Đang tải...

Chúc các cụ ngày cuối tuần an lành hạnh phúc!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Etronic

Thảo luận trong 'Thùng rác diễn đàn' bắt đầu bởi vohongphuc_oto, 19/10/10.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vohongphuc_oto
  Offline

  vohongphuc_oto Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  29/1/10
  Số km:
  18
  Được đổ xăng:
  2
  Xăng:
  317 lít xăng
  etronic
  From Wikipedia, the free encyclopedia Từ Wikipedia tiếng Việt
  Jump to: navigation , search Bước tới: chuyển hướng , tìm kiếm
  Contents Nội dung
  [hide]
  • 1 D-Jetronic (1967–1976) 1 X-Jetronic (1967-1976)
  • 2 K-Jetronic (1973–1988) 2 K-Jetronic (1973-1988)
  • 3 K-Jetronic (Lambda) 3 K-Jetronic (Lambda)
  • 4 KE-Jetronic (1985–1993) 4 KE-Jetronic (1985-1993)
  • 5 L-Jetronic (1974–1989) 5 L-Jetronic (1974-1989)
  • 6 LE1-Jetronic, LE2-Jetronic, LE3-Jetronic (1981–1991) 6 LE1-Jetronic, LE2-Jetronic, LE3-Jetronic (1981-1991)
  • 7 LU-Jetronic (1983–1991) 7 LU-Jetronic (1983-1991)
  • 8 LH-Jetronic (1982–1998) 8 LH-Jetronic (1982-1998)
  • 9 Mono-Jetronic (1988–1995) 9 Mono-Jetronic (1988-1995)
  • 10 See also 10 Xem thêm
  • 11 References 11 Tài liệu tham khảo
  • 12 External links 12 Liên kết ngoài


  Jetronic is a trade name for a type of automobile fuel injection technology for petrol engines , developed and marketed by the German technology company Robert Bosch GmbH (commonly referred to as Bosch), from the 1960s onwards. Jetronic là một tên thương mại cho một loại ô tô phun nhiên liệu công nghệ cho các động cơ xăng , phát triển và tiếp thị bởi các Đức công nghệ của công ty Robert Bosch GmbH (thường được gọi là Bosch), từ những năm 1960 trở đi. Bosch licensed the concept to many automobile manufacturers . Bosch phép các khái niệm của nhiều nhà sản xuất ô tô . There are several variations of the technology, which represent technological developments and refinements as time passed. Có vài biến thể của công nghệ này, đại diện cho phát triển công nghệ và cải tiến như thời gian qua.
  [ edit ] D-Jetronic (1967–1976) [ sửa ] D-Jetronic (1967-1976)
  Analog fuel injection. Phun nhiên liệu tương tự. The 'D' is an abbreviation from German : "Druck" , which means pressure . Các "D" là viết tắt từ tiếng Đức : "Druck", có nghĩa là áp lực. The depression ( vacuum ) is measured using a pressure sensor located in the intake manifold , in order to calculate the duration of the fuel injection pulses. Các trầm cảm ( chân không ) được đo bằng cách sử dụng một cảm biến áp lực nằm ở lượng đa tạp , để tính toán thời gian của các xung phun nhiên liệu. Originally, this system was just called Jetronic, but the name D-Jetronic was later created as a retronym to distinguish it from the newer versions. Ban đầu, hệ thống này chỉ được gọi là Jetronic, nhưng tên D-Jetronic sau này được tạo ra như là một retronym để phân biệt với các phiên bản mới hơn.
  [ edit ] K-Jetronic (1973–1988) [ sửa ] K-Jetronic (1973-1988)
  Mechanical fuel injection. Cơ phun nhiên liệu. The 'K' stands for German : "Kontinuierlich" , meaning continuous . Các 'K' là viết tắt của tiếng Đức : "Kontinuierlich", có nghĩa là liên tục. This is different from pulsed injection systems, in that the fuel flows continuously from all injectors, whilst the fuel pump pressurises the fuel up to approximately 5 bar (72.5 psi ). Điều này khác với hệ thống phun xung, trong đó nhiên liệu chảy liên tục từ tất cả các kim phun, trong khi các bơm nhiên liệu pressurises nhiên liệu lên tới khoảng 5 bar (72,5 psi ). The air that is taken in is also weighed - to determine the amount of fuel to inject. Không khí được đưa vào cũng nặng - để xác định lượng nhiên liệu để tiêm. Commonly called 'Continuous Injection System' (CIS) in the USA. Thường được gọi là 'liên tục hệ thống Injection' (CIS) tại Mỹ. This system has no lambda loop or lambda control. Hệ thống này không có lambda vòng lặp hoặc kiểm soát lambda. K-Jetronic debuted in the 1973.5 Porsche 911 T, and was later installed into a number of Porsche , Peugeot , Mercedes-Benz , Volkswagen Group , Ferrari , BMW , Volvo , Saab and Ford automobiles. K-Jetronic ra mắt trong 1973,5 Porsche 911 T, và sau đó được đặt vào một số Porsche , Peugeot , Mercedes-Benz , Volkswagen Group , Ferrari , BMW , Volvo , Saab và Ford ô tô.
  [ edit ] K-Jetronic (Lambda) [ sửa ] K-Jetronic (Lambda)
  A variant of K-Jetronic with closed-loop lambda control, also named Ku-jetronic, the letter u denominates The USA. Một biến thể của K-Jetronic với kín kiểm soát lambda, cũng tên là Ku-jetronic, các u thư denominates Mỹ này. The system was developed to comply with Californian exhaust emission regulations, and later replaced by KE-Jetronic. Hệ thống này được phát triển để thực hiện theo quy định phát thải khí ở California, và sau đó thay thế bởi KE-Jetronic. First introduced in the Volvo 265 in 1976. Đầu tiên được giới thiệu trong các Volvo 265 năm 1976.
  [ edit ] KE-Jetronic (1985–1993) [ sửa ] KE-Jetronic (1985-1993)
  Electronically-controlled mechanical fuel injection. Điều khiển điện tử cơ phun nhiên liệu. The engine control unit (ECU) may be either analog or digital, and the system may or may not have closed-loop lambda control. Các bộ điều khiển động cơ (ECU) có thể là tương tự hoặc kỹ thuật số, và hệ thống có thể hoặc không thể có điều khiển vòng lặp kín lambda. Commonly known as 'CIS-E' in the USA. Thường được gọi là 'CIS-E' ở Mỹ. The later KE3 (CIS-E III) variant features knock sensing capabilities. Các KE3 (CIS-E III) biến thể sau đó các tính năng gõ khả năng cảm biến.
  [ edit ] L-Jetronic (1974–1989) [ sửa ] L-Jetronic (1974-1989)
  Analog fuel injection. Phun nhiên liệu tương tự. L-Jetronic was often called Air-Flow Controlled (AFC) injection to further separate it from the pressure-controlled D-Jetronic — with the 'L' in its name derived from German : luft , meaning air . L-Jetronic thường được gọi là Air-Flow kiểm soát (AFC) tiêm để tiếp tục tách biệt so với những áp lực điều khiển D-Jetronic - với các 'L' trong tên của nó bắt nguồn từ tiếng Đức : Luft, nghĩa là không khí. In the system, air flow into the engine is measured by a movable vane (indicating engine load) known as the mass air flow sensor (MAF) — referred to in German documentation as the LuftMassenMesser or LMM. Trong hệ thống, dòng không khí vào động cơ được đo bằng một cánh di chuyển (chỉ tải động cơ) được gọi là cảm biến lưu lượng khối lượng không khí (MAF) - gọi tắt trong tài liệu của Đức như là LuftMassenMesser hoặc LMM. L-Jetronic used custom-designed integrated circuits , resulting in a simpler and more reliable engine control unit (ECU) than the D-Jetronic's. L-Jetronic sử dụng tùy chỉnh thiết kế mạch tích hợp , kết quả là đơn giản và đáng tin cậy hơn bộ điều khiển động cơ (ECU) so với D-Jetronic của.
  L-Jetronic was used heavily in 1980s -era European cars. [ 1 ] Licensing some of Bosch's L-Jetronic concepts and technologies, Lucas , Hitachi Automotive Products , NipponDenso , and others produced similar fuel injection systems for Asian car manufacturers. L-Jetronic đã được sử dụng rất nhiều trong những năm 1980 , thời đại của châu Âu xe hơi. [1] , cấp phép một số của Bosch của L-Jetronic khái niệm và công nghệ, Lucas , Hitachi Ô tô Sản phẩm , NipponDenso , và những người khác sản xuất các hệ thống phun nhiên liệu tương tự cho các hãng xe châu Á. Despite physical similarity between L-Jetronic components and those produced under license by other manufacturers, the non-Bosch systems should not be called L-Jetronic, and the parts are usually incompatible. Mặc dù tương tự về thể chất giữa L-Jetronic thành phần và được sản xuất theo giấy phép của nhà sản xuất khác, các hệ thống không Bosch không nên được gọi là L-Jetronic, và các bộ phận này thường không tương thích.
  [ edit ] LE1-Jetronic, LE2-Jetronic, LE3-Jetronic (1981–1991) [ sửa ] LE1-Jetronic, LE2-Jetronic, LE3-Jetronic (1981-1991)
  This is a simplified and more modern variant of L-Jetronic . Đây là một biến thể đơn giản hóa hiện đại hơn và của L-Jetronic . The ECU was much cheaper to produce due to more modern components, and was more standardised than the L-Jetronic ECUs. ECU là rẻ hơn nhiều để sản xuất do nhiều thành phần hiện đại, và đã được nhiều tiêu chuẩn hơn so với ECUs L-Jetronic. The connections between AFM and ECU are simplified. Các kết nối giữa AFM và ECU được đơn giản hóa. Three variants of LE-Jetronic exist: LE1, the initial version. Ba biến thể của LE-Jetronic tồn tại: LE1, phiên bản ban đầu. LE2 (1984–), featured cold start functionality integrated in the ECU, which does not require the cold start injector and thermo time switch used by older systems. LE2 (1984 -), đặc trưng chức năng bắt đầu lạnh tích hợp trong ECU, mà không yêu cầu các kim phun bắt đầu lạnh và thời gian chuyển đổi nhiệt được sử dụng bởi hệ thống cũ. LE3 (1989–), featuring miniaturised ECU with hybrid technology, integrated into the junction box of the AFM. LE3 (1989 -), có tính năng thu nhỏ ECU với công nghệ hybrid, tích hợp vào hộp nối của AFM.
  [ edit ] LU-Jetronic (1983–1991) [ sửa ] LU-Jetronic (1983-1991)
  The same as LE2-Jetronic , but with closed-loop lambda control. Giống như LE2-Jetronic , nhưng với điều khiển vòng lặp kín lambda. Initially designed for the US market. Ban đầu được thiết kế cho thị trường Mỹ.
  [ edit ] LH-Jetronic (1982–1998) [ sửa ] LH-Jetronic (1982-1998)
  Digital fuel injection, introduced for California bound 1982 Volvo 240 models. Phun nhiên liệu kỹ thuật số, giới thiệu cho California bị ràng buộc 1982 Volvo 240 mô hình. The 'LH' stands for German : "Luftmasse-Hitzdraht" - the hotwire anemometer technology used to determine the mass of air into the engine. Các 'LH "là viết tắt của tiếng Đức : "Luftmasse-Hitzdraht" - công nghệ máy đo gió hotwire sử dụng để xác định khối lượng của không khí vào động cơ. This air mass meter is called HLM2 ( Hitzdraht-LuftMassenmesser 2) by Bosch. Điều này mét khối không khí này được gọi là HLM2 (Hitzdraht-LuftMassenmesser 2) của Bosch. The LH-Jetronic was mostly used by Scandinavian car manufacturers, and by sports and luxury cars produced in small quantities, such as Porsche 928 . Các LH-Jetronic chủ yếu được sử dụng bởi Scandinavian nhà sản xuất xe hơi, và bằng cách thể thao và xe sang trọng được sản xuất với số lượng nhỏ, như Porsche 928 . The most common variants are LH 2.2, which uses an Intel 8049 (MCS-48) microcontroller, and usually a 4 kB programme memory, and LH 2.4, which uses a Siemens 80535 microcontroller (a variant of Intel's 8051/MCS-51 architecture) and 16 or 32 kB programme memory. Các biến thể phổ biến nhất là 2,2 LH, mà dùng Intel (MCS-48) vi điều khiển 8049, và thường có 4 kB bộ nhớ chương trình, và LH 2.4, trong đó sử dụng một Siemens 80535 vi điều khiển (một biến thể của 8051/MCS-51 kiến trúc của Intel) và 16 hoặc 32 chương trình kB bộ nhớ. LH-Jetronic 2.4 has adaptive lambda control, and support for a variety of advanced features; including electronic boost control and fuel enrichment based on exhaust gas temperature (ex. Volvo B204GT/B204FT engines ). LH-Jetronic 2,4 đã kiểm soát lambda thích ứng, và hỗ trợ cho một loạt các tính năng tiên tiến, bao gồm kiểm soát tăng điện tử và làm giàu nhiên liệu dựa trên nhiệt độ khí thải (ví dụ: Volvo B204GT/B204FT động cơ ). Some later (post-1995) versions contain hardware support for advanced diagnostics according to ISO 9141 (aka OBD-II ) and immobiliser functions. Một số sau này (sau 1995) phiên bản có hỗ trợ phần cứng cho chẩn đoán tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9141 (hay còn gọi là OBD-II ) và các chức năng mê súc vật. The 1995 and newer Volvo 940 vehicles are one such example. Các năm 1995 và mới hơn Volvo 940 xe là một trong những ví dụ như vậy.
  [ edit ] Mono-Jetronic (1988–1995) [ sửa ] Mono-Jetronic (1988-1995)
  Digital fuel injection. Phun nhiên liệu kỹ thuật số. This system features one centrally positioned fuel injection nozzle. Hệ thống này tính năng một vòi phun nhiên liệu trực thuộc Trung ương bố trí. In the US, this kind of single-point injection was marketed as 'throttle body injection' (TBI, by GM), or 'central fuel injection' (CFI, by Ford). Ở Mỹ, loại đơn điểm tiêm được tiếp thị "như ga cơ thể tiêm (TBI, bởi GM), hoặc 'phun nhiên liệu trung ương (CFI, bởi Ford).
  Mono-Jetronic is different from all other known single-point systems, in that it only relies on a throttle position sensor for judging the engine load. Mono-Jetronic là khác với tất cả các hệ thống khác được gọi đơn điểm, trong đó nó chỉ dựa trên một cảm biến vị trí bướm ga để đánh giá các tải động cơ. There are no sensors for air flow, or intake manifold vacuum. Không có bộ cảm biến cho lưu lượng không khí, hoặc lượng ống chân không. Mono-Jetronic always had adaptive closed-loop lambda control, and due to the simple engine load sensing, it is heavily dependent on the lambda sensor for correct functioning. Mono-Jetronic luôn luôn có điều khiển thích nghi lambda vòng kín, và do tải trọng động cơ đơn giản, cảm biến, nó phụ thuộc nhiều vào cảm biến lambda cho các hoạt động chính xác.
  The ECU uses an Intel 8051 microcontroller , usually with 16 kB of program memory and usually no advanced diagnostics. ECU sử dụng một Intel 8051 vi điều khiển , thường là với 16 kB bộ nhớ chương trình và thường không có chẩn đoán tiên tiến.
  [ edit ] See also [ sửa ] Xem thêm
  • Digifant Engine Management system Hệ thống quản lý cơ Digifant
  • Motronic Motronic
  [ edit ] References [ sửa ] Tham khảo
  1. ^ "L-Jetronic" (archived usenet message). ^ "L-Jetronic" (lưu trữ usenet tin). 22 June 1993 . http://yarchive.net/car/l-jetronic.html . 22 Tháng Sáu năm 1993. http://yarchive.net/car/l-jetronic.html . Retrieved 17 November 2009 . Truy cập 17 tháng 11, 2009.
  [ edit ] External links [ sửa ] Liên kết ngoài
  • History of the D-Jetronic System Lịch sử của hệ thống D-Jetronic
  • Fuel Injection Theory Phun nhiên liệu lý thuyết
  Retrieved from " http://en.wikipedia.org/wiki/Jetronic " Lấy từ " http://en.wikipedia.org/wiki/Jetronic "
  Categories : Fuel injection systems | Embedded systems | Power control | Engine technology | Automotive technology tradenames Hạng mục : hệ thống phun nhiên liệu | hệ thống nhúng | Power kiểm soát | Động cơ công nghệ | tên thương mại công nghệ ô tô
  Hidden categories: Articles containing German language text Thể loại: Các bài viết có chứa văn bản tiếng Đức
  Personal tools Công cụ cá nhân
  • New features Các tính năng mới
  • Log in / create account Đăng nhập / Mở tài khoản
  Namespaces Không gian tên
  • Article Điều
  • Discussion Thảo luận
  Variants Biến thể
  Views Lượt xem
  • Read Đọc
  • Edit Chỉnh sửa
  • View history Xem lịch sử
  Actions Hành động
  Search Tìm kiếm  Navigation Danh mục chính
  • Main page Trang chính
  • Contents Nội dung
  • Featured content Các nội dung
  • Current events Thời sự
  • Random article Bài viết ngẫu nhiên
  • Donate Hiến tặng
  Interaction Tương tác
  • About Wikipedia Giới thiệu Wikipedia
  • Community portal Cộng đồng
  • Recent changes Thay đổi gần đây
  • Contact Wikipedia Liên lạc với Wikipedia
  • Help Trợ giúp
  Toolbox Hộp công cụ
  • What links here Các liên kết đến đây
  • Related changes Thay đổi liên quan
  • Upload file Tải lên tập tin
  • Special pages Các trang đặc biệt
  • Permanent link Liên kết thường trực
  • Cite this page Chú thích trang này
  Print/export In / xuất khẩu
  • Create a book Tạo một quyển sách
  • Download as PDF Tải về dưới dạng PDF
  • Printable version Bản in
  Languages Ngôn ngữ
  • Deutsch Deutsch
  • Français Français
  • Polski Polski
  • This page was last modified on 4 October 2010 at 13:18. Trang này được sửa lần cuối vào ngày 04 Tháng Mười 2010 lúc 13:18.
  • Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License Văn bản được phát hành theo Creative Commons Attribution-ShareAlike Giấy phép ; additional terms may apply. See Terms of Use for details. ; Điều khoản bổ sung có thể áp dụng xem. Điều khoản sử dụng để biết chi tiết.
  Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc. , a non-profit organization. Wikipedia ® là nhãn hiệu đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc , một tổ chức phi lợi nhuận.
  • Contact us Liên hệ với chúng tôi
   
  Đã được đổ xăng bởi nguyentrungduy1992.

Chia sẻ trang này