Đang tải...

Chúc các cụ buổi chiều làm việc hiệu quả!

"Đã không làm thì thôi một khi đã làm hãy làm vượt qua sự mong đợi"

Cơ bản Bộ ly hợp ôtô(clutch) - phần 1

Thảo luận trong 'Khung gầm' bắt đầu bởi kiếp spam, 17/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. kiếp spam
  Offline

  kiếp spam Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  20/10/09
  Số km:
  65
  Được đổ xăng:
  5
  Xăng:
  106 lít xăng
  COÂNG DUÏNG, PHAÂN LOAÏI, YEÂU CAÀU :
  I.1: Coâng duïng :
  ·Truyeàn momen quay töø ñoäng cô ñeán heä thoáng truyeàn löïc, taùch döùt khoaùt vaø noái eâm dòu ñoäng cô vôùi heä thoáng truyeàn löïc. Ñaûm baûo an toaøn cho heä thoáng truyeàn löïc khi gaëp quaù taûi nhö phanh ñoät ngoät maø khoâng nhaõ ly hôïp
  I.2: Phaân loaïi :
  ÄPhaân loaïi ly hôïp döïa theo caùch truyeàn moâmen töø truïc ñoäng cô ñeán truïc sô caáp hoäp soá, ñöôïc chia thaønh caùc loaïi :
  ·Ly hôïp ma saùt : momen truyeàn nhôø caùc beà maët ma saùt.
  ·Ly hôïp thuûy löïc : momen truyeàn nhôø chaát loûng.
  ·Ly hôïp ñieän töø : momen truyeàn nhôø taùc duïng töø tröôøng nam chaâm ñieän
  ·Ly hôïp lieân hôïp : momen truyeàn nhôø caùc loaïi lieân keát treân.
  ÄTuøy theo hình daïng vaø soá löôïng cuûa ñóa ma saùt maø chia ra caùc loaïi:
  ·Ly hôïp loaïi ñóa bao goàm moät ñóa hay nhieàu ñóa ma saùt.
  ·Ly hôïp hình noùn.
  ·Ly hôïp hình troáng.
  ·Ly hôïp hình coân.
  ÄTheo phöông phaùp phaùt sinh löïc eùp treân ñóa maø chia ra:
  ·Ly hôïp loø xo goàm caùc loø xo truï ñaët xung quanh, ñaët ôû trung taâm, loø xo ñóa.
  ·Ly hôïp ly taâm: löïc eùp sinh ra do löïc ly taâm cuûa khoái troïng phuï eùp vaøo.
  ·Ly hôïp nöõa ly taâm: löïc eùp do loø xo coäng vôùi löïc ly taâm cuûa khoái troïng quay.
  ·Theo keát caáu caàn ly hôïp chia ra ly hôïp thöôøng ñoùng vaø ly hôïp thöôøng môû.
  Hieän nay caùc loaïi ly hôïp ma saùt moät ñóa, hai ñóa kieåu loø xo, vaø loaïi baùn ly taâm ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát vaø thoâng duïng nhaát.


  [​IMG]
  [​IMG]
  I.3: Yeâu caàu :
  ·Truyeàn ñöôïc heát momen quay lôùn nhaát cuûa ñoäng cô trong moïi ñieàu kieän
  ·Ñoùng ly hôïp eâm dòu, momen quaùn tính phaàn bò ñoäng phaûi nhoû ñeå giaûm taûi troïng va ñaäp leân caùc baùnh raêng.

  ·Môû ly hôïp döùt khoaùt vaø nhanh ñeå vieäc gaøi soá eâm dòu.

  ·Ñaûm baûo cho heä thoáng truyeàn löïc khi bò quaù taûi.

  ·Ñieàu khieån deã daøng, löïc taùc duïng leân pedal ly hôïp phaûi nhoû.

  ·Caùc beà maët ma saùt thoaùt nhieät toát ñaûm baûo söï laøm vieäc bình thöôøng.

  ·Keát caáu ñôn giaûn, deã ñieàu chænh, baûo döôõng deã daøng.

  ·Keát caáu ñôn giaûn, deã ñieàu chænh, baûo döôõng deã daøng.
  II KEÁT CAÁU VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG :
  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]


  [​IMG]
  NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG
  Khi ñaïp pedal ly hôïp, söùc ñaåy cô khí cuûa boä phaän ly hôïp hoaëc caùc boä phaän ñoøn baåy ñaåy leân caøng ñaåy ly hôïp. Caøng ñaåy di chuyeån baïc ñaïn chaø ñeán giöõa caùc maâm eùp, beà maët maâm eùp bò ñaåy ra khoûi ñóa ly hôïp taùch rôøi ñóa ma saùt ra khoûi baùnh ñaø. Do ñoù truïc khuyûu ñoäng cô quay maø khoâng laøm quay ñóa ly hôïp ôû ñaàu vaøo truïc hoäp soá.
  Khi pedal ly hôïp ñöôïc nhaû ra, söùc eùp caùc loø xo ôû beân trong maâm eùp ñaåy veà phía trong ñóa ly hôïp. Laøm khoùa chaët baùnh ñaø ñóa ma saùt, maâm eùp, ñóa ñaàu vaøo hoäp soá laïi vôùi nhau. Ñoäng cô laøm quay truïc sô caáp hoäp soá, baùnh raêng hoäp soá, cardan, caàu xe vaø caùc baùnh xe.
  Khi ly hôïp ôû vò trí ñoùng, voû ly hôïp ñöôïc gheùp chaët treân baùnh ñaø baèng caùc buloâng cuøng quay vôùi baùnh ñaø. Ñóa eùp, eùp chaët ñóa ma saùt vaø baùnh ñaø. Moay ôû ñóa ma saùt ñöôïc laép tröôït treân truïc sô caáp hoäp soá vaø caùc raõnh then hoa. Do ñoù ñóa ma saùt laøm quay truïc sô caáp hoäp soá. ÔÛ vò trí naøy ly hôïp luoân luoân ñoùng.
  Khi ly hôïp ôû vò trí môû, döôùi taùc duïng cuûa löïc ñaïp pedal löïc ñöôïc truyeàn qua caùc cô caáu caàn ñaåy ñeán caøng môû ly hôïp tyø vaøo baïc ñaïn chaø, baïc ñaïn naøy tyø vaøo ñaàu caàn môû. Luùc naøy caàn môû seõ keùo ñóa eùp dòch chuyeån ra xa laøm cho

  ñóa ma saùt taùch rôøi khoûi baùnh ñaø vaø ñóa eùp, do ñoù moment ñoäng cô khoâng truyeàn qua hoäp soá.
  II.1: Ly hôïp 1 ñóa ma saùt :
  [​IMG]
  ·Phaàn chuû ñoäng goàm caùc chi tieát laép gheùp tröïc tieáp hay giaùn tieáp vôùi baùnh ñaø vaø coù cuøng toác ñoä quay vôùi baùnh ñaø goàm: baùnh ñaø, ñóa eùp, voû ly hôïp, loø xo eùp.
  ·Phaàn bò ñoäng goàm caùc chi tieát laép gheùp tröïc tieáp hay giaùn tieáp vôùi truïc bò ñoäng cuûa ly hôïp ( hay truïc sô caáp hoäp soá) vaø coù cuøng toác ñoä goùc vôùi cuøng truïc bò ñoäng cuûa ly hôïp goàm: truïc bò ñoäng, ñóa bò ñoäng

  II.1.1: Caáu taïo caùc boä phaän :
  a: Baùnh ñaø:
  Baùnh ñaø ñöôïc baét chaët vôùi truïc khuyûu nhôø caùc bulong ñònh taâm, treân beà maët ñöôïc gia coâng nhaün laøm maët töïa cuûa ly hôïp. Ñoàng thôøi coù caùc choát ñònh taâm baûo ñaûm ñoàng taâm giöõa baùnh ñaø vaø voõ. Baùnh ñaø ñöôïc laøm baèng theùp, ñoâi khi ñöôïc laøm baèng gang coù khaû naêng haáp thuï nhieät toát vaø giaûi nhieät toát.
  b: Ñóa ma saùt:

  [​IMG]
  Ñóa bao goàm moät moayô coù raõnh then hoa vaø moät taám kim loaïi phaúng hình troøn ñöôïc phuû vaät lieäu ma saùt
  Raõnh then hoa naèm giöõa trung taâm ñóa ma saùt vaø aên khôùp vôùi raêng then hoa treân truïc sô caáp. Laøm truïc sô caáp vaø ñóa ma saùt quay. Tuy nhieân ñóa ma saùt naøy ñöôïc töï do tröôït veà phía tröôùc hay phía sau treân truïc truïc sô caáp
  Ñóa cheá taïo baèng chaát amiant chòu nhieät cao. Sôïi cacton vaø daây ñoàng ñoû keát noái hoaëc ñuùc keát vôùi nhau, hoaëc laøm baèng theùp vôùi kim loaïi söù. Coù heä soá masaùt cao vaø oån ñònh.
  Caùc loø xo treân ñóa masaùt goïi laø loø xo choáng rung hay giaûm chaán. Khi ly hôïp ñoùng, maâm eùp seõ eùp chaët ñóa masaùt vôùi baùnh ñaø ñang quay, loø xo bò neùn vaø giaûm chaán khi ñóa baét ñaàu quay cuøng baùnh ñaø.
  Giöõa hai beà maët ma saùt coøn caùc loø xo ñeäm beà maët baèng phaúng, noù coù maõng gôïn soùng hay uoán cong. Loø xo naøy cho pheùp taám vaät lieäu saùt uoán cong veà phía trong vaø yeáu ñi trong khi ly hôïp baét ñaàu ñoùng. Goïi laø ñoùng eâm dòu.
  c: Maâm eùp ly hôïp:
  Cheá taïo baèng vaät lieäu chòu taûi. Maâm eùp phaûi ñöôïc chuyeån ñoäng tònh tieán theo chieàu truïc. Coù ba loaïi: kieåu loø xo cuoän – kieåu loø xo laù – kieåu baùn ly taâm
  c.1 Kieåu loø xo cuoän
  Söû duïng nhöõng loø xo cuoän nhoû töông töï nhö loø xo supap. Beà maët maâm eùp laø moät voøng troøn lôùn ñóa ma saùt tieáp xuùc vaøo, thöôøng ñöôïc caáu taïo baèng saét vaø kim loaïi. Beà maët sau cuûa maâm eùp laø beà maët coù caùc loø xo vaø ñoøn baåy ñöôïc gaén vôùi caàn lyø hôïp. Trong suoát quaù trình hoaït ñoäng, maâm eùp duy chuyeån veà phía tröôùc vaø phía sau beân trong voû ly hôïp.
  Caàn ñaåy ñöôïc laép beân trong maâm eùp, ñöôïc naâng leân vaø dòch chuyeån beà maët maâm eùp ra xa so vôùi baùnh ñaø. Caùc cuoän loø xo hình elip nhoû gaén voøng quanh maâm eùp, caàn ñaåy giöõ chuùng töø vò trí loø xo veà vò trí laøm vieäc
  [​IMG]
  Voû bao maâm eùp bao boïc caùc loø xo, caàn ñaåy vaø beà maët maâm eùp. Noù ñöôïc chia thaønh nhieàu loã vì giöõa caùc boä phaän maâm eùp lieân keát boä phaän laïi vôùi nhau. Caùc loã naèm quanh caïnh ngoaøi cuûa naép thì duøng ñeå baét chaët maâm eùp vaø baùnh ñaø.
  FNguyeân lyù hoaït ñoäng:
  Khi môû , cô caáu ly hôïp aán baïc ñaïn chaø ñaåy caàn baåy, ñaàu kia cuûa caàn baåy naâng maâm eùp ra xa so vôùi baùnh ñaø, eùp cuoän loø xo laïi, ñóa ma saùt tröôït ra xa ñoái vôùi baùnh ñaø vaø coâng suaát khoâng truyeàn ñöôïc ñeán hoäp soá.
  [​IMG]
  Khi ñoùng baïc ñaïn chaø dòch chuyeån ra xa vôùi caàn baåy. Vì vaäy nhöõng loø xo treân maâm eùp seõ eùp maâm eùp ñaåy ñóa ma saùt veà phía baùnh ñaø ñang quay.
  c.2. Kieåu loø xo laù (loø xo maët trôøi):
  Ñóa eùp maët trôøi thöôøng söû duïng nhöõng loø xo laù ñôn. Chöùc naêng gioáng nhö kieåu loø xo cuoän. Loø xo laù laø moät loø xo eùp voøng troøn lôùn, loø xo ñöôïc cuoán cong leân hoaëc loõm xuoáng vaø ñöôïc chia thaønh nhöõng vieân phaân ñöôïc noái töø caïnh ngoaøi cho ñeán loã beân trong. Loø xo naøy ñöôïc gaén vaøo trong ñóa eùp vôùi caïnh ngoaøi ñöôïc laép chaët veà phía sau cuûa beà maët ñóa eùp, moät phe troøn ñöôïc gaén ôû phía sau loø xo laù coù nhieäm vuï ñònh vò caïnh ngoaøi cuûa loø xo.
  FNguyeân lyù hoaït ñoäng:
  Ñóa eùp maët trôøi hoaït ñoäng khi trung taâm cuûa ñóa ñöôïc ñaåy vaøo ñoäng cô, thì caïnh ngoaøi cuûa noù ñi ngöôïc laïi phía ñoäng cô. Ñieàu naøy seõ taùch ñóa ly hôïp vaø ñóa eùp tröôït ra xa so vôùi baùnh ñaø. Khi trung taâm cuûa loø xo ñöôïc nhaû ra thì loø xo seõ trôû laïi traïng thaùi bình thöôøng. Luùc ñoù caïnh ngoaøi cuûa ñóa eùp maët trôøi seõ ñaåy beà maët maâm eùp vaøo trong ñóa ly hôïp.
  @ Öu ñieåm:
  Giaûm kích thöôùc, khoái löôïng vaø ñôn giaûn hoaù nhieàu trong khaâu keát caáu boä ly hôïp. Do khoâng coù caùc chi tieát laép ôû voøng ngoaøi neân caân baèng deã hôn
  Loaïi tröø caùc löïc li taâm laøm giaûm söùc ñeø leân ñóa ly hôïp ôû vaän toác cao. Löïc taùc duïng leân ñóa thöôøng xuyeân ñeàu ôû moïi cheá ñoä
  c.3 Maâm eùp loaïi baùn ly taâm:
  Laø loaïi coù theå thay ñoåi löïc eùp vaøo maâm eùp theo toác ñoä ñoäng cô.
  [​IMG]

  [​IMG]

  Nôi ñaàu ngoaøi cuûa ba caàn baåy coù gaén quaû taï, caàn baåy coù quaû taï ñöôïc laép raùp vôùi maâm eùp sao cho khi taêng vaän toác, löïc ly taâm taùc duïng leân quaû taï laø cho caàn baåy taêng theâm söùc ñeø leân maâm eùp
  Khi ôû cheá ñoä ly vaø keát, caùc loø xo luoân luoân taùc duïng löïc ñeø leân maâm eùp. Tuy nhieân khi boä ly hôïp baét ñaàu keát, seõ coù theâm löïc ñeø leân maâm eùp do löïc ly taâm taùc ñoäng leân caàn baåy. Vaän toác caøng cao löïc ñeø naøy caøng lôùn

  CON TIẾP...
   
 2. hochoi
  Offline

  hochoi Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  16/7/09
  Số km:
  2,314
  Được đổ xăng:
  175
  Xăng:
  -2,565 lít xăng
  cảm ơn bác nha bác hum nay tích cựC cho anh em nhờ :D SAO không chuyển font chữ khác bác ví dụ như times news roman ????
   
 3. lovekill89
  Offline

  lovekill89 Bảo Vệ Diễn Đàn Haui1010

  Tham gia ngày:
  1/8/09
  Số km:
  401
  Được đổ xăng:
  6
  Xăng:
  248 lít xăng
  font này em bó tay ko đọc đc :(
   

Chia sẻ trang này