Đang tải...

Chúc các cụ ngày cuối tuần an lành hạnh phúc!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Công nghệ vật liệu Chiếc xe hơi đầu tiên chạy bằng Hidro hóa lỏng

Thảo luận trong 'Công nghệ mới' bắt đầu bởi vancong, 29/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vancong
  Offline

  vancong Hết mình vì Ô hát!

  Tham gia ngày:
  18/3/09
  Số km:
  4,369
  Được đổ xăng:
  272
  Xăng:
  5,234 lít xăng
  [FONT=.VnTime][/FONT][FONT=.VnTime]H·ng s¶n xuÊt «t« BMW cña §øc võa cho ra ®êi lo¹i xe cao cÊp, m« h×nh [FONT=&quot]750hL,[/FONT] ch¹y b»ng hydro láng. Trong cuéc ch¹y thö ë Los Angeles (Mü), [FONT=&quot]“[/FONT]con ngùa s¾t[FONT=&quot]”[/FONT] nµy hÇu nh* kh«ng phun ra mét chÊt th¶i ®éc h¹i nµo ngoµi... h¬i n*íc![/FONT]
  [FONT=.VnTime]Víi ®éng c¬ 12 xilanh, b×nh chøa hydro 141 lÝt, BMW 750hL cã thÓ ch¹y víi ®é 226 km/h. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]§©y lµ b*íc tiÕn quan träng trong c«ng nghÖ øng dông n¨ng l*îng thay thÕ x¨ng, dÇu... nh»m h¹n chÕ khÝ th¶i CO2 (lo¹i khÝ th¶i chÝnh g©y ra hiÖu øng nhµ kÝnh khiÕn cho khÝ hËu toµn cÇu nãng lªn). [FONT=&quot]“[/FONT]Hydro lµ nhiªn liÖu s¹ch nhÊt hiÖn nay[FONT=&quot]”[/FONT], «ng Burkhard Gosche, thµnh viªn nhãm BMW t¹i Los Angeles, kh¼ng ®Þnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Tuy nhiªn, cã thÓ ph¶i ®Õn n¨m 2005, lo¹i xe nµy míi ®*îc b¸n réng r·i. Lý do lµ ng*êi ta cßn ch*a kÞp x©y dùng nh÷ng "c©y hydro" trªn c¸c tuyÕn ®*êng (hiÖn trªn thÕ giíi chØ cã mét tr¹m tiÕp hydro duy nhÊt ë Munich, §øc). MÆt kh¸c, gi¸ mét chiÕc 750 hL thÊp nhÊt lµ 93.000 USD, vÉn qu¸ cao so víi c¸c lo¹i xe kh¸c. [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Tr*íc nay, ng*êi ta rÊt dÌ dÆt trong viÖc sö dông hydro v× lo¹i nhiªn liÖu nµy rÊt dÔ g©y ch¸y. Tuy nhiªn, c¸c kü s* §øc ®· kh¾c phôc ®*îc nh*îc ®iÓm nµy. "BMW 750hL cã møc ®é an toµn ngang ngöa víi c¸c lo¹i xe h¬i kh¸c", Gi¸o s* Ulrich Wagner, §¹i häc Munich, kh¼ng ®Þnh.[/FONT]
   

Chia sẻ trang này