Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức"

Các bệnh ở bộ chế hòa khí

Thảo luận trong 'Bãi rác Tàng Kinh' bắt đầu bởi vancong, 29/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vancong
  Offline

  vancong Hết mình vì Ô hát!

  Tham gia ngày:
  18/3/09
  Số km:
  4,369
  Được đổ xăng:
  280
  Xăng:
  5,268 lít xăng
  [FONT=.VnTime]
  [/FONT] [FONT=.VnTime]CÇn lau bé chÕ hoµ khÝ sau 5.000 km ch¹y xe.[/FONT][FONT=.VnTime]
  Trong khi ho¹t ®éng, xe cña b¹n cã thÓ bÞ chÕt m¸y sau mét qu·ng ®uêng ng¾n, ch¹y kh«ng ngät ë tèc ®é cao, nh¶ khãi ®en hoÆc × ¹ch kh«ng bèc. Cã thÓ lóc nµy chÕ hßa khÝ cã vÊn ®Ò. Sau ®©y lµ mét sè bÖnh th
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng gÆp vµ c¸ch ch÷a.
  Bé chÕ hßa khÝ cã c«ng dông trén lÉn x¨ng víi kh«ng khÝ theo mét tû lÖ tèi ưu gióp khÝ hçn hîp ch¸y trän vÑn trong buång næ. Tû lÖ hçn hîp hoµn h¶o gåm 1 x¨ng vµ 15 kh«ng khÝ. Tuy nhiªn tïy theo chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau cña ®éng c¬ mµ tû lÖ nµy thay ®æi trong kho¶ng 1/9-1/18.
  Xe chØ ch¹y ®uîc tõng qu·ng ®uêng ng¾n:
  Ch¹y ®ưîc kho¶ng 200-300m, ®éng c¬ lÞm dÇn råi chÕt. Kho¶ng 10 phót sau m¸y l¹i næ ®
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc. §©y lµ hiÖn t[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng nghÏn x¨ng t¹i b×nh chøa hay ë bÇu läc cña bé chÕ hßa khÝ.
  C¸ch xö lý: KÐo èng x¨ng ra khái bé chÕ hßa khÝ (khi biÕt x¨ng cßn ®Çy trong b×nh). NÕu kh«ng thÊy x¨ng ch¶y xuèng m¹nh lµ do nghÏn t¹i ®¸y b×nh x¨ng hay trong èng dÉn. Ph¶i th¸o b×nh x¨ng ra khái xe ®Ó sóc röa s¹ch.
  NÕu x¨ng ch¶y ra m¹nh n¬i ®Çu èng chøng tá bé läc x¨ng bÞ bÈn nghÏn ph¶i tiÕn hµnh th¸o sóc.
  Xe bÞ nh¶ nhiÒu khãi ®en, næ bÊt th
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng ë èng b«, xe ch¹y × ¹ch
  §ã lµ hiÖn t
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng thõa x¨ng, nghÜa lµ tû lÖ khÝ hçn hîp qu¸ ®Ëm x¨ng. Víi t×nh tr¹ng nµy, nåi bugi sÏ ®ãng ®Çy bôi ®en hoÆc [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ít nhoÌn dÇu, ®iÒu chØnh nh[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime] sau: LÊy kim x¨ng ra khái trô ga, dÞch khoen chÆn trªn (®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]a kim x¨ng xuèng), ®ång thêi th¸o vµ vÖ sinh bÇu läc giã bëi nÕu bÇu bÞ bÈn, nghÏn còng g©y ra d[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime] x¨ng.
  Lªn ga mµ m¸y kh«ng bèc, ®«i khi næ lôp bôp ë chÕ hßa khÝ
  §ã lµ hiÖn t
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng thiÕu x¨ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch thö ®ãng mét phÇn b[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ím giã, ®éng c¬ vÉn næ b×nh th[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng hoÆc khi ®ãng 1/2 b[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ím giã, xe ch¹y tèt.
  ChØnh l¹i b»ng c¸ch dÞch khoen chÆn kim x¨ng xuèng (n©ng kim x¨ng lªn).
  Xe ch¹y tèc ®é cao kh«ng æn
  ë vËn tèc chËm vµ trung b×nh, xe ch¹y tèt, nh
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ng ë tèc ®é cao, m¸y næ kh«ng ngät.
  T×nh tr¹ng nµy lµ do thiÕu x¨ng ë tèc ®é cao v× gicl¬ chÝnh kh«ng chuÈn. CÇn thay hoÆc chØnh l¹i.
  Trong tr
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng hîp xe ch¹y cao tèc nh¶ khãi ®en, chøng tá gicl¬ chÝnh lín, ph¶i thay lo¹i bÐn h¬n hoÆc c¨n l¹i víi sîi d©y ®ång nhá.
  Lµm s¹ch bÇu läc giã:
  Luång kh«ng khÝ tr
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]íc khi ®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc vµo xi lanh ®éng c¬ ®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc chui qua bÇu läc b»ng giÊy xèp hoÆc mót, bôi bÈn sÏ b¸m n¬i mÆt ngoµi cña bÇu läc. NÕu bÇu läc qu¸ bÈn sÏ dÉn ®Õn t¾c nghÏn hoÆc c¶n trë khèi l[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng kh«ng khÝ n¹p vµo xi lanh, hËu qu¶ lµ c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m. Nªn tiÕn hµnh th¸o vµ vÖ sinh bÇu läc giã sau mçi 3.000 km ch¹y xe. NÕu xe ch¹y trong m«i tr[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng bôi bÈn nh[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime] n«ng tr[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng, vïng má than th× ph¶i vÖ sinh bÇu läc giã th[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng xuyªn h¬n. CÇn l[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]u ý, kh«ng bao giê ®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc næ m¸y mµ kh«ng cã bÇu läc giã.[/FONT]

  [​IMG]
   
 2. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,790
  Xăng:
  133,400 lít xăng
  Xe chỉ chạy được từng quãng đường ngắn:

  Chạy được khoảng 200-300m, động cơ lịm dần rồi chết. Khoảng 10 phút sau máy lại nổ được.--> bệnh thường gặp của X : kẹt quả ga !

  Cách xử lý:
  -(tạm thời để đi được) lấy vật cứng gõ nhẹ vào bộ chế hòa khí
  - súc rửa sạch chế hòa khí ,chỉnh lại xăng gió chuẩn như trên.
  -thay quả ga = quả ga nhựa
   

Chia sẻ trang này