Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ Ô HÁT!

"Đừng nên cố gắng trở thành một người thành công, hãy cố gắng trở thành một người có giá trị "

Cơ bản Bộ ly hợp ôtô(clutch) - phần 2

Thảo luận trong 'Khung gầm' bắt đầu bởi kiếp spam, 17/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. kiếp spam
  Offline

  kiếp spam Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  20/10/09
  Số km:
  65
  Được đổ xăng:
  5
  Xăng:
  109 lít xăng
  d: Khôùp ngaét ly hôïp:

  [​IMG]
  Khôùp ngaét ly hôïp thöôøng söû duïng baïc ñaïn caàu vaø boä voøng, coù taùc duïng laøm giaûm ma saùt giöõa caàn ñaåy vaø caøng môû ly hôïp, traùnh söï maøi moøn. Khôùp ngaét ly hôïp laø boä phaän kín trong ñoù chöùa môõ boø, noù tröôït treân truïc hoaëc trong oáng bao loàng beân ngoaøi truïc töø phía tröôùc cuûa hoäp soá.
  ÔÛ moät vaøi loaïi xe söû duïng khôùp ngaét ly hôïp baèng than chì. Noù laø moät khoái troøn baèng than chì choáng ma saùt, eùp leân treân ñóa phaúng vaø caàn ñaåy ly hôïp.
  Khôùp ngaét ly hôïp thöôøng ñöôïc taùch rôøi ra ôû phía sau caøng ly hôïp. Moät phe nhoû ñeå giöõ khôùp ngaét treân caøng môû. Khi ñoù söï chuyeån ñoäng ôû höôùng khaùc seõ ñaåy khôùp ngaét chaïy daøi treân truïc hoäp soá. Luùc naøy khôùp ngaét seõ khoâng coøn hoaït ñoäng trong suoát quaù trình ñoäng cô truyeàn coâng suaát. Noù seõ giaûm bôùt söï maøi moøn vaø hö hoûng cuûa khôùp ngaét ly hôïp.
  e: OÅ bi ñôõ:
  OÅ bi ñôõ hoaëc oáng loùt ñònh höôùng ñaët ôû cuoái ñaàu truïc khuyûu. Naâng ñôõ cuoái truïc sô caáp hoäp soá. Thöôøng oáng loùt ñöôïc laøm baèng ñoàng cöùng, coù theå thay theá oå bi ñuõa hoaëc baïc ñaïn caàu.
  Ñaàu cuoái truïc sô caáp coù ngoãng truïc nhoû ôû cuoái truïc. Ngoãng truïc naøy tröôït beân trong oå bi, oå bi ngaên caûn truïc hoäp soá vaø ñóa ly hôïp laéc leân laéc xuoáng
  khi maø ñóa ma saùt taùch rôøi. OÅ bi ñôõ giuùp truïc sô caáp naèm giöõa ñóa ma saùt treân baùnh ñaø.
  II.1.2: Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  [​IMG]
  §Ñoùng laø traïng thaùi thöôøng xuyeân laøm vieäc. Döôùi taùc duïng loø xo eùp: ñóa eùp, ñóa bò ñoäng vaø baùnh ñaø bò eùp vaøo nhau. Moâmen xoaén truyeàn töø ñoäng cô ñeán baùnh ñaø, qua beà maët ma saùt truyeàn ñeán moayô ñóa bò ñoäng tôùi truïc bò ñoäng.
  §Môû laø traïng thaùi laøm vieäc khoâng thöôøng xuyeân. Ngöôøi laùi taùc duïng leân cô caáu ñieàu khieån keùo ñóa eùp di chuyeån ngöôïc chieàu eùp cuûa loø xo, taùch giöõa caùc beà maët ma saùt cuûa ñóa bò ñoäng vôùi baùnh ñaø vaø ñóa eùp. Phaàn chuû ñoäng cuûa ly hôïp quay theo ñoäng cô, nhöng do löïc eùp khoâng taùc duïng leân ñóa eùp, vì vaäy khoâng taïo neân ma saùt ñeå truyeàn moâmen xoaén töø phaàn chuû ñoäng sang phaàn bò ñoäng.
  [​IMG]
  Khi caàn truyeàn moment quay vôùi moät löïc lôùn ñoøi hoûi kích thöôùc boá trí nhoû goïn ngöôøi ta thöôøng duøng ly hôïp nhieàu ñóa ma saùt, treân oâtoâ taûi thöôøng gaëp ly hôïp hai ñóa ma saùt.
  II.2.1: Caáu taïo:
  Hai ñóa bò ñoäng hoaøn toaøn gioáng nhau coù theå laép laãn cho nhau, xung quanh baùnh ñaø coù ba hoác ñeå laép loø xo coù xu höôùng taùch ñóa eùp trung gian khoûi ñóa bò ñoäng thöù nhaát. Caùc bulong töïa ñöôïc vaën chaët vaøo voû ly hôïp ñeå haïn cheá haønh trình dòch chuyeån cuûa ñóa eùp trung gian khi môû ly hôïp nhaèm muïc ñích taùch hoaøn toaøn ñóa bò ñoäng thöù hai ñeå vieäc gaøi soá ñöôïc eâm dòu vaø deã daøng. Khi môû ly hôïp guoác phanh seõ eùp maø phanh vaøo puly phanh ñeå truïc ly hôïp ñöôïc giaûm toác nhanh choùng. Cô caáu daãn ñoäng phanh naøy ñöôïc keát hôïp cuøng vôùi cô caáu ñieàu khieån ly hôïp. Treân cô caáu ñieàu khieån coù laép theâm boä phaän trôï löïc goàm caùc chi tieát: tay ñoøn cô caáu trôï löïc, bulong ñieàu chænh, loø xo …. Treân baøn ñaïp coøn coù thanh keùo cô caáu khoùa vôùi muïc ñích chæ khi ñaïp vaøo baøn ñaïp ly hôïp ñeán vò trí naøo ñoù thì khoùa môùi môû., vieäc sang soá môùi ñöôïc thöïc hieän. Keát caáu nhö vaäy nhaèm traùnh ñöôïc tình traïng queân môû ly hôïp khi sang soá ñeå baûo veä hoäp soá.
  II.2.2: Nguyeân lyù hoaït ñoäng.
  [​IMG]
  Khi ly hôïp ñoùng caùc loø xo eùp chaët caùc ñóa eùp vaø ñóa bò ñoäng vaøo baùnh ñaø. Luùc naøy loø xo cuõng bò eùp laïi, giöõa ñaàu caùc ñoøn môû vôùi voøng bi treân khôùp ngaét ñeàu coù khe hôû ñeå ñaûm baûo ly hôïp ñöôïc ñoùng hoaøn toaøn.
  Khi môû ly hôïpï, qua caùc boä phaän daãn ñoäng seõ laøm ñóa eùp dòch chuyeån veà beân traùi ñeå giaûi phoùng ñóa bò ñoäng thöù nhaát. Khi ñóa baét ñaàu töïa vaøo caùc bulong thì ñóa bò ñoäng thöù nhaát ñöôïc taùch ra hoaøn toaøn. Ñóa eùp tieáp tuïc dòch chuyeån veà beân traùi ñeå giaûi phoùng ñóa bò ñoäng thöù hai, chæ khi caû hai ñóa bò ñoäng cuøng ñöôïc giaûi phoùng thì ly hôïp môùi ñöôïc môû hoaøn toaøn.
  II. 3. Voû baûo veä ly hôïp :
  oû baûo veä ly hôïp ñöôïc baét chaët ôû phía
  sau ñoäng cô goàm moät boä ly hôïp, voû hoäp
  coù theå laøm baèng nhoâm, Magie hay gang.
  ÔÛ phía sau voû ñöôïc baét chaët vôùi hoäp soá

  [​IMG]
  Caïnh beân cuûa voû hoäp coù moät caùi loã ñeå laép caàn ly hôïp, caøng môû ñöôïc gaén xuyeân qua ly hôïp. Moät voøng chaët hoaëc oáng ñeå giöõ caùnh tay ñoøn. Ôû phía maët

  tröôùc ly hôïp thöôøng coù moät caùi naép baèng kim loaïi moûng, noù coù theå ñöôïc keùo ra deã daøng ñeå kieåm tra caùc raêng baùnh ñaø vaø kieåm tra khi ly hôïp taùch ra
  NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA CÔ CAÁU ÑIEÀU KHIEÅN :

  Boä ly hôïp caùc loaïi treân oâtoâ ñöôïc ñieàu khieån ngaét truyeàn ñoäng giöõa ñoäng cô vaø hoäp soá nhôø vaøo boä cô caáu daãn ñoäng ngaét ly hôïp. Coù naêm loaïi cô caáu daãn ñoäng cho coâng taùc ngaét ly hôïp.
  - Cô caáu daãn ñoäng cô khí.
  - Cô caáu daãn ñoäng cô khí trôï löïc khí neùn.
  - Cô caáu daãn ñoäng thuûy löïc.
  - Cô caáu daãn ñoäng thuûy löïc coù trôï löïc aùp thaáp.
  - Cô caáu daãn ñoäng thuûy löïc coù trôï löïc khí neùn.
  III.1. Cô caáu daãn ñoäng cô khí söû duïng thanh vaø caàn :
  Thöôøng söû duïng treân nhöõng oâtoâ du lòch vaø xe coù coâng suaát thaáp. Khoâng tieän lôïi cho nhöõng oâtoâ taûi naëng nhaát laø caùc tröôøng hôïp ñöôïc boá trí xa ngöôøi laùi.

  [​IMG]
  Khi ñaïp pedal thì caàn ñaåy taùc duïng leân oáng daãn höôùng, oáng daãn höôùng seõ ñi ngöôïc laïi so vôùi chuyeån ñoäng cuûa pedal. Daàu cuûa oáng chuyeån höôùng seõ noái vôùi caùc caàn nhaû ly hôïp, caàn nhaû ly hôïp naøy seõ taùc duïng vaø tyø leân baïc ñaïn chaø keùo maâm eùp ra xa laøm cho ñóa ly hôïp taùch khoûi beà maët baùnh ñaø. Khi nhaác chaân leân khoûi pedal. Loø xo hoaøn löïc seõ keùo pedal trôû veà vò trí ban ñaàu laøm cho caùc boä phaän sau ñoù trôû veà vò trí cuõ vaø maâm eùp seõ eùp ñóa ly hôïp trôû laïi baùnh ñaø. Ly hôïp ñöôïc keát noái laïi.
  III.2. Cô caáu daãn ñoäng cô khí söû duïng caùp:
  Cô caáu ñieàu khieån ly hôïp baèng caùp caáu taïo goàm moät sôïi caùp daây baèng theùp vaø beân ngoaøi ñöôïc boïc bôûi moät voû bao duøng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng cuûa pedal ñeán caøng taùch ly hôïp.
  Khi ngöôøi taøi xeá ñaïp leân pedal, ly hôïp nhaû ra, taùch rôøi ñóa ma saùt vôùi baùnh ñaø. Khi pedal ñöôïc buoâng ra thì loø xo hoaøn löïc ñöôïc gaén ôû pedal trôû veà vò trí ban daàu vaø sôïi caùp cuõng bò keùo trôû laïi, luùc naøy caøng ly hôïp seõ nhaû ra daãn ñeán ly hôïp ñoùng laïi.
  [​IMG]


  ·Boä ñieàu chænh caùp töï ñoäng treân baøn ñaïp:
  Loaïi cô caáu ñieàu khieån baèng caùp thieát keá coù theå töï ñoäng ñieàu chænh löïc caêng sôïi caùp. Treân pedal coù moät baùnh coùc hình quaït raêng vaø moät con coùc.

  [​IMG]
  Moät loø xo ñöôïc gaén beân trong quaït raêng vaø con coùc. Khi taùc duïng löïc leân pedal laøm caêng caùp vaø taùch ly hôïp. Luùc naøy baùnh coùc aên khôùp vôùi quaït raêng. Khi buoâng pedal ly hôïp ñoùng. Loø xo keùo caêng sôïi caùp vaø ñöôïc aên khôùp. Neáu caùp coøn truøng thì coùc seõ dòch chuyeån veà höôùng keùo cuûa loø xo, coùc seõ dòch chuyeån sang baùnh raêng khaùc.
  III. 3. Cô caáu ñieàu khieån daãn ñoäng baèng thuûy löïc:
  Caáu taïo bao goàm ba boä phaän cô baûn: Moät xylanh laøm vieäc nhö bôm taïo aùp suaát (xylanh chính), moät xylanh taïo löïc ñaåy cho ñoøn môû (xylanh phuï) vaø ñöôøng oáng daãn daàu chòu aùp suaát ( ~ 100KG/cm2)
  [​IMG]

  Xilanh chính cung caáp aùp suaát thuûy löïc cho heä thoáng. Goàm moät piston gaén vaøo xilanh chính, piston coù cuppen baèng cao su ôû hai ñaàu. Cuppen laøm kín giöõa piston vaø thaønh xilanh. Moät bình chöùa daàu ñöôïc gaén ôû beân treân xilanh chính duøng ñeå chöùa daàu thaéng. Ñöôøng oáng caáu taïo baèng kim loaïi beân ngoaøi

  boïc cao su. Xilanh phuï goàm moät boä piston beân trong xilanh vaø moät ñoøn noái vôùi caøng ly hôïp.
  [FONT=&quot]ª[/FONT] Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  Khi aán pedal xuoáng, heä thoáng seõ ñaåy piston trong xilanh chính, doøng daàu chaûy vaøo ñöôøng oáng vaø ñeán xilanh phuï, aùp löïc hình thaønh trong xilanh phuï ñeå ñaåy piston vaø ñoøn noái taùc ñoäng leân caøng môû ly hôïp laøm taùch ly hôïp.
  Khi pedal ñöôïc buoâng moät loø xo treân pedal keùo pedal trôû veà vò trí ñaàu, caùc loø xo khaùc ôû beân trong hai xilanh seõ ñaåy piston veà vò trí ban ñaàu, daàu chaïy ngöôïc veà bình.
  [​IMG]
  III.4. Cô caáu ñieàu khieån ly hôïp baèng thuûy löïc coù trôï löïc khí neùn :
  Heä thoáng naøy coù cô caáu ñieàu khieån gioáng nhö cô caáu ñieàu khieån baèng thuûy löïc. Nhöng treân xylanh phuï cuûa heä thoáng trang bò boä trôï löïc khí neùn.
  [FONT=&quot]ª[/FONT] Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  Khi chöa ñaïp pedal thì caùc buoàng C, D, A ,B coù aùp löïc baèng nhau vaø baèng vôùi aùp löïc khí trôøi.
  Khi ñaïp pedal, daàu töø xilanh chính qua oáng daãn ñeán boä trôï löïc qua ñöôøng II, moät phaàn ñeán xylanh phuï, moät phaàn ñaåy van ñieàu khieån ñi leân thaéng löïc loø xo ñoùng van xaû vaø môû van naïp. AÙp löïc cuûa buoàng D baèng A baèng aùp löïc khí neùn (khí neùn vaøo qua ñöôøng I), aùp löïc buoàng C, B vaø aùp löïc khoâng khí baèng nhau. Do aùp löïc buoàng A > B neân eùp piston vaø caàn ñaåy thaéng löïc loø xo qua phía beân phaûi ñeå ñieàu khieån caøng ngaét ly hôïp
  [​IMG]
  Buoâng pedal aùp löïc daàu xylanh chính giaûm baèng aùp löïc khoâng khí, piston ñieàu khieån ñi xuoáng bôûi caùc loø xo laøm van naïp ñoùng vaø van xaû môû. Laøm khí neùn trong buoàng A vaø D ñöôïc xaû ra khí trôøi, vì vaäy aùp löïc buoàng A, B, C. D vaø aùp löïc khí trôøi baèng nhau. Do ñoù Piston vaø caàn ñaåy bò ñaåy sang beân traùi bôûi löïc loø xo, ly hôïp ñoùng.

  III.5: Cô caáu ñieàu khieån thuûy löïc trôï löïc aùp thaáp:
  Cô caáu ñieàu khieån gioáng nhö trôï löïc khí neùn nhöng nguyeân lyù döïa treân cô sôû söû duïng söï giaûm aùp ôû ñöôøng oáng huùt cuûa ñoäng cô hoaëc taïo ra töø moät bôm aùp thaáp, sinh ra trong ñöôøng oáng moät aùp thaáp ñöôïc ñieàu khieån töø xilanh chính.
  [FONT=&quot]ª[/FONT] Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  [​IMG]
  Buoàng chaân khoâng C noái oáng naïp ñoäng cô qua ñöôøng II. Khi chöa ñaïp pedal aùp löïc daàu khoâng laøm piston ñieàu khieån ñi leân neân aùp thaáp buoàng A, B, C, D baèng nhau.
  Khi ñaïp pedal daàu töø xilanh chính ñeán boä trôï löïc aùp thaáp qua ñöôøng I, moät phaàn ñeán xilanh con, moät phaàn ñaåy piston ñieàu khieån ñi leân thaéng löïc loø xo ñoùng van aùp thaáp vaø môû van khoâng khí. AÙp löïc buoàng A, D vaø aùp löïc khoâng khí baèng nhau. Buoàng C, B vaø aùp thaáp oáng goùp huùt hay bôm aùp thaáp baèng nhau. Do ñoù aùp löïc buoàng A > B neân maøng da ñi veà phía phaûi vaø ñaåy piston veà phía phaûi ñeå laøm cho ly hôïp ngaét.
  Khi buoâng pedal aùp löïc daàu töø xilanh chính giaûm veà baèng vôùi aùp löïc khoâng khí, piston ñieàu khieån ñi xuoáng döôùi bôûi caùc loø xo. Luùc naøy van khoâng khí ñoùng laïi, van aùp thaáp ñöôïc môû ra laøm cho aùp löïc ôû buoàng C, D, A, B baèng nhau. Do ñoù maøng da seõ dòch chuyeån veà phía traùi bôûi caùc loø xo, piston cuõng bò dòch chuyeån veà cuøng höôùng laøm cho caøng môû ly hôïp ñöôïc buoâng ra, laøm cho ly hôïp ñoùng.


   
  Đã được đổ xăng bởi phanhthanhmta.
 2. tkngoc
  Offline

  tkngoc Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  20/9/09
  Số km:
  5
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  114 lít xăng
  cảm ơn bàn vì bài viết rất hay
   
 3. zinzin194
  Offline

  zinzin194 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  18/4/09
  Số km:
  79
  Được đổ xăng:
  10
  Xăng:
  131 lít xăng
  bài viết này sử dụng font gì vậy các bác? máy em không đọc được?
   
 4. NTTAUTO
  Offline

  NTTAUTO Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  5/12/12
  Số km:
  13
  Được đổ xăng:
  6
  Xăng:
  427 lít xăng
  bài viết này dùng font gì vậy bác chủ topic? máy em không đọc được, không biết thiếu font gì nữa...
   
 5. KingLove
  Offline

  KingLove ♫ O-H ~ Quality Service.

  Tham gia ngày:
  17/9/12
  Số km:
  2,723
  Được đổ xăng:
  1,820
  Xăng:
  66,779 lít xăng
  Font VNI-Aptima cụ nhé.
  Download full font về sử dụng lâu dài nhé.
   

Chia sẻ trang này

×
×

sẽ diễn ra Gala Dinner 2017

Chỉ còn