO DÖÔÕNG HAØNG NGAØY :

  I Kieåm tra, chuaån ñoaùn

  1 Vieäc kieåm tra, chuaån ñoaùn oâtoâ ñược tieán haønh ở traïng thaùi tónh (khoâng nổ maùy) hoaëc traïng thaùi ñộng (nổ maùy, coù theå laên baùnh).

  2 Quan saùt toaøn boä beân ngoaøi vaø beân trong oâtoâ, phaùt hieän caùc khieám khuyeát cuûa buoàng laùi, thuøng xe, kính chaén gioù, göông chieáu haäu, bieån số, cô caáu naâng haï kính, cöûa leân xuoáng, naép ñoäng cô, khung, nhíp, loáp vaø aùp suaát hơi lốp, cơ cấu naâng haï (nếu coù) vaø trang bị keùo moùc...

  3 Kieåm tra hệ thống ñieän: ắc qui, sự laøm vieäc ổn ñịnh của caùc ñồng hồ trong buồng laùi, ñeøn tín hieäu, ñeøn pha, cốt, ñeøn phanh, coøi, gạt nước, cơ cấu rửa kính, hệ thống quạt gioù...

  4 Kiểm tra hệ thống laùi: Haønh trình tự do của vaønh tay laùi, traïng thaùi laøm việc của bộ trợ lực tay laùi, hình thang laùi.

  5 Kiểm tra hệ thống phanh: Haønh trình tự do của baøn ñạp phanh, trạng thaùi laøm việc vaø ñộ kín của tổng phanh, caùc ñường dẫn hơi, dầu, hiệu lực của hệ thống phanh...

  6 Kiểm tra sự laøm việc ổn ñịnh của ñộng cơ, caùc cụm, tổng thaønh vaø caùc hệ thống khaùc (hệ thống cung cấp nhieân lieäu, boâi trơn, laøm maùt, truyền lực chính, cơ cấu naâng hạ...)

  II Boâi trơn, laøm sạch

  7 Kiểm tra mức dầu boâi trơn của ñộng cơ, truyền lực chính, hộp tay laùi. Nếu thiếu phải bổ sung.

  8 Kiểm tra mức nước laøm maùt, dung dịch ắc qui...

  9 Kiểm tra bình chứa khí neùn, thuøng chứa nhieâân liệu, bầu lọc nhieân liệu, bầu lọc dầu.

  10 Đối với ñộng cơ Diesel cần kiểm tra mức dầu trong bơm cao aùp, bộ ñiều tốc.

  11 Laøm sạch toaøn bộ oâtoâ, buồng laùi, ñệm vaø ghế ngồi, thuøng xe. Lau sạch kính chắn gioù, gương chiếu hậu, ñeøn pha, cốt, ñeøn phanh, biển số.

  B BAÛO DÖÔÕNG ÑÒNH KYØ:

  I Coâng taùc tiếp nhận oâtoâ vaøo trạm bảo dưỡng

  1 Rửa vaø laøm sạch nhôùt.

  2 Coâng taùc kiểm tra, chẩn ñoaùn ban ñầu ñược tiến haønh như mục I của BDHN, treân cơ sở ñoù lập bieân bản hiện trạng kỹ thuật của oâtoâ.

  II Kiểm tra, chẩn ñoaùn, xiết chặt vaø ñiều chỉnh caùc cụm, tổng thaønh, hệ thống treân oâtoâ. Bao gồm caùc tổng thaønh, hệ thống sau:

  ĐỘNG CƠ, HỆ THỐNG LAØM MAÙT, HỆ THỐNG BOÂI TRƠN, HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIEÂN LIỆU, HỆ THỐNG PHỐI KHÍ.

  1 Kiểm tra, chẩn ñoaùn trạng thaùi kỹ thuật của ñộng cơ vaø caùc hệ thống lieân quan.

  2 Thaùo bầu lọc dầu thoâ, xả cặn, rửa sạch. Thaùo vaø kiểm tra rửa bầu lọc dầu li taâm. Thay dầu boâi trơn cho ñộng cơ, maùy neùn khí theo chu kỳ, bơm mỡ vaøo ổ bi của bơm nước. Kiểm tra aùp suất dầu boâi trơn.

  3 Kiểm tra, suùc rửa thuøng chứa nhieân liệu. Rửa sạch bầu lọc thoâ, thay loõi lọc tinh.

  4 Kiểm tra, xiết chặt caùc buloâng, gudoâng nắp maùy, bơm hơi, chaân maùy, vỏ ly hợp, ống huùt, ống xả vaø caùc mối gheùp khaùc.

  5 Thaùo, kiểm tra bầu lọc khoâng khí. Rửa bầu lọc khoâng khí của maùy neùn khí vaø bộ trợ lực chaân khoâng. Kiểm tra hệ thống thoâng gioù cacte.

  6 Thay dầu boâi trơn cụm bơm cao aùp vaø bộ ñiều tốc của ñộng cơ Diesel.

  7 Laøm sạch bề mặt keùt nước, quạt gioù, caùnh tản nhiệt, bề mặt ngoài của ñộng cơ, vỏ ly hợp, hộp số, suùc rửa keùt nước.

  8 Kiểm tra tấm chắn quạt gioù keùt nước laøm maùt, tình trạng của hệ thống laøm maùt, sự roø rỉ của keùt nước, caùc ñầu nối trong hệ thống, van bằng nhiệt, cửa chắn song keùt nước.

  9 Kiểm tra, ñiều chỉnh khe hở nhiệt supap; Độ căng daây ñai dẫn ñộng quạt gioù, bơm nước, bơm hơi.

  10 Kiểm tra ñộ rơ trục bơm nước, puli dẫn ñộng...

  11 Kiểm tra aùp suất xi lanh ñộng cơ. Nếu cần phải kiểm tra ñộ kín khít của supap, nhoùm pittoâng vaø xi lanh.

  12 Kiểm tra ñộ rơ của bạc loùt thanh truyền, trục khuỷu nếu cần.

  13 Kiểm tra hệ thống cung cấp nhieân liệu; kiểm tra caùc ñường ống dẫn; thuøng chứa nhieân liệu; xiết chặt caùc ñầu nối, gía ñỡ; kiểm tra sự roø rỉ của toaøn hệ thống; kiểm tra sự lieân kết vaø tình trạng hoạt ñộng của caùc cơ cấu ñiều khiển hệ thống cung cấp nhieân liệu; kiểm tra aùp suất laøm việc của bơm cung cấp nhieân liệu..

  Đối với ñộng cơ xăng:

  a Kiểm tra bơm xăng, bộ chế hoaø khí. Thaùo, suùc rửa vaø ñiều chỉnh nếu cần.

  b Điều chỉnh chế đñộ chạy khoâng tải của ñộng cơ.

  c Đối với ñộng cơ xăng sử dụng hệ thống cấp nhieân liệu kiểu phun cần kiểm tra sự laøm việc của toaøn hệ thống.

  Đối với ñộng cơ Diesel:

  d Kiểm tra, xiết chặt giaù ñỡ bơm cao aùp, voøi phun, bầu lọc nhieân liệu, caùc ñường ống cấp dẫn nhieân liệu, giaù ñỡ baøn ñạp ga.

  đ Kiểm tra voøi phun, bơm cao aùp nếu cần thiết ñưa leân thiết bị chuyeân duøng ñể hiệu chỉnh.

  e Kiểm tra sự hoạt ñộng của cơ cấu ñiều khiển thanh răng bơm cao aùp, bộ ñiều tốc, nếu cần hiệu chỉnh ñiểm bắt ñầu cấp nhieân liệu của bơm cao aùp.

  g Cho ñộng cơ nổ maùy, kiểm tra khí thải của ñộng cơ, hiệu chỉnh tốc ñộ chạy khoâng tải theo tieâu chuẩn cho pheùp, chống oâ nhiễm moâi trường.

  HỆ THỐNG ĐIỆN

  14 Kiểm tra toaøn bộ hệ thống ñiện. Bắt chặt caùc ñầu nối giắc cắm tới maùy khởi ñộng, maùy phaùt, bộ chia ñiện, bảng ñiều khiển, ñồng hồ vaø caùc bộ phận khaùc.

  15 Laøm sạch mặt ngoài ắc quy, thoâng lỗ thoâng hơi. Kiểm tra ñiện thế, kiểm tra mức, nồng ñộ dung dịch nếu thiếu phải bổ sung, nếu cần phải suùc, nạp ắc quy. Bắt chặt ñầu cực, giaù ñỡắc quy.

  16 Kiểm tra, laøm sạch beân ngoaøi bộ tiết chế, maùy phaùt, bộ khởi ñộng, bộ chia ñiện, bộ ñaùnh lửa bằng baùn dẫn, daây cao aùp, boâ bin, nến ñaùnh lửa, gạt mưa, quạt gioù. Tra dầu mỡ theo quy ñịnh.

  17 Kiểm tra khe hở maù vít, laøm sạch, ñiều chỉnh khe hở theo quy ñịnh.

  18 Kiểm tra, laøm sạch ñiện cực, ñiều chỉnh khe hở giữa hai ñiện cực của nến đñaùnh lửa.

  19 Điều chỉnh ñộ căng daây ñai dẫn ñộng maùy phaùt, kiểm tra, ñiều chỉnh sự laøm việc của rơ le.

  20 Kiểm tra hộp cầu chì, toaøn bộ caùc ñeøn, nếu chaùy, hư hỏng phải bổ sung. Điều chỉnh ñộ chiếu saùng của ñeøn pha, cốt cho phuø hợp theo quy đñịnh.

  21 Kiểm tra coøi, bắt chặt giaù ñỡ coøi, ñiều chỉnh coøi nếu cần.

  22 Kiểm tra caùc coâng tắc, ñầu tiếp xuùc ñảm bảo hệ thống ñiện hoạt ñộng ổn ñịnh

  LY HỢP, HỘP SỐ, TRỤC CAÙC ĐĂNG

  23 Kiểm tra, ñiều chỉnh baøn ñạp ly hợp, loø xo hồi vị vaø haønh trình tự do của baøn ñạp.

  24 Kiểm tra caùc khớp nối, cơ cấu dẫn ñộng vaø hệ thống truyền ñộng ly hợp. Đối với ly hợp thuỷ lực phải kiểm tra ñộ kín của hệ thống vaø taùc dụng của hệ truyền ñộng, xiết chặt giaù ñỡ baøn ñạp ly hợp.

  25 Kiểm tra ñộ mòn của ly hợp. Nếu cần phải thay

  26 Kiểm tra xiết chặt buloâng nắp hộp số, caùc bu loâng nối gheùp ly hợp hộp số, trục caùc ñăng. Laøm sạch bề mặt hộp số, ly hợp, caùc ñăng.

  27 Kiểm tra ñộ rơổ trục then hoa, ổ bi caùc ñăng vaø ổ bi trung gian.

  28 Kiểm tra tổng thể sự laøm việc bình thường của ly hợp, hộp số, caùc ñăng. Nếu coøn khiếm khuyết phải ñiều chỉnh lại. Caùc voøng chắn dầu, mỡ phải ñảm bảo kín khít.

  29 Kiểm tra lượng dầu trong hộp số, cơ cấu dẫn ñộng ly hợp. Nếu thiếu phải bổ sung.

  30 Bơm mỡ vaøo caùc vị trí theo sơ ñồ quy đñịnh của nhaø chế tạo.

  CẦU CHỦĐỘNG, TRUYỀN LỰC CHÍNH

  31 Kiểm tra ñộ rơ tổng cộng của truyền lực chính. Nếu cần phải ñiều chỉnh lại.

  32 Kiểm tra ñộ kín khít của caùc bề mặt lắp gheùp. Xiết chặt caùc buloâng bắt giữ. Kiểm tra lượng dầu ở vỏ cầu chủ ñộng. Nếu thiếu phải bổ sung.

  CẦU TRƯỚC VAØ HỆ THỐNG LAÙI

  33 Kiểm tra ñộ chụm của caùc baùnh xe dẫn hướng, ñộ moøn caùc lốp. Nếu cần phải ñảo vị trí của lốp theo quy ñịnh.

  34 Xì dầu khung, boâi trơn chốt nhíp, caùc ngoõng chuyển hướng, bệ oâtoâ. Boâi mỡ phấn chì cho khe nhíp.

  35 Bơm mỡ boâi trơn theo sơ ñồ quy ñịnh của nhaø chế tạo.

  36 Kiểm tra dầm trục trước hoặc caùc trục của baùnh trước, ñộ rơ của voøng bi moay ơ, thay mỡ, ñiều chỉnh theo quy ñịnh.

  Kiểm tra chốt chuyển hướng, chốt cầu (rô tuyn). Nếu ñộ rơ vượt tieâu chuẩn cho pheùp, phải ñiều chỉnh hoặc thay thế.

  37 Đối vớí oâtoâ, sử dụng hệ thống treo ñộc lập phải kiểm tra trạng thaùi của loø xo, thanh xoắn vaø caùc ụ cao su ñỡ, giaù treo.

  38 Kiểm tra ñộ kín khít của hộp tay laùi, giaù ñỡ trục, caùc ñăng tay laùi, hệ thống trợ lực tay laùi thuỷ lực. Nếu roø rỉ phải laøm kín, nếu thiếu phải bổ sung.

  39 Kiểm tra ñộ rơ caùc ñăng tay laùi. Haønh trình tự do vaønh tay laùi. Nếu vượt quaù tieâu chuẩn cho pheùp phải ñiều chỉnh lại.

  40 Kiểm tra toaøn bộ sự laøm việc của hệ thống laùi, ñảm bảo an toaøn vaø ổn ñịnh.

  HỆ THỐNG PHANH

  41 Kiểm tra aùp suất khí neùn, trạng thaùi laøm việc của maùy neùn khí, van tiết lưu, van an toaøn, ñộ căng của daây ñai maùy neùn khí.

  42 Kiểm tra, bổ sung dầu phanh.

  43 Kiểm tra, xiết chặt caùc ñầu nối của ñường ống dẫn hơi, dầu. Đảm bảo kín, khoâng roø rỉ trong toaøn bộ hệ thống.

  44 Kiểm tra trạng thaùi laøm việc bộ trợ lực phanh của hệ thống phanh dầu coù trợ lực bằng khí neùn hoặc chaân khoâng.

  45 Kiểm tra, xiết chặt ñai giữ bình khí neùn, giaù ñỡ tổng bơm phanh vaø baøn ñạp phanh.

  46 Thaùo tang trống, kiểm tra tang trống, guốc vaø maù phanh, ñĩa phanh, loø xo hồi vị, maâm phanh, giaù ñỡ bầu phanh, chốt quả đñaøo, ổ tựa maâm phanh. Nếu lỏng phải xiết chặt lại. Nếu moøn quaù tieâu chuẩn phải thay.

  47 Kiểm tra ñộ kín khít của bầu phanh trong hệ thống phanh hơi hoặc xy lanh phanh chính trong hệ thống phanh dầu. Kiểm tra mức dầu ở bầu chứa của xy lanh phanh chính.

  48 Điều chỉnh khe hở giữa tang trống, ñĩa phanh vaø maù phanh, haønh trình vaø haønh trình tự do của baøn ñạp phanh.

  49 Kiểm tra hiệu quả của phanh tay, xiết chặt caùc giaù ñỡ. Nếu cần phải ñiều chỉnh lại.

  50 Kiểm tra, ñaùnh giaù hiệu quả của hệ thống phanh.

  HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG, HỆ THỐNG TREO VAØ KHUNG XE

  51 Kiểm tra khung xe (sat xi), chắn buøn, ñuoâi moõ nhíp, ổ ñỡ chốt nhíp ở khung, bộ nhíp, quang nhíp, quai nhíp, bu loâng taâm nhíp, buoâng haõm chốt nhíp. Nếu xoâ lệch phải chỉnh lại. Nếu lỏng phải bắt chặt, laøm sạch, sơn vaø boâi mỡ bảo quản theo quy ñịnh.

  52 Kiểm tra taùc dụng của giảm soùc, xiết chặt bu loâng giữ giảm soùc. Kiểm tra caùc loø xo vaø ụ cao su ñỡ. Nếu vỡ phải thay.

  53 Kiểm tra vaønh, baùnh xe vaø lốp, kể cả lốp dự phoøng. Bơm hơi lốp tới aùp suất tieâu chuẩn, ñảo lốp theo quy ñịnh của sơ ñồ. Gỡ những vật cứng dắt, dính vaøo kẽ lốp.

  BUỒNG LAÙI VAØ THUØNG XE

  54 Kiểm tra, laøm sạch buồng laùi, kính chắn gioù, caùnh cửa, cửa sổ, gương chiếu hậu, ñệm ghế ngồi, cơ cấu naâng lật buồng laùi, tra dầu mỡ vaøo những ñiểm quy ñịnh. Xiết chặt bu loâng bắt giữ buồng laùi với khung oâtoâ. Kiểm tra hệ thống thoâng gioù vaø quạt gioù.

  55 Kiểm tra thuøng, thaønh bệ, caùc moùc khoaù thaønh bệ, bản lề thaønh bệ, quang giữ bệ với khung oâtoâ, bu loâng bắt giữ dầm, bậc leân xuống, chắn buøn.Nếu lỏng phải xiết chặt lại.

  1.4.2 Söûa chöõa lôùn toång thaønh oâtoâ:

  I ĐỘNG CƠ

  1 Thaùo rời, kiểm tra, phaân loại, sửa chữa phục hồi hoặc thay thế những chi tiết bị hư hỏng.

  2 Doa, ñaùnh boùng xi lanh hoặc thay sơmi xi lanh, thay secmăng, pittoâng, chốt pittoâng

  3 Kiểm tra ñộ cong của trục khuỷu, trục cam.

  Maøi caùc cổ trục khuỷu, cổ bieân, cổ trục cam theo tieâu chuẩn kỹ thuật. Thay caùc bạc loùt, ổ bi ñỡ trục cam. Kiểm tra caân bằng của trục khuỷu.

  4 Kiểm tra, phaân loại vaø sửa chữa caùc chi tiết của hệ thống phaân phối khí (supap, ống dẫn hướng, con ñội, ống dẫn con ñội, ñoøn gaùnh, ñũa ñẩy...) baùnh răng phaân phối, xích dẫn ñộng, ñế supap...

  5 Kiểm tra mặt phẳng nắp xi lanh, thaân xilanh. Nếu ñộ khoâng phẳng vượt quaù tieâu chuẩn phải maøi phẳng.

  6 Kiểm tra sửa chữa hệ thống cung cấp nhieân liệu: bầu lọc, bơm cung cấp, chế hoaø khí, caùc ống dẫn vaø ñầu nối.

  Đối với ñộng cơ Diesel: Sửa chữa thay thế vaø ñiều chỉnh bơm cao aùp, voøi phun, bộ ñiều tốc, bộ ñiều chỉnh goùc phun.

  7 Kiểm tra sửa chữa, thay thế hệ thống boâi trơn ñộng cơ: bơm dầu, lọc dầu, keùt laøm maùt dầu, caùc ống dẫn dầu...

  8 Kiểm tra sửa chữa hệ thống laøm maùt, bơm nước, quạt gioù, puli, ống dẫn nước, keùt nước, van hằng nhiệt, caùnh tản nhiệt...

  9 Thaùo rời, kiểm tra vaø sửa chữa caùc ñĩa eùp của ly hợp, ñĩa trung gian, ñĩa bị ñộng, loø xo, voøng bi tì, caùc ống dẫn, ñoøn gaùnh, caøng ly hợp...  II HỘP SỐ

  10 Thaùo rời, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế cặp baùnh răng ăn khớp, voøng bi, trục, bạc, cần số, caøng gạt số, hộp gaøi số trung gian...

  11 Kiểm tra caùc phớt chắn dầu, cặp baùnh răng của ñồng hồ tốc ñộ.

  12 Đối với hộp số cơ khí thuỷ lực kiểm tra aùp suất ñoùng mở caùc van của bộ phaân phối thuỷ lực.

  III TRỤC TRUYỀN ĐỘNG

  13 Thaùo rời, kiểm tra tình trạng caùc ổ bi, trục caùc ñăng, trục vaø ống then hoa, ổ ñỡ trung gian.

  14 Kiểm tra vaø nắn lại trục bị cong, thay hoặc sửa chữa caùc chi tiết hư hỏng, caân bằng ñộng trục truyền khi sửa chữa.

  IV CẦU CHỦĐỘNG

  15 Thaùo rời, kiểm tra caùc cặp baùnh răng ăn khớp, bộ vi sai, baùn trục, voøng bi, phớt chắn dầu, bộ phận gaøi hai baùn trục... Nếu hư hỏng phải sửa chữa, phục hồi hoặc thay thế.

  16 Kiểm tra vỏ cầu caùc cổ trục, naén thẳng hoặc taùn laïi vỏ cầu.

  V TRỤC TRƯỚC VAØ HỆ THỐNG LAÙI

  17 Thaùo rời, kiểm tra dầm trục trước, chốt quay laùi, bạc quay laùi, ngoõng quay laùi, thanh laùi dọc, ngang, chốt cầu. Nếu hư hỏng phải sửa chữa hoặc thay thế.

  18 Thaùo rời, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế trục tay laùi, vaønh tay laùi, caùc baùnh răng, thanh khía, ổ bi, bạc tay laùi, bộ trợ lực tay laùi...

  19 Kiểm tra ñiều chỉnh caùc goùc nghieâng của trụ quay laùi, ñộ chụm baùnh xe trước.

  VI HỆ THỐNG PHANH

  20 Đối với phanh hơi: Thaùo rời, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế tổng bơm phanh hơi, xi lanh phanh baùnh xe, bộ phaân phối hơi, bầu cường hoaù phanh, maù phanh, trống phanh, ñĩa phanh, loø xo, ống dẫn hơi, daây caùp phanh.

  Kiểm tra, ñiều chỉnh caùc van xả, ñiều tiết aùp lực hơi.

  Đối với maùy neùn khí: Kiểm tra, doa vaø ñaùnh boùng xi lanh. Sửa chữa, maøi lại caùc cổ trục. Kiểm tra hoặc thay pittoâng, secmăng, bạc loùt, ổ bi. Sửa chữa vaø ñiều chỉnh caùc van hoặc supap nạp, xả.

  21 Đối với phanh dầu: Thaùo rời, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế xi lanh phanh chính, xi lanh phanh baùnh xe, bộ phaân phối dầu, bầu cường hoaù phanh, maù phanh, trống phanh, đñĩa phanh, loø xo, ống dẫn dầu, daây caùp phanh.

  Kiểm tra, ñiều chỉnh caùc van xả.

  22 Đối với hệ thống phanh coù trợ lực hơi hoặc dầu: Thực hiện kiểm tra như neâu tại khoản 20, 21 .

  23 Thaùo, kiểm tra, hiệu chỉnh vaønh baùnh xe. Cạo sạch, sơn trong vaø ngoaøi vaønh baùnh xe (nếu cần).

  24 Kiểm tra săm, lốp. Nếu cần phải sửa chữa hoặc thay thế.

  VII HỆ THỐNG ĐIỆN

  25 Kiểm tra, sửa chữa hoaëc thay mới: caùc daây dẫn, maùy phaùtñiện, bộ khởi ñộng, bộ chia ñiện, ắc qui, tụ ñiện, boâ bin, nến ñaùnh lửa, ñeøn, coøi, gạt nước, caùc ñồng hồ vaø caùc thiết bị ñiện khaùc.

  VIII HỆ THỐNG TREO

  26 Thaùo, kiểm tra, sửa chữa phục hồi ñộ ñaøn hồi vaø hình daùng của caùc laù nhíp; bạc nhíp; chốt nhíp; buloâng taâm nhíp; quang vaø quai nhíp.

  27 Kiểm tra xi lanh, pitoâng, bạc cao su vaø taùc dụng của giảm soùc

  IX BUỒNG LAÙI

  28 Sửa chữa khung, vỏ, saøn, giaù ñỡ, caùnh cửa, ñệm ngoài, khoá, bản lề, cơ cấu naâng hạ kính, chắn buøn, che keùt nước, nắp che ñộng cơ.

  X KHUNG OÂTOÂ

  29 Kiểm tra dầm dọc, xaø ngang, moõ nhíp, quang nhíp, gối ñỡ nhíp, moùc keùo trước, sau, bậc leân xuống, xaø chắn, caùc mối nối gheùp bằng buoâng hoặc đñinh taùn. Nếu nứt, gaõy, vỡ phải sửa chữa, phục hồi.

  30 Kiểm tra, nắn lại khung (nếu cần), laøm sạch sơn cũ vaø sơn lại toaøn bộ khung.

  XI SƠN

  32 Sơn nhũ hoặc laøm sạch ñộng cơ

  33 Sơn chống gỉ cho caùc tổng thaønh, khung, buồng laùi, thuøng xe.

  34 Sơn loùt vaø sơn boùng ñầu xe, buồng laùi.

  CHÖÔNG 2: KYÕ THUAÄT BAÛO DÖÔÕNG OÂTOÂ CON.

  Hieän nay treân thò tröôøng oâtoâ Vieät Nam, veà oâtoâ con coù nhieàu haõng xe saûn xuaát vôùi caùc loaïi xe khaùc nhau. Söï khaùc nhau naøy laø ôû moät vaøi boä phaän, chi tieát cuûa moät hay nhieàu heä thoáng treân xe. Döôùi ñaây laø trình baøy kyõ thuaät baûo döôõng xe TOYOTA VIOS 2003

  2.1 Giôùi thieäu ñoâi neùt veà xe TOYOTA VIOS 2003

  2.1.1 Ñaëc ñieåm kyõ thuaät :

  KÍCH THÖÔÙC VAØ TROÏNG LÖÔÏNG

  Daøi x Roäng x Cao(mm)

  4285 x 1695 x 1450

  Chieàu daøi cô sôû(mm)

  2500

  Khoaûng saùng gaàm xe toái thieåu (mm)

  158

  Troïng löôïng khoâng taûi (Kg)

  950

  Troïng löôïng toaøn taûi(Kg)

  1480

  ÑOÄNG CÔ, TRUYEÀN ÑOÄNG, NHIEÂN LIEÄU

  Ñoäng cô:

  1NZ-FE, 4 maùy, thaúng haøng, DOHC, VVTi,16V

  Dung tích xilanh(cc)

  1.497

  Tyû soá neùn

  10.5:1

  Coâng suaát cöïc ñaïi (Maõ löïc/ voøng/phuùt)

  107/6000

  Momen xoaén cöïc ñaïi(Nm/ voøng/phuùt)

  142/4200

  Heä thoáng nhieân lieäu

  EFI (phun xaêng ñieän töû)

  Heä thoáng ñaùnh löûa

  DIS (ñaùnh löûa tröïc tieáp)

  Hoäp soá:

  M/T, A/T

  KHUNG GAÀM

  Heä thoáng treo:

  Tröôùc: Mcpherson vôùi thanh caân baèng

  Sau: duøng thanh xoaén ETA vôùi thanh caân baèng.

  Heä thoáng phanh :

  Heä thoáng phanh ABS vaø phaân phoái löïc phanh ñieän töû EBD.

  Kieåu phanh Tröôùc vaø sau: ñóa/ tang troáng

  Heä thoáng laùi

  Coù trôï löïc laùi. Kieåu truïc vít-thanh raêng

  Baùn kính voøng quay toái thieåu (mm)

  4900  2.2 Maùy

  2.2.1 ÑOÄNG CÔ:

  I Thoâng soá baûo döôõng:  Ñoä chuøng cuûa daây ñai daãn ñoäng môùi

  Cho quaït vaø maùy phaùt Löïc aán 10kG

  Cho bôm trôï löïc laùi


  7.0 – 8.5 mm

  8.0 – 10.0 mm

  Ñoä chuøng cuûa daây ñai daãn ñoäng cuõ

  Cho quaït vaø maùy phaùt Löïc aán 10kG

  Cho bôm trôï löïc laùi


  11.0 – 13.0 mm

  11.0 – 13.0 mm

  Löïc caêng cuûa daây ñai daãn ñoäng môùi

  Cho quaït vaø maùy phaùt

  Cho bôm trôï löïc laùi


  50 – 70 kG

  45 – 55 kG

  Löïc caêng cuûa daây ñai daãn ñoäng môùi

  Cho quaït vaø maùy phaùt

  Cho bôm trôï löïc laùi


  35 – 45 kG

  25 – 35 kG

  Thôøi ñieåm ñaùnh löûa

  8 – 120 BTDC

  Toác ñoä khoâng taûi M/T

  A/T

  650 ± 50 vg/phuùt

  700 ± 50 vg/phuùt

  Aùp suaát neùn

  15.0 kG/cm2

  Aùp suaát toái thieåu

  10.0 kG/cm2

  Khe hôû xupap khi nguoäi Naïp

  Xaû

  0.15 – 0.25 mm

  0.25 – 0.35 mm


  II Baûo döôõng :

  1. Kieåm tra nöôùc laøm maùt.

  - Khoâng coù caën baån, gæ ñoïng quanh naép keùt nöôùc, loã ñoå nöôùc vaø nöôùc laøm maùt khoâng ñöôïc coù daàu. Thay nöôùc neáu caàn

  - Möùc nöôùc laøm maùt treân bình nöôùc phuï phaûi naèm giöõa möùc “L” vaø “F”. Neáu thaáp hôn thì kieåm tra ñoä roø ræ vaø ñoå theâm nöôùc ñeán möùc “F


  2. Kieåm tra daàu ñoäng cô.

  - Kieåm tra söï bieán chaát laãn nöôùc vaø bieán maøu cuûa daàu. Neáu chaát löôïng daàu keùm thì thay daàu.

  - Möùc daàu phaûi naèm giöõa möùc “L” vaø “F” treân que thaêm daàu. Neáu thaáp hôn kieåm tra hieän töôïng roø ræ daàu vaø theâm ñeán möùc “F” (Khôûi ñoäng vaøi phuùt, taát maùy vaø ñôïi 5 phuùt.)

  3. Kieåm tra aécquy.

  - Kieåm tra noàng ñoä vaø möùc dung dòch ôû caùc ngaên.

  - Kieåm tra caùc ñaàu noái aécquy khoâng bò hoûng hay bò aên moøn hoaù hoïc.

  - Kieåm tra söï thoâng maïch cuûa caùc caàu chì.


  4. Kieåm tra phaàn töû loïc cuûa boä loïc gioù.

  - Kieåm tra phaàn töû loïc cuûa loïc gioù khoâng quaù baån vaø khoâng dính daàu.

  - Thoåi saïch loïc gioù baèng khí neùn. Thoåi saïch töø maët beân döôùi tröôùc sau ñoù thoåi maët beân treân.


  5. Kieåm tra bugi.

  Kieåm tra hieän töôïng moøn ñieän cöïc, hoûng ren vaø hoûng chaát caùch nhieät cuûa bugi. Thay bugi neáu caàn.


  6. Kieåm tra caùc ñai daãn ñoäng:

  Truyeàn coâng suaát ñoäng cô töø puli ñeán quaït laøm maùt, bôm nöôùc,maùy phaùt ñieän, maùy neán ñieàu hoaø, bôm trôï löïc laùi. Trong quaù trình söû duïng, noù trôû neân moøn vaø chai cöùng, nöùt. Caàn kieåm tra vaø thay theá caùc ñai daãn ñoäng ñònh kyø.  [​IMG]
  - Kieåm tra baèng maét xem coù bò nöùt, moøn, ñöùt, dính daàu …


  [​IMG]
  - Kieåm tra ñai coù laép ñuùng raõnh treân puly khoâng.


  [​IMG]
  - Kieåm tra, ñieàu chænh ñoä caêng ñai daãn ñoäng cuûa maùy phaùt, bôm trôï löïc laùi,maùy neùn ñieàu hoaø.

  - Thay ñai daãn ñoäng : baét ñaàu töø vò trí xa ñoäng cô nhaát.

  - Laép ñai daãn ñoäng : baét ñaàu töø vò trí gaàn ñoäng cô nhaát.  7. Kieåm tra thôøi ñieåm ñaùnh löûa:

  - Haâm noùng ñoäng cô.

  - Duøng maùy chuaån ñoaùn. Thôøi ñieåm ñaùnh löûa: 8 – 120 BTDC


  8. Kieåm tra toác ñoä khoâng taûi ñoäng cô.

  - Haâm noùng ñoäng cô. Taét quaït laøm maùt, caùc phuï taûi vaø ñieàu hoaø khoâng khí.

  - Duøng maùy chuaån ñoaùn. Toác ñoä khoâng taûi: M/T: 650 ± 50 voøng/phuùt

  A/T: 700 ± 50 voøng/phuùt

  9. Kieåm tra aùp suaát khí neùn:

  - Haâm noùng ñoäng cô. Taét maùy.

  - Thaùo caùc giaéc voøi phun.

  - Thaùo caùc cuoän daây ñaùnh löûa.

  - Thaùo caùc bugi.

  - Kieåm tra aùp suaát khí neùn cuûa xilanh:

  + Caém ñoàng hoà ño aùp suaát neùn vaøo loã laép bugi.

  + Môû hoaøn toaøn böôùm ga.

  + Trong khi quay khôûi ñoäng ñoäng cô, ño aùp suaát neùn.

  Aùp suaát neùn : 15kG/cm2.

  Aùp suaát neùn nhoû nhaát: 10kG/cm2

  Cheânh leäch giöõa caùc xilanh: 1 kG/cm2

  - Neáu thaáp, thì ñoå moät löôïng daàu nhoû vaøo xilanh qua loã baét bugi vaø kieåm tra laïi.

  + Neáu aùp suaát taêng: xecmaêng hoaëc xilanh bò moøn, hoûng.

  + Neáu aùp suaát vaãn thaáp: xupap bò keït, hoaëc ñeá xupap tieáp xuùc khoâng chính xaùc hoaëc roø ræ ôû gioaêng.


  10 Kieåm tra CO/HC:

  - Khôûi ñoäng ñoäng cô.

  - Taêng toác ñoä ñoäng cô leân 2500 voøng /phuùt trong thôøi gian xaáp xæ 180 giaây.

  - Caém ñaàu ño cuûa ñoàng hoà CO/HC vaøo oáng xaû khi 40cm khi ñoäng cô ôû toác ñoä khoâng taûi.

  - Kieåm tra ngay noàng ñoä CO/HC taïi toác ñoä khoâng taûi.

  Noàng ñoä CO khoâng taûi: 0 – 0.5%

  Noàng ñoä HC khoâng taûi: tuyø theo ñòa phöông


  CO

  HC

  Hö hoûng

  Nguyeân nhaân

  Bình thöôøng

  cao

  Chaïy khoâng taûi khoâng eâm

  1. Hoûng heä thoáng ñaùnh löûa

  - Thôøi ñieåm ñaùnh löûa sai.

  - Ñieän cöïc bugi ngaén hoaëc khe hôû ñieän cöïc khoâng ñuùng.

  2. Khe hôû xupap khoâng ñuùng.

  3. Caùc xupap naïp vaø xaû loït khí.

  4. Loït hôi xilanh

  Thaáp

  Cao

  Chaïy khoâng taûi khoâng eâm

  1. Roø ræ chaân khoâng

  - caùc oáng PCV

  - Ñöôøng oáng naïp

  - Coå hoïng gioù

  - Van ISC

  - Ñöôøng oáng trôï löïc phanh

  2. Hoãn hôïp khoâng khí – nhieân lieäu nhaït

  Cao

  Thaáp

  Chaïy khoâng taûi khoâng eâm ( khí xaû coù maøu ñen)

  1. Taéc loïc khí

  2. Van PCV bò nuùt kín

  3. Hoûng heä thoáng EFI

  - Hoûng boä ñieàu aùp nhieân lieäu

  - Hoûng caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt.

  - Hoûng caûm bieán löu löôïng khí.

  - Hoûng ECU ñoäng cô.

  - Hoûng voøi phun

  - hoûng caûm bieán bò trí böôùm ga  11. Khe hôû xupap:

  Trong quaù trình söû duïng caùc xupap vaø cam bò moøn daàn, laøm khe hôû xupap thay ñoåi. Vì theá laø giaûm tính naêng ñoäng cô vaø taêng tieáng oàn xupap. Do ñoù, phaûi kieåm tra vaø ñieàu chænh khe hôû xupap moät caùch ñònh kyø.

  Kieåm tra vaø ñieàu chænh khi ñoäng cô nguoäi(kieåu ñeäm ñieàu chænh)

  [​IMG]
  - Ñaët xilanh soá 1 ôû ñieåm cheát treân kyø neùn.

  - Duøng thöôùc laù ño khe hôû giöõa con ñoäi xupap vaø truïc cam.

  Xupap huùt: 0.15 – 0.25 mm (cuûa xilanh 1, 2)

  Xupap xaû: 0.25 – 0.35 mm (cuûa xilanh 1, 3)  [​IMG]
  - Quay truïc khuyûu 1 voøng (3600)

  - Duøng thöôùc laø ño khe hôû giöõa con ñoäi xupap vaø truïc cam.

  Xupap huùt: 0.15 – 0.25 mm (cuûa xilanh 3, 4)

  Xupap xaû: 0.25 – 0.35 mm (cuûa xilanh 2, 4)

  2.2.2 HEÄ THOÁNG BOÂI TRÔN:

  [​IMG]

  Hình 2.2 Sô ñoà heä thoáng boâi trôn.

  I Thoâng soá baûo döôõng:


  Aùp suaát daàu Khoâng taûi

  3000voøng/phuùt

  0.3 kG/cm2

  1.5 – 5.6 kG/cm2


  II Baûo döôõng:

  1. Kieåm tra chaát löôïng daàu:

  Kieåm tra söï bieán chaát laãn nöôùc vaø bieán maøu cuûa daàu. Neáu chaát löôïng daàu keùm thì thay daàu.

  Thay daàu coù caáp ñoä nhôùt : 20W – 50 hoaëc, 15W – 40. Do thôøi tieát ôû Vieät Nam khoâng quaù laïnh vaø hoaït ñoäng cuûa ñoäng cô khoâng quaù khaéc nghieät nhö hoäp soá, vi sai neân ñoä nhôùt 40, 50 laø ñuû.


  2. Thay daàu ñoäng cô:

  - Kieåm tra nhieät ñoä daàu : khoâng nguoäi vaø khoâng quaù noùng.

  - Xaû daàu : + Thaùo naép ñoå daàu treân naép quy laùt.

  + Naâng xe vaø ñaët khay höùng daàu phuùa döôùi nuùt xaû daàu.

  + Nôùi loûng nuùt xaû daàu .

  + Aán nuùt xaû daàu eùp saùt vôùi caùcte daàu, nôùi loûng hoaøn toaøn,ruùt nhaùnh.

  + Xaû daàu ñeán khi chæ coøn gioït nhoû rôi ra .

  - Laép nuùt xaû daàu: xieát chaët nuùt xaû daàu cuøng vôùi voøng ñeäm môùi. Lau saïch vuøng xung quanh nuùt xaû tröôc khi haï xe

  - Ñoå daàu : Ñoå theo löôïng tieâu chuaån. Lau saïch daàu xung quanh naép.

  - Kieåm tra laïi möùc daàu: möùc daàu phaûi naèm giöõa möùc “L” vaø “F”. Neáu thaáp hôn kieåm tra hieän töôïng roø ræ daàu vaø theâm ñeán möùc “F” (Khôûi ñoäng vaøi phuùt, taát maùy vaø ñôïi 5 phuùt.)

  - Kieåm tra aùp suaát daàu: + Cheá ñoä khoâng taûi: 0,3 kG/cm2 hay cao hôn

  + Taïi 3000v/ph : 1,5 – 5,6 kG/cm2

  - Kieåm tra laïi coâng vieäc: söï roø ræ töø nuùt xaû daàu. Que thaêm daàu daõ caém vaøo loã. Naép ñoå daàu ñaõ vaën chaët.


  3. Thay loïc daàu:

  Loïc daàu ñöôïc laép trong maïch daàu ñeå laáy nhöõng chaát caën ra khoûi daàu. Vì theá khaû naêng loïc cuûa loïc daàu bò giaûm. Caàn thay theá theo ñònh kyø.

  [​IMG]

  - Thaùo loïc daàu: duøng khay höùng phía döôùi. Duøng SST ñeå thaùo
  [​IMG]
  - Laép loïc daàu môùi:

  + Lau saïch beà maët giaù ñôõ loïc daàu.

  + Kieåm tra gioaêng treân baàu loïc vaø boâi daàu ñoäng cô saïch leân gioaêng baèng tay.

  + Vaën loïc daàu vaøo ñeán khi thaáy coù löïc caûn. Duøng SST xieát laïi  - Ñoå daàu ñoäng cô . 3,7l (neáu khoâng thay loïc : 3,4l)

  - Kieåm tra möùc daàu

  - Kieåm tra roø ræ daàu.


  4. Kieåm tra caùc ñöôøng oáng keùt laøm maùt daàu:

  Kieåm tra nöùt hoûng caùc ñöôøng oáng ñeán keùt laøm maùt daàu. Kieåm tra caùc keïp oáng.


  III Hö hoûng vaø caùch khaéc phuïc:


  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  Chaûy daàu

  1. Naép quy laùt, thaân maùy, bôm daàu hoûng

  2. Phôùt daàu hoûng

  3. Gioaêng hoûng

  Söûa chöõa.

  Thay phôùt daàu

  Thay gioaêng

  Aùp suaát thaáp

  1. Roø ræ daàu.

  2. Van traøn hoûng

  3. Bôm daàu hoûng

  4. Chaát löôïng daàu keùm.

  5. Baïc truïc khuyûu hoûng

  6. Baïc thanh truyeàn hoûng

  7. Loïc daàu taéc

  Söûa chöõa

  Söûa van daàu

  Söûa bôm daàu

  Thay daàu

  Thay baïc

  Thay baïc

  Thay loïc daàu

  Aùp suaát daàu cao

  1. Van traøn hoûng

  Söûa chöõa van traøn.


  2.2.3 HEÄ THOÁNG LAØM MAÙT:

  [​IMG]

  Hình 2.3 Toång quan heä thoáng laøm maùt

  I Thoâng soá baûo döôõng  Van haèng nhieät Nhieät ñoä môû van

  Ñoä naâng van taïi 950C

  80 – 840C

  8.5 mm hay hôn

  Naép keùt nöôùc Aùp suaát môû van an toaøn

  Tieâu chuaån

  Toái thieåu


  0.95 – 1.25 kG/cm2

  0.8kG/cm2


  II Baûo döôõng:


  1. Kieåm tra chaát löôïng nöôùc laøm maùt:

  Khoâng coù caën baån, gæ ñoïng quanh naép keùt nöôùc, loã ñoå nöôùc vaø nöôùc laøm maùt khoâng ñöôïc coù daàu. Thay nöôùc neáu caàn.


  2. Kieåm tra möùc nöôùc laøm maùt taïi bình nöôùc phuï:

  Phaûi naèm giöõa möùc “L” vaø “F”. Neáu thaáp hôn thì kieåm tra ñoä roø ræ vaø ñoå theâm nöôùc ñeán möùc “F”


  3. Thay nöôùc laøm maùt:

  Nöôùc laøm maùt bò giaûm tính naêng do nhieät ñoä vaø söï thay ñoåi hoaù hoïc trong quaù trình söû duïng neân caàn thay theá ñònh kyø.

  - Xaû nöôùc laøm maùt ñoäng cô ra khoûi keùt nöôùc vaø thaân maùy.

  - Röûa saïch heä thoáng laøm maùt baèng nöôùc .

  - Xieát laïi nuùt xaû nöôùc ôû keùt nöôùc vaø thaân maùy.

  - Thaùo vaø xaû nöôùc trong bình chöùa (bình nöôùc phuï).

  - Ñoå nöôùc laøm maùt vaøo heä thoáng cho ñeán khi traøo ra ngoaøi.

  - Kieåm tra möùc nöôùc laøm maùt trong bình khi chaïy khoâng taûi ôû toác ñoä nhanh.

  - Laép naép keùt nöôùc.


  4. Kieåm tra söï roø ræ nöôùc laøm maùt trong heä thoáng laøm maùt

  [​IMG]

  - Ñoå ñaày nöôùc laøm maùt vaøo keùt nöôùc vaø laép boä thöû naép keùt nöôùc vaøo.

  - Haâm noùng ñoäng cô.

  - Bôm ñeán 1.4kG/cm2 vaø kieåm tra aùp suaát khoâng giaûm xuoáng. Neáu aùp suaát giaûm kieåm tra roø ræ, kieåm tra keùt söôûi aám, thaân maùy, naép quy laùt.


  5. Kieåm tra van haèng nhieät:

  [​IMG]
  - Nhuùng van haèng nhieät vaøo nöôùc vaø taêng nhieät ñoä töø töø.

  - Kieåm tra nhieät ñoä môû van: 80 – 840C.

  - Kieåm tra ñoä môû van : 8,5 mm hay lôùn hôn ôû nhieät ñoä 950C

  - Kieåm tra ñoä chaët cuûa loø xo van khi van haèng nhieät ñoùng hoaøn toaøn( ôû nhieät ñoä thaáp 770C). Neáu khoâng ñoùng, thay van haèng nhieät


  6. Kieåm tra naép keùt nöôùc:


  [​IMG]
  - Duøng duïng cuï thöû naép keùt nöôùc . Bôm duïng cuï thöû ñeán khi van giaûm aùp môû. Kieåm tra aùp suaát môû van 0,95kG/cm2 vaø 1,25 kG/cm2. Kieåm tra khi aùp suaát khoâng giaûm ñoät ngoät, khi aùp suaát treân naép keùt nöôùc nhoû hôn 0,8 kG/cm2. Neáu khoâng nhö tieâu chuaån thì thay naép keùt nöôùc  7. Kieåm tra caùc ñöôøng oáng vaø ñaàu noái cuûa heä thoáng laøm maùt:

  [​IMG]

  Caùc oáng noái vaøo heä thoáng laøm maùt vaø caùc oáng cuûa boä söôûi aám ñeâu laøm baèng cao su vaø ñeå cho nöôùc laøm maùt chaûy qua. Trong quaù trình söû duïng, noù bò cöùng vaø nöùt laøm roø ræ nöôùc laøm maùt. Vì theá caàn kieåm tra, boå sung ñònh kyø.  - Kieåm tra söï roø ræ nöôùc laøm maùt ôû nhöõng vò trí sau :

  + Keùt nöôùc vaø oáng noái vôùi keùt nöôùc.

  + Bôm nöôùc vaø caùc oáng noái vôùi noù.

  + Boä söôûi aám vaø caùc oâng noái vôùi noù.

  + Caùc nuùt xaû nöôùc ôû keùt nöôùc vaø thaân maùy.

  - Kieåm tra caùc oáng cao su: Kieåm tra xem coù bò nöùt, hoûng hay phoàng leân khaùc thöôøng khoâng. Thay theá neáu caàn.

  - Kieåm tra caùc keïp oáng: laép ñuùng vò trí hay khoâng.


  8. Kieåm tra bôm nöôùc:

  - Quan saùt xem coù roø ræ nöôùc qua loã xaû. Neáu coù, thay bôm nöôùc.

  - Quay puly, kieåm tra voøng bi bôm nöôùc chuyeån ñoäng eâm vaø khoâng coù tieáng keâu

  III Hö hoûng vaø khaéc phuïc:

  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  Ñoäng cô quaù noùng

  1. Daây ñai daãn ñoäng bôm nöôùc hoûng

  2. Keùt nöôùc bò baån, taéc.

  3. Roø ræ caùc ñöôøng oáng bôm nöôùc, thaân van haèng nhieät, keùt nöôùc, boä söôûi, nuùt kín cuûa thaân, keùt nöôùc laøm maùt, gioaêng.

  4. Van haèng nhieät hoûng.

  5. Thôøi ñieåm ñaùnh löûa muoän.

  6. Hoûng quaït ñieän cuûa heä thoáng laøm maùt.

  7. Ñöôøng oáng keùt nöôùc bò taéc, hoûng.

  8. Bôm nöôùc hoûng.

  9. Keùt nöôùc taéc, hoûng naép.

  10 Naép quy laùt hay thaân maùy bò nöùt, taéc

  Ñieàu chænh hoaëc thay.

  Laøm saïch nöôùc.

  Söûa chöõa.
  Kieåm tra van haèng nhieät.

  Ñaët thôøi ñieåm ñaùnh löûa.

  Kieåm tra heä thoáng ñieän.


  Thay ñöôøng oáng

  Thay bôm nöôùc.

  Kieåm tra keùt nöôùc.

  Söûa chöõa.

  2.2.4 HEÄ THOÁNG PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ (EFI)


  Heä thoáng EFI bao goàm 3 phaàn cô baûn:

  - Heä thoáng nhieân lieäu: phun moät löôïng nhieân lieäu vaøo ñöôøng oáng naïp töông öùng vôùi tín hieäu ñieàu khieån töø ECU. Goàm coù: Bôm xaêng, loïc xaêng, bình xaêng, oáng phaân phoái, voøi phun, boä ñieàu aùp, boä giaûm rung ñoäng.

  - Heä thoáng naïp khí: cung caáp löôïng khí phuø hôïp cho hoaït ñoäng ñoäng cô. Bao goàm: coå hoïng gioù, van gioù phuï.

  - Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû: ñieàu khieån löôïng phun vaø thôøi ñieåm phun ñeå ñaït möùc toái ña. Bao goàm: rôle EFI chính, rôle môû maïch, rôle voøi phun, rôle bôm xaêng, boä ñieàu khieån ñieän töû( ECU) vaø caùc caûm bieán.


  I Thoâng soá baûo döôõng:


  Aùp suaát nhieân lieäu

  3.1 – 3.5 kG/cm2

  Cuïm voøi phun

  Ñieän trôû ôû 200C

  Löôïng phun

  Cheânh leäch giöõa caùc voøi phun

  Nhoû gioït nhieân lieäu


  13.45 – 14.15 W

  47 – 58 cm2 trong 15 giaây

  11 cm3 hay nhoû hôn

  Ít hôn 1 gioït trong 12 phuùt

  Cuïm bôm nhieân lieäu (ñieän trôû ôû 200C)

  0.2 – 3.0 W


  II Baûo döôõng:

  1 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa bôm xaêng:

  - Baät khoaù ñieän, söû duïng daây noái khi söûa chöõa, noái taét cöïc cuûa giaéc chuaån ñoaùn

  - Kieåm tra raèng coù aùp suaát trong ñöôøng oáng töø boä loïc xaêng.

  - Thaùo daây noái vaø taét khoaù ñieän.

  - Neáu khoâng coù aùp suaát thì kieåm tra chi tieát : caàu chì, rôle EFI, rôle môû maïch, bôm xaêng vaø caùc giaéc noái daây.


  2 Kieåm tra aùp suaát nhieân lieäu:

  - Giaûi phoùng aùp suaát nhieân lieäu.

  - Kieåm tra ñieän aùp aêcquy treân 12V, ngaét caùp aâm khoûi aécquy.

  [​IMG]

  - Thaùo keïp cuûa oáng nhieân lieäu ra khoûi cuùt noái nhieân lieäu. Ngaét oáng vaøo nhieân lieäu (oáng meàm) ra khoûi oáng nhieân lieäu (oáng theùp).

  [​IMG]
  - Laép ñoàng hoà ño aùp suaát vaøo cuùt noái oáng nhieân lieäu. Lau khoâ xaêng baén ra.

  - Laép caùp aâm aécquy vaøo. Noái maùy chuaån ñoaùn vôùi giaéc kieåm tra.

  - Ño aùp suaát. 3.1 – 3.5 kG/ cm2. Neáu cao: thay boä ñieàu aùp. Neáu thaáp: kieåm tra caùc ñöôøng oáng, moái noái, bôm xaêng, loïc xaêng, boä ñieàu aùp.

  - Thaùo maùy chuaån ñoaùn ra khoûi giaéc.

  - Khôûi ñoäng ñoäng cô, ño aùp suaát nhieân lieäu ôû toác ñoä khoâng taûi:3.1–3.5 kG/cm2

  - Taét maùy. Kieåm tra raèng aùp suaát nhieân lieäu vaãn duy trì trong thôøi gian 5 phuùt. Neáu khoâng nhö tieâu chuaån thì kieåm tra bôm xaêng, voøi phun, boä ñieàu aùp.

  - Sau khi kieåm tra xong thì thaùo caùp aâm, thaùo SST vaø laép laïi oáng nhieân lieäu.


  3 Kieåm tra ñieän trôû cuûa bôm xaêng vaø voøi phun.

  - Duøng oâm keá ño ñieän trôû giöõa caùc cöïc.

  - Bôm xaêng: 0.2 – 3.0 W ôû 200C.

  - Voøi phun: 13.45 – 14.15 W ôû 200C.


  4 Kieåm tra coå hoïng gioù:

  - Kieåm tra böôùm ga chuyeån ñoäng nheï nhaøng.

  - Kieåm tra truïc böôùm ga khoâng bò hoûng.

  - Kieåm tra khoâng coù khe hôû giöõa vít haõm böôùm ga vôùi caàn böôùm ga khi böôùm ga ñoùng hoaøn toaøn.


  5 Kieåm tra caùc rôle

  - Kieåm tra söï thoâng maïch rôle baèng oâm keá.

  - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa rôle baèng oâm keá.


  6 Kieåm tra caùc caûm bieán:

  - Traùnh khoâng laøm rôi, va chaïm maïnh vaø tieáp xuùc vôùi nöôùc.

  - Kieåm tra ñieän trôû cuûa caùc caûm bieán.


  III Hö hoûng vaø khaéc phuïc:

  ÑOÄNG CÔ CHEÁT MAÙY:


  Trieäu chöùng

  Nguyeân nhaân

  Heä thoáng

  Chi tieát thaønh phaàn

  Loaïi hö hoûng

  Ñoäng cô cheát maùy moät thôøi gian ngaén sau khi khôûi ñoäng.

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Bôm nhieân lieäu

  Khoâng hoaït ñoäng

  Rôle môû maïch

  Khoâng baät

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Hoaït ñoäng khoâng ñuùng

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  Bò taéc

  Ñoäng cô cheát maùy khi nhaán chaân ga

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng gioù

  Ñieän trôû vaø ñieän aùp sai

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc

  Ñieän trôû vaø ñieän aùp sai

  Ñoäng cô cheát maùy khi nhaû chaân ga

  Heä thoáng naïp khí

  Coå hoïng gioù

  Hoaït ñoäng khoâng ñuùng

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng gioù

  Hoaït ñoäng khoâng ñuùng

  Ñoäng cô cheát maùy nhöng khoâng theå khôûi ñoäng laïi

  Heä thoáng caáp nguoàn

  Khoaù ñieän

  Tieáp xuùc keùm

  Rôle EFI chính

  Tieáp xuùc keùm

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng gioù

  Hoaït ñoäng khoâng ñuùng

  Cuoän ñaùnh löûa.

  Tieáp xuùc keùm


  KHÔÛI ÑOÄNG KEÙM


  Trieäu chöùng

  Nguyeân nhaân

  Heä thoáng

  Chi tieát thaønh phaàn

  Loaïi hö hoûng

  Khoâng chaùy

  Heä thoáng caáp nguoàn

  Khoaù ñieän

  Tieáp xuùc keùm

  Rôle EFI chính

  Khoâng baät.

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Cuoän ñieän trôû

  Hôû maïch

  Caùc voøi phun

  Khoâng phun hay phun lieân tuïc

  Bôm nhieân lieäu

  Khoâng hoaït ñoäng

  Rôle môû maïch

  Khoâng baät

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  Taéc

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Khoâng phun hay phun lieân tuïc

  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôæ ñoäng

  Khoâng baät hay baät lieân tuïc

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Cuoän ñaùnh löûa

  Khoâng phaùt a caùc tín hieäu IG

  Coù chaùy nhöng ñoäng cô khoâng khôûi ñoäng

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Cuoän ñieän trôû

  Hôû maïch

  Caùc voøi phun

  Roø ræ, khoâng pun hay phun lieân tuïc

  Bôm nhieân lieäu

  Khoâng hoaït ñoäng

  Rôle môû maïch

  Khoâng baät

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  Taéc

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phuï khôûi ñoäng laïnh

  Roø ræ, khoâng phun hay phun lieân tuïc

  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng

  Khoâng baät hay baät lieân tuïc

  Heä thoáng naïp khí

  Caùc oáng daãn khoâng khí

  Roø ræ

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng khí

  Ñieän trôû coù ñieän aùp khoâng ñuùng hay coù hieän töôïng hôû hay ngaén maïch.

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Khoù khôûi ñoäng

  Khi ñoäng cô laïnh

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Khoâng phun

  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng

  Khoâng baät

  Heä thoáng naïp khí

  Van khí phuï

  Môû keùm hay khoâng môû

  Khi ñoäng cô noùng

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Hôû hay ngaén maïch

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Roø ræ

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Luoân xaûy ra

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Roø ræ

  Rôle môû maïch

  Khoâng baät khi khoaù ñieän ôû vò trí ON

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  Taéc

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Roø ræ hay khoâng phun

  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng

  Khoâng baät

  ÑOÄNG CÔ CHAÏY KHOÂNG TAÛI KHOÂNG EÂM DÒU:

  Trieäu chöùng

  Nguyeân nhaân

  Heä thoáng

  Chi tieát thaønh phaàn

  Loaïi hö hoûng

  Khoâng chaïy ôû cheá ñoä khoâng taûi nhanh

  Heä thoáng naïp khí

  Van khí phuï

  Môû khoâng ñuû roäng hay khoâng môû

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Hôû hay ngaén maïch

  Toác ñoä khoâng taûi quaù cao

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Roø ræ

  Heä thoáng naïp khí

  Caùc oáng daãn khoâng khí

  Roø ræ

  Van khí phuï

  Ñoùng khoâng ñuû kín

  Coå hoïng gioù

  Ñieàu chænh toác ñoä khoâng tæa sai hay böôùm ga ñoùng khoâng kín

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng gioù

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Coâng taéc ñieàu hoaø khoâng khí

  Lieân tuïc baät

  Toác ñoä khoâng taûi quaù thaáp

  Heä thoáng naïp khí

  Coå hoïng gioù

  Ñieàu chænh toác ñoä khoâng taûi khoâng ñuùng hay bò huùt khí vaøo

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng khí

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch

  Ñoäng cô bò giaät khi chaïy khoâng taûi

  Heä thoáng naïp khí

  Caùc oáng daãn khí

  Roø ræ

  Coå hoïng gioù

  Van khí phuï

  Luoân ôû vò trí môû

  Toác ñoä khoâng taûi khoâng oån ñònh

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Cuoän ñieän trôû

  Hôû hay ngaén maïch, tieáp xuùc keùm

  Caùc voøi phun

  Khoâng phun hay phun roø ræ

  Bôm nhieân lieäu

  Khoâng hoaït ñoäng

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Heä thoáng naïp khí

  Coå hoïng gioù

  Huùt khí vaøo

  Van khí phuï

  Khoâng hoaït ñoäng

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng khí

  Khoâng hoaït ñoäng hay tieáp xuùc keùm

  Caûm bieán noàng coä Oxy

  KHAÛ NAÊNG TAÛI KEÙM

  Trieäu chöùng

  Nguyeân nhaân

  Heä thoáng

  Chi tieát thaønh phaàn

  Loaïi hö hoûng

  Ñoäng cô bò ngheït trong quaù trình taêng toác

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Löôïng phun bò giaûm

  Bôm nhieân lieäu

  Giaûm löu löôïng cuûa bôm

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng leân

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  Taéc

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng khí

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch

  Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Caûm bieán vò trí böôùm ga

  Chaûy trong ñöôøng oáng naïp xaû.

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Roø ræ hay löôïng phun bò giaûm

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Roø ræ hay phun lieân tuïc


  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng

  Luoân baät

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai ñeán möùc khoâng chaáp nhaän ñöôïc

  Heä thoáng khaùc

  Boä ñeäm böôùm ga

  Khoâng hoaït ñoäng

  Ñoäng cô khoâng phaùt huy ñuû coâng suaát

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Khoâng phun hay löôïng phun giaûm

  Bôm nhieân lieäu

  Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng leân

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng khí

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Caûm bieán vò trí böôùm ga

  Khoâng coù tín hieäu ra

  Khí xaû coù maøu ñen

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Phun lieân tuïc

  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh

  Voøi phun khôûi ñoäng laïnh

  Phun lieân tuïc

  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng

  Khoâng taét

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán löu löôïng khí

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch

  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt

  Ñieän trôû hay ñieän aùp sai

  Ñoäng cô bò giaät cuïc khi chaïy

  Heä thoáng nhieân lieäu

  Caùc voøi phun

  Khoâng hoaït ñoäng

  Boä oån ñònh aùp suaát

  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu

  taéc

  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû

  Caûm bieán vò trí böôùm ga

  Tieáp ñieåm IDL khoâng taét


  2.2.5 HEÄ THOÁNG ÑAÙNH LÖÛA:

  [​IMG]

  Hình 2.5 Toång quan heä thoáng ñaùnh löûa

  I Thoâng soá baûo döôõng:


  Khe hôû ñieän cöïc (loaïi NGK, DENSO)

  1.0 – 1.1 mm

  II Baûo döôõng:

  1. Daây cao aùp:

  - Thaùo daây cao aùp ra khoûi bugi baèng caùch caàm vaøo cao su chaén buïi cuûa noù.

  - Kieåm tra ñieän trôû daây cao aùp: duøng oâm keá ñeå ño maø khoâng thaùo daây ra khoûi boä chia ñieän. Ñieän trôû lôùn nhaát: 25kW/daây. Neáu lôùn hôn thì kieåm tra caùc ñaàu noái.


  2. Bugi:

  Trong quaù trình söû duïng caùc ñieän cöïc cuûa bugi bò aên moøn daàn vaø laøm taêng khe hôû bugi, khoù sinh ra tia löûa ñieän. Caùc muoäi than baùm ôû ñaàu phaàn söù caùch ñieän gaây ngaén maïch. Vì theá caàn laøm saïch bugi vaø thay theá ñònh kyø.

  [​IMG]

  - Kieåm tra bugi baèng quan saùt: xem caùc ren hay phaàn caùch nhieät coù bò hoûng khoâng. Coù caùc hieän töôïng khoâng bình thöôøng nhö sau hay khoâng
  +Baùm buïi: phaàn söù caùch ñieän vaø caùc ñieän cöïc ñöôïc bao phuû bôûi moät lôùp muoäi cacbon luùn phuùn, nguyeân nhaân laø do hoãn hôïp khoâng khí nhieân lieäu quaù ñaäm hoaëc thôøi ñieåm ñaùnh löûa treã.

  +Baùm daàu: daàu öôùt baùm vaøo phaàn söù caùch ñieän vaø caùc ñieän cöïc, daàu coù theå laø nhieân lieäu hay daàu boâi trôn. Nguyeân nhaân laø do moøn phôùt daàu ôû ñuoâi xupap hoaëc moøn xylanh

  +Quaù nhieät: Phaàn söù caùch nhieät bò phai maøu. Phaàn ñieän cöïc bò chaùy, coù maøu traéng hay maøu ñoû tía, noù laøm ñieän cöïc bò moøn nhanh. Nguyeân nhaân laø do hoãn hôïp khoâng khí nhieân lieäu quaù nhaït hay thôøi ñieåm ñaùnh löûa treã.


  [​IMG]
  - Ñieàu chænh khe hôû ñieän cöïc: 1.0 - 1.1 mm ( vôùi loaïi DENSO, NGK).

  - Khi ñieàu chænh khe hôû ñieän cöïc bugi môùi, chæ beû cong ôû phaàn döôùi cuûa ñieän cöïc tieáp maùt. Khoâng ñöôïc chaïm vaøo ñaàu cöïc. Khoâng bao giôø ñöôïc ñieàu chænh khe hôû cuûa bugi cuõ.  [​IMG]
  - Laøm saïch bugi : baèng duïng cuï röûa bugi hay choåi saét( vôùi ñieän cöïc platin thì khoâng ñöôïc duøng choåi than)

  - Neáu ñieän cöïc bò baùm muoäi caùc bon öôùt, thì laøm saïch bugi baèng maùy laøm saïch sau ñoù laøm khoâ noù. AÙp suaát khí tieâu chuaån: 588 kPa (6 kgf/cm2, 85 psi)

  - Thôøi gian tieâu chuaån: 20 giaây trôû xuoáng.

  - Chæ duøng maùy laøm saïch bugi khi ñieän cöïc ñaõ saïch daàu. Neáu ñieän cöïc coù baùm daàu, thì duøng xaêng ñeå laøm saïch daàu tröôùc khi duøng maùy laøm saïch.
  2.2.6 HEÄ THOÁNG NAÏP VAØ KHÔÛI ÑOÄNG:

  I Thoâng soá baûo döôõng:


  Maùy ñeà Cöôøng ñoä doøng tieâu chuaån

  90A hay thaáp hôn taïi 11.5V

  Aécquy Noàng ñoä tieâu chuaån taïi 200C

  Ñieän aùp tieâu chuaån

  1.25 – 1.29

  12.5 – 12.9V

  Boä ñieàu aùp Ñieän aùp ñieàu chænh

  Cöôøng ñoä doøng tieâu chuaån

  12.9 – 14.9V

  10A hay nhoû hôn


  II Baûo döôõng:

  1 Kieåm tra maùy khôûi ñoäng:

  [​IMG]

  - Kieåm tra chöùc naêng keùo:

  + Thaùo daây daãn cuûa cuoän Stato khoûi cöïc C. Noái aécquy vaøo coâng taéc töø.

  + Kieåm tra baùnh raêng chuû ñoäng chaïy ra ngoaøi. Neáu khoâng thì thay theá coâng taéc töø.


  [​IMG]
  - Kieåm tra chöùc naêng giöõ:

  + Vaãn giöõ traïng thaùi treân. Ngaét cöïc aâm khoûi cöïc C.

  + Kieåm tra baùnh chuû ñoäng vaãn ôû ngoaøi. Neáu baùnh chuû ñoäng hoài veà thì thay coâng taéc töø.  [​IMG]
  - Kieåm tra söï hoài veà cuûa baùnh chuû ñoäng:

  + Ngaét caùp aâm ra khoûi thaân coâng taéc töø.

  + Kieåm tra baùnh raêng chuû ñoäng hoài vaøo trong. Neáu khoâng thì thay coâng taéc töø.


  [​IMG]
  - Kieåm tra khe hôû baùnh raêng chuû ñoäng:

  + Ñeå baùnh raêng chuû ñoäng lao ra ngoaøi. Noái aéc quy vôùi coâng taéc töø.

  + Ño khe hôû giöõa baùnh raêng chuû ñoäng vaø voû maùy khôùi ñoäng: 1.0 – 5.0 mm


  [​IMG]
  - Thöû tính naêng khoâng taûi:

  + Noái daâu daãn stato vôùi cöïc C. Daây daãn khong ñöôïc noái maùt

  + Keïp maùy khôûi ñoäng leân eâtoâ.

  + Noái aécquy vaø Ampe keá vôùi maùy khôûi ñoäng nhö hình veõ.

  + Kieåm tra maùy khôûi ñoäng quay eâm vaø oån ñònh vôùi baùnh raêng chuû ñoäng chuyeån ñoäng ra ngoaøi. Ampe keá chæ ñuùng doøng tieâu chuaån: 90A hay nhoû hôn ôû11.5V  2 Kieåm tra aécquy:

  [​IMG]
  - Kieåm tra möùc dung dòch aécquy taïi töøng ngaên.

  - Kieåm tra tyû troïng dung dòch : 1.25 – 1.29 (200C). Naïp aécquy neáu thaáp hôn.

  - Kieåm tra ñieän aùp aécquy:

  + Ño ñieän aùp giöõa caùc cöïc. Ñieän aùp tieâu chuaån :12.5 – 12.9 V (200C)

  - Kieåm tra caùc cöïc aéc quy vaø thanh caàu chì: khoâng bò loûng, aên moøn.  3 Kieåm tra maùy phaùt:

  - Kieåm tra maïch naïp khi khoâng taûi:

  + Noái ampe keá vaø voân keá vaøo maïch naïp.

  + Kieåm tra maïch naïp: taêng toác ñoä ñoäng cô leân 2000voøng/phuùt vaø ñoäc chæ soá treân voânkeá vaø ampe keá. Doøng ñieän tieâu chuaån : nhoû hôn 10A.

  Ñieän aùp tieâu chuaån: 12.9 – 14.9 V.

  - Kieåm tra maïch naïp khi coù taûi:

  + Cho ñoäng cô chaïy ôû toác ñoä 2000voøng/ phuùt.

  + Kieåm tra chæ soá treân ampe keá. Doøng tieâu chuaån: 30A hay lôùn hôn.


  2.3 Gaàm

  2.3.1 HEÄ THOÁNG TRUYEÀN LÖÏC:

  A. LY HỢP:

  [​IMG]

  Hình 2.6 Toång quan ly hôïp

  I Thoâng soá baûo döôõng:

  Chieàu cao baøn ñaïp tính töø maët saøn

  134.3 – 144.3 mm

  Haønh trình töï do cuûa baøn ñaïp

  5.0 – 15.0 mm

  Haønh trình töï do caàn ñaåy taïi ñaàu baøn ñaïp

  1.0 – 5.0 mm

  Ñieåm caét ly hôïp töø vò trí cuoái haønh trình ñaïp heát ly hôïp

  25 mm

  Chieàu saâu ñaàu ñinh taùn ñóa ly hôïp Max

  0.3 mm

  Ñoä ñaûo ñóa ly hôïp Min

  0.8 mm

  Ñoä ñaûo cuûa baùnh ñaø Max

  0.1 mm

  Ñoä khoâng phaúng cuûa ñaàu loø xo ñóa Max

  0.5 mm


  II Baûo döôõng :

  1 Ñieàu chænh baøn ñaïp:

  [​IMG]
  - Kieåm tra chieàu cao baøn ñaïp: 134.3 – 144.3 mm ( tính töø saøn).

  + Nôùi loûng ñai oác haõm vaø vaën buloâng haõm cho ñeán khi chieàu cao baøn ñaïp ñaït kích thöôùc ñuùng. Xieát chaët ñai oác haõm.

  [​IMG]
  - Kieåm tra haønh trình töï do baøn ñaïp: 5,0 – 15, 0mm .

  + Ñaïp baøn ñaïp cho ñeán khi baét ñaàu caûm thaáy coù löïc caûn.

  + Ñaïp nheï baøn ñaïp cho ñeán khi thaáy löïc caûn baét ñaàu taêng moät ít.

  - Kieåm tra haønh trình töï do cuûa caàn ñaåy: 1,0 – 5,0 mm ( tính töø ñænh baøn ñaïp ).

  + Nôùi loûng ñai oác haõm vaø vaën chaët caàn ñaåy cho ñeán khi haønh trình töï do cuûa baøn ñaïp vaø caàn ñaåy ñaït kích thöôùc ñuùng. Momen xieát : 120kG.cm.

  + Kieåm tra laïi chieàu cao baøn ñaïp  [​IMG]
  - Kieåm tra ñieåm caét ly hôïp: 25mm (töø vò trí cuoái haønh trình baøn ñaïp ñeán ñieåm caét)

  + Keùo caàn phanh tay vaø cheøn baùnh xe.

  + Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi.

  + Khoâng ñaïp baøn ñaïp ly hôïp, töø töø chuyeån caàn soá sang soá luøi ñeán khi baùnh raêng vaøo khôùp.

  + Töø töø ñaïp baøn ñaïp vaø ño khoaûng caùch haønh trình töø ñieåm maø baùnh raêng heát keâu (ñieåm caét) ñeán vò trí cuoái haønh trình.


  2 Kieåm tra möùc daàu coân:

  - Kieåm tra raèng möùc daàu trong xilanh toång coân ôû möùc quy ñònh. Neáu thaáp hôn thì kieåm tra söï roø ræ trong heä thoáng thuyû löïc vaø ñoå theâm daàu ñeán möùc quy ñònh.  3 Kieåm tra ñoä ñaûo ñóa ly hôïp:

  - Duøng ñoàng hoà so, kieåm tra ñoä ñaûo ñóa ly hôïp. Ñoä ñaûo nhoû nhaát : 0,8 mm.

  - Caàn thieát thì thay ñóa ly hôïp.


  4 Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp:

  [​IMG]


  - Duøng thöôùc caëp ño chieàu saâu muõ ñinh taùn. Chieàu saâu muõ ñinh taùn lôùn nhaát: 0,3 mm. Caàn thieát, thay theá ñóa ly hôïp.
  5 Kieåm tra naép ly hôïp:


  [​IMG]
  - Duøng thöôùc caëp kieåm tra chieàu saâu vaø ñoä roäng cuûa veát moøn cuûa loø xo ñóa.

  B: Ñoä roâng: 6.0mm

  A: Chieàu saâu: 0.5mm

  - Duøng ñoàng hoà so coù con laên kieåm tra ñoä phaúng cuûa loø xo ñóa. Ñoä khoâng phaúng lôùn nhaát 0,5mm


  6 Kieåm tra baùnh ñaø:

  - Duøng ñoàng hoà so kieåm tra ñoä ñaûo cuûa baùnh ñaø. Ñoä ñaûo lôùn nhaát : 0,1 mm. neáu caàn thieát thì thay.


  7 Kieåm tra voøng bi caét ly hôïp:

  - Eùp theo höôùng truïc vaø xoay baèng tay. Neáu caàn thì thay.

  III Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc:

  Trieäu chöùng

  Nguyeân nhaân

  Khaéc phuïc

  Giaät / Rung ly hôïp

  1. Chaân maùy.

  2. Đóa ly hôïp (Ñoä ñaûo quaù lôùn).

  3. Ñóa ly hôïp (Bò dính daàu)

  4. Ñóa ly hôïp (quaù moøn)

  5. Cao su xoaén ñóa ly hôïp. (hö)

  6. Ñóa ly hôïp (bò trô)

  7. Loø xo ñóa (ñaàu loø xo ñóa khoâng ñoàng phaúng)

  Ñieàu chænh baøn ñaïp

  Kieåm tra ñoä ñaûo ñóa

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra naép ly hôïp

  Baøn ñaïp ly hôïp bò haãng

  1. OÁng daãn daàu ly hôïp (loït khí)

  2. Cao su xilanh chính ( hoûng)

  3. Cao su xi lanh caét ly hôïp (hoûng)

  Kieåm tra oáng daãn

  Kieåm tra xilanh chính

  Kieåm tra xilanh phuï

  Ly hôïp coù tieáng keâu.

  1. Voøng bi caét ly hôïp (moøn, baån, hoûng)

  2. Cao su xoaén ñóa ly hôïp ( hoûng)

  Kieåm tra voøng bi caét  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Tröôït ly hôïp.

  1. Baøn ñaïp ly hôïp.

  2. Ñóa ly hôïp ( bò dính daàu)

  3. Ñóa ly hôïp ( quaù moøn)

  4. Loø xo ñóa ly hôïp ( hoûng)

  5. Ñóa eùp (veânh)

  6. Baùnh ñaø(veânh)

  Kieåm tra baøn ñaïp ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra naép ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra baùnh ñaø.

  Ly hôïp khoâng ngaét

  1. Baøn ñaïp ly hôïp (sai haønh trình töï do)

  2. OÁng daãn daàu ly hôïp (khoâng kín khí)

  3. Cao su xilanh chính ( hoûng)

  4. Cao su xilanh caét ly hôïp(hoûng )

  5. Ñóa ly hôïp ( khoâng ñuùng)

  6. Ñóa ly hôïp ( ñoä ñaûo quaù lôùn)

  7. Ñóa ly hôïp ( vôõ lôùp ma saùt)

  8. Ñóa ly hôïp ( baån hoaëc chaùy)

  9. Ñóa ly hôïp ( dính daàu)

  10. Ñóa ly hôïp ( thieáu môõ then hoa)


  Kieåm tra baøn ñaïp ly hôïp  Kieåm tra oáng daãn  Kieåm tra xilanh chính

  Kieåm tra xilanh phuï

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp


  B HOÄP SOÁ THÖÔØNG (M/T)

  I Baûo döôõng:

  1. Kieåm tra daàu hoäp soá.

  [​IMG]

  - Döøng xe treân ñòa ñieåm baèng phaúng.

  - Thaùo nuùt ñoå daàu hoäp soá vaø gioaêng.

  - Kieåm tra beà maët daàu caùch vò trí thaáp nhaát cuûa maët trong cuûa mieäng nuùt ñoå daàu khoaûng 5mm

  - Sau khi thay daàu caàn kieåm tra laïi möùc daàu.

  - Kieåm tra roø ræ daàu khi möùc daàu thaáp .

  - Laép nuùt ñoå daàu vaø thay gioaêng môùi.


  II Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc:


  Trieäu chöùng

  Nguyeân nhaân

  Khaéc phuïc

  Tieáng oàn

  1. Möùc daàu thaáp

  2. Daàu keùm chaát löôïng.

  3. Baùnh raêng moøn hoaëc hoûng

  4. Voøng bi moøn hoaëc hoûng

  Kieåm tra möùc daàu

  Kieåm tra chaát löôïng daàu

  -

  Kieåm tra, thay theá

  Chaûy daàu

  1. Möùc daàu quaù cao.

  2. Gioaêng hoûng

  3. Phôùt daàu hoûng hoaëc moøn

  4. Gioaêng chöõ O hoûng hoaëc moøn

  Kieåm tra möùc daàu

  -

  -

  -

  Chuyeån soá khoù hoaëc khoâng chuyeån ñöôïc soá

  1. Caùp ñieàu khieån khoâng chính xaùc

  2. Vaønh ñoàng toác hoûng hoaëc moøn

  3. Loø xo chuyeån soá hoûng

  Ñieàu chænh caùp

  -

  -

  Nhaûy soá

  1. Loø xo bi khoaù (hoûng)

  2. Caøng chuyeån soá moøn

  3. Baùnh raêng moøn hoaëc hoûng

  4. Voøng bi moøn hoaëc hoûng

  -

  -

  -

  -  C HOÄP SOÁ TÖÏ ÑOÄNG:

  [​IMG]

  Hình 2.7 Hoäp soá töï ñoäng.  I Caáu taïo :

  [​IMG]

  Hình 2.7.1 Caáu taïo hoäp soá töï ñoäng ñieàu khieån thuyû löïc A/T


  1 Boä bieán moâ:

  - Chöùc naêng:

  + Vừa truyeàn vöøa khueách ñaïi moâmen từ ñộng cơ baèng caùch söû dụng dầu hộp số laøm moâi trường laøm việc.

  + Ngoaøi ra coøn ñoùng vai troø như moät ly hợp thủy lực ñể truyền (hay khoâng truyền) moâmen từ ñộng cơ ñến hộp số, hấp thụ caùc dao ñộng xoắn của ñộng cơ vaø hệ thống truyền lực.

  + Coù taùc dụng như 1 baùnh ñaø ñể laøm ñồng ñều chuyển ñộng quay của ñộng cơ, dẫn ñộng bơm dầu của hệ thống thủy lực.


  - Bao gồm:

  + Caùnh bơm ñược dẫn ñộng bằng trục khuỷu

  + Roâto tuabin ñược nối với trục sơ cấp của hộp số

  + Stato ñược bắt chặt vaøo vỏ hộp số qua khớp 1 chiều vaø trục stat

  + Vỏ biến moâ chứa caùc bộ phận treân


  2 Boä truyeàn baùnh raêng haønh tinh.

  - Chöùc naêng:

  + Cung cấp một vaøi tỷ số truyền baùnh răng ñể ñạt ñược moâmen vaø tốc ñộ quay phuø hợp với caùc chế ñộ chạy xe vaø ñiều khiển của laùi xe.

  + Cung cấp baùnh răng ñảo chiều ñể chạy luøi .

  + Cung cấp vị trí số trung gian ñể cho pheùp ñộng cơ chạy khoâng tải khi xe ñỗ.


  - Bao goàm:

  + Caùc baùnh răng haønh tinh ñể thay ñổi tốc ñộ ñầu ra.

  + Ly hợp vaø phanh haõm dẫn ñộng bằng aùp suất thuỷ lực ñể ñiều khiển hoạt ñộng của bộ baùnh răng haønh tinh

  + Caùc trục ñể truyền coâng suất ñộng cơ.

  + Caùc voøng bi giuùp cho truyền ñộng quay của trục ñược eâm.


  3 Heä thoáng ñieàu khieån thuyû löïc.

  - Chöùc naêng:

  + Biến ñổi tải cuaû ñộng cơ ( goùc mở bướm ga ) vaø tốc ñộ xe thaønh caùc aùp suất thuỷ lực khaùc nhau . Caùc aùp suất naøy quyết ñịnh thời ñiểm chuyển số.


  - Bao goàm:

  + Bôm daàu: baùnh răng daãn ñộng bơm daàu ăn khớp với caùnh bơm của bộ biến moâ. Quay cuøng tốc ñộ ñộng cơ

  + Van ly taâm ñược daãn ñộng bằng baùnh răng chủ ñộng vi sai vaø biến ñổi tốc ñộ quay của trục baùnh răng chủ ñộng vi sai thaønh tín hiệu thuỷ lực vaø ñược gửi ñến thaân van.

  + Thaân van coù nhiều khoang chứa dầu thuỷ lực. Coù nhiều van lắp trong caùc khoang ñể mở ñoùng caùc khoang naøy vaø gửi tín hiệu chuyển số thuỷ lực ñến caùc bộ phận khaùc nhau của bộ truyền baùnh răng haønh tinh.  III Baûo döôõng:

  1. Daàu hoäp soá töï ñoäng(ATF):

  Duøng ñeå boâi trôn boä baùnh raêng haønh tinh vaø ñöôïc söû duïng nhö daàu thuyû löïc cho caùc van vaø piston phanh, ly hôïp trong maïch ñieàu khieån thuyû löïc vaø trong boä bieán ñoåi moâmen. Vì theá neáu möùc daàu khoâng bình thöôøng thì hoäp soá khoâng hoaït ñoäng toát, coù theå laøm cho caùc baùnh raêng, voøng bi bò keït. Caàn kieåm tra, thay theá daàu ATF ñònh kyø.  - Kieåm tra möùc daàu:

  [​IMG]

  + Daàu hoäp soá töï ñoäng phaûi ôû nhieät ñoä hoaït ñoäng bình thöôøng.( 700 – 800 C)

  + Ñoã xe ôû nôi baèng phaúng vaø keùo hoaøn toaøn phanh tay.

  + Ñeå caàn sang soá ôû vò trí ñoã P vaø ñeå ñoäng cô chaïy khoâng taûi.

  + Ñaïp phanh chaân vaø gaït caàn sang soá qua töøng soá, töø P ñeán L vaø ngöôïc laïi.

  + Ñoäng cô khoâng taûi, caàn sang soá ôû vò trí P, keùo que thaêm daàu ra, lau saïch. Laép que thaêm daàu vaøo hoäp soá roài keùo laïi 1 laàn nöõa. Naèm trong khoaûng HOT thì ñuû.


  - Thay daàu hoäp soá töï ñoäng:

  + Xaû daàu hoäp soá.

  + Ñoå daàu hoäp soá.

  + Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø sang soá qua töøng soá töø vò trí P ñeán vò trí L roài quay laïi.

  + Vôùi ñoäng cô chaïy khoâng taûi, kieåm tra möùc daàu. Ñoå theâm daàu cho ñeán möùc COOL treân que thaêm daàu.

  + Kieåm tra möùc daàu.


  2. Kiểm tra vaø ñiều chỉnh caùp daây ga

  - Nhấn hết baøn ñạp ga xuống vaø kiểm tra rằng bướm ga mở hoaøn toaøn (nếu khoâng mở hoaøn toaøn thì ñiều chỉnh cơ cấu dẫn ñộng bướm ga)

  - Tiếp tục giữ chaân ga xuống, nới lỏng ñai ốc ñiều chỉnh

  - Ñiều chỉnh caùp beân ngoaøi sao cho khoảng caùch giữa đñầu của vỏ cao su vaø cữ chặn treân daây ga bằng giaù trị tieâu chuẩn ( 0-1mm)

  - Siết chặt ñai ốc ñiều chỉnh.


  3. Kiểm tra vaø ñiều chỉnh caùp sang số.

  Đảm bảo cho cần số chuyển ñộng eâm dịu vaø chính xaùc thì bộ phận baùo vị trí cần số ñuùng vị trí. Nếu khoâng thì phải tiến haønh ñiều chỉnh theo quy trình sau :

  - Nới lỏng ñai ốc xoay treân cần chọn số bằng tay.

  - AÁn hết cần chọn số về phía phải của xe

  - Trả cần số 2 nấc về vị trí trung gian

  - Ñặt cần sốở vị trí N

  - Siết chặt ñai ốc xoay trong khi nhẹ cần số về vị trí R.


  4. Điều chỉnh coâng tắc khởi ñộng trung gian.

  Nếu ñộng cơ khởi ñộng trong khi cần số ñang ở bất kỳ vị trí naøo khaùc với vị trí P hay N thì phải ñiều chỉnh :

  - Nới lỏng buloâng bắt coâng tắc khởi ñộng trung gian vaø ñặt cần số vị trí N

  - Gioùng thẳng raõnh vaø ñường vị trí trung gian

  - Giữ coâng tắc khởi ñộng trung gian ở ñuùng vị trí vaø siết chặt buloâng.


  5 Kiểm tra hệ thống ñiều khiển OD

  a) Kiểm tra van ñiện từ OD:

  - Thaùo giắc nối của van ñiện từ

  - Cấp ñiện accu ñến 2 ñầu cực. Kiểm tra rằng coù thế nghe thấy tiếng keâu khi hoạt đñộng

  - Duøng OÂmkế ño ñiện trở của cuộn daây van ñiện từ giữa 2 cực.

  - Nối lại giắc cắm của van ñiện.

  - Thaùo cảm biến nhiệt ñộ nước laøm maùt vaø bật khoaù ñiện leân vị trí ON.

  - Kiểm tra rằng coù thể nghe thấy tiếng van ñiện hoạt ñộng khi bật vaø tắt coâng tắc chính OD

  - Tắt khoaù ñiện vaø nối lại giắc cắm của coâng tắc nhiệt ñộ nước laøm maùt.


  b) Kiểm tra coâng tắc OD chính

  - Thaùo hộp ñựng ñồ giữa xe vaø ngắt giắc cắm của coâng tắc OD chính

  - Duøng oâm kế kiểm tra tính thoâng mạch giữa 2 cực ở 2 vị trí coâng tắc

  - Lắp lại hộp ñựng ñồ giữa xe.


  c) Kiểm tra ñeøn baùo tắt OD

  - Bật khoaù ñiện leân vị trí ON

  - Tắt coâng tắc OD chính. Kiểm tra xem ñeøn baùo tắt OD tắt coù saùng khoâng.


  d) Kiểm tra coâng tắc nhiệt ñộ nước laøm maùt

  - Thaùo giắc nối của coâng tắc nhiệt ñộ nước laøm maùt.

  - Duøng OÂm kế ño ñiện trở giữa cực nối vaø mass thaân xe

  Dưới 430C : 0W

  Treân 550C : ¥W

  - Nối lại giắc của coâng tắc nhiệt ñộ nước laøm maùt.


  6. Kieåm tra cuïm bieán moâ vaø taám daãn ñoäng.  [​IMG]
  - Kieåm tra khôùp 1 chieàu.

  + Laép SST vaøo vaønh trong cuûa khôùp 1 chieàu sao cho noù laép vaáu cuûa moayô bieán moâ vaø vaønh ngoaøi khôùp moät chieàu.

  + Ñaët bieán moâ ñöùng leân treân caïnh cuûa noù. Kieåm tra khôùp moät chieàu khoaù khi quay ngöôïc cuøng chieàu kim ñoàng hoà vaø quay eâm khi quay cuøng chieàâu kim ñoàng hoà.

  [​IMG]
  + Thay bieán moâ neáu khôùp 1 chieàu hoûng.

  - Kieåm tra cuïm bieán moâ: caàn thay bieán moâ môùi neáu:

  + Nghe thaáy tieáng keâu töø bieán moâ khi thöû toác ñoä döøng hoaëc khi caàn soá ôû vò trí trung gian.

  + Khôùp moät chieàu quay töï do hoaëc khoaù cöùng caû 2 chieàu.


  - Thay theá daàu trong bieán moâ: khi daàu ATF coù muøi hoâi, bieán maøu thì khuaáy kyõ vaø xaû ra vôùi maët laép raùp höôùng xuoáng döôùi.


  [​IMG]
  - Röûa vaø kieåm tra boä laøm maùt daàu vaø ñöôøng oáng daàu

  + Khi kieåm tra, thay theá bieán moâ thì röûa, kieåm tra boä laøm maùt daâuø vaø ñöôøng oáng daãn daàu.

  + Xòt khí neùn coù aùp suaát 2kG/cm2 vaøo töø phía oáng vaøo.

  + Neáu coù nhieàu haït mòn trong daàu ATF thì bôm theâm daàu ATF môùi vaø röûa 1 laàn nöõa.

  + Neáu ATF vaãn ñuïc thì kieåm tra boä laøm maùt daàu (keùt nöôùc)


  - Kieåm tra taám daãn ñoäng vaø vaønh raêng.

  + Ñaët ñoàng hoà so ño ñoä ñaûo cuûa taám daãn ñoäng. Ñoä ñaûo lôùn nhaát: 0.20 mm

  + Kieåm tra hö hoûng cuûa vaønh raêng

  + Ñoä ñaûo khoâng ñuùng tieâu chuaån hay vaønh raêng hoûng thì thay taám daãn ñoäng.

  IV Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc:


  Trục trặc

  Nguyeân nhaân

  Caùch khắc phục

  Dầu coù muøi hoặc coù muøi chaùy

  Dầu bẩn

  Bộ biến ñổi moâmen trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Thay dầu

  Thay bộ biến ñổi moâmen

  Thaùo, kiểm tra hộp số.

  Xe khoâng chạy ñöôïc cả số tiến vaø số luøi

  Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Thaân van hoặc van ñiều tiết trục trặc

  Bộ biến ñổi moâmen trục trặc

  Đĩa chủ ñộng bộ moâmen bị vỡ

  Lưới lọc cửa huùt bị tắc

  Hộp số trục trặc

  Điều chỉnh cần nối

  Kiểm tra thaân van

  Thay bộ biến moâ

  Thay ñĩa chủ ñộng

  Vệ sinh lưới lọc

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Vị trí caàn số khoâng ñuùng

  Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Thaân van hoặc van ñiều tiết trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Điều chỉnh cần nối

  Kiểm tra thaân van

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Khoù ñưa cần số vaøo ñuùng vị trí

  Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Thaân van hoặc van ñiều tiết trục trặc

  Caùc piston bị trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Điều chỉnh lại caùp

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra piston

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Việc chuyển số bị chậm

  Thaân van trục trặc

  Van ñiện từ trục trặc

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra thaân van

  Chuyển số bị trượt, giật khi tăng tốc

  Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Thaân van trục trặc

  Van ñiện từ trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Điều chỉnh cần nối

  Điều chỉnh caùp

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra thaân van

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Bị lếch, kẹt khi tăng tốc

  Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Thaân van trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Điều chỉnh cần nối

  Kiểm tra thaân van

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Ly hợp khoùa khoâng laøm việc ở số 2,3,OD

  Thaân van trục trặc

  Van ñiện từ trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra thaân van

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Khoù giảm số

  Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Caùp van tiết lưu vaø cam trục trặc

  Piston bộ tích năng trục trặc

  Thaân van trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Điều chỉnh caùp

  Kiểm tra cam vaø caùp

  Kiểm tra piston

  Kiểm tra thaân van

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Khoâng giảm số ñược khi xuống dốc

  Thaân van trục trặc

  Van ñiện từ trục trặc

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra thaân van

  Việc giảm số xảy ra quaù nhanh hoặc quaù chậm khi xuống dốc

  Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Caùp van tiết lưu trục trặc

  Thaân van trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Van ñiện từ trục trặc

  Điều chỉnh caùp


  Kiểm tra caùp

  Kiểm tra thaân van

  Thaùo vaø kiểm tra hộp số

  Kiểm tra thaân van

  Khoâng thực hiện ñược phanh khi giảm số

  Van ñiện từ trục trặc

  Thaân van trục trặc

  Caùp tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra thaân van

  Điều chỉnh caùp

  Phanh ñộng cơ khoâng taùc dụng ở vị trí số 2 hoặc L

  Van ñiện từ trục trặc

  Thaân van trục trặc

  Hộp số trục trặc

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra thaân van

  Kiểm tra hộp số

  Xe khoâng giữ ñứng yeân ñược khi cần sốở vị trí P

  Cần cơ khí ñiều chỉnh khoâng ñuùng

  Cam của khoaù haõm vaø loø xo ở hộp số trục trặc

  Điều chỉnh cần nối

  Kiểm tra cam vaø loø xo


  D TRUÏC CAÙC ÑAÊNG, BAÙN TRUÏC, CAÀU XE.

  I Thoâng soá baûo döôõng:

  Voøng bi moayô caàu tröôùc Khe hôû

  Ñoä ñaûo

  Max: 0.05 mm

  Max: 0.05 mm

  Voøng bi moayô vaø voøng bi caàu sau Khe hôû

  Ñoä ñaûo

  Max: 0.05 mm

  Max: 0.07 mm

  II Baûo döôõng:

  1 Tra môõ truïc caùc ñaêng

  Caùc khôùp noái cuûa truïc caùc ñaêng vaø khôùp chöõ thaäp ñöôïc boâi trôn baèng môõ . caùc khôùp naøy laøm cho söï chuyeån ñoäng töø hoäp soá ñeán boä vi sai ñöôïc eâm dòu. Lôùp môõ boâi trôn naøy bò bieán ñoåi theo thôøi gian söû duïng laøm cho khôùp khoâng ñöôïc boâi trôn ñuû. Gaây ra tieáng keâu vaø rung ñoäng. Vì theá caàn baûo döôõng ñònh kyø.

  - Lau saïch buøn vaø buïi treân caùc vuù bôm mô.õ

  - Bôm môõ cho töøng vuù môõ. Duøng suùng bôm môõ cho töøng vuù môõ cho ñeán khi môõ môùi traøo ra.

  - Lau saïch môõ taøo ra.


  2 Caùc cao su chaén buïi cuûa baùn truïc

  Caùc khôùp noái ôû caû hai ñaàu cuûa baùn truïc ñöôïc boïc môõ vaø che kín baèng caùc cao su chaén buïi. Neáu caùc chaén buïi naøy hoûng thì môõ seõ bò chaûy vaø nöôùc coù theå xaâm nhaïp vaøo trong laøm khôùp khoâng ñöôïc boâi trôn ñuû vaø gaây ra tieáng keâu, rung ñoäng.

  - Kieåm tra caùc cao su chaén buïi xem coù bò raùch hay chaûy môõ khoâng.

  - Kieåm tra keïp cuûa cao su chaén buïi coù bò loûng hoaëc hö hoûng khoâng?


  3 Daàu boä vi sai

  Caùc voøn bi, baùnh raêng vaø caùc chi tieát khaùc seõ bò keït neáu khoâng cung caáp ñuû daàu cho boä vi sai. Ñoái vôùi xe coù boä vi sai vaø hoäp soá töï ñoäng taùch bieät nhau thì caàn thay daàu cho boä phaän ñoù.

  - Kieåm tra daàu coù bò chaûy khoâng: töø boä vi sai vaø töø hai ñaàu cuûa truïc baùnh xe.

  - Kieåm tra möùc daàu vi sai:

  + Naâng xe leân, giöõ naèm ngang.

  + Thaùo nuùt ñoå daàu.

  + Thoø ngoùn tay qua loã ñoå daàu vaø kieåm tra raèng möùc daàu naèm trong khoaûng 5mm tính töø meùp döôùi loã ñoå daàu. Ñoå theâm daàu neáu quaù thaáp.

  - Thay daàu môùi:

  + Xaû daàu: naâng xe leân, ñaët chaäu höùng daàu; thaùo nuùt xaû daàu vaø xaû daàu; laøm saïch nuùt xaû vaø laép vaøo.

  + Ñoå daàu: ñoå daàu cho ñeán khi chaïy ra khoûi loã ñoå daàu. Laøm saïch nuùt ñoå daàu vaø laép vaøo.


  6 Kieåm tra khe hôû doïc truïc cuûa voøng bi vaø ñoä ñaûo cuûa moayô caàu tröôùc.

  - Thaùo baùnh xe phía tröôùc, caøng phanh ñóa, vaø ñóa phanh.

  - Duøng ñoàng hoà so, kieåm tra khe hôû gaàn taâm cuûa moayô caàu xe. Lôùn nhaát : 0,05mm. neáu khe hôû lôùn hôn thì thay voøng bi.

  - Duøng ñoàng hoà so kieåm tra ñoä ñaûo taïi beà maët cuûa moayô caàu xe phía ngoaøi buloâng moayô. Lôùn nhaát : 0,05mm. neáu khe hôû lôùn hôn thì thay moayô.


  7 Kieåm tra khe hôû doïc truïc cuûa voøng bi caàu sau vaø ñoä ñaûo cuûa moayô caàu sau

  - Thaùo baùnh xe, phanh troáng ( phanh ñóa) .

  - Ñaët ñoàng hoà so ôû gaàn taâm cuûa moayô caàu xe vaø kieåm tra khe hôû voøng bi theo phöông doïc truïc. Lôùn nhaát : 0,05mm. Neáu khe hôû lôùn hôn thì thay voøng bi

  - Ñaët ñoàng hoà so ôû gaàn taâm cuûa moayô caàu xe vaø kieåm tra ñoä ñaûo. Lôùn nhaát: 0,07mm. Neáu khe hôû lôùn hôn thì thay cuïm moayô caàu xe.


  III Caùc trieäu chöùng hö hoûng cuûa baùn truïc, truïc caùcñaêng vaø caàu xe.


  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  Xe bò laéc

  1. Baùnh xe

  2. Goùc ñaët baùnh xe phía tröôùc

  3. Goùc ñaët baùnh xe phía sau

  4. Voøng bi, moayô tröôùc

  5. Voøng bi, moayô caàu sau.

  6. Giaûm chaán tröôùc vaø loø xo truï

  7. Caùc thanh noái heä thoáng laùi (loûng hoaëc moøn)

  8. Thanh oån ñònh

  Kieåm tra baùnh xe.

  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra voøng bi, moayô

  Kieåm tra voøng bi, moayô

  Kieåm tra heä thoáng treo

  Kieåm tra heä thoáng laùi


  Kieåm tra heä thoáng treo

  Baùnh tröôùc bò rung

  1. Caân baèng baùnh xe.

  2. Voøng bi moayô (moøn)

  3. Giaûm chaán vaø loø xo truï

  Kieåm tra baùnh xe.

  Kieåm tra voøng bi, moayô

  Kieåm tra heä thoáng treo

  Coù tieáng keâu (baùn truïc)

  1. Khôùp ngoaøi(moøn)

  2. Khôùp trong (moøn)

  Kieåm tra khôùp

  Kieåm tra khôùp
  2.3.2 HEÄ THOÁNG TREO VAØ LOÁP XE.


  [​IMG]

  Hình 2.8 Toång quan heä thoáng treo vaø loáp xe

  I Thoâng soá baûo döôõng:


  Aùp suaát cuûa loáp nguoäi Tröôùc

  Sau

  2.3 kG/cm2

  2.1 kG.cm2

  Ñoä ñaûo cuûa loáp

  3.0 mm hay nhoû hôn

  Ñoä maát caân baèng sau khi ñieàu chænh

  8.0 mm trôû xuoáng

  III Baûo döôõng:

  1 Kieåm tra loáp:

  - Kieåm tra caùc hö hoûng cuûa loáp ôû maët hoa loáp, vai loáp, vaø maët beân loáp.

  - Kieåm tra ñoä moøn cuûa hoa loáp baèng thöôùc ño chieàu saâu hoa loáp hoaëc nhìn daáu chæ thò moøn cuûa hoa loáp

  - Kieåm tra aùp suaát loáp:

  Côõ loáp

  Phía tröôùc (kgf/cm2)

  Phía sau (kgf/cm2)

  175/65R14 82H

  2.3

  2.1

  - Ñoä ñaûo loáp: 3,0 mm trôû xuoáng. Vò trí ñaûo cuûa töøng loáp. Bao goàm caû loáp döï phoøng.  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Hình 2.8.1 Kyõ thuaät ñaûo loáp khoâng coù baùnh döï phoøng Hình 2.8.2 Kyõ thuaät ñaûo loáp coù loáp döï phoøng  2 Kieåm tra ñoä khoâng caân baèng xe.

  - Kieåm tra vaø ñieàu chænh ñoä khoâng caân baèng baùnh xe. ( thaùo ra khoûi xe)

  - Ñoä khoâng caân baèng sau khi ñieàu chænh : 8,0 g trôû xuoáng.


  3 Kieåm tra ñoä nhuùn cuûa caùc giaûm soùc.

  - Aán phía tröôùc vaø phía sau cuûa xe xuoáng vaø kieåm tra raèng chuyeån ñoäng leân xuoáng ñöôïc daäp taét nhanh.


  4 Kieåm tra ñoä nghieâng cuûa xe.

  - Kieåm tra raèng xe khoâng bò nghieâng sau khi nhuùn caùc giaûm soùc.

  - Neáu nghieâng, kieåm tra aùp suaát loáp, kích thöôùc loáp hay taûi troïng ñaët nghieâng veà moät phía.


  5 Kieåm tra caùc boä phaän cuûa heä thoáng treo:

  - Kieåm tra caùc loø xo tröôùc vaø sau coù bò moøn vaø hoûng.

  - Kieåm tra caùc giaûm soùc tröôùc vaø sau coù bò chaûy daàu.

  - Kieåm tra caùc ñoøn treo döôùi, thanh giaèng, thanh oån ñònh, ñoøn treo, coù bò hö hoûng, bieán daïng, aên moøn.


  6 Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe tröôùc:

  - Kieåm tra loáp

  - Ño chieàu cao xe theo giaù trò tieâu chuaån.


  [​IMG]
  - Chieàu cao gaàm xe:


  B – A

  D - C

  71mm

  -4mm
  A : Khe hôû tính töø maët ñaát ñeán trung taâm buloâng baét ñoøn treo döôùi phía tröôùc.

  B : Khe hôû tính töø maët ñaát ñeán taâm baùnh tröôùc.

  C : Khe hôû tính töø maët ñaát ñeán taâm buloâng baét daàm caàu xe.

  D : Khe hôû tính töø maët ñaát ñeán taâm baùnh sau.  [​IMG]
  - Ñoä chuïm baùnh xe:

  Ñoä chuïm:

  A+B : 00 ± 12’

  C-D: 0 ± 2mm


  Neáu ñoä chuaån khoâng theo tieâu chuaån thì ñieàu chænh noái ôû caùc ñaâu thanh raêng. Ñaûm baûo chieàu daøi cuûa caùc ñaàu beân traùi, beân phaûi cuûa thanh raêng laø nhö nhau. Cheânh leäch: 1,5 mm.
  [​IMG]
  - Kieåm tra goùc baùnh xe tröôùc:

  + Quay voâlaêng sang heát beân traùi vaø beân phaûi. Ño goùc quay:


  Baùnh xe trong

  Baùnh xe ngoaøi

  39029’± 20

  340 05’
  Neáu goùc baùnh xe beân traùi vaø beân phaûi khaùc vôùi giaù trò tieâu chuaån thì kieåm tra chieàu daøi ñaàu beân traùi vaø beân phaûi cuûa thanh raêng.


  7 Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe sau:

  - Kieåm tra loáp.

  - Ño chieàu cao xe.

  - Ño chieàu cao gaàm xe.

  - Ñoä chuïm baùnh xe

  [​IMG]
  Ñoä chuïm ( toång coäng)

  A+B

  Cheânh leäch Traùi_ Phaûi

  C-D

  Cheânh leäch Traùi_ Phaûi  00 16’ ± 15’

  30’ trôû xuoáng

  2,6 ± 2,3 mm

  4,6 mm trôû xuoáng.
  Neáu ñoä chuïm khoâng nhö tieâu chuaån thì kieåm tra vaø thay theá caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo neáu caàn.
  III Nhöõng hö hoûng vaø caùch khaéc phuïc:

  Heä thoáng treo tröôùc:

  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  Baùnh laùi bò laéc/ keùo leäch sang 1 beân.

  1. Loáp (moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng

  3. Caùc thanh noái cuûa heä thoáng laùi (loûng hay moøn)

  4. Voøng bi moayô ( moøn)

  5. Cô caáu laùi( ñieàu chænh khoâng ñuùng hoaëc bò loûng)

  6. Caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo moøn )

  Kieåm tra loáp.


  Kieåàm tra goùc ñaët baùnh xe.

  Kieåâm tra heä thoáng laùi.


  Kieåm tra moayô caàu tröôùc

  Kieåm tra cô caáu laùi.


  Kieåm tra heä thoáng treo.

  Thaân xe bò chuùi xuoáng

  1. Xe ( quaù taûi)

  2. Loø xo ( yeáu)

  3. Giaûm chaán ( moøn)


  Kieåm tra loø xo.

  Kieåm tra giaûm chaán

  Xe bò laéc/ nghieâng

  1. Loáp ((moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Thanh oån ñònh ( cong hoaëc hoûng)

  3. Giaûm chaán ( moøn)

  Kieåm tra loáp.


  Kieåm tra thanh oån ñònh.


  Kieåm tra giaûm chaán.

  Rung baùnh xe phía tröôùc

  1. Loáp ((moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Baùnh xe khoâng caân baèng

  3. Giaûm chaán moøn

  4. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng.

  5. Khôùp caàu roâtuyl moøn

  6. Voøng bi baùnh xe moøn.

  7. Caùc thanh noái cuûa heä thoáng laùi loûng hoaëc moøn.

  8. Cô caáu laùi (ñieàu chænh khoâng ñuùng hoaëc hoûng)

  Kieåm tra loáp.


  Kieåm tra loáp.

  Kieåm tra giaûm chaán

  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe.

  Kieåm tra roâtuyl.

  Kieåm tra voøng bi.

  Kieåâm tra heä thoáng laùi.


  Kieåm tra cô caáu laùi.


  Loáp xe moøn khoâng bình thöôøng.

  1. Loáp ( aùp suaát loáp khoâng ñuùng)

  2. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng

  3. Giaûm chaán moøn.

  4. Caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo moøn

  Kieåm tra loáp.


  Kieàm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra giaûm chaán

  Kieåm tra heä thoáng treo.  Heä thoáng treo sau:

  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  Baùnh laùi bò laéc/ keùo leäch sang 1 beân.

  1. Loáp (moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng

  3. Voøng bi moayô ( moøn)

  4. Caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo moøn

  Kieåm tra loáp.


  Kieåàm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra voøng bi moayô

  Kieåm tra heä thoáng treo.

  Thaân xe chuùi xuoáng

  1. Xe ( quaù taûi)

  2. Loø xo ( yeáu)

  3. Giaûm chaán ( moøn)


  Kieåm tra loø xo.

  Kieåm tra giaûm chaán

  Xe bò laéc/ nghieâng

  1. Loáp ((moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Giaûm chaán ( moøn)

  Kieåm tra loáp.


  Kieåm tra giaûm chaán

  Rung baùnh xe sau

  1. Loáp ((moøn hay aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Baùnh xe khoâng caân baèng

  3. Giaûm chaán moøn

  4. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng

  Kieåm tra loáp.


  Kieåm tra loáp.

  Kieåm tra giaûm chaán

  Kieàm tra goùc ñaët baùnh xe

  Loáp xe moøn khoâng bình thöôøng.

  1. Loáp ( aùp suaát loáp khoâng ñuùng)

  2. Goùc ñaët baùnh xe khoâng ñuùng

  3. Giaûm chaán moøn.

  4. Caùc chi tieát cuûa heä thoáng treo moøn

  Kieåm tra loáp.

  Kieàm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra giaûm chaán

  Kieåm tra heä thoáng treo


  2.3.3 HEÄ THOÁNG LAÙI:


  [​IMG]

  Hình 2.9 Toång quan heä thoáng laùi

  I Thoâng soá baûo döôõng:

  Haønh trình töï do cuûa voâlaêng

  Max: 30 mm

  Taêng möùc daàu

  Max: 5 mm

  Aùp suaát daàu taïi toác ñoä khoâng taûi vôùi van ñoùng

  60kG/cm2

  Löïc laùi ôû toác ñoä khoâng taûi

  60Kg

  II Baûo döôõng:

  1 Kieåm tra ñoä rô cuûa voâlaêng:

  [​IMG]

  - Ñoã xe vaø caùc baùnh xe thaúng veà phía tröôùc.

  - Duøng tay quay nheï voâlaêng sang traùi vaø sang phaûi, kieåm tra ñoä rô cuûa voâlaêng Ñoä rô lôùn nhaát : 30 mm


  2 Kieåm tra ñai daãn ñoäng:

  - Kieåm tra baèng maét xem coù moøn daây ñai vaø loáp boá hay khoâng .

  - Ño ñoä chuøng ñai daãn ñoäng, ñoä caêng ñai daãn ñoäng vôùi löïc aán 10kG

  + Ñai môùi: 8 – 10 mm

  + Ñai cuõ : 11 – 13 mm

  - Kieåm tra baèng tay ñaûm baûo raèng ñai khoâng tröôït ngoaøi puly.


  3 Kieåm tra möùc daàu.

  - Ñoã xe ôû nôi baèng phaúng. Taét maùy vaø kieåm tra möùc daàu trong bình chöùa.


  [​IMG]
  - Kieåm tra möùc daàu : daàu noùng thì trong vuøng HOT. Coøn daàu nguoäi thì naèm trong vuøng NGUOÄI.

  [​IMG]


  - Kieåm tra xem coù boït hay coù vaån ñuïc khoâng. Neáu coù thì xaû khí heä thoáng trôï löïc laùi.


  [​IMG]

  - Ñeå ñoäng cô chaïy khoâng taûi, ño möùc daàu. Taét maùy, chôø vaøi phuùt vaø ño laïi möùc daàu. Möùc daàu taêng lôùn nhaát ; 5mm. neáu hôn thì xaû khí heä thoáng trôï löïc laùi.
  4 Kieåm tra aùp suaát daàu trôï löïc laùi:

  [​IMG]
  - Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi, ñaùnh tay laùi heát côõ töø beân naøy sang beân kia vaøi laàn ñeå laøm noùng daàu( nhieät ñoä : 75 – 800 C). Ñoùng van SST. Aùp suaát daàu nhoû nhaát : 60kG/cm2  [​IMG]
  - Ñoäng cô chaïy khoâng taûi, môû van hoaøn toaøn. Ño aùp suaát daàu ôû toác ñoä ñoäng cô 1000 voøng / phuùt vaø 3000 voøng/ phuùt. Aùp suaát cheânh leäch : 5kG/cm2 hoaëc ít hôn.( khoâng quay voâlaêng)  [​IMG]
  - Ñoäng cô khoâng taûi, môû van hoaøn toaøn, quay voâlaêng heát côõ ñeán vò trí khoaù. Aùp suaát daàu nhoû nhaát: 60kG/cm2
  5 Kieåm tra löïc laùi:

  - Ñeå voâlaêng ôû vò trí trung taâm. Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi. Ño löïc laùi ôû 2 phía. Löïc laùi: 60kG hay nhoû hôn.


  6 Xaû khí heä thoáng trôï löïc laùi.

  - Kieåm tra möùc daàu. Kích xe leân. Quay voâlaêng heát côõ töø beân naøy sang beân kia.

  - Haï xe. Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø chaïy khoâng taûi vaøi phuùt. Quay voâlaêng heát côõ phía beân traùi vaø phaûi. Giöõ vò trí taän cuøng khoaûng 2-3 giaây . Laëp laïi vaøi laàn. Taét maùy

  - Kieåm tra daàu trong bình chöùa khoâng coù boït khí hay coù ñuïc. Neáu phaûi xaû khí 2 laàn thì phaûi thì kieåm tra roø ræ daàu trong heä thoáng.

  -Kieåm tra möùc daàu.


  7 Kieåm tra ñoøn daãn ñoäng laùi

  - Kieåm tra caùc roâtyn laùi coù bò loûng: laéc theo thaúng ñöùng vaø höôùng truïc.

  - Kieåm tra caùc cao su chaén buïi cuûa roâtyn coù raùch, hö.

  - Kieåm tra hö hoûng, chaûy môõ cuûa hoäp cô caáu laùi.  III Nhöõng hö hoûng vaø söûa chöõa.


  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  I. Laùi naëng

  1. Loáp ( aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Möùc daàu trôï laùi thaáp.

  3. Goùc ñaët baùnh tröôùc sai.

  4. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn.

  5. Caùc khôùp caàu cuûa heä thoáng treo moøn.

  6. Truïc laùi bò boù.

  7. Bôm caùnh gaït trôï löïc laùi.

  8. Cuïm cô caáu laùi.

  Kieåm tra loáp.

  Kieåm tra möùc daàu

  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra khôùp noái.


  Kieåm tra heä thoáng treo


  Kieåm tra truïc laùi

  Kieåm tra bôm trôï löïc.

  Kieåm tra cô caáu laùi

  II. Traû laùi keùm.

  1. Loáp ( aùp suaát khoâng ñuùng)

  2. Goùc ñaët baùnh tröôùc sai.

  3. Truïc laùi bò boù.

  4. Cuïm cô caáu laùi coù trôï löïc

  5. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn

  6. Caùc khôùp caàu cuûa heä thoáng treo moøn

  Kieåm tra loáp

  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe

  Kieåm tra truïc laùi

  Kieåm tra cô caáu laùi

  Kieåm tra khôùp noái.


  Kieåm tra heä thoáng treo

  III. Ñoä rô lôùn quaù.

  1. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn.

  2. Caùc khôùp caàu cuûa heä thoáng treo moøn.

  3. Truïc laùi trung gian, khôùp caùcñaêng moøn.

  4. Voøng bi baùnh xe tröôùc moøn.

  5. Cuïm cô caáu laùi coù trôï löïc

  Kieåm tra khôùp noái


  Kieåm tra heä thoáng treo


  Kieåm tra truïc laùi


  Kieåm travoøng bi

  Kieåm tra cô caáu laùi

  IV. Coù tieáng keâu baát thöôøng.

  1. Möùc daàu trôï laùi thaáp.

  2. Caùc khôùp noái cuûa heä thoáng laùi moøn

  3. Bôm caùnh gaït trôï löïc laùi.

  4. Cuïm cô caáu laí coù trôï löïc

  Kieåm tra möùc daàu

  Kieåm tra khôùp noái


  Kieåm tra bôm trôï löïc.

  Kieåm tra cô caáu laùi
  2.3.4 HEÄ THOÁNG PHANH

  [​IMG]

  Hình 2.10 Toång quan heä thoáng phanh

  I Thoâng soá baûo döôõng:


  Chieàu cao baøn ñaïp phanh tính töø saøn xe

  124.3 – 134.3 mm

  Haønh trình töï do baøn ñaïp phanh

  1 – 6 mm

  Khe hôû coâng taéc ñeøn phanh

  0.5 – 2.4 mm

  Khoaûng caùch döï tröõ cuûa baøn ñaïp phanh töø saøn xe

  Lôùn hôn 55mm

  Chieàu daøy maù phanh tröôùc Tieâu chuaån

  Nhoû nhaát

  11.0 mm

  1.0 mm

  Chieàu daøy ñóa phanh tröôùc Tieâu chuaån

  Nhoû nhaát

  20.0 mm

  18.0 mm

  Ñoä ñaûo ñóa phanh tröôùc

  Max: 0.05 mm

  Ñöôøng kính trong troáng phanh sau Tieâu chuaån

  Lôùn nhaát

  200.0mm

  201.0 mm

  Chieàu daøy maù cuûa guoác phanh sau Tieâu chuaån

  Nhoû nhaát

  4.0 mm

  1.0 mm

  Khe hôûa cuûa guoác phanh troáng sau

  Max: 0.6mm


  II Baûo döôõng:

  1 Kieåm tra möùc daàu phanh.

  [​IMG]  - Möùc daàu trong xilanh toång naèm giöõa möùc MAX vaø MIN. Thaáp hôn MIN thì kieåm tra söï roø ræ trong heä thoáng thuyû löïc vaø theâm daàu.

  2 Xaû khí:

  - Xaû khí xilanh phanh chính:

  + Xilanh phanh chính ñaõ bò thaùo rôøi hoaëc bình chöùa daàu phanh ñaõ heát daàu.

  + Thaùo caùc oáng daãn daàu phanh khoûi xilanh phanh chính.

  + Ñaïp chaäm baøn ñaïp phanh vaø giöõ noù. Bòt ñöôøng ra cuûa xilanh phanh chính baèng ngoùn tay vaø nhaû baøn ñaïp phanh. Laëp laïi 4, 5 laàn.

  + Laép caùc ñöôøng oáng phanh khoûi xilanh phanh chính.

  - Xaû khí ñöôøng oáng phanh.

  + Noái oáng nhöïa vôùi nuùt xaû khí

  + Ñaïp chaäm baøn ñaïp phanh vaøi laàn vaø nôùi loûng nuùt xxaû khí vôùi baøn ñaïp phanh ñang ñöôïc nhaán xuoáng. Khi daàu phanh ngöøng chaûy, xieát chaët nuùt xaû khí vaø nhaû baøn ñaïp phanh. Laëp laïi cho ñeán khi xaû heát khí trong heä thoáng.

  + Laøm laïi caùc böôùc treân cho ñeán khi xaû heát khí trong ñöoøng oáng phanh cho moãi baùnh xe.


  3 Kieåm tra baøn ñaïp phanh:


  [​IMG]


  - Kieåm tra chieàu cao baøn ñaïp phanh: 124,3 mm – 134,3 mm. (tính töø maët saøn)


  [​IMG]


  - Kieåm tra haønh trình töï do cuûa baøn ñaïp phanh : 1- 6 mm. neáu khoâng ñuùng, kieåm tra khe hôû coâng taéc ñeøn phanh: 0,5 – 2,4 mm


  [​IMG]

  - Kieåm tra khoaûng caùch döï tröõ baøn ñaïp phanh : lôùn hôn 55 mm ( tính töø maët saøn vôùi löïc aán 50 kG). Neáu khoâng ñuùng tieán haønh khaéc phuïc hö hoûng heä thoáng phanh.

  4 Kieåm tra vaø ñieàu chænh caàn ñaåy boä trôï löïc phanh:

  - Ñieàu chænh boä trôï löïc phanh khoâng coù chaân khoâng.( Ñaïp baøn ñaïp phanh moät vaøi laàn khi ñaõ taét ñoäng cô)

  - Tieán haønh ñieàu chænh caàn ñaåy cuûa boä trôï löïc phanh khi ñaõ thay theá xilanh chính baèng caùi môùi.

  + Boâi phaán vaøo ñaàu cuûa dung cuï phuï trôï

  + Ñaët duïng cuï phuï trôï leân boä trôï löïc phanh.

  + Ño khe hôû giöõa caàn ñaåy boä trôï löïc phanh vaø duïng cuï phuï trô.Khe hôû:0 mm


  5 Kieåm tra boä trôï löïc phanh:

  - Kieåm tra kín khí:

  [​IMG]
  + Khôûi ñoäng ñoäng cô vaø taét maùy sau 1 ñeán 2 phuùt. Ñaïp töø töø baøn ñaïp phanh 1 vaøi laàn. Neáu baøn ñaïp ñi xuoáng nhanh ôû laàn 1 nhöng daàn daàn ñi leân sau laàn ñaïp thöù 2, thöù 3 thì ñöôïc coi laø kín khí.

  + Ñaïp baøn ñaïp phanh trong khi ñoäng cô ñang chaïy khoâng taûi vaø taét maùy maø vaãn ñang ñaïp vaø giöõ baøn ñaïp phanh. Neáu khoâng coù söï thay ñoåi veà khoaûng caùch döï tröõ cuûa baøn ñaïp phanh sau khi giöõ baøn ñaïp phanh trong thôøi gian khoaûng 30giaây thì ñöôïc coi laø kín khí.

  - Kieåm tra hoaït ñoäng.

  + Ñaïp baøn ñaïp phanh moät vaøi laàn vôùi khoaù ñieän ñang ôû vò trí OFF vaø kieåm tra raèng khoâng coù söï thay ñoåi veà khoaûng caùch döï tröõ cuûa baøn ñaïp phanh.

  + Ñaïp baøn ñaïp phanh vaø khôûi ñoäng ñoäng cô. Neáu baøn ñaïp phanh ñi xuoáng moät chuùt thì hoaït ñoäng laø bình thöôøng.


  6 Kieåm tra xilanh phanh vaø piston:

  - Coù bò gæ hay xöôùc?


  7 Kieåm tra ñoä daøy maù phanh :

  [​IMG]

  - Phanh tröôùc:

  + Ñoä daøy tieâu chuaån : 11,0 mm

  + Ñoä daøy nhoû nhaát : 1,0 mm


  8 Kieåm tra ñoä daøy ñóa phanh.


  [​IMG]
  - Phanh tröôùc:

  + Ñoä daøy tieâu chuaån : 20,0 mm

  + Ñoä daøy nhoû nhaát : 18,0 mm
  9 Kieåm tra ñoä ñaûo ñóa phanh:  [​IMG]
  - Duøng ñoàng hoà so ño ñoä ñaûo taïi vò trí caùch meùp ngoaøi cuûa ñóa 10mm.

  - Ñoä ñaûo ñóa phanh lôùn nhaát :0,05 mm.

  - Neáu ñoä ñaûo cuûa ñóa lôùn hôn hoaëc baèng giaù trò lôùn nhaát thì kieåm tra ñoä rô cuûa voøng bi theo höôùng truïc vaø kieåm tra ñoä ñaûo cuûa moayô. Neáu ñoä rô voøng bi vaø ñoä ñaûo laø bình thöôøng thì ñieàu chænh ñoä ñaûo ñóa.


  10 Kieåm tra haønh trình caàn phanh tay

  - Keùo heát côõ caàn phanh tay leân, ñeám soá tieáng keâu taùch.

  - Haønh trình caàn phanh tau : 6-9 tieáng keâu ôû löïc keùo 20kG


  11 Kieåm tra ñöôøng kính trong cuûa ñóa phanh guoác:

  - Ñöôøng kính trong tieâu chuaån : 200.0 mm

  - Ñöôøng kính trong lôùn nhaát: 201.0 mm.


  12 Kieåm tra chieàu daøy maù guoác phanh sau.

  [​IMG]

  - Chieàu daøy tieâu chuaån : 4.0 mm

  - Chieàu daøy nhoû nhaát : 1,0 mm

  - Chieàu daøy maù phanh tay nhoû hôn chieàu daøy nhoû nhaát hoaëc maø phanh moøn khoâng ñeàu thì thay theá guoác phanh.


  13 Kieåm tra söï tieáp xuùc ñuùng ñóa phanh vaø maù phanh ñoã

  [​IMG]

  - Boâi phaán vaøo maët trong cuûa ñóa sau ñoù quay maù phanh ñeå laép noù.

  - Neáu tieáp xuùc giöõa ñóa phanh vaø maù phanh khoâng chính xaùc thì duøng maùy maøi guoác phanh hoaëc thay cuïm guoác phanh .  III Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc:


  Trieäu chöùng

  Khu vöïc nghi ngôø

  Khaéc phuïc

  I. Baøn ñaïp phanh thaáp hoaëc bò haãng.

  1. Roø ræ daàu phanh.

  2. Coù khí trong heä thoáng loïc phanh

  3. Phoát piston bò moøn hay hoûng.

  4. Khe hôû guoác phanh sau.

  5. Xilanh phanh chính hoûng.

  6. Caàn ñaåy boä trôï löïc phanh ( ñieàu chænh khoâng ñuùng)

  Xaû khí

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra.

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Kieåm tra vaø thay theá.

  Kieåm tra vaø ñieàu chænh

  Kieåm tra vaø ñieàu chænh

  II. Boù phanh

  1. Haønh trình töï do cuûa baøn ñaïp nhoû

  2. Baøn ñaïp phanh ñoã hoaëc haønh trình tay phanh ( ñieàu chænh khoâng ñuùng)

  3. Caùp phanh tay bò keït.

  4. Khe hôû guoác phanh sau ( ñieàu chænh khoâng ñuùng)

  5. Maù phanh( nöùt hoaëc veânh)

  6. Piston bò dính

  7. piston bò keït

  8. Loø xo hoài vò.

  9. Caàn ñaåy cuûa boä trôï löïc phanh (ñieàu chænh khoâng ñuùng)

  10. Roø ræ chaân khoâng cuûa heä thoáng trôï löïc phanh.

  11. Xilanh phanh chính hoûng.

  Kieåm tra baøn ñaïp phanh


  Kieåm tra vaø ñieàu chænh phanh ñoã, phanh tay


  Kieåm tra, ñieàu chænh

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra


  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Kieåm tra vaø ñieàu chænh


  Kieåm tra vaø ñieàu chænh


  Kieåm tra vaø thay theá

  III. Phanh leäch (xe bò leäch 1 beân khi phanh)

  1. Piston (dính)

  2. Maù phanh (dính daàu)

  3. Piston keït.

  4. Ñóa phanh (xöôùc)

  5. Troáng phanh

  6. Maù phanh ( nöùt hoaëc veânh)

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  IV. Ñaïp naëng nhöng khoâng hieäu quaû.

  1. Roø ræ daàu phanh

  2. Coù khí trong heä thoáng phanh

  3. Maù phanh bò moøn.

  4. Maù phanh nöùt hoaëc veânh.

  5. Maù phanh dính daàu

  6. Maù phanh bò chai

  7. Ñóa phanh( xöùôc)

  8. Ñóa phanh ( chai)

  9. Caàn ñaåy boä trôï löïc phanh (ñieàu chænh khoâng ñuùng)

  10. Roø ræ chaân khoâng heä thoáng trôï löïc


  Xaû khí

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Kieåm tra vaø ñieàu chænh


  Kieåm tra vaø ñieàu chænh

  V. Coù tieáng rít töø phanh

  1. Maù phanh ( nöùt hoaëc veânh)

  2. Buloâng laép( loûng)

  3. Ñóa phanh ( xöôùc)

  4. Mieáng ñôõ maù phanh (loûng)

  5. Choát tröôït (moøn)

  6. Maù phanh ( baån )

  7. Maù phanh (chai)

  8. Loø xo hoài vò ( hoûng)

  9. Ñeäm choáng oàn ( hoûng)

  10. Loø xo giöõ guoác phanh ( hoûng)

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  Ñaïi tu phanh, kieåm tra

  2.3.5 THAÂN XE

  I Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc boä phaän treân thaân xe:

  1 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa khoaù naép capoâ.

  - Kieåm tra naép capoâ baät leân 1 ít khi keùo caàn nhaû khoaù naép capoâ trong xe.

  - Kieåm tra moùc an toaøn cuûa naép capoâ giöõ naép khoâng nhaác leân ñöôïc.

  - Nhaû naép an toaøn vaø naép capoâ baät leân nheï nhaøng

  - Aán naép capoâ xuoáng vaø kieåm tra raèng noù ñöôïc haõm chaéc chaén ôû ñuùng vò trí.


  2 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc baûn leà mui xe.

  - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa khoaù cöûa: kieåm tra môû vaø khoaù cuûa tay naém.

  - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa caùc baûn leà thanh giaèng cöûa .

  - Kieåm tra ñoä kín khít cöûa.


  II Caùc ñeøn coøi, gaït nöôùc vaø phun nöôùc röûa kính

  Ñeå laùi xe an toaøn vaø thuaän tieân ban ngaøy, ban ñeâm vaø khi trôøi möa thì xe ñöôïc trang bò coøi, ñeøn vaø phun nöôùc röûa kính. Neáu caùc boä phaän ñoù hoaït ñoäng khoâng toát thì coù theå khoâng laùi xe ñöôïc hoaëc nguy hieåm. Caàn baûo döôõng ñònh kyø.


  1 Kieåm tra taát caû caùc ñeøn.

  - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñeøn: ñeøn pha, ñeøn coát, ñeøn kích thöôùc, ñeøn ñoã, ñeøn soi bieån soá, ñeøn xinhan, ñeøn luøi, ñeøn phanh, ñeøn traàn.


  2 Kieåm tra caùc coøi:

  Aán nuùt coøi vaø kieåm tra aâm thanh.


  3 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa phun nöôùc röûa kính.

  - Aán coâng taéc phun nöôùc röûa kính vaø kieåm tra dung dòch röûa kính ñöôïc phun vaøo ñuùng vò trí treân kính chaén gioù.

  - Kieåm tra möùc dung dòch röûa kính. Neáu thaáp thì boå sung theâm


  4 Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa gaït nöôùc

  - Kieåm tra hoaït ñoäng cuûa gaït nöôùc töông öùng vôùi vò trí cuûa coâng töùc ñieàu khieån.

  - Kieåm tra löôõi gaït nöôùc coù laøm saïch heát dung dòch röûa kính khoâng.

  - Kieåm tra caàn gaït nöôùc döøng laïi ñuùng vò trí döøng.

  - Kieåm tra löôõi gaït coù gaây tieáng keâu baát thöôøng khoâng.

  - Kieåm tra caùc ñai oác giöõ caàn gaït coù loûng khoâng.  PHAÀN 2: THIEÁT KEÁ TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG, SÖÕA CHÖÕA OÂTOÂ CON


  CHÖÔNG 3: NGUOÀN NHAÂN LÖÏC VAØ CÔ SÔÛ VAÄT CHAÁT CUÛA TRAÏM


  Vôùi caùc haõng xe khaùc nhau thì coù tieâu chuaån veà traïm baûo döôõng söûa chöõa khaùc nhau. Nhöng ñeàu coù chung caùc yeáu toá sau :

  - Caùch boá trí gaây ñöôïc söï chuù yù cuûa khaùch haøng.

  - Moâi tröôøng laøm vieäc hieäu quaû.

  - Moâi tröôøng an toaøn vaø thaân thieän.

  - Khu vöïc laøm vieäc taïo söï thoaûi maùi vaø deã chòu.

  - Ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu, quy ñònh vaø luaät leä cuûa ñòa phöông.

  - Coù söï haøi hoaø vôùi khu vöïc xung quanh.


  Ñeå xaây döïng moät traïm baûo döôõng thì phaûi chuù yù ñeán 2 vaán ñeà :

  - Nguoàn nhaân löïc.

  - Cô sôû vaät chaát


  3.1 Nguoàn nhaân löïc:  3.1.1 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC:


  [​IMG]
  I Nhieäm vuï:


  Chöùc vuï

  Nhieäm vuï

  Tröôûng phoøng dòch vuï

  - Naâng cao sự haøi loøng của khaùch haøng.

  - Xöû lyù ñuùng ñaén caùc coâng taùc dòch vuï cho khaùch haøng.

  - Xöû lyù vaø quaûn lyù ñuùng ñaén caùc hoaït ñộng.

  - Am tường caùc coâng vieäc dòch vuï.

  - Kieåm tra ñuùng chaát löôïng coâng vieäc dòch vuï.

  Tröôûng phoøng phuï tuøng

  - Quaûn lyù toàn kho veà phụ tuøng .

  - Chaáp thuaän vaø saép xeáp caùc ñôn haøng phụ tuøng.

  - Hoaït ñoäng tieáp thị vaø thuùc ñaåy việc baùn phụ tuøng

  Coá vaán dòch vuï

  - Xöû lyù caùc yeâu caàu dòch vuï moät caùch hieäu quaû

  - Saép xeáp caùc khu vöïc laøm vieäc trong xöôûng hôïp lyù.

  - Theo doõi khaùch haøng, döï baùo caùc xu höôùng duy trì.

  - Môû roäng khaû naêng dòch vuï cuûa xöôûng.

  - Taïo ñieàu kieän toát cho vieäc baùn linh kieän, phuï tuøng vaø xe môùi.

  Quaûn ñoác

  - Tröïc tieáp ñieàu haønh xöôûng, theo doõi tieán trình thöïc hieän dòch vuï.

  - Kieåm tra noäi dung coâng vieäc dòch vuï .

  - Phaân coâng coâng vieäc cho kyõ thuaät vieân

  - Cuøng vôùi coá vaán dòch vuï ñeå höôùng daãn hoaøn taát coâng vieäc dòch vuï

  Kyõ thuaät vieân

  - Thöïc hieän caùc coâng vieäc dòch vuï theo yeâu caàu vaø hoaøn taát coâng vieäc theo tieâu chuaån quy ñònh cuûa coâng ty.


  II Nguoàn nhaân löïc tieâu chuaån (theo tieâu chuaån cuûa MITSUBISHI):  Soá khoang laøm vieäc

  3

  6

  12

  18

  24

  Soá löôïng xe vaøo xưởng haøng thaùng

  187

  375

  750

  1125

  1500

  Xöôûng dòch vuï

  Giaùm ñoác haäu maõi

  1

  1

  1

  1

  1

  Tröôûng phoøng dòch vuï

  1

  1

  1

  1

  1

  Tieáp nhaän dòch vuï

  0

  0

  1

  2

  2

  Coá vaán dòch vuï

  1

  1

  1

  2

  2

  Thu ngaân

  1

  1

  1

  1

  1

  Quaûn ñốc

  0

  1

  1

  2

  3

  Kỹ thuaät vieân

  3

  6

  12

  18

  24

  Hoïc vieäc

  1

  3

  6

  9

  12

  Thuû kho

  0

  1

  1

  2

  2

  Phuï tuøng

  Tröôûng phoøng phuï tuøng

  1

  1

  1

  1

  1

  Tieáp taân baùn phuï tuøng

  0

  0

  1

  2

  2

  Nhaân vieân kieåm soaùt toàn kho

  0

  1

  1

  2

  2

  Thuû kho phuï tuøng.

  1

  1

  1

  2

  2

  Toång nhaân löïc trong boä phaän haäu maõi

  10

  18

  30

  46

  56  3.1.2 QUY TRÌNH DÒCH VUÏ CUÛA TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA.


  1. Chuû ñoäng lieân heä khaùch haøng.

  2. Leân lòch heïn khaùch haøng.

  3. Ñoùn tieáp, kieåm tra xe.

  4. Baùo giaù.

  5. Quan taâm khaùch haøng.

  6. Keá hoaïch xöôûng.

  7. Chuaån bò phuï tuøng.

  8. Quy trình söûa chöõa, chaát löôïng coâng vieäc.

  9. Hoaøn taát söûa chöõa, chaát löôïng coâng vieäc.

  10. Thoâng tin khaùch haøng traû xe.

  11. Lieân heä sau söûa chöõa.

  12. Giaûi quyeát söï coá phoøng choáng.  3.2 Cô sôû vaät chaát:

  Cô sôû vaät chaát cuûa traïm baûo döôõng, söûa chöõa phaûi ñaûm baûo ñöôïc :

  - Hieäu quaû coâng vieäc cao.

  - Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng.

  - Moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn, thoaûi maùi.

  - Moâi tröôøng xung quanh

  - Hoaït ñoäng chuyeân nghieäp vaø hieän ñaïi.

  - An toaøn lao ñoäng.


  Cô sôû vaät chaát bao goàm :

  - Dieän tích maët baèng.

  - Thieát bò vaø duïng cuï cho vieäc baûo döôõng vaø söûa chöõa.

  - Trang thieát bò khaùc daønh cho caùc boä phaän khaùc.

  - Phuï tuøng.


  3.2.1 DIEÄN TÍCH MAËT BAÈNG:

  Tuyø theo khaû naêng dòch vuï maø xaây döïng quy moâ traïm lôùn nhoû khaùc nhau nhöng phaûi boá trí ñuû caùc khu vöïc sau :

  - Khu vöïc haønh chaùnh, tieáp nhaän.

  - Khu vöïc xöôûng.

  - Khu vöïc daønh cho nhaân vieân.

  - Khu vöïc ñaäu xe.


  I Khu vöïc tieáp taân haønh chaùnh.

  - Tieáp nhaän dòch vuï.: Phaûi ñöôïc boá trí sao cho khaùch haøng deã tìm thaáy töø choã ñaäu xe hoaëc töø beân ngoaøi xöôûng. Caàn laép caùc bieån baùo ñeå khaùch haøng deã nhaän ra.  - Phoøng chôø daønh cho khaùch haøng: boá trí beân caïnh khu vöïc tieáp nhaän dòch vuï vaø coù theå quan saùt xöôûng dòch vuï.  - Vaên phoøng laøm vieäc: vaên phoøng laøm vieäc cho tröôûng phoøng vaø vaên phoøng ñieàu haønh xöôûng dòch vuï.  - Kieåm tra vaø tieáp nhaän xe: laø nôi maø khaùch haøng döøng xe laïi tröôùc tieân ñeå ñeà xuaát caùc yeâu caàu dòch vuï. Boá trí ôû nôi coù theå ñi vaøo xöôûng dòch vuï vaø vaên phoøng ñieàu haønh xöôûng moät caùch thuaän tieän.

  II Khu vöïc xöôûng:

  - Khoang laøm vieäc: laø nôi maø xe ñöôïc tieán haønh baûo döôõng, söûa chöõa. Ngoaøi ra coøn coù khoang kieåm tra tieáp nhaän vaø khoang kieåm tra chuyeân saâu. Soá löôïng khoang laøm vieäc trong xöôûng phaûi töông öùng vôùi soá löôïng xe vaøo trong xöôûng.  - Xöôûng söûa chöõa chi tieát: laø khu vöïc daønh rieâng cho vieäc söûa chöõa caùc chi tieát, boä phaän ñaõ ñöôïc thaùo rôøi.  - Kho baûo quaûn thieát bò vaø duïng cuï: baûo quaûn caùc thieát bò duïng cuï chung, duïng cuï chuyeân duøng vaø thieát bò ño kieåm. Ñöôïc boá trí sao cho töø caùc khoang laøm vieäc coù theå deã daøng ñi vaøo.  - Kho chöùa daàu vaø môõ boâi trôn: laø khu vöïc chöùa caùc chaát deã chaùy. Vaø ñöôïc ñaët caùch xa phoøng ñôïi cuûa khaùch haøng, khu vöïc söõa chöõa thaân xe vaø sôn xe.  - Kho phuï tuøng: löu tröõ phuï tuøng ñeå söû duïng trong xöôûng vaø baùn tröïc tieáp cho khaùch haøng. Ñöôïc boá trí sao cho :

  + Thuaän lôïi cho khaùch haøng khi mua phuï tuøng.

  + Xe chuyeân chôû phuï tuøng ra vaøo deã daøng.

  + Kyõ thuaät vieân coù theå ñeán deã daøng  - Kho chöùa pheá phaåm: löu giöõ caùc pheá phaåm tröôùc khi vöùt boû. Boá trí:

  + ÔÛ sau xöôûng vaø ngoaøi taàm nhìn cuûa khaùch haøng.

  + Deã daøng ñi ñeán caùc khoang laøm vieäc.

  + Xe coù theå ra vaøo ñeå laáy chaát thaûi.


  III Khu vöïc daønh cho caùc tieän nghi cuûa nhaân vieân:

  - Phoøng röûa tay:

  - Phoøng veä sinh

  - Phoøng thay quaàn aùo

  - Caên tin, nghæ tröa.

  - Phoøng hoïp.

  Taát caû ñöôïc boá trí ngoaøi taàm nhìn cuûa khaùch haøng.


  IV Khu vöïc ñaäu xe vaø röûa xe:

  - Khu vöïc ñaäu xe khaùch haøng: thuaän tieän vaøo xöôûng treân truïc ñöôøng chính vaø ñi vaøo khu vöïc tieáp nhaän dòch vuï  - Khu vöïc ñaäu xe dòch vuï: daønh cho xe ñang chôø thöïc hieän dòch vuï hoaëc xe ñaõ hoaøn taát coâng vieäc dòch vuï chôø giao cho khaùch haøng.

  - Khu vöïc ñaäu xe cho nhaân vieân vaø xe coâng ty: ñöôïc boá trí ôû khu vöïc khoâng coù nhu caàu söû duïng maët baèng.


  3.2.2 THIEÁT BÒ VAØ DUÏNG CUÏ TRONG BAÛO DÖÔÕNG, SÖÛA CHÖÕA.

  Traïm baûo döôõng phaûi coù ñaày ñuû caùc thieát bò, duïng cuï veà loaïi vaø thoâng soá ñeå:

  + Thöïc hieän dòch vuï chaát löôïng cao.

  + Ñaûm baûo naêng suaát cao.

  + Ruùt ngaén thôøi gian baûo trì.

  + Baûo ñaûm hoaït ñoäng an toaøn.


  Soá löôïng thieát bò, duïng cuï döïa vaøo quy moâ traïm, vaø quy moâ traïm töông öùng vôùi soá xe ñöôïc ñöa vaøo vaø soá khoang laøm vieäc trong xöôûng.


  Caùc thieát bò, duïng cuï caàn coù :

  + Thieát bò chuaån ñoaùn vaø ño ñaïc.

  + Thieát bò xöôûng söûa xe vaø ñoäng cô.

  + Thieát bò tra daàu nhôùt vaø röûa xe.

  + Boä duïng cuï caàm tay cuûa kyõ thuaät vieân.


  Ngoaøi ra coøn coù caùc thieát bò chuyeân duøng: kieåm tra toác ñoä, thaéng, kieåm tra ñoä tröôït ngang, kieåm tra goùc ñaët baùnh xe, kieåm tra tia chieáu ñeøn pha…


  I Thieát bò chuaån ñoaùn vaø ño löôøng:


  STT

  Thieát bò vaø duïng cuï

  Thoâng soá

  1

  Maùy kieåm tra thaéng toác ñoä keát hôïp

  Toác ñoä = 120km/h

  2

  Maùy kieåm tra ñoä tröôït


  3

  Boä kieåm tra ñoä thaúng 4 baùnh xe

  Loaïi quang hoïc, duøng daây

  4

  Duïng cuï ño goùc Camber- Caster- Kingpin


  5

  Thieát bò ño baùn kính quay voøng

  0-50’, 400mm[​IMG]

  6

  Duïng cuï ño ñoä chuïm

  800-2000mm

  7

  Maâm xoay chænh ñoä thaúng baùnh xe


  8

  Maùy kieåm tra ñeøn pha


  9

  Caân baèng baùnh xe

  Ngoaøi xe, treân xe.

  10

  Phaân tích ñoäng cô


  11

  Kieåm tra soá voøng xoay ñoäng cô

  Xaêng vaø daàu.

  12

  Ñeøn caân löûa

  Duøng cho xaêng

  13

  Kieåm tra tyû leä CO/HC khí thaûi

  Dung cho xaêng

  14

  Kieåm tra khoùi daàu Diesel

  Duøng cho daàu Diesel

  15

  Ñoàng hoà ño löïc neùn ñoäng cô

  Xaêng, daàu Diesel

  16

  Ñoàng hoà ñieän keá


  17

  Kieåm tra voøi phun


  18

  Ño aùp löïc chaân khoâng


  19

  Ño aécquy


  20

  Kieåm tra naép keùt nöôùc.


  21

  Ño roø ræ gas


  22

  Ño aùp suaát baùnh xe.


  23

  Caàn xieát löïc


  24

  Thöôùc caëp


  25

  Thöôùc Panme


  26

  Thöôùc thaúng


  27

  Thöôùc daây

  II Thieát bò xöôûng söûa xe vaø ñoäng cô:


  STT

  Thieát bò vaø duïng cuï

  Thoâng soá

  1

  Maùy neùn khí

  7,5 kW, bình chöùa 200l

  2

  Giaøn naâng töï ñoäng

  2 truï, 4 truï

  3

  Cuoän xích


  4

  Con ñoäi

  Thuyû löïc, 2 taán, 5 taán

  5

  Con ñoäi hoäp soá

  1 taán, naâng 80cm

  6

  Giaù keâ cöùng

  3 taán, 5 taán

  7

  Giaù ñôõ ñoäng cô.

  500 kg

  8

  Maùy eùp thuyû löïc

  10 taán, haønh trình 150cm

  9

  Maùy khoan, maùy maøi, maùy tieän ñóa phanh


  10

  Thay voû xe


  11

  Bôm voû xe


  12

  Suùng hôi baén buloâng


  13

  Maùy naïp bình acquy


  14

  Boä naïp gas maùy laïnh


  15

  Baøn nguoäi coù eâtoâ


  16

  Ñeøn kieåm tra


  17

  Boä caûo


  18

  Maùy eùp baïc piston


  19

  Tuû duïng cuï

  Coù baùnh xe

  20

  Taám truøm


  21

  Taám loùt naèm baûo trì


  22

  Boä duïng cuï caàm tay

  50 caùi/ boä


  III Thieát bò tra daàu nhôùt vaø röûa xe.


  STT

  Thieát bò vaø duïng cuï

  Thoâng soá

  1

  Maùy röûa xe töï ñoäng


  2

  Duïng cuï tra daàu, môõ gaàm

  Ñieàu khieån baèng tay

  3

  Thuøng vaø bôm daàu.

  Daønh cho hoäp soá vaø vi sai

  4

  Bình xaû daàu


  5

  Ñong daàu

  1 lít, 4 lít

  6

  Côøleâ loïc daàu

  Loaïi xích, loaïi baêng

  7

  Côøleâ môû xaû daàu

  Loaïi voøng  3.2.3 PHOØNG PHUÏ TUØNG:


  I Vai troø: Ñaûm baûo vieäc giaûm soá löôïng haøng toàn kho vaø vieäc cung caáp phuï tuøng ñuùng giôø töông thích vôùi nhau.


  II Nhieäm vuï: - Quaûn lyù caùc hoaït ñoäng lieân quan ñeán phuï tuøng.

  - Kieåm soaùt haøng toàn kho.

  - Quaûn lyù vieäc döï tröõ phuï tuøng.


  III Hoaït ñoäng cuûa kho chöùa phuï tuøng:

  - Tieáp nhaän phuï tuøng :

  + Kieåm tra chaát löôïng phuï tuøng khi ñöôïc giao ñeán.

  + Kieåm tra soá löôïng phuï tuøng.

  + Kieåm tra hoaù ñôn vaø löu laïi.


  - Caát giöõ caùc phuï tuøng ñaëc bieät: nhöõng phuï tuøng khoâng coù trong danh saùch löu tröõ ñöôïc caát giöõ ôû nôi quy ñònh


  - Chuaån bò phuï tuøng cho baûo trì.

  + Laáy phuï tuøng caàn cho baûo trì theo töøng haïng muïc söûa chöõa.

  + Chæ roõ teân cuûa kyõ thuaät vieân baûo trì ( ngöôøi söû duïng phuï tuøng ñeå thöïc hieän coâng vieäc baûo trì)  - Caát giöõ phuï tuøng:

  + Caát giöõ theo hình daïng.

  + Caát giöõ theo saûn phaåm.

  + Caát giöõ nhöõng nôi coù theå vôùi tay laáy ñöôïc.

  + Ñeå nhöõng phuï tuøng naëng ôû nôi thaáp.  - Quaûn lyù haøng toàn kho

  + Choïn phuï tuøng caàn döï tröõ.

  + Saép xeáp thôøi gian ñaët haøng.

  + Khoái löôïng phuï tuøng phaûi mua.

  + Thôøi gian toàn kho phuø hôïp.

  + Leân lòch thanh lyù phuï tuøng.

  CHÖÔNG 4 : XAÂY DÖÏNG TRAÏM BAÛO DÖÔÕNG.


  4.1 Xaùc ñònh quy moâ traïm:

  Vieäc xaùc ñònh quy moâ traïm döïa vaøo soá löôïng xe ra vaøo xöôûng:


  Quy moâ

  Soá khoang laøm vieäc

  Soá löôïng xe vaøo xöôûng

  Lôùn

  18 – 24

  1125 – 1500

  Trung bình

  6 -12

  375 – 750

  Nhoû

  3

  187


  Soá löôïng xe vaøo xöôûng = Soá löôïng xe ñang hoaït ñoäng trong khu vöïc ´ yeâu caàu dòch vuï / chieác / naêm ´ tæ leä vaøo xöôûng ¸ 12

  (1)

  Coù theå thay:

  “Soá löôïng xe ñang hoaït ñoäng” = “Soá löôïng baùn trung bình/thaùng´60”

  Ví duï:

  - Soá löôïng baùn trung bình / thaùng : 22

  - Yeâu caàu dòch vuï/chieác/naêm: 2

  - Tæ leä vaøo xöôûng: 85%

  - Soá löôïng xe vaøo xöôûng haøng thaùng: (22 ´ 60) ´ 2 ´ 85% ¸ 12 = 187 chieác.  Soá löôïng khoang laøm vieäc = Soá löôïng xe vaøo haøng thaùng ¸ Soá ngaøy laøm vieäc trong thaùng ¸ tæ leä doanh thu cuûa khoang laøm vieäc.

  (2)

  Ví duï:

  - Soá löôïng xe vaøo xöôûng haøng thaùng : 187 chieác.

  - Soá ngaøy laøm vieäc trong thaùng: 25 ngaøy.

  - Tæ leä doanh thu cuûa khoang laøm vieäc : 2.5

  - Soá khoang laøm vieäc: 187 ¸ 25 ¸ 2.5 = 3

  Coâng thöùc (1), (2) ñöôïc tham khaûo trong [6]
  4.2 Boá cuïc traïm baûo döôõng:

  Moät traïm baûo döôõng bao goàm caùc khu vöïc sau:

  - Khu tieáp nhaän haønh chính.

  - Khu xöôûng dòch vuï.

  - Khu vöïc daønh cho nhaân vieân.

  - Khu vöïc ñaäu xe vaø röûa xe.


  4.2.1 Khu tieáp nhaän/ haønh chính:

  - Tieáp nhaän dòch vuï.

  - Phoøng chôø khaùch haøng.

  - Vaên phoøng dòch vuï.

  - Phoøng cuûa tröôøng phoøngdòch vuï.

  - Phoøng khaùch.

  - Phoøng hoïp.

  - Nhaø beáp.

  - Kho cuûa vaên phoøng.

  - Loái ra vaøo cho nhaân vieân.


  4.2.2 Khu vöïc xöôûng:

  - Phoøng quaûn lyù xöôûng.

  - Khu vöïc ñaêng kyù.

  - Khu kieåm tra chuyeân saâu.

  - Khu baûo döôõng toång quaùt.

  - Kho thieát bò vaø duïng cuï.

  - Khu söûa chöõa chi tieát.

  - Kho chöùa phuï tuøng ñaõ söû duïng.

  - Phoøng maùy neùn khí.

  - Kho daàu nhôùt.

  - Kho phuï tuøng

  - Khu röûa xe.

  - Saân chöùa phuï tuøng pheá thaûi.

  - Loái ñi beân trong.


  4.2.3 Khu vöïc daønh cho nhaân vieân:

  - Phoøng thay quaàn aùo vaø phoøng taém.

  - Phoøng röûa tay.

  - Phoøng veä sinh

  - Phoøng hoïp/ caên tin.


  4.2.4 Khu vöïc ñaäu xe.

  - Daønh cho xe khaùch haøng.

  - Daønh cho xe söûa chöõa

  - Daønh cho xe coâng ty.

  - Daønh cho xe nhaân vieân.

  - Daønh cho xe môùi.


  4.3 Xaùc ñònh dieän tích khu vöïc xöôûng ( xem hình aûnh ôû phaàn Phuï Luïc):

  4.3.1 Kích thöôùc khoang :

  Haàu heát nhöõng chieác oâtoâ du lòch hieän nay coù chieàu daøi khoâng quaù 5m, roäng khoâng quaù 2m vaø cao khoâng quaù 2m neân kích thöôùc cho caùc khoang nhö sau:

  - Khoang kieåm tra, tieáp nhaän xe: 3m ´ 6m

  - Khoang laøm vieäc khoâng caàu naâng: 3m ´ 6m.

  - Khoang laøm vieäc coù caàu naâng : 4m ´ 6m (hoaëc hôn, tuyø theo kích thöôùc caàu)

  - Khoang laøm vieäc cho laøm ñoàng ( thaân xe) : 5m ´ 6m

  - Khoang laøm vieäc daønh cho sôn xe : 4m ´ 6m


  Khoaûng caùch giöõa caùc khoang laøm vieäc :

  - Caùc khoang naèm keà nhau : ít nhaát 1m

  - Caùc khoang naèm ñoái dieän : ít nhaát 5m


  4.3.2 Kho duïng cuï vaø thieát bò : Soá löôïng khoang ´ 0,8m2 ( ít nhaát : 10m2)

  4.3.3 Xöôûng söûa chöõa chi tieát: Soá löôïng khoang ´ 1,5 m2 ( ít nhaát : 12 m2)

  4.3.4 Phoøng maùy neùn khí: Soá löôïng khoang ´ 0,6m2 ( lôùn nhaát: 12m2)

  4.3.5 Kho chöùa daàu, môõ: Soá löôïng khoang ´ 0,6m2 ( ít nhaát : 6m2)

  4.3.6 Kho chöùa phuï tuøng cuõ: Soá löôïng khoang ´ 0,6m2 ( ít nhaát : 6m2)

  4.3.7 Saân xeáp dôõ phuï tuøng: Soá löôïng khoang ´ 1m2 ( ít nhaát : 5m2)

  4.3.8 Loái ñi beân trong: Soá löôïng khoang ´ 1m2 ( ít nhaát : 6m2)

  4.3.9 Kho phuï tuøng: Soá löôïng xe dòch vuï haøng thaùng ´ 1,4 ´ 0,2m2


  4.4 Xaùc ñònh dieän tích khu vöïc ñaäu xe.

  4.4.1 Nôi ñaäu xe khaùch Toái thieåu laø 2 xe ( 3´5m )

  4.4.2 Nôi ñaäu xe söûa chöõa Toái thieåu laø 2 xe ( 2,5´5m )

  4.4.3 Nôi ñaäu xe nhaân vieân Tuyø theo soá löôïng nhaân vieân.

  4.4.4 Nôi ñaäu xe tröng baøy: Toái thieåu laø 4 xe.


  4.5 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho khu vöïc haønh chính

  4.5.1 Tieáp nhaän dòch vuï:

  Toái thieåu laø 12m2, phuï thuoäc vaøo caùch boá trí nhaø xöôûng.


  4.5.2 Phoøng ñôïi cho khaùch haøng:

  Toái thieåu laø 8m2. coù theå duøng chung vôùi phoøng tröng baøy.


  4.5.3 Vaên phoøng dòch vuï:

  Coù theå laø phoøng laøm vieäc cuûa tröôûng phoøng, tieáp khaùch. Tuyø theo caùch boá trí nhaø xöôûng.

  4.6 Xaùc ñònh dieän tích daønh cho nhaân vieân.

  Bao goàm : phoøng thay ñoà, phoøng taém,veä sinh. Phoøng hoïp, caên-tin, phoøng nghæ. Tuyø theo dieän tích nhaø xöôûng maø boá trí thích hôïp.


  4.7 Ñaëc ñieåm cuûa khu vöïc xöôûng.

  4.7.1 Ñoä cao traàn.

  Caùc khoang laøm vieäc coù thieát bò naâng ñeå naâng xe leân khoûi saøn. Ngoaøi ñoä cao cuûa xe vaø thieát bò naâng khi xe ñöôïc naâng ôû vò trí cao nhaát phaûi chuù yù ñeán khoaûng caùch giöõa traàn xe vaø traàn nhaø. Ñeå khoâng aûnh höôûng ñeán caùc thieát bò aùnh saùng, daây ñieän vaø caùc ñöôøng oáng treân traàn thì khoaûng caùch töø traàn xe ñeán traàn nhaø ít nhaát laø 0,9m .

  - Chieàu cao thieát bò naâng: 1,8m ¸ 3,5m

  - Chieàu cao xe: 1,5m ¸ 1,8 m

  - Khoaûng caùch töø traàn xe ñeán traàn nhaø: 0,9m

  - Ñoä cao traàn nhoû nhaát : 4,5m


  4.7.2 Loái ra vaøo daønh cho xe.

  Loái ra vaøo daønh cho xe cuûa xöôûng dòch vuï caàn ñöôïc xaây cao vaø roäng ñeå xe coù theå di chuyeån deã daøng.

  Kích thöôùc loái vaøo xöôûng:
  Beà roäng

  Chieàu cao

  Loái ñi hai chieàu

  4,0m hoaëc hôn

  3,0m hoaëc hôn

  Loái ñi moät chieàu

  2,5m hoaëc hôn

  3,0m hoaëc hôn


  4.7.3 Saøn nhaø.

  Hoaït ñoäng caùc khu trong xöôûng khaùc nhau neân caáu truùc vaø vaät lieäu cho saøn nhaø phaûi töông öùng vôùi caùc ñaëc ñieåm cuûa töøng khu vöïc. Yeáu toá quyeát ñònh caáu truùc vaø vaät lieäu chính laø ñoä cöùng, khaû naêng chòu löïc vaø muïc ñích söû duïng.

  Ngoaøi ra cuõng phaûi chuù yù ñeán khía caïnh thaåm myõ, an toaøn, saïch seõ vaø söûa chöõa khi caàn.


  4.7.4 Töôøng.

  Keát caâu vaø vaät lieäu duøng ñeå xaây töôøng maët trong vaø ngoaøi xöôûng phaûi phuø hôïp vôùi loaïi vaø tính chaát coâng vieäc trong moãi khu vöïc. Caàn phaûi chuù yù ñeán caùc yeáu toá thaåm myõ, an toaøn, saïch seõ vaø khaû naêng tu söûa. Khaû naêng chòu ñöôïc nöôùc, daàu, veát baån vaø löûa laø quan troïng.  4.7.5 Aùnh saùng.

  Xöôûng dòch vuï caàn laép ñaët heä thoáng chieáu saùng nhaân taïo ñeå taêng theâm aùnh saùng töï nhieân. Moãi boä phaän khaùc nhau thì caàn aùnh saùng khaùc nhau. Khu kieåm tra vaø baûo döôõng thì caàn aùnh saùng baûo ñaûm vaø an toaøn. Kho chöùa daàu môõ xe thì khoâng caàn aùnh saùng nhieàu.

  Ñoä saùng cuûa thieát bò chieáu saùng seõ giaûm trong quaù trình söû duïng. Caàn thöôøng xuyeân kieåm tra thay theá.


  4.7.6 Thoâng gioù.

  Thoâng gioù trong xöôûng dòch vuï phaûi toát ñaûm baûo söï löu thoâng khoâng khí trong laønh. Naâng cao hieäu quaû laøm vieäc vaø söùc khoeû cuûa nhaân vieân.

  Thoâng gioù töï nhieân( cöûa soå, khe hôû) vaø nhaân taïo( quaït gioù) caàn ñöôïc laép ñaët, boá trí hôïp lyù ñeå löu thoâng khoâng khí.

  4.8 Baûng dieän tích cho töøng khu vöïc cuûa töøng quy moâ traïm.


  Soá löôïng khoang laøm vieäc

  3 khoang

  6 khoang

  12 khoang

  Naêng löïc dòch vuï

  Soá löôïng xe baùn trong thaùng

  Chieác

  13

  27

  54

  Soá löôïng xe vaøo xöôûng trong thaùng

  chieác

  110

  220

  440

  Khu vöïc xöôûng

  Phoøng quaûn lyù xöôûng

  m2

  6

  6

  12

  Khoang tieáp nhaän xe

  m2

  12,5

  12,5

  25

  Khoang baûo döôõng toång quaùt.

  m2

  73,5

  147

  294

  Daây chuyeàn kieåm tra chi tieát

  m2

  0

  0

  60

  Kho duïng cuï vaø thieát bò.

  m2

  10

  10

  10

  Xöôûng söûa chöõa chi tieát.

  m2

  12

  12

  18

  Kho chöùa phuï tuøng cuõ.

  m2

  6

  6

  8

  Kho, nhaø kho

  m2

  3

  5

  10

  Phoøng maùy neùn khí.

  m2

  6

  6

  8

  Kho chöùa daàu môõ

  m2

  6

  6

  12

  Röûa xe

  m2

  0

  40

  40

  Saân xeáp dôõ phuï tuøng

  m2

  5

  6

  12

  Loái ñi beân trong

  m2

  6

  6

  12

  Khoaûng khoâng cho pheùp

  m2

  54

  108

  216

  Kho phuï tuøng

  m2

  33

  66

  132

  Coäng

  m2

  267

  430

  1037

  Khu vöïc ñaäu xe

  Nôi ñaäu xe khaùch

  m2

  30

  30

  60

  Nôi ñaäu xe söûa chöõa.

  m2

  25

  50

  100

  Nôi ñaäu xe nhaân vieân

  m2

  150

  188

  325

  Saân ñaäu xe môùi

  m2

  50

  88

  175

  Coäng

  m2

  255

  356

  660

  Khu vöïc tieáp taân

  Tieáp nhaän dòch vuï

  m2

  12

  15

  29

  Phoøng ñôïi cho khaùch haøng

  m2

  8

  11

  22

  Phoøng veä sinh cho khaùch haøng

  m2

  12

  12

  12

  Vaên phoøng dòch vuï

  m2

  12

  12

  16

  Phoøng cuûa tröôûng phoøng

  m2

  10

  10

  10

  Phoøng khaùch

  m2

  8

  8

  12

  Phoøng hoïp

  m2

  9

  15

  25

  Coäng

  m2

  70

  83

  126

  Khu vöïc daønh cho nhaân vieân

  Phoøng thay ñoà, caên tin, nghæ tröa.

  m2

  30

  50

  85

  Toång coäng


  m2

  622

  919

  1908


  4.9 Thieát keá traïm baûo döôõng, söûa chöõa 3 khoang, 6 khoang, 12 khoang:
  3 khoang

  6 khoang

  12 khoang

  Dieän tích

  22m ´ 30m (660m2)

  26m ´ 36m (936m2)

  36m ´ 54m (1944m2)

  Khoang baûo döôõng toång quaùt (maùy, gaàm, ñieän)

  3

  4

  8

  Khoang söûa chöõa thaân xe (ñoàng, sôn)

  0

  1

  1

  Khoang baûo döôõng nhanh

  0

  0

  1

  Khoang kieåm tra chuyeân saâu

  0

  0

  1

  Khoang chôø giao xe, baûo döôõng xe

  3

  4

  13

  Röûa xe

  1

  1

  1


  Caùc kyù hieäu trong baûn veõ boá trí chung caùc traïm baûo döôõng, söûûa chöõa (xem Phuï Luïc)


  Kyù hieäu

  Teân goïi

  A

  Phoøng haønh chính

  B

  Phoøng phuï tuøng

  C1

  Khu vöïc baûo döôõng, söûa chöõa toång quaùt

  C2

  Khu vöïc baûo döôõng, söûa chöõa nhanh

  C3

  Khu vöïc kieåm tra toång quaùt

  D1

  Phoøng maùy neùn khí

  D2

  Phoøng chöùa daàu môõ

  D3

  Phoøng thieát bò vaø duïng cuï chuyeân duøng

  D4

  Phoøng söûa chöõa chi tieát

  D5

  Phoøng kyõ thuaät

  D6

  Phoøng thay ñoà

  D7

  Phoøng veä sinh

  E1

  Phoøng chuaån bò maøu sôn

  E2

  Khu vöïc sôn

  E3

  Khu vöïc laøm ñoàng

  F

  Kho chöùa phuï tuøng pheá phaåm

  G

  Khu vöïc röûa xe.

  H

  Nhaø ñeå xe nhaân vieân (xe maùy)

  I

  Khu vöïc chôø giao xe, baûo döôõng xe

  J

  Khu vöïc xe cuûa khaùch haøng

  K

  Phoøng baûo veä

  KEÁT LUAÄN:

  Ñeà taøi “Quy trình baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ du lòch 4-7 choã. Thieát keá traïm baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ theo tieâu chuaån” coù nhöõng phaàn ñöôïc vaø chöa ñöôïc sau:


  Chöông 1:

  Neâu ñöôïc caùc quy trình baûo döôõng, söûa chöõa. Caùc coâng vieäc thöïc hieän trong baûo döôõng, söûa chöõa.

  Tuy nhieân chæ döøng laïi ôû möùc tìm hieåu, tham khaûo caùc quy trình, phieáu baûo döôõng ôû caùc haõng xe maø chöa laäp ra phieáu coâng ngheä söûa chöõa vôùi nguoàn nhaân löïc, trình ñoä tay ngheà vaø thôøi gian laøm vieäc. Do thieáu kinh nghieäm thöïc teá.


  Chöông 2:

  Chæ ra caùc thoâng soá cuï theå cuûa xe Toyota Vios. Thoâng soá baûo döôõng cuûa töøng heä thoáng treân xe. Caùc thao taùc cuûa coâng vieäc baûo döôõng. Hö hoûng thöôøng xaûy ra vaø höôùng khaéc phuïc.

  Hình veõ moâ taû coâng vieäc baûo döôõng khoâng nhieàu. Khoâng coù phaàn söûa chöõa cho töøng heä thoáng.


  Chöông 3:

  Khai thaùc ñöôïc nguoàn nhaân löïc, thieát bò duïng cuï, dieän tích maët baèng caàn coù cuûa moät traïm baûo döôõng. Caùch boá trí caùc khu vöïc vaø caùc khoang laøm vieäc treân moät dieän tích sao cho hôïp lyù.

  Chöa tính ñöôïc nguoàn kinh phí caàn coù cho traïm baûo döôõng. Dieän tích maët baèng ñöa ra laø lyù töôûng, khoâng laø maët baèng thöïc teá.  Vôùi nhöõng maët ñöôïc vaø chöa ñöôïc ñaõ neâu treân raát mong söï ñoùng goùp yù kieán, phöông höôùng khaéc phuïc, höôùng phaùt trieån cuûa caùc thaày, caùc baïn vaø caùc baïn khoaù sau ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn vaø coù theå öùng duïng moät phaàn naøo vaøo thöïc teá.

  TAØI LIEÄU THAM KHAÛO:  [1]. Baûo döôõng kyõ thuaät – TOYOTA.

  [2]. Caåm nang söûa chöõa – TOYOTA – Xeâri NCP41,42 (Taäp 1, 2)

  [3]. Caùc cuoán taøi lieäu ñaøo taïo New TEAM Giai ñoaïn 2 cuûa TOYOTA.

  [4]. Söûa chöõa maùy xaây döïng – xeáp dôõ vaø thieát keá xöôûng. PGS.TS Nguyeãn Ñaêng Ñieäm. Nhaø xuaát baûn GIAO THOÂNG HAØ NOÄI – 2006

  [5]. Thoâng soá kyõ thuaät cuûa moät soá loaïi xe oâtoâ – Cuïc ñaêng kieåm Vieät Nam.

  [6]. Chuaån ñoaùn vaø baûo döôõng kyõ thuaät oâtoâ. BOÄ GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI – TRÖÔØNG GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI. Nhaø xuaát baûn GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI.

  [7]. Dòch vuï – MITSUBISHI.

  [8]. Automotive service equipment catologue. – IYASAKA.

  [9]. Caùc trang web :

  www.vnexpress.com

  www.gamma.com

  www.tne.com

  www.wikipedia.com

  www.toyota.com.vn


  PHUÏ LUÏC

  1. Moät soá phieáu kieåm tra baûo döôõng ñònh kyø( tham khaûo cuûa TOYOTA):

  1.1 Phieáu baûo döôõng ñònh kyø caáp nhoû:


  Noäi dung baûo döôõng

  Camry

  Vios

  Altis

  Kieåm tra

  Keát quaû

  Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô

  Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt)

  I

  I

  I  Daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt

  I

  I

  I  Möùc nöôùc laøm maùt

  I

  I

  I  oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû

  I

  I

  I  Heä thoáng ñaùnh löûa

  Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc)

  I

  I

  I  Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû

  Loïc gioù

  M

  M

  M  Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái.

  I

  I

  I  Gaàm vaø thaân xe.

  Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp( neáu coù), phanh tay/phanh ñoã

  I

  I

  I  Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã.

  V

  V

  V  Caùc ñóa phanh, maùphanh

  V

  V

  V  Daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu ly hôïp

  I

  I

  I  Caùc ñöôùng oáng daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu trôï löïc laùi

  I

  I

  I  Cao su che buïi baùn truïc

  I

  I

  I  Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi

  I

  I

  I  Caùc loáp vaø aùp suaát loáp

  I

  I

  I  Caùc oác gaàm

  I

  I

  I  Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính

  I

  I

  I  Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu

  I

  I

  I
  Chieàu cao hoa loáp

  Chieàu daøy maù/guoác phanh

  Ñoä ñaûo ñóa phanh

  Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Döï phoøng: .....(mm)

  Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm)

  Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch)

  Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch)
  Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù:..........................................

  ................................................................................... ...................................................................................

  ...................................................................................


  Kyõ thuaät vieân

  Quaûn ñoác

  Coá vaán dòch vuï

  Baûo döôõng caáp nhoû : baét ñaàu töø 5.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 10.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 6 thaùngtính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc.

  I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn.

  R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn.

  A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát.

  V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép)

  M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm.


  1.2 Phieáu baûo döôõng ñònh kyø caáp trung bình:


  Noäi dung baûo döôõng

  Camry

  Vios

  Altis

  Kieåm tra

  Keát quaû

  Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô

  Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt)

  I

  I

  I  Daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Loïc daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt

  I

  I

  I  Möùc nöôùc laøm maùt

  I

  I

  I  oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû

  I

  I

  I  Heä thoáng ñaùnh löûa

  Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc, ño tyû troïng)

  I

  I

  I  Bugi (1)


  Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû

  Loïc gioù

  M

  M

  M  Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái.

  I

  I

  I  Gaàm vaø thaân xe.

  Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp( neáu coù), phanh tay/phanh ñoã

  I

  I

  I  Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã.

  V

  V

  V  Caùc ñóa phanh, maùphanh

  V

  V

  V  Daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu ly hôïp

  I

  I

  I  Caùc ñöôùng oáng daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu trôï löïc laùi

  I

  I

  I  Cao su che buïi baùn truïc

  I

  I

  I  Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi

  I

  I

  I  Caùc loáp vaø aùp suaát loáp

  I

  I

  I  Caùc oác gaàm

  I

  I

  I  Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính

  I

  I

  I  Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu

  I

  I

  I  Boä loïc gioù ñieàu hoaø(2)  Chieàu cao hoa loáp

  Chieàu daøy maù/guoác phanh

  Ñoä ñaûo ñóa phanh

  Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Döï phoøng: .....(mm)

  Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm)

  Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch)

  Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch)  Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù:..........................................

  ................................................................................... ...................................................................................

  ...................................................................................


  Kyõ thuaät vieân

  Quaûn ñoác

  Coá vaán dòch vuï

  Baûo döôõng caáp trung bình : baét ñaàu töø 10.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 20.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 12 thaùng tính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc.

  I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn.

  R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn.

  A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát.

  V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép)

  M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm.

  (1): bugi baïch kim hoaëc indium khoâng caàn kieåm tra maø chæ thay theá sau moãi 100.000 km xe chaïy

  (2): thay theá sau moãi 30.000km


  1.3 Phieáu baûo döôõng caáp trung bình lôùn:


  Noäi dung baûo döôõng

  Camry

  Vios

  Altis

  Kieåm tra

  Keát quaû

  Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô

  Khe hôû xupap (1)


  Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt)

  I

  I

  I  Daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Loïc daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt

  I

  I

  I  Möùc nöôùc laøm maùt

  I

  I

  I  oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû

  I

  I

  I  Heä thoáng ñaùnh löûa

  Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc, ño tyû troïng)

  I

  I

  I  Bugi (2)


  Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû

  Loïc gioù

  M

  M

  M  Hoãn hôïp khoâng taûi


  Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái.

  I

  I

  I  Van thoâng gioù cacte, caùc ñöôøng oáng ñaàu noái

  I

  I

  I  Gaàm vaø thaân xe.

  Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp( neáu coù), phanh tay/phanh ñoã

  I

  I

  I  Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã.

  V

  V

  V  Caùc ñóa phanh, maùphanh

  V

  V

  V  Daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu ly hôïp

  I

  I

  I  Caùc ñöôùng oáng daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu trôï löïc laùi

  I

  I

  I  Hoaït ñoäng voâ laêng, caùc thanh daãn ñoäng vaø cô caáu laùi


  Cao su che buïi baùn truïc

  I

  I

  I  Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi

  I

  I

  I  Heä thoáng treo tröôùc, sau


  Caùc loáp vaø aùp suaát loáp

  I

  I

  I  Caùc oác gaàm

  I

  I

  I  Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính

  I

  I

  I  Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu

  I

  I

  I  Boä loïc gioù ñieàu hoaø(3)


  Ñieàu hoaø nhieät ñoä, möùc ga ñieàu hoaø

  I

  I

  I
  Chieàu cao hoa loáp

  Chieàu daøy maù/guoác phanh

  Ñoä ñaûo ñóa phanh

  Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Döï phoøng: .....(mm)

  Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm)

  Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch)

  Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch)  Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù:..........................................

  ................................................................................... ...................................................................................

  ...................................................................................


  Kyõ thuaät vieân

  Quaûn ñoác

  Coá vaán dòch vuï

  Baûo döôõng caáp trung bình lôùn : baét ñaàu töø 40.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 40.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 24 thaùng tính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc.

  I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn.

  R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn.

  A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát.

  V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép)

  M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm.

  (1): khe hôû xupap ñöôïc kieåm tra sau moãi 80.000km xe chaïy

  (2): bugi baïch kim hoaëc indium khoâng caàn kieåm tra maø chæ thay theá sau moãi 100.000 km xe chaïy

  (3): thay theá sau moãi 30.000km


  1.4 Phieàu baûo döôõng ñònh kyø lôùn


  Noäi dung baûo döôõng

  Camry

  Vios

  Altis

  Kieåm tra

  Keát quaû

  Caùc boä phaän cô baûn cuûa ñoäng cô

  Khe hôû xupap (1)


  Ñai truyeàn ñoäng (söùc caêng, hoûng,nöùt)

  I

  I

  I  Daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Loïc daàu ñoäng cô

  R

  R

  R  Ñöôøng oáng, daàu noái cuûa heä thoáng söôûi aám vaø laøm maùt

  I

  I

  I  Möùc nöôùc laøm maùt(2)

  I

  I

  I  oáng xaû, giaù ñôõ oâng xaû

  I

  I

  I  Heä thoáng ñaùnh löûa

  Aéc quy ( möùc dung dòch, tình traïng ñieän cöïc, ño tyû troïng)

  I

  I

  I  Bugi (3)


  Heä thoáng nhieân lieäu vaø kieåm soaùt khí xaû

  Loïc gioù

  M

  M

  M  Hoãn hôïp khoâng taûi


  Naép bình xaêng, ñöôøng oáng, van ñieàu khieån hôi xaêng, caùc ñaàu noái.

  I

  I

  I  Van thoâng gioù cacte, caùc ñöôøng oáng ñaàu noái

  I

  I

  I  Boä loïc than hoaït tính


  Gaàm vaø thaân xe.

  Hoaït ñoäng baøn ñaïp phanh, baøn ñaïp ly hôïp (neáu coù), phanh tay/phanh ñoã

  I

  I

  I  Caùc troáng phanh vaø guoác phanh tay/ phanh ñoã.

  V

  V

  V  Caùc ñóa phanh, maùphanh

  V

  V

  V  Daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu ly hôïp

  I

  I

  I  Caùc ñöôùng oáng daàu phanh

  I

  I

  I  Daàu trôï löïc laùi

  I

  I

  I  Hoaït ñoäng voâ laêng, caùc thanh daãn ñoäng vaø cô caáu laùi


  Cao su che buïi baùn truïc

  I

  I

  I  Caùc khôùp caàu vaø cao su che buïi

  I

  I

  I  Daàu hoäp soá ( thöôøng/töï ñoäng)


  Heä thoáng treo tröôùc, sau


  Caùc loáp vaø aùp suaát loáp

  I

  I

  I  Caùc oác gaàm

  I

  I

  I  Ñeøn coøi, caàn gaït nöôùc, boä phun nöôùc röûa kính

  I

  I

  I  Cô caáu khoaù cöûa, leân kính, ñai an toaøn, göông haäu

  I

  I

  I  Boä loïc gioù ñieàu hoaø(3)


  Ñieàu hoaø nhieät ñoä, möùc ga ñieàu hoaø

  I

  I

  I
  Chieàu cao hoa loáp

  Chieàu daøy maù/guoác phanh

  Ñoä ñaûo ñóa phanh

  Tröôùc: Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Döï phoøng: .....(mm)

  Tröôùc: Tr ...(mm) Ph ....(mm)

  Sau : Tr ....(mm) Ph .....(mm)

  Phanh tay:Tr ...(mm) Ph ...(mm)

  Tröôùc: Tr ...(vaïch) Ph ....(vaïch)

  Sau : Tr ....(vaïch) Ph.....(vaïch)  Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù:..........................................

  ................................................................................... ...................................................................................

  ...................................................................................


  Kyõ thuaät vieân

  Quaûn ñoác

  Coá vaán dòch vuï

  Baûo döôõng caáp trung bình lôùn : baét ñaàu töø 20.000 Km ñaàu tieân vaø sau moãi 40.000km tieáp theo hoaëc sau moãi 24 thaùng tính töø thôøi ñieåm ñoù tuyø theo ñieàu kieän naøo ñeán tröôùc.

  I: Kieåm tra, ñieàu chænh, veä sinh, thay theá neáu caàn.

  R: Thay theá, baûo döôõng, boâi trôn.

  A: Kieåm tra, ñieàu chænh neáu caàn thieát.

  V: Kieåm tra baèng maét( khoâng tieán haønh thaùo laép)

  M: Thaùo, laøm saïch, ño kieåm.

  (1): khe hôû xupap ñöôïc kieåm tra sau moãi 80.000km xe chaïy

  (2): bugi baïch kim hoaëc indium khoâng caàn kieåm tra maø chæ thay theá sau moãi 100.000 km xe chaïy

  (3): thay theá sau moãi 30.000km

  2 Moät soá hình aûnh cuûa caùc trang thieát bò duøng trong xöôûng dòch vuï.

  2.1 Moät soá hình aûnh cuûa caùc thieát bò chuaån ñoaùn vaø ño löôøng.
  [​IMG][​IMG]


  1 Caân baèng ñoäng baùnh xe: 2 Maùy caân chænh goùc ñaët baùnh xe:


  [​IMG]

  [​IMG]


  3 Maùy kieåm tra aécquy: 4 Thieát bò thay voû baùnh xe
  [​IMG]

  5 Thieát bò kieåm tra roø ræ heä thoáng laøm maùt ñoäng cô:


  [​IMG]


  6 Maùy phaân tích khí thaûi cho ñoäng cô xaêng
  [​IMG]  7 Maùy kieåm tra ñeøn pha.

  [​IMG]
  8 Boä kieåm tra thaéng, phuoäc nhuùn, tröôït ngang

  2.2 Moät soá hình aûnh cuûa thieát bò ñoäng cô vaø garage


  1 Caàu naâng hai truï  [​IMG]
  Caàu naâng 2 truï phuø hôïp cho caùc coâng vieäc :

  + Kieåm tra khi nhaän xe.

  + Thay nhôùt

  + PDI

  + Baûo döôõng ñoäng cô.

  + Truïc tröôùc vaø sau.

  + Ñaûo voû xe.


  Hình Caàu naâng hai truï leäch taâm


  THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT  [​IMG]  A: Chieàu cao naâng

  1981 – 2057 mm

  B: Chieàu cao toång coäng

  3556mm

  C: Chieàu roäng toång coäng

  3489mm

  D: Khoaûng caùch giöõa hai caùnh tay. 2413mm


  E: Chieàu cao töø neàn ñeán coâng taéc haønh trình

  3455mm

  F: Ñoä vôùi nhoû nhaát cu caùnh tay tröôùc. 604 mm

  [​IMG]
  G: Ñoä vôùi lôùn nhaát cuûa caùnh tay tröôùc. 1036mm


  H: Ñoä vôùi nhoû nhaát cuûa caùnh tay sau: 1050mm


  I: Ñoä vôùi lôùn nhaát cuûa caùnh tay sau 1548 mm


  Söùc naâng: 4536 kg


  Ñieän aùp vaøo: 1 pha 220V 50Hz


  Coâng suaát ñoäng cô: 2HP
  2 Caàu naâng 4 truï
  Caàu naâng 4 truï thích hôïp cho coâng vieäc:

  + Thaùo hoäp soá.

  + chænh ñoä chuïm baùnh xe.

  + Ñoùng môû cöûa xe.


  THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT:  [​IMG]


  A: chieàu cao naâng

  1873 mm


  B: chieàu daøi toång theå

  6629 mm


  C: chieàu roäng toaøn boä

  3435 mm


  D: khoaûng caùch beân trong hai truï.

  2902 mm


  E: Khoaûng caùch giöõa 2 truï ngang .  F; chieàu cao caùc truï.


  [​IMG]  2315 mm


  G: ñoä roäng baêng ñôõ

  508 mm


  H: ñoä cao baêng ñôõ

  178 mm


  I: khoaûng caùch giöõa 2 baêng ñôõ.

  1092 mm


  Taûi truï naâng: 5443 kg


  Ñoäng cô: 2HP


  Nguoàn ñieän: 1 pha, 220v, 50Hz.


  [​IMG][​IMG]

  Maùy eùp thuyû löïc: Caåu ñoäng cô

  [​IMG]

  [​IMG]

  Kích ñôõ hoäp soá Tuû ñöïng duïng cuï

  2.3 Moät soá hình aûnh cuûa thieát bò tra daàu nhôùt vaø röûa xe.
  [​IMG][​IMG]


  Bình bôm daàu baèng khí neùn. Duïng cuï tra daàu, môõ gaàm:  [​IMG]  Bình xaû daàu.
   

Chia sẻ trang này

×
×

sẽ diễn ra Gala Dinner 2017

Chỉ còn