Đang tải...

Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân!

"Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã."

Hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ điesel

Thảo luận trong 'Thùng rác diễn đàn' bắt đầu bởi thientruongdlk39, 17/11/10.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. thientruongdlk39
  Offline

  Ch*¬ng 6:
  HÖ thèng cung cÊp nhiªn liÖu ®éng c¬ Diesel.

  6.10. Quy tr×nh th¸o vßi phun.
  STT c«ng viÖc H×nh vÏ minh ho¹ L*u ý Dôngcô

  1  2
  Th¸o èng cÊp nhiªn liÖu cho vßi phun:
  - Líi láng c¸c ®ai èc cña 4 èng.
  - Th¸o hai ®ai èc kÑp trªn 4 èng cÊp nhiªn liÖu vµ hai kÑp d*íi.
  Th¸o èng dÇu håi :
  - Th¸o èng cÊp nhiªn liÖu ra khái èng dÇu håi.
  - Th¸o 4 ®ai èc , èng dÇu håi, 4 ®Öm.

  Dïng choßng
  Dïng choßng
  3

  4  Th¸o c¸c vßi phun:
  Th¸o 4 vßi phun, ®Õ vµ ®Öm.

  Th¸o rêi vßi phun
  - Dïng STT th¸o èc n¾p vßi phun.
  - Th¸o lß xo nÐn, ®Öm, chèt Ðp ®Üa c¸ch vµ côm vßi phun
  C¸c vßi phun th¸o ra ph¶i®Æt ®óng theo thø tù  Dïng tuýp
  6.10.1. C¸c c«ng viÖc kiÓm tra.
  * KiÓm tra lß xo vßi phun
  - Sau mét thêi gian lµm viÖc lß xo vßi phun th*êng cã nh÷ng h* háng sau: BÞ g•y do lµm viÖc l©u ngµy, lß xo bÞ mÊt bµn tÝnh chiÒu dµi lß xo kh«ng ®óng quy ®Þnh dÉn ®Õn lùc nÐn lß xo còng bÞ thay ®æi.
  - KiÓm tra c¸c h* háng trªn b»ng m¾t vµ thiÕt bÞ chuyªn dïng kiÓm tra lß xo(dïng th*íc kÑp vµ lùc kÕ).
  * KiÓm tra ®ãt kim vµ kim phun
  - Tr*íc khi kiÓm tra ®ãt kim vµ kim phun ta tiÕn hµnh lµm s¹ch ®ãt kim vµ kim phun b»ng c¸ch ng©m trong dÇu s¹ch sau ®ã dïng bµn ch¶i l«ng lµm s¹ch c¸c muéi than b¸m vµo ®ãt kim vµ ®Çu kim phun.
  - Dïng dông cô ®Æc biÖt cã ®Çu kim lo¹i mÒm ®Ó th«ng c¸c lç phun dÇu bÞ t¾c, líi ®ãt kim sau ®ã dïng khÝ nÐn ®Ó thæi s¹ch (H×nh 6.10.1).
  - Th«ng c¸c m¹ch dÇu n¬i ®ãt kim b»ng dông cô chuyªn dïng. NÕu kh«ng cã dông cô chuyªn dông th× ta tiÕn hµnh b»ng mét d©y kim lo¹i mÒm (H×nh 6.10.2).
  *KiÓm tra kim phun vµ ®ãt kim.
  - B»ng m¾t ta cã thÓ quan s¸t ®*îc c¸c vÕt mßn biÓu thÞ b»ng c¸c vÕt x¸m mê, vÕt x*íc.
  - NÕu dïng kÝnh lóp ta cã thÓ thÊy râ h¬n nh÷ng vÕt mßn vµ vÕt cµo x*íc.
  - Cã thÓ kiÓm tra ®é mßn cña kim phun vµ ®ãt kim b»ng c¸ch ng©m chóng trong dÇu s¹ch sau ®ã l¾p kim phun vµ ®ãt kim sau ®ã ®Æt nghiªng kim phun tõ 45o60o råi kÐo kim phun ra 2/3 chiÒu dµi sau ®ã bá tay ra nÕu kim phun chuyÓn ®éng tõ tõ trong ®ãt kim do träng l*îng cña nã lµ khe hë cßn tèt ng*îc l¹i lµ khe hë lín h¬n (H×nh 6.10.3).  - Cã thÓ kiÓm tra chèt cña kim phun b»ng d*ìng kiÓm tra.
  * KiÓm tra th©n vßi phun
  - Dïng m¾t quan s¸t xem h* háng cña c¸c ®Çu lç ren .
  - KiÓm tra c¸c m¹ch dÇu xem c¸ bÞ t¾c kh«ng.
  6.10.2. qui tr×nh l¾p vßi phun
  stt c«ng viÖc H×nh vÏ minh ho¹ L*u ý dông cô
  1  L¾p th©n ®ì vßi
  phun:
  L¾p ®ai èc vßi
  phun,côm vßi
  phun,®Üa c¸ch,chèt
  Ðp,lß xo Ðp ®Öm ®iÒu
  chØnh vµ th©n ®ì vßi
  phun sau ®ã xiÕt ®ai
  èc l¾p b»ng tay.
  XiÕt qu¸ chÆt lµm biÕn d¹ng vßi phun vµ kÑt kim phun hay c¸c h* háng kh¸c.

  Dïng SST xiÕt ®ai èc l¾p.
  2  L¾p c¸c vßi phun:
  §Æt bèn ®Öm míi vµo
  bèn vßi phun lªn lç
  vßi phun cña l¾p qui
  l¸p.
  XiÕt qu¸ chÆt sÏ g©y biÕn d¹ng vßi phun dÝnh kim phun vµ c¸c h* háng kh¸c. Dïng
  SST l¾Dïng SST l¾p bèn vßi phun.
  3

  L¾p bèn èng dÇu
  håi:
  -L¾p bèn ®Öm míi
  vµo bèn èng dÇu håi
  b»ng bèn ®ai èc.
  -Nèi èng nhiªn liÖu
  vµo èng dÇu håi.

  4
  L¾p èng cÊp nhiªn
  liÖu cho vßi phun:
  -§Æt hai kÑp d*íi lªn
  èng gãp n¹p.
  -L¾p bèn èng cÊp
  nhiªn liÖu.


  Dïng clª.
  6.10.3. KiÓm tra trªn bµn thö nghiÖm chuyªn dïng
  + Quy tr×nh kiÓm tra vßi phun.
  * ChuÈn bÞ thiÕt bÞ.
  - ChuÈn bÞ thiÕt kiÓm tra nh* h×nh vÏ (H×nh 6.10.4) kiÓm tra xem thiÕt bÞ cßn lµm viÖc b×nh th*êng kh«ng.
  - ChuÈn bÞ dÇu cña thiÕt bÞ yªu cÇu lo¹i dÇu ph¶i ®óng lo¹i, s¹ch.
  - §äc c¸c sè ®o trªn ®ång hå ®o ¸p suÊt (mçi v¹ch = 2 bar).
  - Trªn thiÕt bÞ cßn cã van kho¸, chÆn dÇu lªn ®ång hå.
  - PhÝa ngoµi cña thiÕt bÞ cßn cã mét cÇn ®iÒu khiÓn piston lªn xuèng.
  - Trong th©n cña thiÕt bÞ cßn cã cÆp piston xilanh vµ c¬ cÊu dÉn ®éng cÆp piston
  xilanh lµm viÖc.
  - §*êng dÇu ra cu¶ thiÕt bÞ cßn cã mét van cao ¸p.
  Chó ý : Khi sö dông thiÕt bÞ cÇn chó ý vÆn van kho¸ ®*êng dÇu lªn ®ång hå ®Ó t¹o ¸p lùc trong piston vµ xilanh sau ®ã khi t¹o song ta míi ®*îc më van ®Ó tr¸nh lµm háng ®ång hå.
  * G¸ l¾p :
  - L¾p cÇn ®iÒu khiÓn piston vµo thiÕt bÞ (nÕu ®• bÞ th¸o ra).
  - L¾p ®*êng èng cao ¸p vµ ®Çu nèi trªn thiÕt bÞ.
  - L¾p vßi phun cÇn kiÓm tra vµo ®*êng èng cao ¸p ®Çu kia cña thiÕt bÞ.
  * KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶:
  Trªn thiÕt bÞ kiÓm tra vßi phun ta cã thÓ kiÓm tra ®*îc ¸p suÊt cña vßi phun, h×nh d¹ng cña tia phun, ®é t¬i s*¬ng cña nhiªn liÖu, kiÓm tra ®*îc ®é kÝn khÝt cña vßi phun, kiÓm tra ®*îc hiÖn t*îng phun rít.
  6.10.4. KiÓm tra ®iÒu chØnh ¸p suÊt vßi phun
  ¸p suÊt më cña vßi phun tõ (95175kg/cm2) phô thuéc vµo tõng lo¹i vßi phun ®*îc ghi trªn th©n vßi phun hoÆc trong sæ tay kü thuËt. HiÖn nay cã vßi phun ¸p suÊt lªn tíi 1000kg/cm2.
  * KiÓm tra ¸p suÊt phun cña vßi phun.
  - KiÓm tra ¸p suÊt phun cña vßi phun b»ng thiÕt bÞ kiÓm tra nh* (H×nh6.10.5).
  - T¹o ¸p suÊt trong xilanh cña thiÕt bÞ sau ®ã më van t¹o ¸p suÊt cho dÇu lªn ®ång hå sau ®ã ta tiÕp tôc dïng tay ®ßn t¹o tiÕp ¸p suÊt ®Õn khi vßi phun phun nhiªn liÖu ta ®äc trÞ sè trªn ®ång hå råi so s¸nh víi trÞ quy ®Þnh cña tõng lo¹i vßi phun.
  - ¸p suÊt cña vßi phun ®*îc ®iÒu chØnh th«ng qua søc c¨ng cña lß xo phun.
  - Muèn thay ®æi søc c¨ng cña lß xo vßi Phun ng*êi ta cã 2 c¸ch ®Ó thay ®æi søc c¨ng lß xo lµ dïng c¨n ®Öm ®iÒu chØnh, hoÆc dïng vÝt ®iÒu chØnh, ngoµi ra ng*êi ta cßn sö dông ph*¬ng ph¸p ®iÒu chØnh th«ng qua c¨n ®Öm ®iÒu chØnh hoÆc vÝt ®iÒu chØnh.
  6.10.5. KiÓm tra ®é kÝn khÝt cña ®ãt kim phun
  - L¾p vßi phun vµo thiÕt bÞ kiÓm tra vßi phun sau ®ã t¸c ®éng vµo cÇn b¬m tay cña thiÕt bÞ (H×nh 6.10.6) cho ¸p suÊt nhiªn liÖu thÊp thua ¸p suÊt phun kho¶ng 20kg/cm2 sau ®ã gi÷ cÇn b¬m tay ë ®ã.
  - Quan s¸t kim cña ¸p kÕ cña thiÕt bÞ kiÓm tra kh«ng ®*îc tôt qu¸ 14kg/cm2 trong thêi gian 1020 gi©y víi vßi phun míi 510 gi©y víi vßi phun cò.
  6.10.7. KiÓm tra hiÖn t*îng phun rít
  - HiÖn t*îng phun rít do nguyªn nh©n mßn mÆt c«n ®ãng kÝn gi÷a ®ãt kim vµ kim phun cña vßi phun.
  - KiÓm tra hiÖn t*îng nµy b»ng c¸ch l¾p vßi phun vµo thiÕt bÞ kiÓm tra nh* h×nh vÏ (H×nh 6.10.7) sau ®ã t¸c ®éng vµo cÇn ®iÒu khiÓn cña thiÕt bÞ cho vßi phun phun nhiªn liÖu sau khi phun vßi phun ng¾t ta quan s¸t ®Çu vßi phun nÕu thÊy nh÷nh giät nguyªn liÖu nhá giät th× ®ã lµ hiÖn t*îng phun rít do mÆt c«n cña ®ãng kÝn gi÷a ®ãt kim vµ kim phun bÞ mßn g©y hiÖn t*îng phun rít.


  6.11: Th¸o l¾p, kiÓm tra, söa ch÷a b¬m cao ¸p d•y.
  6.11.1. KiÓm tra s¬ bé hÖ thèng:
  a) Quy tr×nh th¸o l¾p b¬m cao ¸p d•y ®éng c¬ IFA:
   Quy tr×nh th¸o.
  - VÖ sinh s¬ bé bªn ngoµi b¬m,
  - Nghiªn cøu tr*íc khi th¸o.
  TT Nguyªn c«ng H×nh biÓu diÔn Dông cô Chó ý
  A Th¸o c¸c chi tiÕt bªn ngoµi cña b¬m
  1 Th¸o cÇn ®iÒu chØnh ga Clª
  2 Th¸o hai bu l«ng b¾t tuy « trªn th©n b¬m. Th¸o bu l«ng b¾t èng dÇu vµo trªn b¬m thÊp ¸p Clª Khi th¸o kh«ng ®Ó mãp, bÑp hoÆc r¸ch èng tuy «.
  3 Th¸o bu l«ng b¾t tuy « ®*êng èng cao ¸p ®Çu vµo cña b¬m cao ¸p Clª
  4 Th¸o bu l«ng b¾t cè ®Þnh b¬m cao ¸p víi ®éng c¬. Clª  B Th¸o phÇn phÝa trªn cña b¬m

  1 Th¸o cöa sæ b¬m


  Tuýp PhÇn phÝa trªn lµ phÇn gi÷ nh÷ng bé phËn chÝnh cña b¬m
  2 Th¸o n¾p ®¹y bé ®iÒu tèc
  (th¸o vÝt 2)
  Tuèc n¬ vÝt Tr¸nh lµm r¸ch gio¨ng ®Öm
  3 Th¸o bé ®iÒu chØnh sè vßng quay kh«ng t¶i vµ th¸o thanh ®iÒu chØnh Tuèc n¬ vÝt Kh«ng vÆn ®ai èc ®iÒu chØnh
  4 Th¸o vÝt cè ®Þnh gi÷a phÇn trªn (th©n b¬m) vµ phÇn d*íi cu¶ b¬m. Choßng Clª
  C Th¸o rêi phÇn phÝa trªn (th©n b¬m)
  1 Th¸o c¸c vÝt ®Þnh vÞ con ®éi, con l¨n víi th©n b¬m Tuèc n¬ vÝt
  2 Th¸o con ®éi, con l¨n.
  3 Th¸o ®Üa lß xo, lß xo Tuèc n¬ vÝt, k×m má nhän
  4 Th¸o piston Khi lÊy ra ph¶i ®Ó theo thø tù tõng ph©n b¬m tr¸nh lµm x*íc piston
  5 Th¸o cÇn ®iÒu chØnh nhiªn liÖu vµ thanh r¨ng Tuýp VÆn ®Òu vµ ®Ó theo thø tù tõng ph©n b¬m
  6 Th¸o vßng r¨ng


  K×m má nhän  7 Th¸o c¸c kÑp ®Þnh vÞ (kho¸ h•m) ®Çu nèi c¸c ®*êng cao ¸p Tuýp
  8 Th¸o ®Çu nèi èng nhiªn liÖu, lß xo van triÖt håi.
  Clª, k×m má nhän §Ó gän theo bé
  9 Th¸o vÝt cè ®Þnh gi÷ xi lanh víi th©n b¬m
  Tuèc n¬ vÝt
  10 Th¸o xi lanh

  Tay ®Ó gän theo thø tù tõng ph©n b¬m tr¸nh lµm x*íc xi lanh

  11 Sau khi th¸o rêi c¸c bé phËn th©n b¬m ph¶i ®*îc vÖ sinh s¹ch sÏ b»ng dÇu. C¸c bé ph©n cña tõng ph©n b¬m ph¶i ®*îc ®Ó gän gµng, ®ång bé
  D Th¸o c¸c bé phËn phÝa d*íi cña b¬m

  1 Th¸o mÆt bÝch ®Çu trôc cam vµ th¸o vßng ®Öm lµm kÝn
  Tuèc n¬ vÝt
  2 Th¸o vá bé ®iÒu tèc, th¸o trôc cam vµ vßng bi khái trôc cam
  Tuèc n¬ vÝt, vam chuyªn dïng
  3 Bé phËn phÝa d*íi cña b¬m vµ c¸c chi tiÕt ph¶i ®*îc röa s¹ch b»ng dÇu, tra mì vµo æ bi, vßng bi
   Quy tr×nh l¾p
  - VÖ sinh s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt tr*íc khi l¾p.
  - ChuÈn bÞ gio¨ng ®Öm thay thÕ.
  STT Nguyªn c«ng H×nh biÓu diÔn Dông cô Chó ý
  E L¾p c¸c bé phËn phÝa d*íi cña b¬m
  1 L¾p vßng bi vµo trôc cam, L¾p trôc cam vµ l¾p vá bé ®iÒu tèc
  Tuèc n¬ vÝt, vam chuyªn dïng
  2 L¾p vßng ®Öm lµm kÝn vµ l¾p
  mÆt bÝch ®Çu trôc cam
  Tuèc n¬ vÝt
  F L¾p c¸c bé phËn phÝa trªn(phÇn th©n b¬m)
  1 - TÊt c¶ c¸c chi tiÕt ph¶i ®*îc lµm s¹ch b»ng dÇu vµ ¸p lùc khÝ nÐn
  2 - Tr*íc khi ®*a xi lanh vµo trong th©n b¬m ph¶i ®*îc lµm s¹ch bÒ mÆt l¾p ghÐp
  - KiÓm tra sù chuyÓn ®éng cña piston tõ ®iÓm chÕt d*íi lªn ®iÓm chÕt trªn sao cho nhÑ nhµng sau ®ã ta l¾p xi lanh vµo th©n cña b¬m råi vÆn vÝt cè ®Þnh cïng víi ®Öm lµm kÝn


  Tuèc n¬ vÝt Tr¸ch lµm x*íc xi lanh
  3 - L¾p van triÖt håi, lß xo, ®*êng èng nèi nhiªn liÖu
  Clª ,k×m má nhän
  4 L¾p c¸c kÑp ®Þnh vÞ(kho¸ h•m) ®Çu nèi c¸c ®*êng cao ¸p Tuýp
  5 L¾p vßng r¨ng
  K×m má nhän
  6 L¾p cÇn ®iÒu chØnh nhiªn liÖu vµ thanh r¨ng. KiÓm tra chuyÓn ®éng nhÑ nhµng lµ ®*îc Tuýp L¾p theo thø tù tõng ph©n b¬m vµ vÆn ®Òu
  7 L¾p piston L¾p theo thø tù tõng ph©n b¬m tr¸nh lµm x*íc piston
  8 L¾p lß xo, ®Üa lß xo
  Tuèc n¬ vÝt vµ k×m má nhän
  9 L¾p con ®éi, con l¨n

  10 §iÒu chØnh ®é cao con ®éi lµ 48,1 mm sau ®ã xiÕt chÆt vÝt cè ®Þnh víi th©n b¬m


  Tuèc n¬ vÝt
  G L¾p phÇn phÝa trªn cña b¬m
  1 L¾p vÝt cè ®Þnh gi÷a phÇn trªn (th©n b¬m) víi phÇn d*íi cña b¬m Choßng vµ clª
  2 L¾p bé ®iÒu chØnh sè vßng quay kh«ng t¶i
  Tuèc n¬ vÝt Kh«ng vÆn ®ai èc ®iÒu chØnh
  3 L¾p n¾p ®¹y bé ®iÒu tèc

  Tuèc n¬ vÝt
  4 L¾p cöa sæ b¬m
  Tuýp
  H L¾p c¸c chi tiÕt bªn ngoµi b¬m
  1 L¾p bu l«ng b¾t cè ®Þnh b¬m cao ¸p víi ®éng c¬ Clª Khi l¾p kh«ng ®Ó mãp, bÑp hoÆc r¸ch èng tuy «
  2 L¾p bu l«ng b¾t tuy « ®*êng èng cao ¸p ®Çu vµo cña b¬m cao ¸p Clª
  3 L¾p hai bu l«ng b¾t tuy « trªn th©n b¬m. L¾p bu l«ng b¾t èng dÇu vµo trªn b¬m thÊp ¸p Clª
  4 L¾p cÇn ®iÒu chØnh ga Clª

  6.11.2. H* háng, kiÓm tra vµ söa ch÷a b¬m cao ¸p
  6.11.2.1. KiÓm tra söa ch÷a bé ®«i piston-xilanh
  *. C«ng viÖc chuÈn bÞ:
  - VÒ bé ®«i piston-xilanh: Sau khi th¸o ra ®Ó riªng theo bé vµ röa s¹ch trong dÇu diezel.
  - DÇu Diesel.
  - Dông cô kiÓm tra, quan s¸t nh* kÝnh lóp, dông cô chuyªn dïng.
  1. Nh÷ng h* háng chñ yÕu cña bé ®«i piston-xilanh.
  - Sau mét thêi gian lµm viÖc piston, xilanh mßn ë c¸c vÞ trÝ nh* h×nh vÏ:


   Hao mßn cña piston: (H×nh 6.11.2)
  - Hai vïng nhiÒu nhÊt vïng ®èi diÖn víi lç n¹p vµ vïng mÆt nghiªng ®èi diÖn víi lç tho¸t.
  - §Æc ®iÓm vÕt mßn: VÕt x*íc cã thÓ dµi ®Õn 2/3 chiÒu dµi ®Çu piston. VÕt s©u nhÊt cã thÓ ®¹t ®Õn 20-25 vµ gi¶m dÇn ra hai bªn, sù ph©n bè mßn nµy kh«ng theo quy lËt nµo c¶.
  - C¹nh nghiªng hao mßn trë thµnh c¹nh trßn.

   Hao mßn cña xilanh: (H×nh 6.11.3)
  - ë lç n¹p phÇn trªn bÞ cµo x*íc (a) nhiÒu h¬n phÇn d*íi chiÒu dµi bÞ cµo x*íc trung b×nh ë phÇn trªn lµ 5-6(mm) vÕt mßn dµi nhÊt däc theo ®*êng t©m lç. §é s©u nhÊt cña vÕt mßn trªn tõ 24-27, cña vÖt d*íi15-17.
  - ë lç tho¸t: VÕt hao mßn dÞch vÒ phÝa tr¸i cña mÐp lç (b), thµnh mét ®ai réng tõ 2-2,5(mm)
  KÐo dµi tõ ph¸i trªn tõ 23(mm) vÒ phÝa d*íi tõ 4,55(mm).


  3. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h* háng chñ yÕu trªn:
  - Nguyªn nh©n hao mßn do tÝch tô c¸c vÕt cµo x*íc l©u ngµy. Sù cµo x*íc lµ do nh÷ng h¹t bôi r¾n lÉn trong dÇu, trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, võa cã ®éng n¨ng lín do sù chuyÓn ®éng cña piston t¹o ra. Nªn nh÷ng h¹t bôi nµy bÞ chÌn Ðp, møc ®é cµo x*íc phô thuéc vµo tèc ®é h¹t bôi, møc ®é tËp chung vµ ph*¬ng h*íng di chuyÓn cña chóng.
  4. T¸c h¹i cña nh÷ng h* háng bé ®«i piston-xilanh:
  - HiÖn t*îng hao mßn cña piston-xilanh lµm t¨ng khe hë l¾p ghÐp do vËy chóng g©y ra t¸c h¹i sau.
   Lµm gi¶m ¸p suÊt, l*îng nhiªn liÖu cung cÊp.
   Lµm t¨ng hiÖn t*îng dß dØ nhiªn liÖu, chËm thêi ®iÓm phun.
  - Do hiÖn t*îng hao mßn kh«ng ®Òu gi÷a c¸c cÆp piston-xilanh nªn.
   Lµm t¨ng ®é cung cÊp kh«ng ®Òu cho ®éng c¬ lµm cho ®éng c¬ ch¹y kh«ng æn ®Þnh nhÊt lµ ë tèc ®é thÊp.
  5. KiÓm tra d¹ng hao mßn th*êng gÆp:
  * KiÓm tra b»ng dông cô chuyªn dïng.
   Dùa vµo sæ tay söa ch÷a, b¶o d*ìng vµ dông cô chuyªn dïng ®Ó kiÓm tra ¸p suÊt, l*îng dÇu ®*îc cung cÊp vµo vßi phun. Tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®*îc møc ®é hao mßn vµ cã ph*¬ng h*íng kh¾c phôc cô thÓ.
  * KiÓm tra b»ng kinh nghiÖm: (H×nh 6.11.3)


   Röa s¹ch piston-xilanh b»ng dÇu s¹ch.
   L¾p piston vµo xilanh 1/3 chiÒu dµi.
   §Æt xilanh-piston nghiªng 450 so víi ph*¬ng th¼ng ®øng(cã lo¹i ®Æt 600). NÕu piston tôt xuèng tõ tõ do träng l*îng cña b¶n th©n th× cÆp piston-xilanh nµy cßn dïng ®*îc.
   KiÓm tra vïng mßn, vÞ trÝ mßn vµ møc ®é mßn dïng kÝnh lóp ®Ó quan s¸t- Tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®*îc møc ®é mßn háng(chó ý: Tr*íc khi quan s¸t, röa s¹ch, x× kh«).
  6. Kh¾c phôc d¹ng sai háng th*êng gÆp:
  - §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh tÕ trong c«ng t¸c b¶o d*ìng, söa ch÷a. Trong qu¸ tr×nh kiÓm tra nÕu bé ®«i piston-xilanh nµo kh«ng ®¹t tiªu chuÈn nh* trong sæ tay b¶o d*ìng th× tiÕn hµnh thay míi.
  6.11.2.2. KiÓm tra, söa ch÷a van triÖt håi:
  * C«ng viÖc chuÈn bÞ:
  - CÆp van triÖt håi vµ ®Õ van sau khi th¸o ra, röa s¹ch trong dÇu vµ ®Ó riªng theo bé.
  - Dông cô kiÓm tra, quan s¸t (kÝnh lóp), dông cô kiÓm tra chÊt l*îng (van chuyªn dïng).

  * Nh÷ng h* háng, nguyªn nh©n, t¸c h¹i chñ yÕu cña van triÖt håi:
  - Van triÖt håi mßn ë c¸c vÞ trÝ nh*: BÒ mÆt ®Ëy kÝn, vµnh ®ai triÖt håi, phÇn dÉn h*íng, mÆt tùa ë ®Õ van. (H×nh 6.11.4)
  H* háng Nguyªn nh©n T¸c h¹i
  - Mßn bÒ mÆt lµm viÖc t¹o thµnh vÕt lâm, cã thÓ s©u ®Õn(0,40,5)mm.
  - Trªn ë ®Æt van còng h* háng t*¬ng tù. - Do va ®Ëp víi ®Õ van l©u ngµy trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. - ChÊt l*îng ®Ëy kÝn kÐm.
  - L*îng nhiªn liÖu phun gi¶m, kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c m¸y kh¸c nhau.
  - G©y hao tèn nhiªn liÖu
  - Mßn, x*íc vµnh triÖt håi.Vµnh triÖt mßn d¹ng h×nh c«n, phÝa d*íi mßn nhiÒu h¬n phÝa trªn. - Ho¹t ®éng l©u ngµy.
  - Trong dÇu cã lÉn c¸c h¹t bôi c¬ häc r¾n.
  - Do xãi mßn cña dßng nhiªn liÖu cã ¸p suÊt cao khi lµm viÖc. - Nhiªn liÖu phun kh«ng røt kho¸t, g©y hiÖn t*îng phun rít.
  - Lµm chËm thêi ®iÓm phun.
  - Mßn phÇn dÉn h*íng. - Do ho¹t ®éng l©u ngµy. - NÕu mßn nhiÒu lµm cho van chuyÓn ®éng kh«ng æn ®Þnh.
  - MÆt èng trô ®Õ van bÞ mßn - Do ho¹t ®éng l©u ngµy.
  - Cµo x*íc do lÉn bôi c¬ häc trong dÇu. - Lµm t¨ng khe hë l¾p ghÐp víi van triÖt håi.
  - Lß xo van gi¶m ®µn tÝnh - Do ho¹t ®éng l©u ngµy. - Lµm gi¶m ¸p suÊt phun.
  - Phun kh«ng røt kho¸t.
  * KiÓm tra, söa ch÷a:
  1. KiÓm tra:
  - KiÓm tra vÕt tiÕp xóc, vÕt mßn, cµo x*íc dïng kÝnh lóp sau khi ®• röa s¹ch, x× kh«.
  - B»ng kinh nghiÖm kiÓm tra.
  • Tr*íc khi kiÓm tra van ph¶i ®*îc röa s¹ch trong dÇu Diesel.
   KÐo van lªn, bÞt lç d*íi cña ®Õ van b»ng ngãn tay, khi th¶ van ra nã ph¶i tôt nhanh vµ dõng ë vÞ trÝ mµ vµnh triÖt håi ®ãng ë lç ®Õ van. (H×nh 6.114)


   BÞt lç d*íi cña ®Õ van b»ng ngãn tay ®*a van vµo ®Õ van vµ Ên nã xuèng b»ng ngãn tay, khi th¶ ngãn tay ra van ph¶i ®*îc n©ng lªn ë vÞ trÝ ban ®Çu.( H×nh 6.11.5)
  - Van ph¶i ®ãng hoµn toµn bëi träng l*îng cña b¶n th©n.( H×nh 6.11.6)
  •NÕu mét trong nh÷ng ®iÒu trªn kh«ng tho¶ m•n th× thay van míi.
  2. Söa ch÷a:
   Van vµ ®Õ van bÞ mßn lâm, x*íc, ®ãng kh«ng kÝn cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch dïng bét nµ mÞn, khi nµo kiÓm tra ®¹t tiªu chuÈn th× th«i.
   Lß xo van triÖt håi yÕu th× thay míi.
   Sau khi kiÓm tra, côm van kh«ng ®¹t tiªu chuÈn so víi sæ tayb¶o d*ìng, söa ch÷a th× thay míi.
  6.11.2.4 Söa ch÷a bé ®iÒu tèc
  * Th¸o, l¾p, kiÓm tra, söa ch÷a bé ®iÒu tèc.
  1. Quy tr×nh th¸o bé ®iÒu tèc.
  - Tr*íc khi th¸o chó ý quan s¸t kÕt cÊu l¾p ghÐp bªn ngoµi, mçi lo¹i b¬m cã kÕt cÊu l¾p ghÐp kh¸c nhau.
  - Do ®ã tr*íc khi th¸o rêi c¸c chi tiÕt cÇn tham kh¶o sæ tay h*íng dÉn söa ch÷a cô thÓ cña tõng lo¹i b¬m ®ã.
  Sau ®©y lµ quy tr×nh th¸o bé ®iÒu tèc b¬m IFA
  STT Néi dung c«ng viÖc H×nh vÏ Dông cô Chó ý
  1 - Th¸o l¾p ®Ëy phÝa trªn bé ®iÒu tèc (th¸o vÝt 2)
  Tuèc l¬ vÝt, choßng, clª  2 - Th¸o thanh r»ng
  Dïng tuèc l¬ vÝt bÈy nhÑ nhµng
  3 - Th¸o vÝt cè ®Þnh n¾p bªn
  Tuèc l¬ vÝt
  4 - Më n¾p bªn, lùa nhÑ cho thanh g¹t ra
  Tay
  5
  - Th¸o chèt chÎ h•m
  - Th¸o ®ai èc ®Çu trôc 2
  - LÊy côm cÇn gh¹t ra

  K×m
  Tay

  6 - Th¸o chèt chÎ h•m
  K×m
  Chi tiÕt nhá, ch¸nh ®Ó lÉn
  7 - Th¸o chèt h•m (dïng t«ng nhá ®Èy ra tr*íc)
  - Rót trôc ra K×m
  Tr*íc khi th¸o ph¶i ®¸nh dÊu,
  ®Ó theo bé
  8 - Th¸o trô ®Èy
  Tay
  §Ó gän
  9 - Th¸o ®ai èc phÝa trong
  - NhÊc côm qu¶ v¨ng ra
  Dông cô chuyªn dïng
  11 - Th¸o vá (th¸o vÝt 4 ) Tuèc l¬ vÝt  §Ó gän
  12 - Th¸o bu l«ng chèt chèng xoay, mãng h•m trôc cÇn ga
  Choßng (clª) §Ó riªng theo bé
  13 - Th¸o côm lß xo qu¶ v¨ng
  + Dïng dông cô chuyªn dïng th¸o côm lß xo qu¶ v¨ng
  + Dïng t«ng nhá th¸o chèt khíp qu¶ v¨ng vµ gi¸ qu¶ v¨ng
  + Th¸o chèt gi÷a gi¸ ®ì qu¶ v¨ng vµ èng tr*ît
  - Chó ý khi kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng nªn th¸o côm qu¶ v¨ng mµ ®iÒu chØnh lùc c¨ng lß xo qu¶ v¨ng
  2. KiÓm tra, söa ch÷a
  * H* háng, nguyªn nh©n, t¸c h¹i
  - H* háng
  + Thanh g¹t ®iÒu tèc bÞ mßn, chèt dµi bé ®iÒu tèc bÞ mßn, èng tr*ît bÞ mßn, mßn c¸c chèt qña v¨ng
  - Nguyªn nh©n
  + TÊt c¶ nh÷ng sai háng trªn lµ do bé ®iÒu tèc ho¹t ®éng l©u ngµy
  - T¸c h¹i
  + Nh÷ng sai háng cña bé ®iÒu tèc trªn kÕt hîp l¹i víi nhau lµm sai lÖch thêi ®iÓm t¸c ®éng cña bé ®iÒu tèc vµo thanh r¨ng do ®ã tèc ®é cña ®éng c¬ kh«ng ®*îc ®iÒu tiÕt hîp lý.
  * KiÓm tra, söa ch÷a
  + KiÓm tra ®é mßn háng tæng thÓ c¶ bé ®iÒu tèc th«ng qua kiÓm tra sù t¸c ®éng cña bé ®iÒu tèc tíi tèc ®é ®éng c¬.
  + KiÓm tra lùc c¨ng cña lß xo qu¶ v¨ng b»ng dông cô chuyªn dïng
  - Söa ch÷a
  + §iÒu chØnh sù t¸c ®éng cña bé ®iÒu tèc th«ng qua kiÓm tra tèc ®é ®éng c¬ ë tõng chÕ ®é kh¸c nhau sau ®ã dïng dông cô chuyªn dïng ®iÒu chØnh lùc c¨ng lß xo qu¶ v¨ng.
  + Khi kiÓm tra, c¸c gi¸ trÞ v*ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp trong sæ tay h*íng dÉn söa ch÷a th× tiÕn hµnh thay thÕ.
  3. L¾p bé ®iÒu tèc
  - Sau khi kiÓm tra, söa ch÷a, t×m hiÓu kÕt cÊu tiÕn hµnh l¾p theo quy tr×nh sau:
  TT Néi dung c«ng viÖc H×nh vÏ Dông cô Ghi chó
  1 - L¾p côm qña v¨ng
  + L¾p gi¸ qu¶ v¨ng
  + L¾p qu¶ v¨ng vµo gi¸ qu¶ v¨ng
  + Dïng dông cô chuyªn dïng l¾p côm lß xo qu¶ v¨ng
  2 - L¾p mãng h•m, trôc cÇn ga vµ chèt chèng xoay  Tay, tuèc l¬ vÝt, choßng(clª)
  3 - L¾p vá bé ®iÒu tèc Tuèc l¬ vÝt VÆn ®Òu tay
  4 - L¾p côm qu¶ v¨ng, èng tr*ît
  - L¾p ®ai èc phÝa trong
  Tay, dông cô chuyªn dïng Chó ý lùc xiÕt ®ai èc phÝa trong
  5 - Lùa l¾p trô ®Èy vµo
  Tay Lùa nhÑ, b«i tr¬n ®Ó l¾p dÔ dµng
  6 - L¾p trôc
  - L¾p chèt h•m
  K×m L¾p ®óng tõng bé ®Òu hai bªn
  7 - L¾p chèt chÎ h•m
  K×m
  8 - L¾p côm cÇn gh¹t
  - §ai èc ®Çu trôc 2, chèt chÎ

  Choßng, tay, k×m
  9 - L¾p n¾p bªn, lùa cho thanh g¹t vµo vÞ trÝ dÉn h*íng
  Tay


  10 - L¾p vÝt cè ®Þnh l¾p bªn
  Tuèc l¬ vÝt


  11 - L¾p thanh r»ng phÝa trªn
  7 Tay
  12 - L¾p n¾p ®Ëy phÝa trªn

  Tuèc l¬ vÝt  6.11.2.5 Söa ch÷a bé ®iÒu chØnh phun sím
  1. Th¸o bé ®iÒu chØnh phun sím
  - Tr*íc khi th¸o qua s¸t kü ®Æc ®iÓm l¾p ghÐp cña bé ®iÒu chØnh phun sím ®Ó cã quy tr×nh th¸o hîp lý
  - Th¸o rêi bé ®iÒu chØnh phun sím ra khái b¬m b»ng dông cô chuyªn dïng
  TT Néi dung c«ng viÖc H×nh biÓu diÔn Dông cô Ghi chó
  1 - Th¸o mÆt bÝch phÝa trªn
  Choßng(Clª)
  2 - Th¸o vÝt b¾t vá
  choßng (clª) §Ó gän
  3 - NhÊc vá ra
  Tay Lùa nhÑ nhµng
  4 - Th¸o mãng h•m, côm lß xo qu¶ v¨ng Tay, k×m, tuèc l¬ vÝt §Ó gän theo bé
  5 - Th¸o lß xo ®Þnh vÞ qu¶ v¨ng
  Dông cô th¸o lß xo chuyªn dïng §Ó gän theo bé
  6 - Th¸o phanh h•m ®Üa chñ ®éng
  K×m th¸o chuyªn dïng §Ó theo bé
  7 - NhÊc ®Üa chñ ®éng ra

  Tay Tay khi th¸o ph¶i ®¸nh dÊu, lùa nhÑ
  8 - NhÊc qu¶ v¨ng ra
  Tay §Ó theo bé riªng biÖt
  9 - Th¸o vßng bi qu¶ v¨ng Tay §Ó gän theo bé
  10 - Th¸o b¹c vµ vßng m¾c lß xo
  Tay §Ó theo bé
  11 - Th¸o trôc xoay tr÷ thËp
  Tay
  2. KiÓm tra, söa ch÷a bé ®iÒu chØnh phun sím.
  * H* háng - nguyªn nh©n- t¸c h¹i.
  - H* háng:
  + Vá bé ®iÒu chØnh bÞ nøt vì do kh«ng cÈn thËn trong qu¸ tr×nh th¸o l¾p.
  + Lß xo qu¶ v¨ng, lß xo ®Þnh vÞ qu¶ v¨ng bÞ gi¶m ®µn tÝnh.
  + Vßng bi qu¶ v¨ng bÞ trai cøng phÇn vµnh nhùa…
  - Nguyªn nh©n:
  + Do ho¹t ®éng l©u ngµy, phô thuéc vµo c*êng ®é ho¹t ®éng cña bé ®iÒu tèc
  - T¸c h¹i:
  + Lµm sai lÖch thêi ®iÓm t¸c ®éng cña bé ®iÒu chØnh phun sím tíi sù cung cÊp nhiªn liÖu vµo ®éng c¬.
  * KiÓm tra, söa ch÷a.
  - KiÓm tra
  + Dïng dông cô ®o chuyªn dïng kiÓm tra thêi ®iÓm phun sím cña b¬m tõ ®ã x¸c ®Þnh ®*îc ®é sai lÖch do bé ®iÒu chØnh t¹o ra vµ cã biÖn ph¸p kh¾c phôc cô thÓ.
  + Dïng dông cô ®o lùc c¨ng lß xo qu¶ v¨ng, lß xo ®Þnh vÞ qu¶ v¨ng.
  - Söa ch÷a:
  + KiÓm tra sù t¸c ®éng cña bé ®iÒu chØnh phun sím tíi sù cung cÊp nhiªn liÖu cña ®éng c¬, nÕu v*ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp trong sæ tay “H*íng dÉn b¶o d*ìng söa ch÷a” th× thay thÕ b»ng chi tiÕt míi.
  3. Quy tr×nh l¾p bé ®iÒu chØnh phun sím.
  - Sau khi kiÓm tra, söa ch÷a, thay thÕ tiÕn hµnh l¾p bé ®iÒu chØnh.
  STT Néi dung c«ng viÖc H×nh biÓu diÔn Dông cô Ghi nhí
  1 - L¾p trôc xoay ch÷ thËp Tay
  2 - L¾p b¹c vµ vßng m¾c lß xo Tay chó ý l¾p ®óng theo bé
  3 - L¾p vßng bi qu¶ v¨ng Tay
  L¾p ®óng theo bé
  4 - L¾p côm qu¶ v¨ng
  Tay
  5 - L¾p ®Üa chñ ®éng Tay

  Lùa nhÑ nhµng, chó ý dÊu ®• ®¸nh tr*íc
  6 - L¾p phanh h•m ®Üa chñ ®éng K×m chuyªn dïng
  7 - L¾p côm lß xo qu¶ v¨ng vµ phanh h•m
  Tay, k×m má nhän, dông cô chuyªn dïng nÐn lß xo  L¾p ®ïng theo bé
  8 - L¾p lß xo ®Þnh vÞ qu¶ v¨ng
  Tay
  9 - L¾p vá vµo
  Tay

  10 - L¾p vÝt b¾t vá
  choßng, (clª) XiÕt ®Òu lùc ë c¸c bu l«ng kh¸c nhau
  11 - L¾p mÆt bÝch phÝa trªn
  Choßng, (clª) Chó ý lùc xiÕt
  12 - L¾p lªn b¬m dïng dông cô chuyªn dïng l¾p ®ai èc h•m ®Çu trôc cè ®Þnh bé ®iÒu tèc
  4. §iÒu chØnh sau khi l¾p
  - Sau khi l¾p r¸p hoµn tÊt c¸c chi tiÕt vµ l¾p b¬m lªn ®éng c¬, l¾p c¸c chi tiÕt liªn quan sau ®ã khëi ®éng ®éng c¬ vµ quan s¸t sù ho¹t ®éng cña ®éng c¬ cho ®éng c¬ ho¹t ®éng ë chÕ ®é kh«ng t¶i, kiÓm tra tèc ®é kh«ng t¶i æn ®Þnh cña ®éng c¬ vµ tèc ®é tèi ®a cña ®éng c¬ nÕu kh«ng n»m trong giíi h¹n cho phÐp th× ph¶i ®iÒu chØnh. NÕu tèc ®é kh«ng t¶i lín qu¸ th× ®iÒu chØnh gi¶m lùc c¨ng lß xo b»ng dông cô ®iÒu chØnh chuyªn dïng vµ ng*îc l¹i. Khi tèc ®é tèi ®a cña ®éng c¬ lín qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× ®iÒu chØnh xiÕt thªm lµm c¨ng lß xo qu¶ v¨ng.
  (Sù c©n chØnh b¬m cao ¸p cÇn thî cã tay nghÒ cao vµ nhiÒu kinh nghiÖm)
  6.12. Quy tr×nh ®Æt b¬m cao ¸p d•y.
  6.12.1. Quy tr×nh ®Æt b¬m cao ¸p d•y.
  * §Æt b¬m cao ¸p cã dÊu:
  ViÖc l¾p ®Æt b¬m cao ¸p trong hÖ thèng nhiªn liÖu cña ®éng c¬ Diezen ®ãng mét vai trß quan träng. Nã quyÕt ®Þnh chØ tiªu kinh tÕ vµ sù ho¹t ®éng cña ®éng c¬. V× vËy b¬m cÇn ph¶i ®*îc ®Æt mét c¸ch chÝnh x¸c. VËy ta ph¶i ®Æt b¬m theo c¸c b*íc sau:
  - X¸c ®Þnh ®óng thêi kú cuèi nÐn ®Çu næ cña xi lanh sè 1 (b»ng c¸ch nót giÎ hoÆc bÞp tay vµo lç vßi phun sè 1. Quay ®éng c¬ theo chiÒu lµm viÖc khi nµo dÎ bËt ra hoÆc khÝ trong xilanh ®Èy ra th× quay chËm l¹i vµ quan s¸t dÊu ë b¸nh ®µ vµ th©n ®éng c¬, khi nµo dÊu cña gãc phun sím trïng nhau lµ ®*îc). (H×nh 6.12.1).
  - Quay trôc cam cña b¬m cao ¸p theo chiÒu lµm viÖc vµ quan s¸t ph©n b¬m sè 1. Khi nµo ®Çu con ®éi cña ph©n b¬m 1 b¾t ®Çu t¸c ®éng vµo ®u«i piston cña ph©n b¬m ®ã th× dõng l¹i.
  - L¾p trôc b¬m víi trôc truyÒn ®éng theo dÊu vµ b¾t chÆt b¬m vµo ®éng c¬.
  - L¾p c¸c ®*êng èng cao ¸p, c¸c ®*êng èng dÉn cña hÖ thèng vµo c¸c vÞ trÝ cña nã.
  - Dïng b¬m tay b¬m nhiªn liÖu ®Ó x¶ e (kh«ng khÝ) trong hÖ thèng vµ ®iÒn ®Çy nhiªn liÖu vµo thïng chøa
  - TiÕp tôc x¶ hÕt bät trong vßi phun: khëi ®éng ®éng c¬, níi láng ª cu vßi phun 1/4 ®Õn 1/2 vßng khi nµo hÕt bät th× th«i. VÆn chÆt ªcu l¹i
  - Khëi ®éng cho ®éng c¬ lµm viÖc vµ quan s¸t khÝ x¶, nghe tiÕng næ cña ®éng c¬. NÕu ®éng c¬ khã næ, khi næ cã nhiÒu khãi ®en th× chøng tá gãc cung cÊp nhiªn liÖu muén. NÕu ®éng c¬ cã tiÕng gâ ®anh khi lµm viÖc th× gãc cung cÊp nhiªn liÖu sím qu¸.
  - C¶ hai tr*êng hîp ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh l¹i b»ng c¸ch: Níi láng bu l«ng b¾t b¬m cao ¸p xoay b¬m cao ¸p theo chiÒu cÇn chØnh mét gãc nhá sau ®ã b¾t chÆt næ m¸y kiÓm tra l¹i. Khi nµo ®éng c¬ lµm viÖc b×nh th*êng th× th«i.


  * §Æt b¬m cao ¸p kh«ng dÊu:
  - X¸c ®Þnh ®óng thêi kú cuèi nÐn ®Çu næ cña xi lanh sè 1 (b»ng c¸ch nót giÎ hoÆc bÞp tay vµo lç vßi phun sè 1. Quay ®éng c¬ theo chiÒu lµm viÖc khi nµo giÎ bËt ra hoÆc khÝ trong xi lanh ®Èy ra th× quay chËm l¹i
  - Quay trôc cam cña b¬m cao ¸p theo chiÒu lµm viÖc vµ quan s¸t ph©n b¬m sè 1. Khi nµo ®Çu con ®éi cña ph©n b¬m 1 b¾t ®Çu t¸c ®éng vµo ®u«i piston cña ph©n b¬m ®ã th× dõng l¹i.
  - L¾p b¬m liªn ®éng víi bé truyÒn ®éng vµ b¾t chÆt b¬m vµo ®éng c¬.
  - L¾p c¸c ®*êng èng cao ¸p cña m¸y 1vµo vÞ trÝ cña nã sao cho ®Çu èng ngöa lªn trªn.
  - Dïng b¬m tay b¬m nhiªn liÖu ®Ó x¶ E (kh«ng khÝ) trong hÖ thèng.
  - KiÓm tra l¹i b»ng c¸ch quay trôc khuûu vµ quan s¸t ®Çu èng cao ¸p khi mµng dÇu chuyÓn ®éng th× dÊu trªn b¸nh dÇ ph¶i trïng víi dÊu trªn th©n ®éng c¬. (tuú theo tr*êng hîp cô thÓ mµ tay xoay vµ ®iÒu chØnh b¬m sím hay muén).
  - L¾p c¸c vßi phun vµ c¸c ®*êng èng cao ¸p vµo ®éng c¬ (chó ý ®Öm lµm kÝn).
  - Khëi ®éng cho ®éng c¬ lµm viÖc. NÕu ®éng c¬ khã næ khi næ cã nhiÒu khãi ®en th× chøng tá gãc cung cÊp nhiªn liÖu muén. NÕu ®éng c¬ cã tiÕng gâ ®anh khi lµm viÖc th× gãc cung cÊp nhiªn liÖu sím qu¸.
   C¶ hai tr*êng hîp ®Òu ph¶i ®iÒu chØnh l¹i b»ng c¸ch: Níi láng bu l«ng b¾t b¬m cao ¸p xoay b¬m cao ¸p theo chiÒu cÇn chØnh mét gãc nhá sau ®ã b¾t chÆt næ m¸y kiÓm tra l¹i. Khi nµo ®éng c¬ lµm viÖc b×nh th*êng th× th«i.
  CH*¬ng 7:
  HÖ thèng ®¸nh löa th*êng.
  7.1. S¬ ®å cÊu t¹o chung cña hÖ thèng ®¸nh löa th*êng.  7.1.1. Nh÷ng h* háng chÝnh cña hÖ thèng ®¸nh löa:
  STT H* háng Nguyªn nh©n T¸c h¹i
  1 §éng c¬ khã khëi ®éng hoÆc kh«ng khëi ®éng ®*îc. - Thêi ®iÓm ®¸nh löa sai.
  - B« bin bÞ háng.
  - Hép ®¸nh löa bÞ háng.
  - Bé chia ®iÖn háng.
  - D©y cao ¸p bÞ háng.
  - Buzi bÞ háng.
  - D©y dÉn bé ®¸nh löa bÞ ®øt, tuét. Dßng ®iÖn cao ¸p sau cuén thø cÊp yÕu, kh«ng cã tia löa ®iÖn ph¸t ra ë buzi.
  2 Vßng quay kh«ng t¶i kÐm, dÔ chÕt m¸y. - Thêi ®iÓm ®¸nh löa sai.
  - Buzi bÞ háng.
  - B« bin bÞ háng.
  - Bé chia ®iÖn bÞ háng.
  - D©y cao ¸p cã sù cè.
  - D©y dÉn bé ®¸nh löa bÞ ®øt, tuét. Tia löa ®iÖn ph¸t ra ë buzi yÕu.
  3 §éng c¬ dÔ chÕt m¸y, t¨ng tèc kÐm. - Thêi ®iÓm ®¸nh löa sai.
  - Buzi bÞ háng.
  - D©y dÉn bé ®¸nh löa bÞ ®øt, tuét. L*îng tiªu hao nhiªn liÖu lín.
  4 §éng c¬ vÉn næ m¸y sau khi t¾t kho¸ ®iÖn (tù kÝch næ). - Thêi ®iÓm ®¸nh löa sai. G©y tiªu hao nhiªn liÖu, c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m.
  5 Næ xãt trong èng x¶ th*êng xuyªn. - Thêi ®iÓm ®¸nh löa sai. §éng c¬ bÞ qu¸ nhiÖt, c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m.
  6 Næ ng*îc trong chÕ hoµ khÝ. - Thêi ®iÓm ®¸nh löa sai. Gi¶m c«ng suÊt ®éng c¬.  7.1.2. Ph*¬ng ph¸p t×m h* háng cña hÖ thèng ®¸nh löa
  Khi t×m nh÷ng h* háng cña hÖ thèng ®¸nh löa, ®iÒu ®Çu tiªn cÇn lµm lµ ph¶i tËp trung vµo c¸c triÖu chøng cña h* háng. NÕu h* háng ch*a ®*îc râ rµng, cÇn ph¶i kiÓm tra hÖ thèng theo thø tù c¸c nguyªn nh©n dÔ x¶y ra h¬n. NÕu cã sù cè trong hÖ thèng ®¸nh löa, vÊn ®Ò cã thÓ lµ v× ®éng c¬ kh«ng ®*îc ®iÒu chØnh do:
  - Bá m¸y (Hçn hîp khÝ nhiªn liÖu kh«ng ch¸y).
  - Sai thêi ®iÓm ®¸nh löa.
  §Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n ta tiÕn hµnh lËp l*u ®å chÈn ®o¸n sau:
  * NÕu bá m¸y ®*îc coi lµ nguyªn nh©n:


  * Khi thêi ®iÓm ®¸nh löa ®*îc coi lµ nguyªn nh©n:

  7.2. KIỂM TRA - SỬA CHỮA BÔBIN.
  7.2.1. §iÒu kiÖn lµm viÖc.
  - Bôbin trong quá trình làm việc chịu dòng điện áp cao, rung động, bị nóng.
  7.2.2. C¸c d¹ng h* háng – Nguyªn nh©n – T¸c h¹i
  Stt Hư hỏng Nguyên nhân Hậu quả
  1 Cuộn dây sơ cấp, thứ cấp bị hỏng cách điện, chạm chập, ng¾n m¹ch mét sè vßng. Do làm việc lâu ngày.
  Chế độ sử dụng không hợp lý. Mất lửa ở bugi, động cơ chết máy hoặc chạy không ổn định.
  2 Điện trở phụ bị đứt, hỏng. Dòng điện sơ cấp quá lớn, làm việc lâu ngày. Mất lửa ở bugi.
  3 Nắp bôbin bị nứt vỡ, hỏng các cọc đấu dây. Do va đập, tháo lắp không đúng kỹ thuật. Không cắm được dây cao áp chính, không có điện vào bôbin.
  4 Bôbin quá nóng Ngắn mạch một số vòng cuộn dây thứ cấp, sơ cấp Tia lửa điện yếu.

  7.2.3. KiÓm tra, söa ch÷a B«bin
  • KiÓm tra s¬ bé khi ch*a th¸o khái hÖ thèng
  - Rút dây cao áp chính ra khỏi bộ chia điện để cách mát 3  5mm.
  - Tháo nắp bộ chia điện ra, mở khoá điện, dùng tuốcnơvít đóng mở cặp tiếp điểm và quan sát tia lửa điện phóng ra ở đầu dây cao áp.
  - Nếu tia lửa điện yếu khi đầu dây gần mát và không có khi để xa mát, thì chứng tỏ bôbin bị hỏng, khi đó cần phải thay mới nó.

  • KiÓm tra b»ng ®o kiÓm.
  Kiểm tra điện trở cuộn sơ cấp :
  - Dùng ôm kế đo điện trở giữa hai cực dương và âm.
  Điện trở cuộn sơ cấp (nguội):
  1,2  1,7 .
  NÕu ®iÖn trë ®o ®*îc kh«ng ®óng gi¸ trÞ quy ®Þnh th× ph¶i thay bobin míi.

  Kiểm tra điện trở cuộn thứ cấp
  - Dùng ôm kế đo điện trở giữa đầu dương và đầu dây cao áp trung tâm (h×nh: 7.4).
  Điện trở cuộn thứ cấp (nguội): 10,7  14,5 k
  Nếu điện trở ®o ®ược kh«ng ®óng quy định phải thay bôbin.
  Kiểm tra điện trở phụ:
  - Dùng ôm kế đo trị số điện trở(h×nh: 7.5).
  Trị số điện trở phụ (nguội): 1,3  1,5 
  Nếu trị số điện trở đo được không đúng thì phải thay mới.
  Kiểm tra mạch nguồn:
  - Bật khoá điện về vị trí ON, nối đầu (+) của vôn kế vào đầu ra của điện trở phụ, nối đầu (-) với “mát” để đo điện áp. Điện áp khoảng 12v (h×nh: 7.6).
  - Bật khoá điện về vị trí START, nối đầu (+) của vôn kế với cực (+) của bôbin, nối đầu (-) với mát để đo điện áp. Điện áp khoảng 12v là đạt.
  Nếu không đúng phải kiểm tra đường dẫn, khoá điện
  *. Cách khác :
  + Mắc nối tiếp bóng đèn 12v (Loại 5  7w) với cuộn sơ cấp (hình: 7.7) hoặc điện trở phụ (hình: 7.8), rồi đặt vào nguồn acquy 12v. Nếu bóng đèn sáng mờ thì chúng còn tốt, bóng đèn không sáng chứng tỏ cuộn sơ cấp, điện trở phụ bị hỏng, đứt.
  + Dùng bóng đèn 12v xác định chạm mát của cuộn dây, điện trở phụ:
  - Mắc bóng đèn nối tiếp từ một đầu của cuộn dây (hình:7.9) hoặc điện trở phụ (hình: 7.10) về vỏ bôbin.
  Nếu bóng đèn không sáng thì không có chạm mát, bóng đèn sáng chứng tỏ cuộn dây, điện trở phụ bị chạm mát, khi đó cần thay mới bôbin.
  Kiểm tra bằng cách so sánh:
  - Dùng bôbin mới lắp vào động cơ rồi cho máy chạy, nếu động cơ hoạt động tốt, ổn định hơn trước chứng tỏ bôbin cũ bị hỏng, khi đó thay mới b«bin.
  Kiểm tra các cọc đấu dây:
  - Các cọc đấu dây hỏng, toét ren thì phải tarô ren lại. Nếu hư hỏng lớn phải thay mới bôbin.
  Kiểm tra n¾p vµ cäc trung t©m
  Nếu thÊy nøt vì, hư hỏng lớn phải thay mới bôbin.

  7.2.4. KiÓm tra s÷a tô ®iÖn vµ bugi.
  7.2.4.1. KiÓm tra tô ®iÖn.
  - Cách 1: Tháo đầu dây ở tụ điện ra cho tiếp xúc với đầu dây cao áp của bôbin, mở khoá điện và đóng mở tiếp điểm vài lần để nạp điện sau đó lấy dây dẫn của tụ điện quẹt vào vỏ tụ. Nếu không có tia lửa điện chứng tỏ tụ bị hỏng, khi đó phải thay mới.
  - Cách 2: Đấu nối tiếp tụ với một bóng đèn 15w hoặc 25w vào nguồn điện 110v hoặc 220v. Nếu đèn sáng bình thường thì tụ bị chạm chập, đèn không sáng thì tụ bị đứt mạch, nếu đèn sáng mờ thì ngắt điện và bỏ dây tụ điện ra quẹt vào vỏ của nó, có tia lửa điện mạnh thì chứng tỏ tụ còn tốt (hình: 7.11).  7.2.4.1. KiÓm tra bugii.
  * H* háng- Nguyªn nh©n - T¸c h¹i
  - Sø c¸ch ®iÖn bÞ vì do nhiÖt ®é ®éng c¬ qóa cao dïng kh«ng ®óng chñng lo¹i, do th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt.
  - §iÖn cùc bÞ mßn bµm nhiÒu muéi than do nhiªn liÖu ch¸y kh«ng hÕt, muéi than b¸m sÏ g©y hiÖn t*îng ng¾n m¹ch gi÷a c¸c cùc Bugi kh«ng lµm viÖc.
  - PhÇn ren bÞ trên háng do th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt .
  * KiÓm tra, söa ch÷a.
  Kiểm tra dò điện giữa các lỗ bugi:
  - Cắm dây cao áp chính vào một lỗ xung quanh và cắm hai dây cao áp của bugi vào hai bên, cho hai đầu dây kia cách mát khoảng 5  6 mm.
  - Mở khoá điện, dùng tuốcnơvít đóng mở tiếp điểm, nếu đầu dây nào có tia lửa điện thì chứng tỏ hai lỗ bugi đó bị dò điện.
  - Khi ®éng c¬ ®ang ho¹t ®éng cho ®éng c¬ ch¹y ë tèc ®é æn ®Þnh, dïng t« vÝt ng¾n m¹ch cña tõng Bugi, NÕu Bugi cña xi lanh nµo khi ng¾n m¹ch mµ ®éng c¬ vÉn ho¹t ®éng b×nh th*êng thÞ bugi ®ã bÞ háng.
  - Th«ng th*êng Bugi cã hiÖn t*îng háng khi chÞu nhiÖt ®é qu¸ cao vµ t¶i nÆng ®*îc thÓ hiÖn râ nhÊt. Lóc nµy ta thÊy, ®éng c¬ cã hiÖn t*îng bá löa kh«ng bèc.
  - Bu gi bÞ muéi, dïng thiÕt bÞ lµm s¹ch hoÆc dïng bµn ch¶i s¾t lµm s¹ch ch©n bugi nh* h×nh vÏ (h×nh 7.12).  - KiÓm tra khe hë cña Bugi:
  TiÕn hµnh nh* h×nh vÏ 7.13:


  Khe hë TC Bugi 0,6 0,8mm, nÕu qu¸ cã thÓ ®iÒu chØnh hoÆc thay míi bugi. C¸c cùc cña Bugi trong qóa tr×nh lµm viÖc bÞ mßn lÖch cã thÓ dïng giòa mÞn ®Ó giòa ph¼ng l¹i cùc trung t©m. Sau ®ã ®iÒu chØnh l¹i khe hë theo ®óng quy ®Þnh. §iÒu chØnh khe hë b»ng c¸ch uèn cùc ngoµi (m¸t) .
  - Bugi bÞ háng thay Bugi míi, khi thay chó ý vÒ bugi ®óng chñng lo¹i cña ®éng c¬.
  - Khi l¾p cÇn dïng ®Öm míi vÆn b»ng tay tr*íc sau ®ã dïng tay ®ßn vÆn chÆt m« men xiÕt 180 kgcm  7.3. Th¸o l¾p kiÓm tra, söa ch÷a vµ ®iÒu chØnh bé chia ®iÖn.
  7.3.1. C¸c d¹ng h* háng - Nguyªn nh©n - HËu qu¶
  Stt Các dạng hư hỏng Nguyên nhân Hậu quả
  1.
  Cặp tiếp điểm bẩn, cháy rỗ Do làm việc lâu ngày, bị ôxy hoá, tụ điện hỏng. Dßng s¬ cÊp vµ dßng thø cÊp 2 m¸ vÝt tiÕp xóc kÐm nªn ®éng c¬ ch¹y kh«ng æn ®Þnh.
  2. Cam chia ®iÖn, gi¸ ®ì tiÕp ®iÓm ®éng bÞ mßn vµ mßn kh«ng ®Òu. Do lµm viÖc l©u ngµy. Lµm thay đổi khe hở cặp tiếp điểm.
  3. Nắp bộ chia điện, con quay bị nứt vỡ, dò điện cao áp.
  Do làm việc lâu ngày,
  Va đập trong quá trình tháo lắp. Công suất động cơ giảm, động cơ chạy rung rật.
  Kh«ng næ ®*îc.
  4. Than dẫn điện mòn, lò xo yếu gãy. Do làm việc lâu ngày. Tiếp xúc giữa chổi than tiÕp ®iÖn và đầu chia điện kém, tia lửa bugi yếu.
  5. Lß xo quả văng cña bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím ly t©m yếu, gÉy. Do tháo lắp không đúng kỹ thuật.
  Làm việc lâu ngày. Động cơ chạy rung rật ë tèc ®é cao.
  6. - Các đầu dây điện cực bị đứt.
  - Các đệm cách điện ở má vít, đầu nối bị nứt hỏng.
  - Tụ điện bị chạm chập, đứt đầu dây nối, giảm trị số điện dung. Do làm việc lâu ngày
  Tháo, lắp không đúng kỹ thuật.
  Làm việc với điện áp cao. Động cơ chết máy hoặc chạy không ổn định, công suất giảm. Cháy rỗ nhanh hai má vít.
  7. Bạc trục cam, trục bộ chia điện bị mòn, cong.
  Do làm việc lâu ngày, thiếu mỡ bôi trơn. Sai thời điểm đánh lửa, mòn nhanh đầu chia điện.
  8. Cơ cấu đánh lửa sớm tự động bằng chân không hỏng như:
  - Màng đàn hồi rách, rão, lọt khí.
  - Lò xo hồi vị màng yếu.
  - Thanh kéo cong, đệm làm kín cơ cấu với thân bộ chia điện hỏng - Do tháo lắp nhiều lần, không đúng kỹ thuật.
  - Làm việc lâu ngày.
  Động cơ chạy không ổn định ở chế độ tải lớn.

  7.3.2. Quy tr×nh th¸o bé chia ®iÖn lo¹i ®¸nh löa th*êng (§éng c¬ Toyota - 1RZ):

  Stt Nguyên công bước Hình vẽ Dụng cụ Chú ý
  1.
  2. Tháo các ống chân không, tháo các đầu dây cao áp ra khỏi đầu bộ chia điện.
  Tháo các đầu dây điện.
  Dùng tay Tránh làm đứt các đường ống chân không, hỏng các đầu dây cao áp.
  Tháo bộ chia điện ra khỏi đông cơ:
  - Tháo bu lông bắt bộ chia điện với động cơ.
  - Lấy bộ chia điện ra khỏi nắp máy.
  Clê choòng 12 hoặc tay quay và khẩu 12. Dấu giữa bộ chia điện với nắp máy.
  3.  4.


  5


  6
  7.


  8
  9  10  11


  12

  13 Tháo nắp bộ chia điện bởi đai giữ. Dùng tay Tránh rơi vỡ, va đập
  Tháo vòng đệm làm kín bộ chia điện với động cơ.
  Dùng tay Tránh làm rách đệm.
  Th¸o r«to cña c¬ cÊu ®¸nh löa sím ly t©m và đệm nắp bộ chia điện Dùng tay Tránh rơi vỡ va đập rôto, rách đệm.
  Th¸o cụm tiếp điểm:
  - Nới lỏng đai ốc giữ đầu d©y điện rồi th¸o hẳn ra.
  - Th¸o vÝt h•m đệm c¸ch điện, lấy cụm tiếp điểm. Clê
  Tuốcnơ vít Tr¸nh làm h* hỏng đệm c¸ch điện
  -Th¸o đầu cực bộ chia điện
  - Th¸o đai ốc, đệm lo xo, d©y dẫn.
  - Th¸o đầu d©y tụ điện, lấy đệm c¸ch điện vµ đầu cực. Clê choòng hoặc clê dẹt 8. Tránh làm mất đệm, hỏng đầu cực.

  Th¸o cơ cấu điều chỉnh gãc đ¸nh lửa sớm tự động bằng ch©n kh«ng :
  - Th¸o vßng h•m cần kÐo.
  - Th¸o vÝt bắt cơ cấu với th©n bộ chia điện, tụ điện vµ đệm lµm kÝn.
  - Xoay vµ lấy cơ cấu.
  Kìm nhọn và tuốcnơ
  vít . Tránh đứt đầu dây điện, hỏng đệm làm kín.
  Th¸o m©m chia điện :
  - Th¸o hai vÝt bắt d©y dẫn vµ c¸ch điện.
  - Nhấc m©m chia điện. Tuốcnơ vit 4 c¹nh. Chỉ nên dùng tay nhÊc m©m bộ chia điện.
  Th¸o hai lß xo quả văng
  cña c¬ cÊu ®¸nh löa sím ly t©m

  Kìm đầu nhọn. Tránh làm biến dạng lò xo.
  Th¸o cam chia điện :
  - Th¸o đệm chặn mỡ, vÝt trªn đỉnh trục bộ chia điện.
  - NhÊc cam chia điện. Tuốcnơ vít 4 c¹nh. Để đệm chắn mỡ, cam chia điện lên giá chuyên dùng.
  Th¸o quả văng:
  - Th¸o chặn quả văng với chốt.
  - Lấy hai quả văng. Kìm nhọn và tuốcnơ vít 2 c¹nh. Tránh làm hỏng vòng chặn.
  Th¸o trục bộ chia điện:
  - Th¸o chốt bắt b¸nh răng với trục bộ chia điện, th¸o b¸nh răng.
  - Th¸o đệm làm kín, và lấy trục bộ chia điện. Tông và búa nhùa.
  Tránh làm hư hỏng bánh răng, cong, toét chốt hãm.  7.3.3. KiÓm tra, söa ch÷a bé chia ®iÖn
  7.3.3.1. N¾p bé chia ®iÖn
  • Quan sát nắp nếu thấy có vết dạn nứt, vỡ thì phải thay mới.


  • Kiểm tra dò điện giữa lỗ cắm dây cao áp chính với các lỗ xung quanh:
  - Cắm dây cao áp chính vào lỗ trung tâm của nắp.
  - Tháo các dây cao áp khỏi bugi, đầu kia vẫn được cắm vào nắp bộ chia điện.
  - Để các đầu dây đó cách nắp máy 5  6 mm.
  - Mở khoá điện, dùng tuốcnơvít đóng mở tiếp điểm vài lần. Nếu có tia lửa điện cao áp ở dây nào thì chứng tỏ lỗ cắm dây cao áp chính với lỗ cắm đó bị hỏng. Khi đó ta phải thay nắp bộ chia điện mới.

  • Kiểm tra dò điện giữa các lỗ xung quanh:
  - Cắm dây cao áp chính vào một lỗ xung quanh và cắm hai dây cao áp của bugi vào hai bên, cho hai đầu dây kia cách mát khoảng 5  6 mm.
  - Mở khoá điện, dùng tuốcnơvít đóng mở tiếp điểm, nếu đầu dây nào có tia lửa điện thì chứng tỏ hai lỗ bugi đó bị dò điện.  7.3.3.2 .Con quay chia ®iÖn
  • Kiểm tra dò điện:
  - Tháo con quay chia điện ra đặt ngược lên nắp máy.
  - Đặt đầu dây cao áp chính cách đầu chia điện 7  8 mm.
  - Mở khoá điện, dùng tuốc nơvít đóng mở tiếp điểm, nếu đầu dây có tia lửa điện thì chứng tỏ con quay chia điện bị dạn nứt, dß ®iÖn . Khi ®ã cÇn thay con quay míi (H×nh 7.16).
  - Kiểm tra đầu điện cực có bị ăn mòn, hỏng bề mặt tiếp xúc không, nếu hư hỏng lớn thì phải thay mới. Chú ý không được dũa, đánh bóng đầu điện cực của con quay
  7.3.3.3.Than tiÕp ®iÖn
  - Nếu lò xo yếu, giãn; chổi than tiÕp ®iÖn quá mòn, vỡ thì phải thay mới.
  7.3.3.4. CÆp tiÕp ®iÓm
  - Bề mặt bị cháy rỗ, mòn ít thì mài rà lại, sau khi sửa chữa chiều cao mỗi tiếp điểm không thấp hơn 0,5mm.
  - Nếu bề mặt má vít quá mòn, mòn lệch, cháy rỗ lớn thì phải thay mới.
  - Dùng tuốcnơvít, căn lá kiểm tra khe khở tiếp điểm (hình: 7.16), khe hở tiêu chuẩn là 0,35  0,45mm; nếu sai phải điều chỉnh lại.


  7.3.3.5. Cam chia ®iÖn
  - Cam chia điện phải được lắp vừa khít với đầu trục chia điện (hình: 7.17).
  - Nếu bạc của cam quá mòn, dơ lỏng khi lắp với đầu trục chia điện thì phải thay mới.
  - Con quay l¾p víi cam chia ®iÖn kh«ng ®*îc qu¸ d¬.
  7.3.3.6. M©m chia ®iÖn
  Dùng tay xoay nhẹ mâm tiếp điểm động thấy nhẹ thì còn tốt. Nếu dơ lỏng hoặc nặng, kẹt thì thay mới (hình: 7.18).
  6.3.3.7. Trôc bé chia ®iÖn
  - Dùng panme kiểm tra độ mòn của trục. Khe hở giữa trục bộ chia điện và bạc lót 0,06 mm, nếu lớn hơn phải thay mới .
  - Dùng bàn máp, đồng hồ xo kiểm tra độ cong của trục, đọ cong cho phép  0,03 mm.
  - Dùng tay xoay trục thấy trơn nhẹ, đều là được (hình: 7.19).  7.3.4. §iÒu chØnh bé chia ®iÖn
  7.3.4.1. Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím ly t©m.
  - Vßng chÆn qu¶ v¨ng cong vªnh, háng th× thay míi.
  - Dïng tay xoay r«to cïng chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn vµ th¶ nhÑ, kiÓm tra r«to ph¶i tr¶ nhanh vÒ vÞ trÝ cò (h×nh: 7.20).
  7.3.4.2. Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím ch©n kh«ng: (h×nh:7.21)
  - Th¸o èng ch©n kh«ng cña bé chia ®iÖn vµ nèi b¬m ch©n kh«ng víi mµng.
  - T¹o ch©n kh«ng vµ kiÓm tra sù dÞch chuyÓn cña cÇn kÐo.
  - NÕu hép ch©n kh«ng ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kh«ng ho¹t ®éng th× ph¶i thay míi.

  7.3.5. Quy tr×nh l¾p r¸p bé chia ®iÖn.

  Stt Nguyên công bước Hình vẽ Dụng cụ Chú ý
  1 Lắp trục chia điện:
  - Lắp đệm làm kín.
  - Lắp bánh răng truyền động hoặc then ngang bởi chốt của nó. Tuốc nơ vít
  Tông và búa nhùa. Bôi một lớp mỡ lên trục trước khi lắp. Đệm làm kín thường được thay mới.
  2 Lắp quả văng:
  - Đặt quả văng vào chốt quay.
  - Lắp vòng chặn giữ quả văng. Kìm nhọn. Tránh làm hư hỏng vòng chặn.
  Bôi một ít mỡ vào chốt quay.
  3 Lắp cam chia điện:
  - Bôi một lớp mỡ lên đầu trục chia điện.
  - Đặt cam chia điện vào đầu trục sao cho ăn khớp với chốt dẫn hướng trên quả văng.
  - Lắp và siết chặt vít hoặc vòng hãm trục.
  - Dùng ngón tay đẩy đệm chắn mỡ vào.  Dùng tay
  Tuốc nơ vít4 c¹nh. Sau khi lắp cam chia điện phải xoay được.
  4 Lắp lò xo quả văng:
  - Lắp một đầu lò xo vào lỗ trên quả văng, đầu kia lắp vào chốt giữ lò xo.
  - Lần lượt lắp hai lò xo Kìm nhọn. Không được làm giãn lò xo.

  5 Lắp mâm chia điện
  - Đặt mâm chia điện vào vị trí sao cho bốn ngạnh lọt vào các rãnh trên thân bộ chia điện.
  - Lắp một đầu dây dẫn vào hai đệm bằng hai vít. Tuốc nơ vít 4 c¹nh. Xoay trục chia điện để kiểm tra có va quệt giữa mâm chia điện với các chi tiết khác không.
  6 Lắp cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa sớm bằng chân không cùng với đệm làm kín vào thân bộ chia điện.
  - Lắp cần kéo và vòng chặn vào chốt.
  - Bắt chặt vít định vị cơ cấu vào thân bộ chia điện.

  Kìm nhọn,
  Tuốc nơ vít 4 c¹nh. Tránh làm hỏng vòng chặn.
  7 Lắp dây điện, đầu cực, đệm cách điện.
  - Lắp tụ điện và bắt dây tụ điện vào.
  - Gá tạm đệm lò xo và đai ốc. Tuốc nơ vít. Tấm cách điện phải được làm sạch bằng xăng.
  8 Lắp và điều chỉnh cặp tiếp điểm
  - Bôi lớp mỡ chịu nhiệt lên vấu nhựa của tiếp cặp điểm.
  - Lắp tạm cụm tiếp điểm bằng hai vít.
  - Bắt đầu dây điện.
  - Dïng tuốcnơvÝt níi láng 2 vÝt b¾t chÆt, sau ®ã xoay gi¸ ®ì tiÕp ®iÓm, ®*a căn lá vµo khe hở giữa cam và vấu nhựa khi tiếp điểm đóng hoàn toàn hoặc khe hở giữa hai má vít khi chóng mở lớn nhất. Khi nµo ®*îc th× b¾t chÆt 2 vÝt l¹i.
  - Khe hở tiªu chuẩn là 0,35  0,45mm .
  - Xiết chặt hai vÝt và đai ốc giữ đầu cực.


  Tuốc nơ vít, căn lá. Điều chỉnh khe hở cặp tiếp điểm cho đúng.
  9 Lắp con quay chia điện. Dùng tay
  10 Lắp vòng làm kín thân bộ chia điện
  Dùng tay Bôi một lớp mỏng dầu động cơ lên vòng đệm.
  11 Lắp bộ chia điện lên xe
  a. Quay cho pison số 1 lên ĐCT ở vi trí cuối nén đầu nổ, sao cho dấu đánh lửa sớm trên buly trục khuỷu trùng với dấu đánh lửa sớm trên thân đông cơ hoặc hộp xích cam.
  b. Lắp bộ chia điện
  - Đặt dấu trên bánh răng với dấu trên thân bộ chia điện trùng nhau.
  - Lắp bộ chia điện vào động cơ sao cho bu lông giữ bộ chia điện lọt vào lỗ ren trên nắp máy, và bắt tạm bu lông vào.
  c. Lắp đệm làm kín và nắp bộ chia điện vào thân bộ chia điện.


  Clê choòng hoÆc khẩu và tay quay

  Dùng tay
  Khẩu và tay quay 12


  Dùng tay Đặt dấu đánh lửa cho đúng

  • Yêu cầu kỹ thuật sau khi sửa chữa bộ chia điện
  - Khe hở cặp tiếp điểm đảm bảo 0,35  0,45mm.
  - Trục bộ chia điện cong không quá 0,03mm, và khe hở dọc trục nhỏ hơn 0,05mm.
  - Khe hở giữa trục chia điện và bạc lót không quá 0,06mm, và sau khi lắp vào phải quay trơn nhẹ, không được quá dơ lỏng.
  - Quả văng quay trơn nhẹ quanh chốt của nó, lò xo qủa văng phải đạt độ găng 500  600 (g).
  - Cơ cấu đánh lửa sớm tự động bằng chân không và ly tâm phải hoạt động tốt, nhạy với từng chế độ của động cơ.

  7.4. §Æt löa cho ®éng c¬.
  7.4.1. C«ng viÖc chuÈn bÞ.
  - C«ng viÖc ®Æt löa cho ®éng c¬ cã vai trß rÊt quan träng, quyÕt ®Þnh t×nh h×nh lµm viÖc tèt hay xÊu cña ®éng c¬. §Æt löa qu¸ sím hoÆc muén ®Òu lµm cho c«ng suÊt ®éng c¬ bÞ gi¶m, l*îng tiªu hao nhiªn liÖu t¨ng. Ngoµi ra ®éng c¬ khã khëi ®éng, nhiªn liÖu ch¸y kh«ng hÕt, buång Õ«t kÕt nhiÒu muéi than, ®éng c¬ nãng g©y hiÖn t*îng kÝch næ, g©y mÊt an toµn cho ng*êi khi khëi ®éng b»ng tay quay.
  - Dông cô cÇn thiÕt : Tuècn¬ vÝt, clª c¸c lo¹i,tuýp th¸o bugi…
  - T×m hiÓu ®éng c¬ nh*:
  +) X¸c ®Þnh chiÒu quay ®éng c¬.
  +) Thø tù næ, t×m dÊu ®iÓm ®¸nh löa.
  +) X¸c ®Þnh chiÒu quay trôc bé chia ®iÖn
  7.4.2. C¸c b*íc tiÕn hµnh .
  • C¸ch 1:
  - Tr*íc khi ®Æt löa ph¶i th¸o n¾p bé chia ®iÖn ra kiÓm tra l¹i khe hë tiÕp ®iÓm NÕu cÇn th× ph¶i ®iÒu chØnh ®óng quy ®Þnh(0,35 ®Õn 0,45 mm).
  - Th¸o Bugi cña m¸y sè 1, dïng giÎ hoÆc bÞt tay vµo lç bugi.
  - Quay trôc khuûu theo chiÒu lµm viÖc khi nµo giÎ ra th× quay vµ quan s¸t , dÊu ®¸nh löa (ch÷ F ) cña m¸y sè 1. Khi nµo d©y trªn b¸nh ®µ hoÆc puly trïng víi dÊu trªn th©n ®éng c¬ th× dõng l¹i .
  - Quay trôc bé chia ®iÖn theo chiÒu lµm viÖc cho ®Çu chia ®iÖn chØ ®óng vÞ trÝ chia cho xilanh sè 1. Khi nµo m¸ vÝt chím më th× dõng l¹i.
  - §*a bé chia ®iÖn vµo ®éng c¬ cho khíp b¸nh r¨ng dÉn ®éng cña nã.
  - B¾t chÆt vÝt cè ®Þnh cña bé chia ®iÖn l¹i råi tiÕn hµnh quay vµ kiÓm tra theo tr×nh tù trªn.Khi dÊu cña m¸y sè 1 trïng mµ quan s¸t m¸ vÝt bé chia ®iÖn hÐ më con quay chia cho xi lanh sè 1 lµ ®¹t yªu cÇu.
  - NÕu kh«ng ®¹t th× th¸o bé chia ®iÖn ra xoay cïng hoÆc ng*îc chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn 1 hay 2 r¨ng tuú theo vµ ®*a vµo bé chia ®iÖn l¾p l¹i vµ kiÓm tra khi nµo ®¹t yªu cÇu kÜ thuËt th× th«i.
  - L¾p n¾p bé chia ®iÖn, ®Êu d©y cao theo thø tù lµm viÖc, ®óng chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn b¾t ®Çu tõ m¸y sè 1. (Theo chiÒu lµm viÖc c¾m c¸c d©y tiÕp theo ,theo thø tù næ cña ®éng c¬). C¾m d©y cao ¸p trung t©m vµo gi÷a.
  - L¾p c¸c bé phËn cßn l¹i vµ cho ®éng c¬ lµm viÖc. NÕu cã ®*a ®éng c¬ vµo thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím theo chØ sè cña ®éng c¬ ®ã (®Ìn kiÓm tra gãc ®¸nh löa hoÆc thiÕt bÞ ®éng c¬).
  - NÕu kh«ng cã thiÕt bÞ th× cã thÓ b»ng ph*¬ng ph¸p cho ®éng c¬ lµm viÖc ë nhiÖt ®é æn ®Þnh:
  +)Níi láng bul«ng cè ®Þnh bé chia ®iÖn ra mét chót ,n©ng vßng quay cña ®éng c¬ vµ ®Ó cè ®Þnh,
  +) Xoay tõ tõ bé chia ®iÖn sím, muén vµ nghe ®éng c¬ khi nµo ®éng c¬ ch¹y ë vÞ trÝ thÝch hîp th× gi÷ nguyªn vµ vÆn bul«ng l¹i.
  • C¸ch 2:
  - Cã thÓ dïng mét bãng ®Ìn 12V m¾c song song víi cÆp m¸ vÝt . Qua bãng ®Ìn ta x¸c ®Þnh chÝnh x¸c thêi ®iÓm cÆp tiÕp ®iÓm b¾t ®Çu hÐ më(tiÕp ®iÓm më ®Ìn s¸ng).
  - Mét ®Çu d©y cña bãng ®Ìn nèi víi m¸t, ®Çu d©y kia nèi víi d©y h¹ thÕ(cäc P) cña b«bin.
  - Më ch×a kho¸ ®iÖn, quay ®éng c¬ s¸t dÊu cña m¸y sè ë buly hay b¸nh ®µ, quay tõ tõ khi nµo bãng ®Ìn loÐ s¸ng mµ dÊu m¸y sè 1 trïng lµ ®¹t yªu cÇu.
  - NÕu bãng ®Ìn loÐ s¸ng mµ dÊu ch*a tíi lµ löa sím.
  - NÕu bãng ®Ìn loÐ s¸ng mµ dÊu qua råi th× lµ löa muén. Tuú theo møc ®é sím hay muén mµ xoay bé chia ®iÖn chØ ®Õn khi nµo ®¹t yªu cÇu th× míi th«i.

  7.5. §Êu d©y m¹ch ®¸nh löa ®éng c¬.
  §Ó ®¶m b¶o an toµn cho ng*êi vµ thiÕt bÞ trong qua tr×nh ®Êu d©y ta thùc hiÖn ®Êu d©y theo quy tr×nh sau:
  H×nh 7.22: S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa th*êng.
  - L¾p c¸c d©y cao ¸p vµo tõng buzi theo ®óng thø tù ®¸nh löa vµ ®óng thø tù næ cho c¸c xi lanh.
  - §Êu d©y tõ cäc trung t©m 4 cña b« bin ®Õn cäc trung t©m cña n¾p chia ®iÖn.
  - §Êu d©y tõ cäc P cuén d©y thø cÊp cña b« bin ®Õn ®Çu nèi d©y cña cÇn tiÕp ®iÓm.
  - §Êu d©y tõ cäc 15 sau khãa ®iÖn ®Õn cäc BK-G cña ®iÖn trë phô.
  - §Êu d©y tõ cäc 50 hép tiÕp ®iÓm m¸y khëi ®éng ®Õn cäc BK cuén s¬ cÊp cña b« bin.
  - §Êu d©y tõ cäc BK-G ®iÖn trë phô (b« bin) ®Õn cäc 15 hép tiÕp ®iÓm m¸y khëi ®éng.
  - §Êu d©y tõ cäc 30 hép tiÕp ®iÓm m¸y khëi ®éng ®Õn cäc 30 cña kho¸ ®iÖn.
  - §Êu d©y tõ cäc d*¬ng ¾c quy ®Õn cäc 30 hép tiÕp ®iÓm m¸y khëi ®éng.
  - Nèi m¸t cho ©m ¾c quy, bu gi, tô ®iÖn.
  7.5.1. §iÒu chØnh gãc ®¸nh löa.
  §iÓu chØnh b»ng kinh nghiÖm.
  • HiÖn t*îng vµ ph¸n ®o¸n.
  - NÕu ®éng c¬ khã khëi ®éng, khi lµm viÖc cã khÝ x¶ mÇu ®en, t¨ng gi¶m ga cã tiÕng næ ë èng x¶ vµ ®éng c¬ lµm viÖc nãng chøng tá gãc ®¸nh löa muén cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gãc ®¸nh löa cho phï hîp.
  - NÕu vËn hµnh ®éng c¬ khã næ, khi næ cã tiÕng næ ë bé chÕ hoµ khÝ, t¨ng ga c«ng suÊt ®éng c¬ t¨ng chËm, ®éng c¬ lµm viÖc rÊt nãng, ®©y lµ hiÖn t*îng gãc ®¸nh löa qu¸ sím, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gãc ®¸nh löa cho phï hîp.
  • §iÒu chØnh.
  - §èi víi ®éng c¬ khi gãc ®¸nh löa muén ta ®iÒu chØnh b»ng c¸ch níi láng bu l«ng h•m vá bé chia ®iÖn ra. Sau ®ã ta xoay vá bé chia ®iÖn ng*îc chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn tõ tõ vµ quan s¸t vµ nghe nÕu kh«ng thÊy khÝ x¶ mÇu ®en, kh«ng cã tiÕng næ ë èng x¶, ®éng c¬ ch¹y ªm th× ta xiÕt chÆt bu l«ng cè ®Þnh bé chia ®iÖn.
  Trong ®ã:
  +) A. DÊu ®Æt löa trªn puli, trªn trôc khuûu vµ sè ghi trªn c¬ cÊu phèi khÝ.
  +) B. Xoay vá bé chia ®iÖn ®Ó t¨ng gi¶m gãc ®¸nh löa sím.
  - §èi víi ®éng c¬ khi gãc ®¸nh löa qu¸ sím ta ®iÒu chØnh b»ng c¸ch níi láng bul«ng h•m vá bé chia ®iÖn ra sau ®ã tiªn hµnh xoay vá bé chia ®iÖn cïng chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖntõ tõ quan s¸t vµ nghe kh«ng cã tiÕng næ ë bé chÕ hoµ khÝ, khÝ x¶ kh«ng cã mÇu tr¾ng, khi t¨ng ga c«ng suÊt ®éng c¬ t¨ng nhanh, ®éng c¬ ch¹y ªm th× xiÕt bu l«ng h•m vá bé chia ®iÖn, cè ®Þnh bé chia ®iÖn l¹i lµ ®¹t yªu cÇu.  Ch*¬ng 8 :
  HÖ thèng cung cÊp ®iÖn

  8.1. KiÓm tra xóc röa vµ n¹p ¾c quy.
  8.1.1. Nh÷ng h* háng chung cña hÖ thèng.
  - §Ìn b¸o kh«ng n¹p, kh«ng s¸ng khi ®• bËt kho¸ ®iÖn.
  - §Ìn b¸o n¹p kh«ng t¾t khi ®éng c¬ lµm viÖc (B×nh, th*êng xuyªn ph¶i n¹p l¹i).


  8.1.2. KiÓm tra ¾c quy.
  8.1.2.1. Nh÷ng h* háng chÝnh, nguyªn nh©n, hËu qu¶:
  a) ¾c quy tù phãng ®iÖn:
  ¾c quy ®*îc n¹p ®Çy nh*ng ®Ó l©u ngµy ®iÖn ¸p bÞ gi¶m, ®ã lµ do ¾c quy cã hiÖn t*îng tù phãng ®iÖn. Tèc ®é phãng ®iÖn trong 1 ngµy ®ªm tõ 1 – 2 % dung l*îng ¾c quy, ®©y lµ hiÖn t*îng kh«ng thÓ tr¸nh khái.
  * Nguyªn nh©n:
  - Do sù t¸c dông lÉn nhau gi÷a c¸c tÊm b¶n cùc, trong tÊm b¶n cùc cã lÉn t¹p chÊt.
  - C¸c tÊm b¶n cùc hoÆc c¸c ng¨n ¾c quy bÞ nèi t¾t do cÆn bÈn cã trong dung dÞch hoÆc do dung dÞch ®iÖn ph©n trµn lªn mÆt b×nh.
  - TÊm ng¨n mÊt t¸c dông c¸ch ®iÖn.
  - Nång ®é dung dÞch trong ng¨n kh«ng ®Òu do H2SO4 l¾ng xuèng d*íi nªn phÝa d*íi cã nång ®é cao h¬n phÝa trªn.
  b) TÊm b¶n cùc bÞ sunfat ho¸:
  §©y lµ hiÖn t*îng sunfat ch×, PbSO4 kÕt tinh mµu tr¾ng b¸m lªn bÒ mÆt c¸c tÊm cùc d*¬ng vµ ©m. Tinh thÓ nµy khã hoµ tan trong dung dÞch ®iÖn ph©n víi chÕ ®é n¹p b×nh th*êng.
  * Nguyªn nh©n:
  - Do phãng víi dßng ®iÖn qu¸ lín hoÆc phãng trong thêi gian qóa dµi khi ®iÖn ¸p d*íi quy ®Þnh.
  - NhiÖt ®é dung dÞch t¨ng qu¸ cao, sunfat ch× b¸m trªn bÒ mÆt c¸c tÊm cùc nhiÒu, khi nhiÖt ®é gi¶m thÊp mét phÇn PbSO¬4 b•o hoµ b¸m ch¾c vµo bÒ mÆt tÊm cùc.
  - Nång ®é dung dÞch ®iÖn ph©n qu¸ cao.
  - TÊm b¶n cùc kh«ng ®*îc ng©m kÝn trong dung dÞch.
  * Nh÷ng biÓu hiÖn cña tÊm cùc bÞ sunfat ho¸ khi n¹p ®iÖn:
  - NhiÖt ®é dung dÞch t¨ng nhanh, sñi bät nhiÒu khi b¾t ®Çu n¹p ®iÖn.
  - Nång ®é dung dÞch t¨ng Ýt, H2SO4 vÉn cßn n»m trong PbSO4 kÕt tinh.
  - ThÕ hiÖu t¨ng nhanh nh*ng kh«ng ®¹t tíi quy ®Þnh.
  - C¸c tÊm cùc bÞ nèi t¾t.
  * HËu qu¶:
  - ThÕ hiÖu vµ nång ®é dung dÞch ¾c quy gi¶m.
  - Ph¸ háng c¸c tÊm ng¨n nhÊt lµ c¸c tÊm ng¨n b»ng gç.
  - NÕu bÞ sunfat ho¸ nhiÒu th× ¾c quy kh«ng dïng ®*îc n÷a.
  - C¸c tÊm cùc ©m vµ d*¬ng ch¹m nhau.
  c) Nh÷ng biÓu hiÖn tÊm cùc bÞ nèi t¾t:
  - ¾c quy tù phãng ®iÖn trong thêi gian ng¾n.
  - Khi n¹p, ®iÖn ¸p t¨ng chËm. Nh*ng khi th«i n¹p ®iÖn ¸p gi¶m nhanh, sñi bät nhiÒu khi b¾t ®Çu n¹p.
  - Dung l*îng ¾c quy gi¶m.
  * Nguyªn nh©n:
  - Bét ch× vµ c¸c t¹p chÊt r¬i xuèng ®¸y b×nh nhiÒu lµm nèi t¾t gi÷a nh÷ng tÊm b¶n cùc víi nhau.
  - TÊm c¸ch ®iÖn bÞ thñng, môc n¸t lµm mÊt tÝnh c¸ch ®iÖn.
  * HËu qu¶:
  §iÖn ¸p vµ dung l*îng ¾c quy gi¶m kh«ng khëi ®éng ®éng c¬ ®*îc.
  d) C¸c tÊm cùc bÞ cong vªnh:
  * Nguyªn nh©n:
  - TÊm cùc bÞ ng¾n m¹ch lµm cho mét phÇn chÊt ho¹t tÝnh në ra.
  - N¹p víi dßng ®iÖn ng*îc chiÒu.
  - Khe hë gi÷a hai tÊm b¶n cùc qu¸ lín.
  - Phãng ®iÖn víi dßng ®iÖn qu¸ lín trong thêi gian dµi.
  * HËu qu¶:
  - C¸c tÊm kÏm bÞ nÐn chÆt dÔ bÞ r¸ch thñng g©y hiÖn t*îng ng¾n m¹ch, ®iÖn ¸p ¾c quy gi¶m nhanh, dung l*îng ¾c quy gi¶m.
  - C¸c tÊm b¶n cùc bÞ chai cøng.
  - C¸c cäc b¾t d©y bÞ «xi ho¸ lµm t¨ng ®iÖn trë, sôt ¸p vµ dung l*îng ¾c quy gi¶m.
  - Vá b×nh bÞ nøt vì do va ch¹m hoÆc do khi n¹p ®iÖn lç th«ng h¬i bÞ t¾c.

  8.1.2.2. C¸c b*íc kiÓm tra ¾cquy.

  TT Bước kiểm tra Hình vẽ minh họa Nội dung
  Thông số kỹ thuật
  1 Kiểm tra đầu cáp bình điện (Ắc quy) và các cực của Ắc quy - Quan sát xem các đầu cáp bình điện có bị lỏng hoặc bị Ô xi hóa không
  - Kiểm tra xem các cực của Ắc quy có bị mòn không
  2 Kiểm tra tỷ trọng dung dịch điện phân trong bình và mức dung dịch điện phân
  - Đưa đầu hút của tỷ trọng kế vào trong bình Ắc quy qua lỗ trên nắp bình
  - Dùng tay bóp bóng cao su để hút dung dịch điện phân vào ống thủy tinh của tỷ trọng kế
  - Nhấc tỷ trọng kế lên quan sát số liệu rồi so sánh với giá trị tiêu chuẩn
  Tỷ trọng dung dịch của bình khi đã nạp no ở 200c:
  + Mùa hè:
  1,25- 1,27g/cm3
  + Mùa đông:
  1,28-1,29 g/cm3
  3
  Kiểm tra khả năng phóng điện của Ắc quy

  - Đặt hai đầu mũi đo của phóng điện kế vào hai cọc cực của một ngăn Ắc quy
  - Theo dõi vôn kế trong thời gian 3-5s
  - Giá trị tiêu chuẩn
  1,5-1,7V
  - Nếu: 1,5-1,7V nạp lại Ắc quy
  - Nếu: < 1,5V thay Ắc quy mới
  - Chênh lệch giữa các ngăn không quá 0,1V

  8.1.3. Sửa chữa, bảo dưỡng.
  8.1.3.1. Söa ch÷a ¾c quy:
  Nh÷ng h* háng ®Æc tr*ng cña ¾c quy lµ: nøt, vì vá, c¸c cùc ra vµ cÇu nèi c¸c tÊm b¶n cùc d*¬ng bÞ ¨n mßn, tÊm cùc bÞ sunffat ho¸, tù phãng ®iÖn. PhÇn lín nh÷ng h* háng nµy lµ do kh«ng tu©n thñ quy t¾c b¶o d*ìng kü thuËt vµ vËn hµnh ¾c quy g©y ra.
  Khi ¾c quy cã hiÖn t*îng tù phãng ®iÖn th× cÇn xóc röa ¾c quy b»ng n*íc cÊt cø 3 giê mét lÇn cho thËt s¹ch, sau ®ã ®æ dung dÞch míi cã nång ®é thÝch hîp vµ n¹p ®iÖn cho ¾c quy ®óng ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn n¹p ®Þnh møc, nÕu ¾c quy kh«ng sö dông th× mçi th¸ng n¹p bæ sung mét lÇn.


  b) Sunfat hãa:
  *Sunfat ho¸ nhÑ: Khi ¾c quy bÞ sunfat ho¸ nhÑ ta tiÕn hµnh söa ch÷a b»ng c¸ch thay n*íc cÊt míi vµ n¹p theo chÕ ®é 3A, khi n¹p nhiÖt ®é kh«ng lín h¬n 400 C. Khi dung dÞch sñi bät nhiÒu th× gi¶m dßng n¹p xuèng b»ng 1/3 hay 1/2 dßng n¹p ®Þnh møc. Khi dung dÞch s«i mµ dßng ®iÖn t¨ng lªn 3A vµ æn ®Þnh trong 3 - 4 giê lµ hiÖn t*îng sunfat ho¸ ®• ®*îc khö, nhanh chãng thay dung dÞch míi cã tû träng phï hîp vµ vÉn dïng dßng ®iÖn nhá ®Ó n¹p cho ®ñ ®iÖn vµ tiÕn hµnh phãng n¹p vµi lÇn.
  * Sunfat ho¸ nÆng: Khi ¾c quy cã hiÖn t*îng sunfat ho¸ nÆng th× thay míi.
  c) Cäc ®Êu d©y bÞ oxy ho¸ (h×nh 8.3):
  Dïng giÊy gi¸p, bµn ch¶i ®Ó ®¸nh s¹ch cäc ®Êu d©y vµ ®Çu c¸p sau ®ã tÈy röa b»ng dung dÞch amoni¨c. Sau khi ®Êu c¸c ®Çu d©y víi c¸c ®Çu cùc th× b«i mét líp mì máng lªn ®Ó chèng oxy ho¸.
  d) Vá bÞ nøt nhá:
  Vá b×nh ¾c quy bÞ nøt vµ bÞ mßn lµ do sö dông ¾c quy kh«ng ®óng kü thuËt hoÆc do ¾c quy kh«ng ®*îc b¾t chÆt vµo «t«. §Ó söa ch÷a ta tiÕn hµnh röa s¹ch vÕt nøt vµ söa vÕt nøt ®Ó cã gãc nghiªng ch÷ V kho¶ng 450- 600, sau ®ã röa s¹ch chç cÇn hµn b»ng dung dÞch kiÒm hoÆc x¨ng, röa xong th× hµn ngay. Th*êng dïng keo cacbinon ®Ó hµn. NÕu kh«ng cã keo cacbinon cã thÓ dïng mét l*îng b»ng nhau c¸c chÊt matit, nhùa th«ng, bét hoÆc sîi ami¨ng vµ bét nghiÒn cña vá ¾c quy cò, trén ®Òu vµ cho nãng ch¶y ®Ó ®æ lªn chç vÕt nøt.
  e) Ch÷a chËp m¹ch:
  ChËp m¹ch lµ hiÖn t*îng c¸c l¸ cùc ch¹m vµo nhau do c¸c tÊm ng¨n c¸ch bÞ h* háng hoÆc do sù h×nh thµnh c¸c líp than ë mÐp c¸c tÊm cùc ©m vµ d*¬ng. Khi ¾c quy bÞ chËp m¹ch ta thay ¾c quy míi.
  8.1.3.2. Bảo dưỡng
  Có hai cấp bảo dưỡng Ắc quy:
  a. Bảo dưỡng cấp I
  Nếu Ắc quy thường xuyên sử dụng thì tốt nhất hàng ngày đều tiến hành cấp bảo dưỡng này. Tuy nhiên trong điều kiện thực tế cho phép có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng thêm từ 2 dến 3 ngày. Nếu Ắc quy không được sử dụng thì chu kỳ bảo dưỡng cấp I từ 10- 15 ngày. Công việc bảo dưỡng cấp I cụ thể:
   Lau khô sạch sẽ toàn bộ Ắc quy
   Kiểm tra các vết rạn nứt ở vỏ
   Thông các lỗ thông hơi ở nắp và nút
   Kiểm tra và nếu cần thì siết lại bằng các đai chằng
   Kiểm tra các đầu cực của Ắc quy, nếu thấy bị Ô xy hóa thì đánh sạch và bắt chặt lại
   Kiểm tra mức dung dịch điện phân nếu thiếu thì đổ thêm nước cất
  b. Bảo dưỡng cấp II
  Thực hiện khi Ô tô đã chạy được 1000 Km hoặc Ắc quy đã để lâu trong một tháng. Ngoài việc như bảo dưỡng cấp I phải làm thêm:
   Kiểm tra tỷ trọng dung dịch bằng tỷ trọng kế
   Kiểm tra khả năng phóng điện và nạp điện bằng phóng điện kế

  8.1.4. Nạp điện cho Ắc quy
  a. Nạp với điện áp không đổi
  Ở phương pháp này các Ắc quy phải
  có cùng thế hiệu được mắc song song với
  nhau. Điện áp nguồn dùng để nạp phải lớn
  hơn điện áp Ắc quy theo đúng quy định.
  Ví dụ:
  + Ắc quy 12V thì điện áp nạp ở
  nguồn là 15V
  + Ắc quy 6V thì điện áp nạp ở
  nguồn là 7,5V
  1. Động cơ dẫn động máy phát
  2. máy phát điện một chiều
  3. Rơ le đóng ngắt điện tự động
  4. Ampe kế
  5. Vôn kế
  b. Nạp với dòng điện không đổi
  Ở phương pháp này các Ắc quy phải có cùng điện dung và mắc nối tiếp với nhau. dòng điện nạp phải quy định cho từng loại Ắc quy và chế độ nạp
  Ví dụ:
  - 6 – CT - 42: Ắc quy mới 3A, Ắc quy cũ 4A
  - Ắc quy nói chung dòng điện nạp khoảng 1/10 dung lượng Ắc quy
  8.2. Th¸o l¾p, kiÓm tra vµ thö m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu.
  8.2.1. Nh÷ng h* háng chÝnh, nguyªn nh©n, hËu qu¶.
  * M¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu th*êng bÞ nh÷ng h* háng nh*:
  - §øt ch¸y, ch¹m m¸t, chËp ë c¸c quËn d©y roto hoÆc cuén d©y kÝch tõ
  - Cæ gãp ®iÖn bÞ mßn, ch¸y chæi than, vßng bi bÞ mßn
  * Nguyªn nh©n:
  - M¸y ph¸t ®iÖn bÞ rung ®éng trong qu¸ tr×nh lµm viÖc
  - M¸y ph¸t bÞ qu¸ t¶i, lµm vÖc víi dßng ®iÖn lín, nhiÖt ®é m¸y ph¸t cao.
  - Chæi than mßn do ma s¸t víi cæ gãp, tiÕp xóc gi÷a chæi than vµ cæ gãp kh«ng ®¶m b¶o sÏ ph¸t sinh tia löa lµm ch¸y cæ gãp.
  - BÞ s¸t cèt do æ bi ®ì bÞ mßn lÖch.
  * HËu qu¶:
  - M¸y ph¸t kh«ng ph¸t ra ®iÖn, ®iÖn ¸p ph¸t ra thÊp h¬n gi¸ trÞ ®Þnh møc.
  8.2.2. Quy tr×nh th¸o - l¾p m¸y ph¸t mét chiÒu.
  a) Quy tr×nh th¸o m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu:
  * Th¸o m¸y ph¸t ®iÖn trªn xe:
  - Th¸o c¸c ®Çu d©y trªn m¸y ph¸t ®iÖn (chó ý dÊu c¸c vÞ trÝ ®Êu d©y)
  - Th¸o vÝt t¨ng ®ai truyÒn ®éng
  - Th¸o hai bul«ng ë ch©n m¸y ph¸t l¾p ë gi¸ m¸y  * Th¸o rêi m¸y ph¸t mét chiÒu :
  STT Nguyªn c«ng Dông cô Chó ý
  1 Th¸o l¾p che chæi than, th¸o chæi than Dïng mãc kÐo lß xo
  §Ó chæi than cËn thËn
  2 Th¸o l¾p ch¾n më æ bi ®Çu trôc Dïng tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh
  3 Th¸o ®ai èc ®Çu trôc §Ó gän gµng
  4 Th¸o ®ai èc ®Çu puli, c¸nh qu¹t, lÊy puli ra kh«ng lµm r¬i then b¸n nguyÖt
  5 Th¸o hai bul«ng suèt, th¸o l¾p vµ gi¸ ®ì chæi than Dïng má nÕt, tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh §Ó gi¸ ®ì chæi than gän gµng
  6 LÊy r«to ra khái stato, th¸o l¾p sau cßn l¹i ë r«to
  b) Quy tr×nh l¾p m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu:
  - L¾p m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu sau khi ®• thùc hiÖn xong qu¸ tr×nh kiÓm tra, söa ch÷a, ®iÒu chØnh.
  - Cho vµo c¸c æ bi ®óng c¸c lo¹i mì quy ®Þnh, l¾p xong quay r«to ph¶i nhÑ nhµng.
  - Qu¸ tr×nh l¾p thao t¸c ng*îc víi qu¸ tr×nh th¸o.
  8.2.3. Ph*¬ng ph¸p kiÓm tra vµ söa ch÷a.
  a) KiÓm tra söa ch÷a c¸c cuén c¶m (cuén d©y kÝch tõ):
  * Quan s¸t t×nh h×nh v¶i bäc c¸ch ®iÖn cña c¸c cuén c¶m:
  Xem c¸c mèi hµn mèi nèi gi÷a c¸c cuén c¶m.
  * Thö m¹ch hë:
  Dïng ®ång hå ®o ®Æt ë thang ®o ®iÖn trë (R) hai ®Çu ®o cña ®ång hå ®Æt vµo hai ®Çu d©y cña cuén kÝch tõ. Kim ®ång hå kh«ng lµm viÖc lµ cuén d©y bÞ ®øt.

  * Thö ch¹m m¸t:
  Dïng ®ång hå ®o, ®Æt ë thang ®o ®iÖn trë (R) ®Æt mét ®Çu cña ®ång hå vµo mét ®Çu d©y cuén (KT). Mét ®Çu ®o cña ®ång hå cho ch¹m vµo vá stato, nÕu kim ®ång hå kh«ng lµm viÖc lµ cuén kÝch tõ kh«ng ch¹m m¸t (h×nh 8.3 – 1).
  NÕu t×m thÊy cuén c¶m ch¹m m¸t, ta chÌn vµo ®ã mét miÕng giÊy máng. NÕu ch¹m m¸t nÆng nªn th¸o cuén d©y ra, quÊn l¹i v¶i c¸ch ®iÖn. Kh«ng nªn quÊn qu¸ dÇy sÏ lµm cém cuén d©y. Sau ®ã quÐt vÑt ni c¸ch ®iÖn vµ s*ëi kh«.
  b) KiÓm tra phÇn øng ®iÖn (R«to):
  * Thö ch¹m m¸t:
  * Thö c¸c cuén d©y øng bÞ nèi t¾t:
  §Æt phÇn øng lªn gi÷a hai khèi l¨ng trô. §Æt l*ìi c*a máng lªn tõng r•nh chøa c¸c vßng d©y øng. (H×nh 8.8).
  BËt c«ng t¾c m¾c thiÕt bÞ vµo l*íi ®iÖn xoay chiÒu, c¸c vßng d©y cña phÇn øng ®iÖn sÏ c¶m øng mét søc ®iÖn ®éng. NÕu cuén d©y cßn tèt th× kh«ng cã dßng ®iÖn l*u th«ng trong cuén d©y. NÕu cã chËp m¹ch gi÷a c¸c vßng d©y sÏ xuÊt hiÖn dßng ®iÖn lµm tõ ho¸ c¸c r¨ng cña lâi thÐp phÇn øng ®iÖn
  * KiÓm tra cuén d©y øng ®iÖn bÞ ®øt:
  Ch¹m ®Çu ®o 13 cã hai que dß lªn hai phiÕn ®ång kÒ nhau cña cæ gãp ®iÖn. Theo dâi ®ång hå miliampe mÐt 10. NÕu kim dao ®éng xª dÞch cã nghÜa lµ cuén d©y øng ®iÖn kh«ng bÞ ®øt. TiÕp tôc xoay tõ tõ phÇn øng 14 ®Ó kiÓm tra hÕt c¸c phiÕn ®ång cæ gãp.
  * C¹o kÎ mica gãp ®iÖn:
  NÕu cæ gãp ®iÖn bÞ s©y s*ít, låi lâm cÇn ph¶i tiÖn vít l¹i cho trßn ®Òu sau ®ã tiÕn hµnh c¹o mi ca gi÷a c¸c phiÕn ®ång s©u xuèng kho¶ng 0,8 ly .

  * KiÓm tra gi¸ ®ì c¸c chæi than:
  Dïng hai ®Çu 4 cña thiÕt bÞ Growler (kiÓu 533) cña Liªn X« ®Ó kiÓm tra nh* sau:
  Ch¹m mét ®Çu 4 vµo n¾p m¸y ph¸t.
  - §Çu 4 cßn l¹i ch¹m vµo gi¸ ®ì chæi than d*¬ng, ®Ìn thö kh«ng ch¸y s¸ng lµ tèt, nÕu ch¸y s¸ng lµ ch¹m m¸t n¬i n¾p.
  -VÉn gi÷ mét ®Çu thö 4 ch¹m n¾p, ®Çu kia ch¹m vµo gi¸ ®ì chæi than ©m , ®Ìn ch¸y s¸ng lµ tèt.
  * Rµ cæ gãp :
  Khi thay chæi than míi, ph¶i tiÕn hµnh rµ chæi than nh»m môc ®Ých lµm cho chæi than «m khÝt mÆt cong cæ gãp. Dïng giÊy nh¸m n*íc nhuyÔn sè 00, c¾t ®óng chiÒu dµi cæ gãp, lËt mÆt nh¸m lªn, chÌn vµo d*íi chæi than, kÐo lui tíi b¨ng giÊy nh¸m theo ®é cong cña cæ gãp cho chæi than tiÕp xóc tèt trªn mÆt cong cæ gãp. Sau khi rµ ph¶i thæi s¹ch bôi bÈn b¸m trong kÎ mica vµ trªn cæ gãp ®Ó tr¸nh bÞ chËp m¹ch.  8.2.4. KiÓm nghiÖm m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu:
  Sau khi kiÓm tra,söa ch÷a, l¾p r¸p xong m¸y ph¸t ®iÖn ta dïng ph*¬ng ph¸p kiÓm nghiÖm sau: Trªn bµn thö nghiÖm ,®Êu nèi ¾c qui vµ m¸y ph¸t,ampe kÕ nh* h×nh(8.10)
  KÕt qu¶ m¸y ph¸t ®iÖn ph¶i quay nh* mét ®éng c¬ ®iÖn.


   N¾p m¸y ph¸t ®iÖn lªn xe vµ cho ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é cã t¶i.
  - M¸y ph¸t ®iÖn quay ªm, ®iÖn ¸p ph¸t ra æn ®Þnh.
  - NhiÖt ®é m¸y ph¸t khi cã t¶i kh«ng v*ît qu¸ 70 ®é C.
  - M¸y ph¸t ph¶i quay ®óng chiÒu quay quy ®Þnh. (NÕu quay ng*îc chiÒu, chøng tá phÇn nèi c¸c cuén kÝch thÝch hoÆc c¸c chæi than lµ sai).
  * Chó ý :Kh«ng ®*îc th¸o ¾c quy khi ®ang ë sè vßng quay cao.

  8.3. Th¸o l¾p kiÓm tra vμ thö m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu.
  8.3.1. Nh÷ng h* háng chÝnh - Nguyªn nh©n - hËu qu¶.
  a) Cuén kÝch thÝch:
  - §øt ch¹m m¸t, bÞ chËp nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ t*¬ng tù nh* m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu.
  b) Cuén d©y stato:
  - BÞ ®øt : NÕu ®øt mét pha th× hai pha cßn l¹i sÏ m¾c nèi tiÕp lµm ®iÖn trë cuén d©y t¨ng, ®iÖn ¸p m¸y ph¸t t¨ng dÉn ®Õn cã thÓ lµm háng ®ièt. NÕu ®øt hai pha th× m¹ch ®iÖn bÞ ng¾t do ®ã m¸y ph¸t kh«ng lµm viÖc ®*îc.
  - Tr*êng hîp cuén d©y bÞ ch¹m m¸t, chËp sÏ lµm ¶nh h*ëng ®Õn c«ng suÊt
  c) Chæi than, vßng bi:
  - Vßng tiÕp xóc mßn háng do ma s¸t, bÞ chÊt «xy ho¸ hoÆc dÝnh dÇu mì lµm t¨ng ®iÖn trë m¹ch kÝch thÝch, c*êng ®é dßng ®iÖn kÝch thÝch gi¶m dÉn ®Õn c«ng suÊt m¸y ph¸t gi¶m.
  - Vßng bi mßn r¬ háng do lµm viÖc l©u ngµy.
  8.3.2. Quy tr×nh th¸o – l¾p m¸y ph¸t xoay chiÒu.
  8.3.2.1 Quy tr×nh th¸o rêi m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu (TOYOTA):

  STT Nguyªn c«ng S¬ ®å nguyªn c«ng Dông cô Chó ý
  1 Th¸o n¾p ®iÖn sau m¸y ph¸t ®iÖn
  - Th¸o ®ai èc vµ èng c¸ch ®iÖn ch©n cùc cña bé chØnh l*u
  - Th¸o ba ®ai èc vµ n¾p sau m¸y ph¸t ®iÖn.
  -Dïng tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh,clª 8-10 - §Ó n¾p m¸y cÈn thËn sau khi th¸o ra, tr¸nh bi r¬i.
  - §Ó ®ai èc gän gµng
  2 - Th¸o gi¸ ®ì tiÕt chÕ IC
  - Th¸o 2 vÝt, gi¸ ®ì chæi than vµ n¾p ra.
  - Dïng tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh §Ó c¸c chi tiÕt ®*îc th¸o ra gän gµng  3 - Th¸o tiÕt chÕ IC
  - Th¸o ba vÝt vµ lÊy tiÕt chÕ IC ra.
  - Dïng tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh. §Ó tiÕt chÕ cÈn thËn.
  4 - Th¸o gi¸ ®ì bé chØnh l*u.
  - Th¸o 4 vÝt
  - Dïng k×m uèn th¼ng l¹i c¸c ®Çu d©y ®iÖn.
  - LÊy gi¸ ®ì bé chØnh l*u ra.
  - Tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh.
  - K×m uèn.
  5. - Th¸o Puli.
  - Dïng Cêlª lùc gi÷ khÈu SST(A) xiÕt:
  KhÈu SST(B) theo chiÒu kim ®ång hå, theo m« men quy ®Þnh.
  - L¾p khÈu C lªn ª t«, ®Æt m¸y ph¸t ®iÖn vµo khÈu C nh* h×nh vÏ.
  - Xoay khÈu A theo h*íng nh* h×nh vÏ ®Ó níi láng ®ai èc gi÷ Puli-- NhÊc m¸y ph¸t ®iÖn ra khái khÈu C.
  - Xoay khÈu B ®Ó th¸o khÈu A vµ B ra.
  - Th¸o ®ai èc gi÷ Puli ra.


  3 tuýp chuyªn dïng SST: A,B,C
  6 - Th¸o l¾p sau m¸y ph¸t.
  -Th¸o 4 ®ai èc dïng vam th¸o n¾p sau m¸y ph¸t.
  -Vam.
  - Clª, má lÕt, Tuèc n¬ vÝt dÑt

  7 - Th¸o R«to ra khái n¾p m¸y. - Dïng tay lÊy Roto ra.

  8.3.2.2. Quy tr×nh l¾p m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu (TOYOTA):

  STT Nguyªn c«ng S¬ ®å nguyªn c«ng Dông cô Chó ý
  1 L¾p Roto vµo n¾p tr*íc<®Çu cã Puli dÉn ®éng.
  2 L¾p n¾p sau
  -Dïng bóa nhùa gâ nhÑ l¾p n¾p sau
  -B¾t chÆt l¹i b»ng 4 vÝt.


  -Bóa nhùa
  -KhÈu 8- 10
  3 -L¾p puli vµo trôc roto dïng tay vÆn ®ai èc gi÷ puli vµo
  -Dïng Clª lùc gi÷ khÈu SST(A) ®ång thêi xiÕt chÆt khÈu B theo chiÒu kim ®ång hå theo ®óng m« men xiÕt
  -Xoay khÈu a theo h*íng h×nh vÏ, xiÕt chÆt puli.
  -NhÊc m¸y ph¸t ®iÖn ra khái khÈu A.

  3 khÈu chuyªn dïng
  - 1 Ca lª
  - 1 ª t« - Chó ý lùc xiÕt, kho¶ng 400kg, cm
  4 -L¾p gi¸ ®ì bé chØnh l*u
  - L¾p bé chØnh l*u
  -Uèn cong 4 ®Çu d©y cña Stato nh* h×nh vÏ
  -L¾p 4 vÝt.  K×m kÑp
  (K×m má nhän)
  -Tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh
  5. -L¾p gi¸ ®ì chæi than vµ tiÕt chÕ IC
  - §Æt n¾p gi¸ ®ì chæi than vµo gi¸ ®ì chæi than, ®Ó n¾p sau m¸y ph¸t ®iÖn n»m ngang, l¾p tiÕt chÕ IC vµ gi¸ ®ì chæi than vµo.
  -XiÕt chÆt 5 vÝt cho tíi khi khe hë gi÷a gi¸ ®ì chæi than vµ gi¾c c¾m cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 1mm.
  -Tuèc n¬ vÝt 4 c¹nh -Khi l¾p ph¶i cÈn thËn kh«ng ®Ó n¾p gi¸ ®ì chæi than tr*ît sang mét bªn
  6. L¾p n¾p sau:
  -B¾t n¾p sau b»ng 3 ®ai èc
  -L¾p èng c¸ch ®iÖn ch©n cùc vµo, b¾t chÆt l¹i b»ng ®ai èc.
  - 1 khÈu 8-10
  7. KiÓm tra ch¾c ch¾n Roto quay tr¬n nhÑ nhµng.


  8.4. Kiểm tra máy phát điện xoay chiều.
  8.4.1. Kiểm tra trên xe


  TT Bước
  Kiểm tra Hình vẽ minh họa Nội dung
  và thông số kỹ thuật
  1
  Kiểm tra đai dẫn động
  Quan sát xem các dây đai có bị nứt hay rách không

  Kiểm tra độ trùng của dây đai bằng cách ấn một lực 10Kg lên điểm chỉ bởi mũi tên trên hình vẽ. Rồi dùng đồng hồ đo để xác định độ trùng của dây đai
  - Độ trùng dây đai:
  +Dây mới: 5-7mm
  + Dây cũ: 7-8mm  Hoặc có thể dùng dụng cụ chuyên dùng để đo độ căng đai
  - Lực căng dây đai:
  + Dây mới:
  70-80Kg
  + Dây cũ:
  30-45Kg

  2 Kiểm tra các dây dẫn của máy phát điện và phát hiện tiếng ồn khác thường - Nghe và phân tích sự làm việc của máy phát xem máy phát làm việc có sự va đập khác thường nào không
  - Kiểm tra các dây dẫn của hệ thống xem có bị cháy hay đổi màu không
  3 Kiểm tra máy phát điện khi chạy không tải Tháo dây dẫn khỏi cực B của máy phát điện và đem nối vào cực Âm (-) của Ampe kế
  Nối đầu dây từ cực dương (+) của Ampe kế vào cực B của máy phát điệnNối dầu dây từ cực dương (+) của Vôn kế vào cực B của máy phát điện
  - Nối mát cực âm (-) của vôn kế
  - Kiểm tra máy phát như sau:
  +Tăng số vòng quay của động cơ từ không tải lên tới 2000V/p, kiểm tra số chỉ của vôn kế và Ampe kế.
  +Nếu điện áp đo được lớn hơn điện áp tiêu chuẩn phải thay tiết chế IC
  +Nếu điện áp đo được nhỏ hơn điện áp tiêu chuẩn thì phải kiểm tra cả máy phát và tiết chế
  3
  Kiểm tra máy phát điện khi chạy không tải - Cường độ dòng điện tiêu chuẩn dưới 10A
  - Điện áp tiêu chuẩn:
  13,8-14,8V ở 250c
  13,5-14,3 ở 1150c
  4 Kiểm tra máy phát điện khi chạy có tải - Nổ máy ở số vòng quay 2000V/p, bật đèn pha, bật quạt sưởi về vị trí HI (Quạt mạnh)
  - Đọc chỉ số của Ampe kế
  - Nếu chỉ số đo được nhỏ hơn 30 A phải sửa chữa máy phát điện
  - Cường độ dòng điện tiêu chuẩn: Lớn hơn 30A
  (Nếu bình điện đã được nạp no chỉ số đo dược cho phép nhỏ hơn 30A)  8.4.2. Kiểm tra chi tiết.

  TT Bước
  Kiểm tra Hình vẽ minh họa Nội dung
  và thông số kỹ thuật
  Rô to
  Kiểm tra thông mạch
  -Dùng Ôm kế kiểm tra thông mạch giữa hai vòng tiếp điện
  -Nếu không thông mạch phải thay Rô to
  - Điện trở tiêu chuẩn (nguội):
  2,8-3,0 
  Kiểm tra chạm mát
  Rô to - Dùng Ôm kế kiểm tra sự thông mạch giữa vòng tiếp điện và thân Rô to
  Kiểm tra các vòng tiếp điện - Quan sát xem các vòng tiếp điện có bị cào xước, cháy xám không. Nếu bị cào xước nhẹ thì dùng giấy nhám mị đánh lại
  - Dùng thước cặp đo đường kính vòng tiếp điện
  Đường kính tiêu chuẩn:
  14,2-14,4mm
  - Đường kính tối thiểu:
  12,8mm

  Stator Kiểm tra hở mạch - Dùng Ôm kế kiểm tra sự thông mạch giữa các cuộn dây
  - Nếu không có sự thông mạch phải phải thay Rô to mới
  Stator Kiểm tra chạm mát - Dùng Ôm kế kiểm tra sự thông mạch giữa các cuộn dây Rô to và thân máy phát
  - Nếu có sự thông mạch phải thay Rô to mới
  Chổi than Đo chiều dài nhô ra của chổi than
  - Dùng thước cặp đo chiều dài phần nhô ra của chổi than (Với loại A)
  - Dùng thước dẹt (mm) đo chiều dài phần nhô ra của chổi than (Với loại B)
  - Nếu chiều dài phần nhô ra nhỏ hơn mức tối thiểu phải thay chổi than mới
  - Chiều dài tiêu chuẩn phần nhô ra của chổi than: 10,5mm
  - Chiều dài tối thiểu phần nhô ra của chổi than: 1,5mm
  Chỉnh lưu Kiểm tra cụm Điốt dương


  - Dùng Ôm kế nối một đầu que đo vào Gugiông cực dương và đầu que đo kia lần lượt tiếp xúc vào các đầu ra của bộ chỉnh lưu
  - Đảo vị trí các đầu que đo
  - Quan sát kim đồng hồ khi thực hiện đảo đầu que đo (Từ thông mạch chuyển sang không thông mạch)

  Chỉnh lưu Kiểm tra cụm Điốt dương - Nếu không đạt yêu cầu trên phải thay cụm chỉnh lưu
  Kiểm tra cụm Điốt Âm - Nối một đầu que đo lần lượt vào các cực Âm của bộ nắn dòng, còn đầu que đo kia lần lượt vào các đầu ra của bộ nắn dòng
  - Đảo vị trí các đầu que đo
  - Quan sát kim đồng hồ khi thực hiện đảo đầu que đo (Từ thông mạch chuyển sang không thông mạch)
  - Nếu không đạt yêu cầu trên phải thay cụm chỉnh lưu  Tiết chế - Nối mát cực F, nổ máy và đo điện áp tại cực B
  - Nếu điện áp đo được lớn hơn điện áp tiêu chuẩn phải thay tiết chế IC
  - Nếu điện áp đo được nhỏ hơn điện áp tiêu chuẩn phải sửa chữa máy phát điện
  Vòng bi Kiểm tra vòng bi trước - Kiểm tra xem vòng bi trước có quay trơn hay bị rơ lỏng không
  - Nếu không đạt yêu cầu thì phải thay vòng bi mới
  Kiểm tra vòng bi sau - Kiểm tra vòng bi sau quay trơn, không bị kẹt, rơ, mòn
  - Nếu vòng bi bị rơ, mòn... thì phải thay vòng bi mới
  Kiểm tra sự làm việc của máy phát - Dùng tay quay Rô to của máy phát để kiểm tra xem máy phát có quay trơn không hay bị kẹt
  - Phương pháp này được áp dụng để kiểm tra máy phát sau khi lắp ráp xong  8.5. S¬ ®å m¹ch hÖ thèng cung cÊp ®iÖn víi m¸y ph¸t xoay chiÒu:


  * Quy tr×nh ®Êu d©y: Bé tiÕt chÕ b¸n dÉn, bé tiÕt chÕ dïng thiÕt bÞ ®iÖn tõ kÕt hîp víi thiÕt bÞ b¸n dÉn ®*îc nèi víi m¸y ph¸t xoay chiÒu b»ng mét bé gi¾c ®Æc biÖt cã ba cäc ®Êu d©y: cäc (+D) ®Êu víi mét ®Çu cña c«ng t¾c måi, ®Çu thø hai cña c«ng t¾c måi nèi víi (+D) cña m¸y ph¸t ®iÖn (còng chÝnh lµ cùc d*¬ng cña ¾c quy). Cäc (DF) cña bé tiÕt chÕ ®Êu víi cäc (DF) cña m¸y ph¸t ®iÖn. Cäc vá m¸y (D-) cña tiÕt chÕ ®Êu víi cäc
  (D-) cña m¸y ph¸t ®iÖn.
  Do kÕt cÊu cña gi¾c cã chèt ®Þnh vÞ khi c¾m nªn kh«ng thÓ cã hiÖn t*îng nhÇm lÉn trong khi ®Êu d©y gi÷a bé tiÕt chÕ vµ m¸y ph¸t ®iÖn (nÕu nhµ chÕ t¹o ®• ®Êu ®óng theo s¬ ®å nguyªn lý).
  8.5.1. Mét sè chó ý khi ®Êu d©y hÖ thèng cung cÊp ®iÖn:
  - Khe hë tiÕp ®iÓm ph¶i ®óng tiªu chuÈn.
  - BÒ mÆt tiÕp ®iÓm ph¶i s¹ch tiÕp xóc tèt.
  - C¸c cäc ®Êu d©y vµ c¸c ®Çu ®Êu d©y ph¶i chÆt vµ tiÕp xóc tèt.
  - ¾c quy ®ñ dung l*îng vµ n¹p ®iÖn ®Çy ®ñ.
  - Ph¶i ®Êu ®óng ®Çu d©y theo tõng s¬ ®å cô thÓ.
  - Kh«ng ®*îc ®Êu nhÇm c¸c cùc cña b×nh ®iÖn. Nghiªm cÊp quÑt, ch¹m hai ®Çu d©y nèi cña hai ®Çu cùc ¾c quy víi nhau ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng phãng ®iÖn cña ¾c quy.
  Ch*¬ng 9:
  HÖ thèng khëi ®éng
  9.1. Nh÷ng h* háng cña m¸y khëi ®éng:
  1. Khi khëi ®éng m¸y khëi ®éng kh«ng lµm viÖc.
  Nguyªn nh©n: Kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y vµo m¸y, ¸c quy yÕu, c¸c ®Çu nèi bÞ «xi hãa hoÆc kh«ng b¾t chÆt, d©y dÉn bÞ ®øt, khãa ®iÖn, r¬ le ®ãng m¹ch háng hay tiÕp xóc kÐm, c¸c cuén d©y bÞ ®øt, ch¹m chËp, ch¸y háng, ®øt cÇu ch×...
  2. M¸y khëi ®éng quay chËm:
  Nguyªn nh©n: nguån yÕu, c¸c ®Çu d©y, tiÕp ®iÓm tiÕp xóc kÐm; M¸y khëi ®éng háng, chæi than cæ gãp mßn - bÈn, mica c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c phiÕn gãp nh« cao, cuén kÝch tõ háng, r« to chËp...
  3. M¸y khëi ®éng quay nh*ng kh«ng kÐo næi ®éng c¬:
  Nguyªn nh©n: Nèi m¸t giìa th©n xe vµ m¸y khëi ®éng kh«ng tèt; Bé phËn truyÒn ®éng háng, khíp nèi mét chiÒu , b¸nh r¨ng, cµng g¹t háng...
  4. Khi khëi ®éng cã tiÕng kªu va ®Ëp gi÷a c¸c b¸nh r¨ng:
  Nguyªn nh©n: B¸nh r¨ng truyÒn ®éng hoÆc b¸nh r¨ng b¸nh ®µ søt mÎ, khe hë gi÷a hai b¸nh r¨ng lín; §iÒu chØnh thêi ®iÓm ®ãng m¸y khëi ®éng sai; trôc m¸y khëi ®éng lÖch do xiÕt bul«ng kh«ng ®Òu..
  9.2. Quy tr×nh th¸o l¾p m¸y khëi ®éng:
  9.2.1. Quy tr×nh th¸o m¸y khëi ®éng:

  B*íc thùc hiÖn H×nh minh häa
  1.Th¸o ®Çu ®Êu d©y .
  - Th¸o ®ai èc vµ vßng ®Öm, th¸o ®Çu ®Êu d©y cäc kÝch tõ.
  - Th¸o 2 Gur«ng, vßng ®Öm, tÊm ®Öm vµ vßng ch÷ O.
  - Th¸o rêi ®éng c¬ vµ r¬ le khëi ®éng.

  2.Th¸o cuén khëi ®éng - Khíp truyÒn ®éng víi b¸nh r¨ng truyÒn ®éng
  - Th¸o 3 vÝt b¾t.
  - Th¸o lÇn l*ît c¸c bé ph©n d*íi ®©y cña c¬ cÊu truyÒn ®éng:
  *èng chñ ®éng vµ khíp nèi mét chiÒu.
  *Lß xo håi vÞ.
  *TÊm ®Öm.
  *B¸nh r¨ng c©n b»ng.
  *B¸nh r¨ng truyÒn ®éng.

  3.Th¸o viªn bi ®Þnh vÞ.
  - Sö dông ®òa tõ tÝnh ®Ó th¸o viªn bi ®Þnh vÞ.
  4.Th¸o gi¸ ®ì chæi than.
  - Th¸o 2 èc vµ n¾p sau cña ®éng c¬ khëi ®éng.
  - Sö dông tu«c n¬ vit c¹y lß xo xo¾n phÝa sau chæi than vµ th¸o chæi than ra khái gi¸ ®ì.
  - Th¸o c¸c chæi than vµ gi¸ ®ì.

  5.Th¸o R«to khëi ®éng c¬.

  9.2.2. Quy tr×nh l¾p m¸y khëi ®éng:
  Quy tr×nh l¾p ng*îc l¹i quy tr×nh th¸o, chói ý tÊm ®Þnh vÞ vµ lùc xiÕt c¸c gur«ng sao cho ®Òu tr¸nh hiÖn t*îng lÖch t©m r«to.
  9.3. KiÓm tra s¬ bé m¸y khæi ®éng.
  - KiÓm tra ho¹t ®éng cña m¸y khëi ®éng: H×nh d*íi:

  - KiÓm tra Starto:

  KiÓm tra khíp truyÒn ®éng:

  KiÓm tra R¬ le con chuét:


  KiÓm tra gi¸ ®ì chái than:
  9.4. S¬ ®å m¹ch ®Êu d©y hÖ thèng khëi ®éng:
  * Ký hiÖu c¸c cäc b¾t d©y:
  - D+ . §Çu ph¸t ®iÖn.
  - D - . §Çu nèi m¸t.
  9.4.2. Quy tr×nh ®Êu d©y:
  - Cäc (D+) cña m¸y ph¸t nèi tíi cäc vµo (D+) cña bé tiÕt chÕ.
  - Cäc (DF) cña m¸y ph¸t nèi víi cäc vµo (DF) cña bé tiÕt chÕ.
  - Cäc (D-) cña m¸y ph¸t nèi ra m¸t vµ nèi vµo cäc vao (D-) cña bé tiÕt chÕ.
  - Cäc ra (D+) cña bé tiÕt chÕ nèi víi ®Çu vµo cña kho¸ ®iÖn.
  - §Çu ra cña kho¸ ®iÖn nèi víi ®Çu vµo cña r¬le m¸y khëi ®éng.
  - §Çu ra cña r¬le m¸y khëi ®éng nèi víi ®Çu vµo m¸y khëi ®éng.
  - Vá m¸y khëi ®éng nèi ra m¸t.
  - Cäc (-) ¾c quy nèi víi vá m¸y khëi ®éng.
  - Cäc (+) ¨c quy nèi víi ®Çu vµo cña r¬le m¸y khëi ®éng.
  Ch*¬ng 10: Söa ch÷a hÖ thèng truyÒn lùc.

  10.1. Th¸o l¾p, kiÓm tra, söa ch÷a vµ ®iÒu chØnh bé ly hîp:
  10.1.1. Tr×nh tù th¸o bé ly hîp.
  * Chó ý:Tr*íc khi th¸o chóng ta cÇn ph¶i :
  - VÖ sinh s¹ch sÏ c¸c côm chi tiÕt cã liªn quan ®Õn bé ly hîp.
  - ChuÈn bÞ c¸c dông cô th¸o bé ly hîp ®Çy ®ñ.
  10.1.1.1. Th¸o ®Én ®éng ®iÒu khiÓn ly hîp.
  - Th¸o xy lanh chÝnh ®ªn xy lanh lùc.
  10.1.1.2. Th¸o trôc c¸c ®¨ng vµ hép sè ra khái xe.
  10.1.1.3. Th¸o bé ly hîp ra khái ®éng c¬.
  10.1.1.4. Th¸o côm ®Üa Ðp ra khái ®éng c¬.
  * Chó ý :
  +DÊu cña vá ly hîp víi b¸nh ®µ.
  + DÊu vÞ trÝ l¾p ghÐp, chiÒu l¾p ghÐp cña c¸c côm chi tiÕt.
  -Dïng tuýp th¸o bul«ng b¾t vá ly hîp víi b¸nh ®µ.
  * Chó ý: (Níi láng ®Òu c¸c bu l«ng ra).
  (H×nh 10.1):
  - §*a côm ®Üa Ðp, ®Üa ma s¸t xuèng.
  * Chó ý: (l¾p trôc dÉn h*íng ®Ó gi÷ ®Üa ma s¸t).
  (H×nh 10.2):
  - §*a ®Üa ma s¸t ra ngoµi.
  10.1.1.5. Th¸o cµng më ly hîp ra khái trôc s¬ cÊp .
  10.1.1.6. Th¸o chèt h•m vµ ®*a vßng bi tú ra khái
  trôc s¬ cÊp.
  10.1.1.7. Th¸o vßng bi ®ì :
  - Dïng vam chuyªn dïng ®Ó th¸o vßng bi ®ì ra khái b¸nh
  ®µ. (H×nh 10.3):
  10.1.2. Tr×nh tù l¾p bé ly hîp.
  * Chó ý: Tr*íc khi l¾p r¸p ph¶i:
  - Röa s¹ch b»ng x¨ng vµ ®Ó cho kh« r¸o míi tiÕn hµnh l¾p.
  - Chó ý chiÒu l¾p cña tÊm ma s¸t cho ®óng. Th*êng ®èi
  víi lo¹i ly hîp ®¬n th× ®Çu (phÝa dµi) cña moay ¬ tÊm ma s¸t
  quay ra ngoµi, lo¹i kÐp th× ®Çu dµi tÊm trong quay vµo trong vµ
  ®Çu dµi tÊm ngoµi quay ra ngoµi. (H×nh10. 4):
  - Khi l¾p ph¶i dïng trôc cña hép sè hoÆc dông cô dÉn
  h*íng (®Þnh t©m) khi b¾t chÆt míi rót trôc ra.
  -L¾p c¸c bu l«ng cña bµn Ðp ph¶i g¸ ®Òu råi míi b¾t
  chÆt, lµm nhiÒu lÇn cho c©n.
  10.1.2. 1. L¾p vßng bi ®ì .
  - B«i mì vµo æ bi vµ æ ®ì .
  - §*a vßng bi vµo vÞ trÝ trong b¸nh ®µ .
  - Sö dông trôc bËc mét ®Çu ®*a vµo vßng bi mét ®Çu
  dïng bóa gâ nhÑ ®Õn khi nµo vßng bi vµo hÕt lµ ®*îc.
  (H×nh 10.5):
  * Chó ý : Dïng trôc bËc vµ bóa nhùa, khi
  l¾p cÇn ph¶i cho ®ång t©m lùc bóa, gâ nhÑ vµ ®Òu.
  10.1.2.2. L¾p côm ®Üa Ðp vµ ®Üa ma s¸t:
  - Dïng ®Çu trôc s¬ cÊp hoÆc dông cô dÉn h*íng
  ®*a ®Üa ma s¸t vµo mÆt b¸nh ®µ, ®*a vá ly hîp vµo vÞ trÝ
  l¾p ghÐp víi b¸nh ®µ. (H×nh 10.6):
  - Dïng tay vÆn bul«ng (®an chÐo nhau) sau ®ã míi
  dïng tuýp siÕt mét c¸ch tõ tõ vµ ®Òu (theo thø tù)
  nh* h×nh vÏ. (H×nh 10.7):
  - Dïng cê lª lùc ®Ó siÕt cho ®ñ lùc.
  * Chó ý:
  - Dông cô: dïng trôc dÉn h*íng hoÆc trôc s¬ cÊp
  hép sè, tuýp, dông cô c©n lùc.
  - ChiÒu cña tÊm ma s¸t dÊu vÞ trÝ l¾p ghÐp, siÕt ®ñ
  c©n lùc, siÕt c¸c bu l«ng ph¶i ®Òu nhau.
  10.1.2.3. L¾p vßng bi t× vµ cµng më:
  - B«i mì vµo trôc s¬ cÊp, cµng më, vßng bi tú.
  (H×nh 10.8):
  - §*a vßng bi vµo trôc s¬ cÊp, l¾p cµng më vµo vÞ trÝ
  liªn kÕt víi vßng bi tú b»ng ghim b¾t chèt tùa.
  (H×nh10. 9):
  - L¾p trôc cao su ch¾n bôi.
  * Chó ý: ChiÒu l¾p ghÐp cña vßng bi tú.
  10.1.2.4. L¾p hép sè :
  - §*a hép sè vµo vÞ trÝ l¾p ghÐp víi ®éng c¬ , dïng
  cê lª lùc xiÕt ®Òu ®ai èc b¾t vá hép sè víi th©n ®éng
  c¬ vµ gi¸ ®ì.
  * Chó ý: XiÕt ®óng c©n lùc.
  10.1.2.5. L¾p xy lanh chÝnh ®Õn xy lanh lùc.
  - L¾p côm xy lanh chÝnh vµo gi¸ ®ì.
  - L¾p thanh ®Èy vµo bµn ®¹p ly hîp, dïng chèt ®Ó cè
  ®Þnh.
  - L¾p èng dÉn dÇu tõ xy lanh chÝnh ®Õn xy lanh lùc .
  * Chó ý:
  - Khi l¾p ph¶i xiÕt ®ñ lùc ë ®ai èc vµ bu l«ng. Dïng
  clª 12 ®Ó xiÕt.
  10.1.2.6. L¾p trôc c¸c ®¨ng .
  *chó ý :
  - DÊu l¾p ghÐp gi÷a trôc c¸c ®¨ng víi hép sè
  - Dïng clª chßong 14 xiÕt tõ tõ ®Òu, sau ®ã míi xiÕt chÆt.
  - Dïng clª lùc ®Ó xiÕt cho ®ñ lùc.
  10.1.3. KiÓm tra söa ch÷a b¶o d*ìng ly hîp
  10.1.3.1. B¶o d*ìng ly hîp
  B¶o d*ìng ngµy:
  KiÓm tra ho¹t ®éng cña ly hîp b»ng c¸ch cho «t« chuyÓn ®éng vµ lÇn l*ît ®i c¸c sè lóc ®ang ch¹y.
  B¶o d*ìng I :
  KiÓm tra sù chuyÓn ®éng tù do cña bµn ®¹p ly hîp, nÕu cÇn th× ®iÒu chØnh, kiÓm tra t×nh tr¹ng vµ sù b¾t chÆt cña lß xo kÐo. B«i tr¬n trôc bµn ®¹p ly hîp, kiÓm tra sù lµm viÖc cña ly hîp, kiÓm tra c¸c ®*êng èng dÉn dÇu, ®*êng èng ch©n kh«ng, møc dÇu trong b×nh chøa, c¸c ®Çu nèi… cña hÖ thèng thñy lùc.
  B¶o d*ìng II:
  KiÓm tra sù chuyÓn ®éng toµn hµnh tr×nh vµ chuyÓn ®éng tù do cña ly hîp, sù ho¹t ®éng cña lß xo kÐo, sù lµm viÖc cña c¬ cÊu dÉn ®éng ly hîp, nÕu cÇn thiÕt th× ®iÒu chØnh ly hîp cïng c¬ cÊu dÉn ®éng.
  §Ó cã thÓ t×m ra c¸c sai háng mét c¸ch nhanh chãng - chÝnh x¸c gióp c«ng t¸c söa ch÷a nhanh nhÊt, ta tiÕn hµnh chÈn ®o¸n theo b¶ng sau:

  HiÖn t*îng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc
  Khã hoÆc kh«ng dÞch chuyÓn ®*îc ly hîp. Hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p qu¸ lín.
  Xilanh chÝnh bé trî lùc bÞ háng.
  BÇu trî lùc bÞ háng.
  Xilanh c«ng t¸c háng.
  §Üa ly hîp l¾p kh«ng ®óng; bÞ dÝnh dÇu, mì hoÆc bÞ háng.
  TÊm Ðp ly hîp háng. §iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p.
  Söa ch÷a xilanh chÝnh.
  Söa ch÷a bÇu trî lùc.
  Söa ch÷a xilanh c«ng t¸c.
  Söa ch÷a hoÆc thay míi.
  Thay míi
  Hép sè nh¶y sè. B¹c dÉn h*íng bÞ háng
  (Ngoµi c¸c h* háng cña hép sè ) Thay b¹c míi.
  Ly hîp bÞ tr*ît. Hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p nhá.
  BÇu trî lùc bÞ háng.
  §Üa ly hîp mßn nhiÒu, dÝnh dÇu mì.
  TÊm Ðp bÞ háng.
  §ßn më ly hîp bÞ háng. §iÒu chØnh l¹i.
  KiÓm tra - söa ch÷a.
  KiÓm tra lµm s¹ch.
  Thay míi.
  KiÓm tra l¹i.
  Ly hîp rung giËt. Bé trî lùc háng.
  §Üa ly hîp mßn nhiÒu, dÝnh dÇu mì.
  §Üa Ðp bÞ háng.
  Lß xo mµng gi¶m ®µn tÝnh- mßn háng.
  §éng c¬ b¾t kh«ng chÆt. KiÓm tra - söa ch÷a.
  KiÓm tra - söa ch÷a
  Thay ®Üa Ðp míi.
  Thay vá ly hîp.
  KiÓm tra söa ch÷a.
  Ly hîp c¾t kh«ng døt kho¸t. BÞ lät khÝ vµo ®*êng thñy lùc.
  Xilanh trî lùc háng.
  Xilanh c«ng t¸c háng. X¶ khÝ cho hÖ thèng.
  Söa ch÷a xilanh trî lùc.
  Söa ch÷a xilanh c«ng t¸c.
  Ly hîp cã tiÕng ån. C¸c bé phËn bªn trong bÞ d¬ láng.
  B¹c bÞ mßn nhiÒu hoÆc d¬ bÈn.
  B¹c dÉn h*íng bÞ mßn.
  §ßn më hoÆc c¬ cÊu ®ßn më bÞ kÑt. Söa ch÷a nÕu cã thÓ.
  Thay míi.
  Thay míi.
  Söa ch÷a.

   C¸c c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh chung.
   KiÓm tra chiÒu cao bµn ®¹p ly hîp.
  Chó ý: C¸c th«ng sè ®*îc ghi sau ®©y cña xe «t« Land cruiser c¸c ®êi FJ80, HZJ80 vµ HDJ80. C¸c th«ng sè chuÈn ®Ó kiÓm tra - söa ch÷a cÇn tra trong sæ tay söa ch÷a b¶o d*ìng ( STSC - BD ) theo xe. ChiÒu cao bµn ®¹p ly hîp cho xe nµy lµ 173mm.
   NÕu cÇn thiÕt ®iÒu chØnh chiÒu cao bµn ®¹p nh* sau:
  - Níi láng ®ai èc khãa vµ vÆn bul«ng ®iÒu chØnh ®Õn khi ®¹t ®*îc chiÒu cao mong muèn, h•m chÆt l¹i ®ai èc khãa.
  *L*u ý: Sau khi ®iÒu chØnh chiÒu cao bµn ®¹p, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh hµnh tr×nh bµn ®¹p li hîp vµ cÇn t¸c t¸c ®éng bé trî lùc hoÆc van trî lùc ch©n kh«ng.
   KiÓm tra hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p vµ kho¶ng t¸c ®éng bé trî lùc.
  Hµnh tr×nh tù do kho¶ng 13 ÷ 23 mm
  Cña cÇn ®Èy 1 ÷ 5 mm
   KiÓm tra t*¬ng tù víi lo¹i trî lùc ch©n kh«ng kÕt hîp thñy lùc.
  Th«ng sè: Hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p phanh 15 ÷ 30 mm
  Kho¶ng t¸c ®éng ®Ó më van khÝ bÇu trî lùc 5 ÷ 9 mm.
   NÕu cÇn thiÕt, ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p, kho¶ng tù do cña cÇn ®Èy hay ®ßn më van trî lùc ch©n kh«ng, c¸c b*íc thùc hiÖn nh* sau:
  - Níi láng ®ai èc h•m vµ ®iÒu chØnh cÇn t¸c ®éng cho tíi khi hµnh tr×nh tù do vµ kho¶ng dÞch chuyÓn tù do cña cÇn t¸c ®éng ®óng yªu cÇu.
  - XiÕt chÆt ®ai èc khãa.
  - Sau khi ®iÒu chØnh, kiÓm tra l¹i chiÒu cao bµn ®¹p.
   KiÓm tra ®iÓm dõng bµn ®¹p ly hîp .
  - KÐo phanh tay ®Ó gi÷ c¸c b¸nh xe ®øng yªn.
  - Khëi ®éng ®éng c¬ vµ ®Ó ®éng c¬ ch¹y kh«ng t¶i.
  - Kh«ng Ên bµn ®¹p ly hîp xuèng, g¹t cÇn chän sè vµo vÞ trÝ sè lïi mét c¸ch tõ tõ cho ®Õn khi b¸nh r¨ng vµo tiÕp xóc nhau ( Th*êng cã tiÕng ®éng ®Æc tr*ng ).
  - Tõ tõ nh¶ bµn ®¹p ly hîp vµ kiÓm tra kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm mµ c¸c r¨ng b¾t ®Çu ¨n khíp ( Kh«ng cßn c¶m thÊy sù va ch¹m) ®Õn vÞ trÝ cuèi cïng hµnh tr×nh.
  - Kho¶ng c¸ch tiªu chuÈn lµ 25mm hoÆc h¬n.
  NÕu kho¶ng c¸ch tiªu chuÈn kh«ng ®¹t, thùc hiÖn theo c¸c b*íc sau ®©y:
  - KiÓm tra chiÒu cao cña bµn ®¹p.
  - KiÓm tra kho¶ng t¸c ®éng cña cÇn ®Èy vµ hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p.
  - X¶ khÝ cho hÖ thèng.
  - KiÓm tra vá vµ ®Üa ly hîp.
  VËn hµnh vµ chÈn ®o¸n bé trî lùc ly hîp.
  Chó ý: NÕu c¬ cÊu ®ßn më sai lÖch hoÆc thiÕu van ch©n kh«ng th× ph¶i söa ch÷a tr*íc khi thö.
   KiÓm tra sù vËn hµnh cña bÇu trî lùc:
  - Víi ®éng c¬ ®ang dõng, ®Èy bµn ®¹p ly hîp xuèng vµi lÇn, sau ®ã gi÷ bµn ®¹p ë vÞ trÝ gi÷a, khëi ®éng ®éng c¬ vµ x¸c nhËn r»ng bµn ®¹p ly hîp h¹ xuèng kh«ng ®¸ng kÓ.
   KiÓm tra ®é kÝn cña bÇu trî lùc ch©n kh«ng
  - NhÊn bµn ®¹p ly hîp vµi lÇn lóc ®éng c¬ ®ang dõng. Sau ®ã khëi ®éng ®éng c¬ vµ ®¹p bµn ®¹p ly hîp. KiÓm tra r»ng cã tr¹ng th¸i tÝn hiÖu kh¸c nhËn ®*îc tõ lùc t¸c ®éng cña bµn ®¹p ( C¶m thÊy nhÑ h¬n).
  - Khëi ®éng ®éng c¬ vµ t¾t ®i sau khi ®• ®Çy ®ñ ®é ch©n kh«ng trong bÇu trî lùc; NhÊn bµn ®¹p ly hîp vµ x¸c ®Þnh r»ng kÕt qu¶ nhËn ®*îc ph¶i t*¬ng ®*¬ng víi khi ®éng c¬ ®ang ch¹y ( Tèi thiÓu mét lÇn cña lÇn ®¹p ®Çu tiªn).
  L*u ý: NÕu thö nh* trªn mµ kh«ng ®¹t ®*îc ®iÒu kiÖn quy ®Þnh th× ph¶i kiÓm tra van ch©n kh«ng vµ nÕu cÇn kiÓm tra - söa ch÷a bÇu trî lùc ch©n kh«ng.
   X¶ khÝ cho hÖ thèng.
  Chó ý: - NÕu c¸c viÖc kiÓm tra - söa ch÷a ®• hoµn thµnh hoÆc nghi ngê trong ®*êng dÇu cã chøa kh«ng khÝ, ta tiÕn hµnh x¶ khÝ cho hÖ thèng.
  - TuyÖt ®èi kh«ng ®Ó dÇu r¬i rít ra bÒ mÆt c¸c chi tiÕt xung quanh. Lau ngay lËp tøc nÕu bÞ rít ra ngoµi.
   C¸c b*íc tiÕn hµnh:
  - §æ dÇu vµo b×nh chøa b»ng dÇu phanh.
  - KiÓn tra møc dÇu th*êng xuyªn, nÕu cÇn ®æ thªm dÇu vµo.
  - Nèi èng nhùa trong xuèt- chÞu dÇu nh* h×nh 4
  - TiÕn hµnh x¶ khÝ:
   §¹p bµn ®¹p ly hîp vµi lÇn vµ gi÷ nguyªn ë vÞ trÝ thÊp nhÊt ( §æ thªm dÇu nÕu cÇn).
   Níi vÝt x¶ khÝ cho dÇu vµ khÝ x¶ ra ngoµi; XiÕt vÝt l¹i.
   NhÊc ch©n khái bµn ®¹p ly hîp; §¹p l¹i vµ x¶ cø nh* vËy ®Õn khi chØ cßn dÇu phun ra lµ ®¹t.
  10.1.3.2 KiÓm tra c¸c bé phËn trong hÖ thèng.
  KiÓm tra ho¹t ®éng cña van trî lùc ch©n kh«ng.
  Kh«ng khÝ ®*îc ®i qua van tõ phÝa ®Çu van l¾p th«ng víi khÝ trêi ( khi ho¹t ®éng) ®Õn phÝa l¾p víi bÇu trî lùc.
  KiÓm tra xilanh tæng c«n vµ xilanh c«ng t¸c.
  - Th¸o - quan s¸t vÕt cµo x*íc, trãc dç, « xy hãa…NÕu nhÑ th× dïng giÊy nh¸m mÞn ®¸nh bãng dïng l¹i, ng*îc l¹i th× thay míi. Cuppen bÞ mßn háng, ch¶y dÇu, lät khÝ th× ph¶i thay míi.
  - Dïng panme, th*íc cÆp kiÓm tra ®é mßn - thay míi nÕu ®é hë qu¸ lín.
  Bé phËn ly hîp.
   KiÓm tra ®Üa ma s¸t.
  - §é s©u ®inh t¸n ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp. ( Theo STSC - BD cña tõng xe). NÕu mßn nhiÒu, nh« ®inh t¸n ph¶i thay míi.
  - KiÓm tra bÒ mÆt lµm viÖc cña ®Üa ma s¸t, nÕu mßn Ýt hoÆc dÝnh dÇu mì th× dïng x¨ng röa s¹ch, lÊy giÊy nh¸m ®¸nh l¹i. KiÓm tra ®é chÆt cña c¸c ®inh t¸n b»ng c¸ch gâ vµo tÊm ma s¸t, t¸n l¹i c¸c ®inh t¸n bÞ láng khi tiÕng ph¸t rÌ.
  - Dïng trôc míi ®Ó kiÓm tra r•nh then hoa cña moay ¬, nÕu bÞ mßn nhiÒu ph¶i thay míi.
   KiÓm tra ®é ®¶o ®Üa ma s¸t. NÕu ®é ®¶o ngoµi gi¸ trÞ cho phÐp ghi trong STSC - BD ph¶i n¾n l¹i hoÆc thay míi.
   KiÓm tra ®Üa Ðp: NÕu bÒ mÆt ®Üa Ðp bÞ cµo x*íc nhÑ th× ®¸nh bãng l¹i, nÆng ph¶i mµi, l¸ng hoÆc thay míi.
   KiÓm tra ®é ®¶o cña b¸nh ®µ: Gi¸ trÞ cho phÐp lín nhÊt lµ 0.1 mm, nÕu lín hín ph¶i l¸ng l¹i hoÆc thay thÕ.
  * L*u ý: Khi l¸ng l¹i b¸nh ®µ hoÆc ®Üa Ðp ph¶i t¨ng thªm lùc Ðp lß xo cho phï hîp.
   KiÓm tra b¹c dÉn h*íng, thay b¹c míi nÕu cÇn.
   KiÓm tra ®é mßn, lß xo mµng.
  - §é mßn theo STSC - BD, víi xe Toyota Land cruiser Station wagon ®é mßn s©u cho phÐp lµ 0.6 mm, mßn réng cho phÐp lµ 5mm. NÕu ®é mßn lín h¬n ph¶i thay toµn bé côm ®Üa Ðp - lß xo mµng - vá ly hîp.
   KiÓm tra ®é ®ång ph¼ng cña lß xo mµng: Gi¸ trÞ sai lÖch cho phÐp lµ 0.5mm.
   KiÓm tra vßng bi tú, nÕu kh«ng quay tr¬n ®Òu th× thay míi.
   B¶o d*ìng ®Çu ®ßn më: B«i mì b«i tr¬n, kiÓm tra ®é mßn ®Çu ®ßn më. NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu kü thuËt ph¶i thay míi.
   L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh: L*u ý: Tr*íc khi l¾p r¸p ph¶i röa s¹ch b»ng x¨ng vµ ®Ó cho kh« r¸o míi l¾p.
  L¾p ®óng dÊu l¾p ghÐp trªn ®Üa Ðp – vá li hîp. ChiÒu cña tÊm ma s¸t ph¶i ®*îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c, th*êng víi lo¹i li hîp ®¬n th× ®Çu cña moay ¬ tÊm ma s¸t quay ra ngoµi ( PhÝa dµi). Víi lo¹i kÐp th× ®Çu dµi tÊm trong quay vµo trong, ®Çu dµi tÊm ngoµi quay ra ngoµi.. Khi l¾p ph¶i ®Þnh t©m tÊm ma s¸t b»ng c¸ch dïng ®Çu trôc hép sè dÉn h*íng cho moay ¬ tÊm ma s¸t, rót trôc ra khi ®• b¾t chÆt. Khi xiÕt c¸c bul«ng cÇn l*u ý xiÕt ®Òu c¸c bul«ng lµm nhiÒu lÇn cho tíi khi chÆt.

  10.2. Th¸o l¾p, KiÓm tra - söa ch÷a - b¶o d*ìng hép sè c¬ khÝ.

  Tr*íc khi th¸o rêi hép sè ta cÇn th¸o c¸c côm chi tiÕt cã liªn quan.
  - KÝch xe lªn vµ ®ì hép sè b»ng c¸c thanh r»ng cøng, x¶ dÇu ra khái hép sè.
  - Th¸o c¸c bu l«ng kho¸ mÆt bÝch phÝa sau cña trôc truyÒn ®éng sau ®ã rót trôc truyÒn ®éng ra khái hép sè (c¸c ®¨ng).
  - Th¸o c«ng t¬ mÐt vµ c¸c d©y c«ng t¾c ®Ìn b¸o sè lïi khái hép sè.
  - Th¸o gi¶m thanh khái gi¸ ®ì cña nã (ë s¸t hép sè).
  - Th¸o côm ®iÒu khiÓn liªn hîp cña ly hîp.
  - Víi hép sè ®ì trªn kÝch th× th¸o bé phËn c¸ch ©m khái hép sè b»ng c¸ch th¸o c¸c vÝt cña bé c¸ch ©m.
  ( KÝch hép sè cÇn ph¶i ®*îc ®Æt bªn d*íi hép sè. Trong tr*êng hîp nµy ph¶i ®¶m b¶o diÖn tÝch bÒ mÆt tùa cña l¾p d*íi).
  - Th¸o gi¸ ®ì phÇn phÝa sau ®éng c¬ khái th©n xe.
  - Th¸o vá h×nh chu«ng ( vá ly hîp ) khái th©n ®éng c¬.
  - Th¸o c¸c bu l«ng h•m cßn l¹i vµ ®*a hép sè ra ngoµi.
  10.2.1. Tr×nh tù Th¸o hép sè Huyndai 206
  Tr*íc khi th¸o rêi hép sè, ta ph¶i
  - TiÕn hµnh x¶ dÇu hép sè, vÖ sinh s¹ch sÏ råi
  míi tiÕn hµnh th¸o.
  -Tr¸nh lµm r¸ch ®Öm lµm kÝn,phít ch¾n dÇu
  vµ tr¸nh lµm biÕn d¹ng vßng h•m.
  - Tr¸nh nhÇm lÉn c¸c chi tiÕt gièng nhau.
  10.2.1.1. Th¸o n¾p ®Ëy phÝa sau. (H×nh 10.21).
  * Chó ý: Dïng dông cô lµ khÈu, tay vÆn ®Ó th¸o.
  - Níi láng ®Òu, th¸o ®an chÐo xen kÏ nhau
  - Tr¸nh lµm cong vªnh, cµo x*íc n¾p.
  - Kh«ng dïng tuèc n¬ vÝt ®Ó bÈy n¾p lªn.
  10.2.1.2. Th¸o chèt ®Þnh vÞ cµng më.
  - Dïng t«ng, bóa ®Ó th¸o. Tr¸nh lµm biÕn d¹ng chèt vµ c¸c chi tiÕt kh¸c.(H×nh 10.22):
  10.2.1.3. Th¸o ®ai èc h•m.
  - Dïng t«ng, (®ôc) vµ bóa ®Ó ®ôc vßng h•m cña ®ai èc h•m ë trôc thø cÊp ra..(H×nh 10.23):
  Tr¸nh lµm biÕn d¹ng c¸c chi tiÕt.
  - Dïng t«ng,(®ôc) vµ bóa ®Ó dôc vßng h•m cña ®ai èc h•m ë trôc s¬ cÊp ra. (H×nh 10.24):
  Tr¸nh lµm biÕn d¹ng c¸c chi tiÕt.

  - Kho¸ trôc s¬ cÊp l¹i råi th¸o ®ai èc h•m trªn trôc thø cÊp ra.
  Dïng dông cô chuyªn dïng ®Ó gi÷ trôc thø cÊp.

  10.2.1.4. Th¸o bé ®ång tèc vµ b¸nh r¨ng sè 5.
  - Th¸o vµnh ®ång tèc trªn, th¸o cµng cua vµ khíp ®ång tèc ra.
  - Th¸o vµnh ®ång tèc d*íi, b¸nh r¨ng sè 5 vµ èng lãt trªn trôc thø cÊp ra.
  (H×nh 10.26).  10.2.1.5. Th¸o côm kho¸ thanh tr*ît.
  (H×nh 10.27):
  Th¸o bu l«ng ®Þnh cña côm kho¸ thanh tr*ît.
  LÊy lß xo vµ bi kho¸ ra.

  10.2.1.6. Th¸o phÇn vá phÝa trªn hép sè ra.
  Dïng khÈu vµ tay vÆn ®Ó th¸o. (H×nh 10.28):
  Chó ý: Níi láng ®Òu, th¸o ®an chÐo xen kÏ nhau. Kh«ng dïng tuèc n¬ vÝt ®Ó bÈy vá hép sè lªn. Tr¸nh lµm cong vªnh cµo x*íc mÆt l¾p ghÐp cña vá hép sè.  10.2.1.7. Th¸o trô vµ b¸nh r¨ng sè lïi ra.
  ( H×nh 10.29).

  10.2.1.8. Th¸o côm b¸nh r¨ng trôc s¬ cÊp,
  côm b¸nh r¨ng trôc thø cÊp vµ côm cµng më.

  - Th¸o chèt ®Þnh vÞ cµng më ra. ( H×nh 10.30).
  Tr¸nh lµm biÕn d¹ng c¸c chi tiÕt cña hép sè.
  Dïng t«ng vµ bóa ®Ó thùc hiÖn.


  - Th¸o chèt ®Þnh vÞ vÊu gµi sè ra.
  Tr¸nh lµm biÕn d¹ng c¸c chi tiÕt cña hép sè.
  Dïng t«ng vµ bóa ®Ó thùc hiÖn. (H×nh10. 31):
  - Th¸o thanh tr*ît ra.(H×nh 10.32):
  * Chó ý: §Ó riªng c¸c chi tiÕt ®• th¸o ra, tr¸nh nhÇm lÉn gi÷a c¸c chi tiÕt víi nhau.
  - Th¸o côm b¸nh r¨ng trôc thø cÊp vµ côm trôc b¸nh r¨ng trôc s¬ cÊp ra.(H×nh 10.33):
  * Chó ý: Tr¸nh lµm søt mÎ c¸c b¸nh r¨ng. Khi th¸o rêi c¸c côm b¸nh r¨ng th× nªn ®Ó riªng tr¸nh nhÇm lÉn c¸c b¸nh r¨ng víi nhau, c¸c bé ®ång tèc cña c¸c sè víi nhau.  10.2.1.9. Th¸o côm trôc bÞ ®éng ra.
  (H×nh 10.34):
  Tr¸nh lµm søt mÎ c¸c b¸nh r¨ng.  10.2.1.10. Th¸o côm vi sai ra.(H×nh 10.35):


  10.2.2. Tr×nh tù l¾p hép sè HUYNDAI 206.
  Tr×nh tù l¾p ng*îc víi tr×nh tù th¸o.
  * Chó ý khi l¾p:
  - Chó ý chiÒu l¾p ghÐp c¸c chi tiÕt cho ®óng
  -Khi l¾p ta cÇn ph¶i dïng tay vÆn ®Òu råi míi dïng khÈu xiÕt sen kÏ
  -XiÕt ®óng c©n lùc
  - BÒ mÆt l¾p ghÐp nµo cÇn kÝn kh«ng cho ch¶y dÇu th× ph¶i phñ mét líp keo lªn bÒ mÆt. Tr*íc khi phñ th× ph¶i lµm s¹ch bÒ mÆt råi míi phñ keo.

  10.2.3. KiÓm tra - söa ch÷a - b¶o d*ìng hép sè c¬ khÝ.
  10.2.3.1. B¶o d*ìng hép sè c¬ khÝ.
  B¶o d*ìng ngµy:
  Cho «t« ch¹y ®Ó kiÓm tra sù lµm viÖc b×nh th*êng cña hép sè.

   B¶o d*ìng cÊp I:
  KiÓm tra møc dÇu, ®æ thªm dÇu tíi møc quy ®Þnh nÕu cÇn. KiÓm tra sù lµm viÖc cña hép sè sau khi b¶o d*ìng xong.
   B¶o d*ìng cÊp II:
  Xem xÐt kü hép sè, kiÓm tra vµ nÕu cÇn thiÕt xiÕt chÆt hép sè víi c¸c te ly hîp, n¾p hép sè. KiÓm tra vµ xiÕt chÆt c¸c n¾p vßng bi cña trôc thø cÊp vµ trung gian. Nªn ®æ thªm hoÆc thay dÇu cña hép sè theo b¶ng chØ dÉn ( khi thay dÇu b«i tr¬n c¸c côm m¸y vµ c¸c khíp nèi ph¶i tiÕn hµnh lóc ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc. NÕu lµm viÖc d*íi gÇm xe th× ph¶i treo xe ch¾c ch¾n, tuyÖt ®èi kh«ng khëi ®éng ®éng c¬ ®Ó ®¶m b¶o an toµn).
  10.2.3.2. KiÓm tra hép sè
  Khi cã vÊn ®Ò háng hãc cña hép sè, kiÓm tra x¸c ®Þnh h* háng cña nã, tõ ®ã t×m biÖn ph¸p söa ch÷a ®iÒu chØnh. TiÕn hµnh kiÓm tra c¸c h* háng chñ yÕu sau:
   Hép sè bÞ rß rØ dÇu b«i tr¬n:
  KiÓm tra c¸c vÞ trÝ b¾t bu l«ng, ®Öm lµm kÝn, phít ch¾n, c¸c bé phËn bao kÝn…nÕu bÞ h* háng sÏ g©y rß rØ dÇu, kiÓm tra møc dÇu trong hép sè ( Møc dÇu qu¸ cao còng g©y rß dÇu ), kiÓm tra c¸c lç th«ng h¬i, bÒ mÆt vá hép sè xem cã bÞ t¾c hay nøt rÞa kh«ng…Khi ph¸t hiÖn sù cè t×m biÖn ph¸p hîp lý kh¾c phôc ngay. L*u ý r»ng bé phËn che kÝn bÞ rß dÇu th× lu«n ph¶i kiÓm tra c¸c b¹c ®ì ë ®Çu trôc vµ èng lãt (v× ®é d¬ t¹o ra cña c¸c æ ®ì lµm ®¶o trôc g©y mßn háng bé phËn che kÝn). Cã thÓ thay mét sè phít cao su, vÝ dô ë ®u«i sau vá hép sè, mµ kh«ng cÇn th¸o hép sè xuèng.
   KiÓm tra ho¹t ®éng cña hép sè khi cã t¶i vµ khi kh«ng cã t¶i. C¸c h* háng th*êng gÆp lµ:
   B¸nh r¨ng bÞ kªu khi sang sè: Khi cã tiÕng rÝt hoÆc tiÕng kªu lóc sang sè th*êng do sù ®iÒu chØnh bé phËn ®iÒu khiÓn hép sè kh«ng ®óng hoÆc qu¸ mßn, còng cã thÓ do ly hîp bÞ tr*ît. Lóc ®ã tiÕng kªu ph¸t ra ë bé ®ång tèc cña hép sè. C¸c lý do kh¸c nh* mßn háng cña c¸c r¨ng ¨n khíp, c¸c thanh tr*ît hay cµng sang sè, vßng bi… còng lµm cho sù vµo khíp cña c¸c r¨ng khã kh¨n g©y tiÕng kªu.
   Nh÷ng tiÕng ®éng bÊt th*êng cña hép sè: KiÓm tra sù b«i tr¬n cña hép sè: Møc dÇu thÊp hoÆc dÇu qu¸ bÈn. Nh÷ng ng*êi cã kinh nghiÖm cã thÓ ph¸t hiÖn vÞ trÝ ph¸t ra tiÕng kªu vµ x¸c ®Þnh ®*îc nguyªn nh©n cña nã.
   HiÖn t*îng khã chuyÓn sè: KiÓm tra bé ®iÒu khiÓn xem sù ho¹t ®éng cã tèt kh«ng, kiÓm tra sù lµm viÖc cña ly hîp cã b×nh th*êng kh«ng. NÕu h* háng ®*îc x¸c ®Þnh ë trong hép sè ( cÇn chuyÓn sè, thanh tr*ît, cµng cua, bé ®ång tèc…h* háng ) th× b¾t buéc th¸o hép sè ®Ó kiÓm tra söa ch÷a.
   HiÖn t*îng nh¶y sè: KiÓm tra ®é ®¶o, l¾c cña cÇn chän sè ( th*êng ë trªn c¸c xe t¶i), nÕu nguyªn nh©n trªn bÞ lo¹i trõ th× ph¶i th¸o hép sè ®Ó kiÓm tra söa ch÷a c¸c bé phËn bªn trong hép sè nh*: Thanh tr*ît, cµng cua, b¹c dÉn h*íng ly hîp, c¸c vßng bi c«n ®Þnh vÞ c¸c trôc hép sè …
   HiÖn t*îng kÑt sè: KiÓm tra c¬ cÊu ®iÒu khiÓn hép sè, sù b«i tr¬n, bé ly hîp. Tr*êng hîp kh«ng ph¸t hiÖn h* háng ë c¸c bé phËn trªn th× th¸o hép sè ®Ó kiÓm tra c¸c bé phËn bªn trong hép sè.
  * KiÓm tra c¸c bé phËn bªn trong hép sè c¬ khÝ.
  L*u ý: C¸c th«ng sè ë d*íi ®©y sö dông cho xe Toyota Land cruiser Station wagon víi c¸c hép sè H140F, H150F vµ H151F. C¸c th«ng sè chuÈn cho tõng lo¹i hép sè kh¸c ph¶i tra trong STSC - BD theo tõng lo¹i xe.
   C¸c b¸nh r¨ng ¨n khíp:
  - Dïng panme, th*íc cÆp, ®ång hå so ®Ó kiÓm tra ®é d¬, mßn cña c¸c b¸nh r¨ng.
  - BÒ mÆt r¨ng bÞ mßn, rç Ýt th× cã thÓ dïng l¹i, ng*îc l¹i ph¶i thay míi.
  - Mµi l¹i c¸c ®Çu r¨ng bÞ tße.
  - Bé ®ång tèc háng th× thay míi.
  - C¸c trôc then hoa bÞ mßn nhiÒu th× thay trôc míi.
   Trôc hép sè :
   Trôc s¬ cÊp cña hép sè :


  - KiÓm tra khe hë vßng ®ång tèc sau vµ ®Çu r¨ng th¼ng cuèi . Khe hë tiªu chuÈn theo STSC - BD, cña xe Toyota Land cruiser Station wagon cho c¸c hép sè H140F, H150F vµ H151F lµ 0.8 ÷ 1.6 mm, khe hë nhá nhÊt cho c¸c hép sè nµy lµ 0.6 mm.
  - KiÓm tra ®é b¸m cña bÒ mÆt c«n vµ vßng ®ång tèc.
   Trôc thø cÊp cña hép sè:
   KiÓm tra khe hë däc trôc cña c¸c b¸nh r¨ng. Tra trong STSC - BD ®Ó lÊy th«ng sè chuÈn, víi c¸c hép sè H140F, H150F vµ H151F cña xe Toyota Land cruiser Station wagon cã c¸c th«ng sè nh* sau:
  - Khe hë tiªu chuÈn: Sè 1 vµ sè 3: 0.1 ÷ 0.45 mm
  - Sè 2 vµ sè 5: 0.1 ÷ 0.35 mm
  - Khe hë lín nhÊt cho phÐp: Sè 1 vµ sè 3: 0.45 mm
  - Sè 2 vµ sè 5: 0.35 mm
  KiÓm tra khe hë dÇu gi÷a c¸c b¸nh r¨ng: Sö dông ®ång hå so ®Ó ®o.
  Tiªu chuÈn lµ: Sè 1 vµ sè 3: 0.02 ÷ 0.073
  Sè 2 vµ sè 5: 0.015 ÷ 0.068 mm
  Lín nhÊt cho phÐp: Sè 1 vµ sè 3: 0.073 mm
  Sè 2 vµ sè 5: 0.068 mm.
   KiÓm tra trôc sè:
  - KiÓm tra ®é dµy bÝch tùa trªn trôc thø cÊp. §é dµy lín nhÊt cho phÐp lµ 4.725 mm
  - KiÓm tra ®é cong: Gi¸ trÞ lín nhÊt cho phÐp 0.05 mm

   KiÓm tra vßng ®ång tèc: C¸ch kiÓm tra t*¬ng tù nh* trªn trôc s¬ cÊp. Th«ng sè khe hë däc trôc gi÷a vßng ®ång tèc vµ l*ng tùa vßng r¨ng th¼ng nh* sau:
  - Tiªu chuÈn: Sè 1 vµ sè 2: 1.1 ÷ 1.9 mm
  Sè 3 vµ sè 5: 0.8 ÷ 1.6 mm.
  - Nhá nhÊt: Sè 1 vµ sè 2: 1.1 mm
  Sè 3 vµ sè 5: 0.8 mm
  - KiÓm tra khe hë cña cµng cua vµ vµnh ®ång tèc – gi¸ trÞ nhá nhÊt cho phÐp lµ 0.35 mm.
  - KiÓm tra khe hë däc trôc gi÷a c¸c ®Çu b¸nh r¨ng.
   Trôc trung gian cña hép sè :
  - KiÓm tra ®*êng kÝnh ngoµi t¹i vÞ trÝ l¾p vßng bi ®òa ( B¹c ®¹n kim):
  - Tiªu chuÈn: 35.957 ÷ 35.970 mm
  - Lín nhÊt cho phÐp: 35.970 mm
  C¸c th«ng sè nhËn ®*îc lµm c¬ së cho viÖc söa ch÷a hoÆc thay thÕ. Th«ng th*êng khi c¸c bé phËn ®*îc kiÓm tra ë trªn bÞ mßn qu¸ møc quy ®Þnh ®Òu ph¶i thay míi ®ång bé. Trong tr*êng hîp kh¸c cã thÓ gia c«ng c¬ khÝ ®Ó sö dông l¹i.
   C¬ cÊu h•m sè: C¸c lß xo gi¶m ®µn tÝnh, c¸c viªn bi, chèt h•m bÞ mßn nhiÒu th× thay míi, cã thÓ t¨ng c¨n ®Öm cho lß xo trong tr*êng hîp kh«ng t×m ®*îc lß xo míi.


  10. 3. Th¸o l¾p, kiÓm tra, söa ch÷a c¸c ®¨ng.
  10.3.1. Quy tr×nh th©o c¸c ®¨ng.
  10.3.1.1.Th¸o mÆt bÝch gi÷a c¸c ®¨ng vµ ®Çu
  trôc thø cÊp.(H×nh 1043)
  - Dïng clª níi láng ®Òu c¸c ®ai èc ra.
  * Chó ý:
  - §¸nh dÊu chiÒu l¾p ghÐp tr*íc khi th¸o.
  - Khi th¸o ®ai èc cÇn níi láng ®Òu vµ b¾t chÐo nhau.
  - Tr¸nh lµm trên ren g©y h* háng.

  10.3.1.2. Th¸o gi¸ ®ì gi÷ trôc c¸c ®¨ng.(H×nh 10. 44)
  ( tuú thuéc vµo mçi lo¹i xe cã hay kh«ng)
  - Dïng khÈu vµ tay vÆn khi th¸o gi¸ ®ì.
  * Chó ý: Tr¸nh lµm háng gèi ®ì cao su.


  10.3.1.3. Th¸o mÆt bÝch gi÷a c¸c ®¨ng vµ trôc chÝnh.
  (H×nh 10.45)
  - Dïng clª níi láng ®Òu c¸c ®ai èc ra.
  *Chó ý:
  - KiÓm tra xem cã dÊu l¾p gÐp hay kh«ng(nÕu ch*a cã th× ta ®¸nh dÊu vµo).
  - Tr¸nh lµm nhên èc.
  - Th¸o b¾t chÐo nhau, níi láng ®Òu c¸c ®ai èc ra.
  - Sö dông ®óng lo¹i clª.
  10.3.1.4. Th¸o vßng h•m hoÆc ®ai èc ë khíp ch÷ thËp ra.
  (H×nh 10.46)
  - Dïng dông cô chuyªn dïng hÆc t« vÝt ®Ó th¸o.
  * Chó ý: Tr¸nh dïng lùc qu¸ m¹nh lµm biÕn d¹ng vßng h•m.
  10.3.1.5. Th¸o æ ®ì ë khíp ch÷ thËp ra.(H×nh 10.47)
  - ®¸nh dÊu cho tõng ®Çu trôc.
  -Th¸o n¹ng ra khái khíp ch÷ thËp.
  - Dïng bóa cao su ®Ó th¸o.
  * Chó ý:
  - Tr¸nh dïng bóa gâ qu¸ m¹nh sÏ g©y háng vßng bi ®òa.
  - Ph¶i kÑp trôc c¸c ®¨ng lªn ªt« tr*íc khi gâ.  10.3.1.6. Th¸o khíp ch÷ thËp ra.(H×nh 10.48)
  - Dïng bóa vµ t«ng ®Èy ®Ó th¸o khíp ch÷ thËp ra.

  * Chó ý: Tr¸nh dïng bóa ®Ëp qu¸ m¹nh lµm háng khíp.
  10.3.1.7. Th¸o côm vßng bi trßn vµ gèi ®ì ë khíp
  nèi ch÷ thËp ra.(H×nh 10.49)
  - Dïng dông cô chuyªn dïng ®Ó th¸o.
  * Chó ý: Tr*íc khi th¸o ph¶i kÑp trôc lªn ªt«.  10.3.1.8. Th¸o vßng bi ra.(H×nh 10.50)
  - Dïng t« vÝt hoÆc dông cô chuyªn dïng khi th¸o vßng bi.
  * Chó ý: Khi th¸o vßng bi ph¶i nhÑ nhµng, tr¸nh bÞ x*íc.
  10.3.1.9. Th¸o vßng h•m ra.(H×nh 10.51)
  - Dïng k×m chuyªn dïng ®Ó thao vßng h•m ra.
  * Chó ý: Tr¸nh lµm biÕn d¹ng vßng h•m trong khi th¸o.
  10.3.1.10. Th¸o ®o¹n trôc ®Æc ra khái èng c¸c
  ®¨ng.
  * Chó ý: Ph¶i ®¸nh dÊu tr*íc khi th¸o.Khi l¾p ®o¹n trôc nµy ph¶i l¾p ë phÝa d*íi, gÇn cÇu chñ ®éng.
  10.3.2. Tr×nh tù l¾p
  - Tr×nh tù l¾p ng*îc víi tr×nh tù th¸o.
  * Chó ý:
  - Tr*íc khi l¾p ph¶i b¶o d*ìng s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt, cho mì vµo c¸c æ bi vµ trôc then hoa.
  - L¾p æ bi vµo trôc ch÷ thËp ph¶i xiÕt chÆt c¸c bul«ng, phanh h•m bul«ng.
  - L¾p vßng bi æ trng gian vµo vÞ trÝ chó ý ®Ó vó mì quay xuèng.
  - Khi l¾p lªn xe ph¶i chó ý c¸c n¹ng ch÷ thËp vµ then hoa ph¶i cïng n»m trªn mét mÆt ph¼ng ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®ång tèc( theo dÊu ®• ®*îc ®¸nh tr*íc khi th¸o).
  - Khi l¾p phÇn trôc vµo èng c¸c ®¨
  10.3.3. KiÓm tra - söa ch÷a trôc truyÒn ®éng c¸c ®¨ng - b¸n trôc.
  10.3.3.1. KiÓm tra s¬ bé:
  - Cho xe ch¹y ®Ó kiÓm tra ho¹t ®éng cña trôc truyÒn ®éng c¸c ®¨ng, b¸n trôc. §Ó ý c¸c tiÕng ån ph¸t ra tõ c¸c vÞ trÝ l¾p ghÐp, khíp nèi…
  - KiÓm tra trùc tiÕp trªn xe: §*a xe lªn cÇu n©ng hay hÇm söa ch÷a, kiÓm tra ®é d¬ láng cña khíp ch÷ thËp, ®é kÝn khÝt cña èng bao kÝn hay vÕt nøt rÞa cña trôc…XiÕt l¹i c¸c bul«ng nÕu cÇn.
  10.3.3.2 KiÓm tra - söa ch÷a
  Trôc c¸c ®¨ng:
  VÖ sinh s¹ch sÏ, kª kÝch cÈn thËn ®¶m b¶o an toµn. Dïng dông cô chuyªn dïng th¸o trôc c¸c ®¨ng xuèng.
  Chó ý: §¸nh dÊu vÞ trÝ l¾p ghÐp ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®ång tèc.
  - KiÓm tra c¸c r•nh then hoa ë ®Çu trôc nÕu mßn nhiÒu thay trôc míi.
  - KiÓm tra ®é cong cña trôc c¸c ®¨ng, nÕu ®é cong nhá th× n¾n l¹i trªn m¸y Ðp thñy lùc, trong tr*êng hîp kh«ng kh¾c phôc ®*îc ph¶i thay trôc míi.
  - Tra mì vµo c¸c æ bi, æ ®ì trôc, khíp ch÷ thËp, r•nh then hoa …nÕu cÇn. L*u ý khi l¾p ghÐp ph¶i theo dÊu ®• ®¸nh, vÞ trÝ vó mì ë æ ®ì trung gian quay xuèng d*íi…
  Chó ý: Th«ng th*êng hiÖn nay c¸c khíp, æ bi ®ì trôc ®• ®*îc b«i tr¬n mét lÇn trong suèt qu¸ tr×nh sö dông t¹i n¬i s¶n xuÊt, khi h* háng chØ viÖc thay míi. Víi lo¹i ph¶i b¶o d*ìng, thêi gian b¶o d*ìng sÏ rót ng¾n hai lÇn trong ®iÒu kiÖn sö dông kh¾c nghiÖt.
  - Víi vßng bi vµ gi¸ ®ì trung gian: NÕu vßng bi bÞ d¬, dç ghÎ, ®Öm cao su bÞ biÕn tÝnh, nøt vì th× thay míi toµn bé. Trôc ch÷ thËp bÞ mßn lâm phÇn tiÕp xóc th× thay, th«ng th*êng khi thay thay c¶ bé trôc vµ bi.


  H×nh10.53:KiÓm tra æ bi vµ khíp ch÷ thËp

   B¸n trôc - Moay ¬.
  * B¸n trôc:
  - §*a trôc lªn khèi ch÷ V hoÆc ®*a lªn mòi trèng t©m m¸y tiÖn kiÓm tra ®é cong, nÕu ®é cong l¬n h¬n 0.10 mm ph¶i n¾n l¹i trªn m¸y Ðp, thay míi nÕu kh«ng thÓ kh¾c phôc b»ng n¾n nguéi.
  - KiÓm tra ®é ®¶o mÆt bÝch b»ng ®ång hå so, ®é ®¶o mÆt bÝch cho phÐp tõ 0.15 ÷ 0.20 mm.
  - R•nh then hoa kh«ng ®*îc mßn qu¸ 0.4 mm, nÕu h¬n tèt nhÊt thay b¸n trôc míi, tr*êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ hµn ®¾p gia c«ng l¹i. NÕu b¸n trôc bÞ r¹n nøt ph¶i thay míi.
  - Th¸o vµ thay vßng bi, vßng ch¾n dÇu ë
  ®Çu ngoµi b¸n trôc nÕu cÇn.
  * Moay ¬:
  - Vßng bi bÞ vì, trãc dç th× thay míi.
  - Ecu moay ¬ bÞ háng th× gia c«ng l¹i.
  - §Ó ®iÒu chØnh moay ¬, tiÕn hµnh theo c¸c b*íc nh* sau:
   KÝch xe lªn, th¸o Ecu h•m vµ long ®en ra.
   XiÕt chÆt Ecu ®iÒu chØnh vµo råi níi ra kho¶ng 1/6 vßng, khi ®ã moay ¬ ph¶i quay ®*îc nhÑ nhµng, l¾c kh«ng cã ®é d¬ th× ®¹t.
   L¾p ®Öm vµ Ecu h•m xiÕt chÆt theo m« men xiÕt quy ®Þnh. L¾p ®Öm vµ n¾p ®¹y mÆt bÝch b¸n trôc.
   Quay vµ kiÓm tra l¹i.
  10.3.3.3 KiÓm tra - ®iÒu chØnh - thay thÕ cÇu chñ ®éng sau.
  a. KiÓm tra - söa ch÷a truyÒn lùc chÝnh.
  - Quan s¸t c¸c h* háng th«ng th*êng nh* c¸c ®Öm, phít ch¾n nÕu háng th× thay míi, vßng bi bÞ ghÎ rç thay vßng bi míi.
  - C¸c ren ®Çu trôc bÞ chên, d¬ th× tar« l¹i ( nÕu cã thÓ ) hoÆc thay míi, r•nh then hoa bÞ mßn cã thÓ gia c«ng l¹i.
   KiÓm tra b»ng dông cô:
  - Dïng panme ®o ®é mßn cña cæ trôc t¹i vÞ trÝ l¾p vßng bi, phít cao su…®é mßn nhá th× ®¸nh bãng dïng l¹i, nÕu lín h¬n quy ®Þnh th× thay míi.
  - §o khe hë ¨n khíp gi÷a c¸c b¸nh r¨ng b»ng ph*¬ng ph¸p kÑp ch× hay polime, ®iÒu chØnh l¹i khe hë ¨n khíp nÕu khe hë lín h¬n gi¸ trÞ cho phÐp. Cã thÓ dïng ®ång hå so ®Ó kiÓm tra khe hë ¨n khíp gi÷a c¸c r¨ng. Khe hë sau khi ®iÒu chØnh kho¶ng 0.15 ÷ 0.20 lµ ®¹t.
  L*u ý : - §o ë nhiÒu vÞ trÝ cña b¸nh r¨ng vµnh chËu.
  - KiÓm tra sù ¨n khíp cña b¸nh r¨ng vµnh chËu vµ b¸nh r¨ng qu¶ døa. Hai b¸nh r¨ng tiÕp xóc tèt sÏ t¹o sù quay tr¬n ®Òu, dïng clª lùc ®Ó kiÓm tra m«men quay giíi h¹n cña b¸nh r¨ng qu¶ døa.
  b. KiÓm tra söa ch÷a bé vi sai.
  +. Bé vi sai th*êng ( hai hoÆc bèn b¸nh r¨ng hµnh tinh).
  - KiÓm tra c¸c b¸nh r¨ng - trôc ch÷ thËp, r•nh then hoa, c¸c ®Öm l*ng b¸nh r¨ng…nÕu bÞ mßn d¬ th× söa ch÷a hoÆc thay míi.
  - Khe hë cña c¸c ®Öm l*ng ph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp ( Theo STSC - BD ), thay ®Öm dµy h¬n nÕu khe hë lín. Khe hë nµy kho¶ng 0.02 ÷ 0.2mm tïy theo xe. Thay míi nÕu kh«ng thÓ ®iÒu chØnh.
  - Trôc ch÷ thËp vµ lç b¸nh r¨ng hµnh tinh mßn réng th× thay trôc, khe hë cho phÐp 0.05 ÷ 0.15 mm.
  - Lùc xiÕt vá hép vi sai theo STSC - BD víi tõng lo¹i xe, th«ng th*êng theo kinh nghiÖm sau khi xiÕt “ chÆt” b»ng tay, xiÕt thªm kho¶ng 3/4 vßng n÷a víi tõng bul«ng.
  - Khe hë ¨n khíp gi÷a c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh lín ph¶i cho thªm ®Öm l*ng ®iÒu chØnh, khi ®iÒu chØnh kh«ng ®*îc th× thay c¶ côn vi sai míi. Khe hë cho phÐp cña c¸c b¸nh r¨ng hµnh tinh kho¶ng 0.02 ÷ 0.2 mm.
  +. Bé vi sai giíi h¹n tr*ît.
  L*u ý: Khi th¸o ph¶i ®¸nh dÊu theo côm chi tiÕt tr¸i vµ ph¶i.
  - KiÓm tra ®é mßn, d¬ cña c¸c bé phËn, thay thÕ nÕu cÇn.
  - KiÓm tra ®é mßn cña c¸c tÊm ma s¸t, tÊm Ðp
  - KiÓm tra c¸c bÒ mÆt ma s¸t cña tÊm ma s¸t, ®é dµy tÊm Ðp. NÕu mßn nhiÒu th× thay thÕ.
  - KiÓm tra tÊm Ðp.
  - KiÓm tra lß xo håi vÞ.
  - NÕu lß xo gi¶m ®µn tÝnh, chiÒu dµi tù nhiªn gi¶m…thay lß xo míi.
  +. C¬ cÊu khãa vi sai.
  C¬ cÊu khãa vi sai ®iÒu khiÓn ®iÖn tö ( Electronic Control Unit: ECU ) cña xe TOYOTA Land Cruiser.
   Giíi thiÖu chung:
  C¬ cÊu khãa vi sai sö dông mét èng tr*ît, èng tr*ît nµy sÏ ®*îc ®iÒu khiÓn ®Ó lµm cho ¨n khíp gi÷a b¸n trôc vµ vá bé vi sai (khãa vi sai), h¹n chÕ mét phÇn sù vËn hµnh cña bé vi sai, t¹o tÝnh n¨ng viÖt d• cho xe khi gÆp ph¶i mét sè tr*êng hîp cÇn thiÕt trªn ®*êng nh* xe bÞ xa lÇy mét hoÆc mét sè b¸nh, xe ®i trªn ®*êng gËp gÒnh…
  Trªn xe, mét ®éng c¬ ®iÖn ®*îc dïng ®Ó truyÒn ®éng cho èng tr*ît cña c¬ cÊu khãa vi sai. §éng c¬ ®iÖn nµy ®*îc ®iÒu khiÓn bëi mét ECU tõ c¸c t×n hiÖu cña c«ng t¾c khãa vi sai trªn b¶ng ®iÒu khiÓn cïng víi nhiÒu c«ng t¾c vµ c¶m biÕn kh¸c. Nã ®*îc l¾p ë trong bé khãa vi sai.
   ChÈn ®o¸n –KiÓm tra s¬ bé.
  - KiÓm tra r»ng xe «t« ®*îc thiÕt kÕ c¬ cÊu khãa vi sai hay ®*îc dÉn ®éng bèn b¸nh ( 4WD - chØ c¸c xe ®êi míi ).
  - Khi chuyÓn c«ng t¾c khãa vi sai tõ " Free  Lock", ®Ìn b¸o sÏ nhÊp nh¸y nÕu r¨ng cña èng tr*ît c¬ cÊu khãa vi sai kh«ng ¨n khíp víi r¨ng trªn vá bé vi sai. NÕu xuÊt hiÖn nh* vËy, quay c¸c b¸nh xe ®Ó truyÒn ®éng cho bé vi sai gióp c¬ cÊu khãa vi sai ®*îc khãa vµ ®Ìn b¸o sÏ s¸ng.
  C¸c h* háng ®*îc tæng hîp theo b¶ng d*íi ®©y:

  H* háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc
  §Ìn b¸o kh«ng s¸ng Bãng ®Ìn bÞ ch¸y.
  D©y dÉn nãng ch¶y ( ®øt m¹ch).
  Næ cÇu ch× ®Þnh møc dßng ®iÖn.
  M¹ch d©y ®iÖn hoÆc nèi m¸t háng. Thay bãng míi.
  Thay d©y dÉn míi.
  Thay cÇu ch× míi.
  Söa ch÷a nh÷ng vÞ trÝ háng hãc.
  §Ìn b¸o kh«ng s¸ng trong khi c«ng t¾c ®iÒu khiÓn khãa vi sai tr*íc vµ sau ë vÞ trÝ ®ãng. §øt cÇu ch× DIFF
  C«ng t¾c ®iÒu khiÓn c¬ cÊu khãa vi sai kh«ng ®ãng.
  ECU ®iÒu khiÓn dÉn ®éng 4 b¸nh háng.
  M¹ch d©y ®iÖn hoÆc nèi m¸t háng. Thay cÇu ch× vµ kiÓm tra ng¾n m¹ch.
  KiÓm tra c«ng t¾c.
  KiÓm tra ECU.
  Söa ch÷a nh÷ng vÞ trÝ háng hãc.

  Khãa vi sai kh«ng ho¹t ®éng C«ng t¾c khãa vi sai háng.
  Bé truyÒn ®éng khãa vi sai háng.
  ECU ®iÒu khiÓn dÉn ®éng bèn b¸nh háng.
  C¬ cÊu dÉn ®éng khãa vi sai háng.
  M¹ch d©y ®iÖn hoÆc nèi m¸t háng. KiÓm tra c«ng t¾c.
  KiÓm tra bé truyÒn ®éng khãa vi sai.
  KiÓm tra ECU.
  Söa ch÷a nÕu cÇn.
  Söa ch÷a nÕu cÇn.
  Sau khi khãa vi sai, khãa kh«ng håi trë l¹i vÞ trÝ tù do khi tèc ®é xe xÊp xØ hoÆc cao h¬n 8 km/h. C¶m biÕn tèc ®é háng.
  ECU ®iÒu khiÓn dÉn ®éng bèn b¸nh háng.
  M¹ch d©y ®iÖn hoÆc nèi m¸t háng.
  KiÓm tra c¶m biÕn.
  KiÓm tra ECU.
  Söa ch÷a nÕu cÇn.

   KiÓm tra hÖ thèng.
   KiÓm tra ®Ìn b¸o: §Ìn b¸o ( tr*íc vµ sau ) s¸ng sau kho¶ng mét gi©y khi khãa ®iÖn më.
   KiÓm tra ho¹t ®éng cña c¬ cÊu: ( L*u ý: §Æt cÇn chän sè ë vÞ trÝ trung gian ).
   KiÓm tra c«ng t¾c khãa vi sai: KiÓm tra th«ng m¹ch cña khãa, gi÷a c¸c ®Çu nèi d©y.
   KiÓm tra c«ng t¾c b¸o khãa vi sai ( Tr*íc vµ sau).
  C«ng t¾c th«ng m¹ch khi Ên vµo ®Çu ( VÞ trÝ khãa vi sai) vµ kh«ng th«ng khi ë tr¹ng th¸i tù nhiªn ( Kh«ng khãa vi sai). Thay c«ng t¾c míi nÕu c«ng t¾c kh«ng ho¹t ®éng ®óng nh* vËy. T*¬ng tù nh* vËy, kiÓm tra c«ng t¾c b¸o hiÖu bèn b¸nh dÉn ®éng.

  10.3.3.4. L¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh: L*u ý: Khi l¾p r¸p bé vi sai ( c¸c lo¹i ) l¾p theo thø tù ®• ®¸nh dÊu tr*íc khi th¸o, lùc xiÕt c¸c bul«ng ph¶i ®ñ lín. §iÒu chØnh c¸c khe hë ¨n khíp chÝnh x¸c ®¶m b¶o r»ng khi l¾p xong dïng tay xoay b¸n trôc th× côm vi sai ph¶i chuyÓn ®éng nhÑ nhµng.
  a. §iÒu chØnh côm b¸nh r¨ng qu¶ døa:
   KÑp chÆt côm qu¶ døa lªn ®å g¸, dïng clª lùc xiÕt ®ñ lùc quy ®Þng ( 20 ÷ 25 kG.m).
   Mãc c©n lùc vµo mÆt bÝch cña nã, kÐo 2 ÷ 3 KG.m mµ quay ®*îc lµ ®¹t.
   §é d¬ däc trôc cho phÐp kho¶ng 0.5 ÷ 1mm.
   NÕu ®é d¬ qu¸ nhá th× lùc kÐo ®Ó quay sÏ lín. Th¸o b¸nh r¨ng qu¶ røa ra thªm c¨n ®Öm vµo ®iÒu chØnh l¹i ( hoÆc ng*îc l¹i).
   B»ng kinh nghiÖm lÊy ®ñ lùc mµ quay kh«ng cã tÇm nÆng tÇm nhÑ lµ ®¹t.
  b. §iÒu chØnh côm b¸nh r¨ng vµnh chËu – qu¶ døa:
   L¾p b¸nh r¨ng vµnh chËu vµo vá cÇu, dïng ®ång hå ®o t× vµo l*ng b¸nh r¨ng, dïng ®ßn bÈy bÈy b¸nh r¨ng dÞch chuyÓn, chØ sè ë ®ång hå lµ ®é d¬ däc däc cña nã. §é d¬ cho phÐp kho¶ng 0.10mm, nÕu kh«ng ®¹t th× ph¶i ®iÒu chØnh l¹i.
   Tïy theo kÕt cÊu cña tõng lo¹i cÇu mµ cã ph*¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cho thÝch hîp. VÝ dô: CÇu hai nöa th× thay ®æi c¨n ®Öm ë cabi ®Ó ®iÒu chØnh. Lo¹i vßng ªcu th× t¨ng gi¶m c¸c vßng ren ®Ó ®iÒu chØnh.
   Bµng kinh nghiÖm: Khi l¾p xong, dïng tay quay bÈy mµ b¸nh r¨ng quay tr¬n nhÑ lµ ®¹t.
  c. §iÒu chØnh vÕt tiÕp xóc gi÷a 2 b¸nh r¨ng.

  - Lau s¹ch bÒ mÆt lµm viÖc cña b¸nh r¨ng, b«i mét líp bét mµu máng lªn bÒ mÆt lµm viÖc cña b¸nh r¨ng vµnh chËu. L¾p côm b¸nh r¨ng vµnh chËu vµ qu¶ døa vµo quay vµi vßng råi th¸o ra quan s¸t bét mµu b¸m trªn b¸nh r¨ng vµnh chËu. VÕt ¨n khíp ®ïng lµ vÕt mµu ph¶i n»m ë kho¶ng gi÷a chiÕm kho¶ng 2/3chiÒu dµi cña r¨ng. NÕu sai ta sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i theo b¶ng:

  VÕt tiÕp xóc ë b¸nh r¨ng vµnh chËu. Ph*¬ng ph¸p ®iÒu chØnh
  VÕt mµu lÖch vÒ ®Ønh r¨ng ChuyÓn ®Öm tõ ph¶i sang phÝa tr¸i (*)
  VÕt mµu lÖch vÒ ch©n r¨ng ChuyÓn ®Öm tõ phÝa tr¸i sang phÝa ph¶i.
  VÕt mµu lÖch vµo vßng trong Bá bít ®Öm ë mÆt bÝch l¾p côm b¸nh r¨ng qu¶ døa víi vá cÇu
  VÕt mµu lÖch ra vßng ngoµi Thªm ®Öm ë mÆt bÝch l¾p côm b¸nh r¨ng qu¶ døa víi vá cÇu
  (*) : Quy *íc r¨ng b¸nh r¨ng vµnh chËu ë bªn tay ph¶i.


  Ch*¬ng 11: Söa ch÷a hÖ thèng phanh

  A. HÖ thèng phanh dÇu

  11.1. Quy tr×nh th¸o l¾p hÖ thèng phanh.
  11.1.1. Quy tr×nh th¸o hª thèng phanh.

  B*íc 1: Th¸o r¾c c¾m ®iÖn b¾t víi n¾p
  b×nh chøa dÇu ra.(H×nh.11.1.).
   Chó ý : tr¸nh lµm ®øt d©y
  ®iÖn vµ bÑp r¾c c¾m d©y.  B*íc 2: Th¸o ®*êng èng ch©n
  kh«ng b¾t víi trî lùc phanh ra.(H×nh.11.2.).
   Chó ý:Khi th¸o ph¶i cÈn
  thËn tr¸nh lµm r¸ch ®*êng èng.


  B*íc 3: Th¸o ®*êng èng phanh b¾t
  tõ xilanh tæng ®Õn xilanh con ra.(H×nh .11.3.)
  - Dïng c¬lª 14 th¸o ®ai èc h•m ra råi
  th¸o ®*êng èng ra.


   Chó ý: CÇn chó ý c¸c ®éng
  t¸c tr¸nh lµm cong g•y c¸c ®*êng èng.

  B*íc 4:Th¸o bµn ®¹p phanh ra.(H×nh 11.4)
  - Dïng k×m má nhän th¸o phanh h•m råi
  nhÊc bµn ®¹p phanh ra.
   Chó ý: CÇn thùc hiÖn nhÑ
  nhµng tr¸nh lµm g•y phanh h•m.


  B*íc5: Th¸o xilanh chÝnh ra.(H×nh 11.5).
  - Dïng khÈu 12 th¸o hai ®ai èc ra råi
  th¸o xilanh chÝnh ra.
   Chó ý: Ph¶i th¸o thanh ®Èy
  ra khái bµn ®¹p phanh tr*íc khi th¸o
  xilanh chÝnh.

  B*íc 6: Th¸o bé trî lùc phanh ra
   Chó ý: CÇn ph¶i ®Ó cÈn thËn tr¸nh lµm r¬i g©y mãp, bÑp bé trî lùcphanh

  B*íc 7: Th¸o c¬ cÊu phanh ra.
  Chó ý: Níi láng ®Òu c¸c bu l«ng råi míi th¸o h¼n ra.
  Sau khi th¸o rêi c¸c chi tiÕt ta tiÕn hµnh vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt.
  11.1. 2 Quy tr×nh l¾p.
  Quy tr×nh l¾p ng*îc víi quy t×nh th¸o.

  11.1.3 KiÓm tra - §iÒu chØnh – Söa ch÷a xilanh phanh chÝnh vµ trî lùc ch©n kh«ng.
  11.1.3.1. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh.
   KiÓm tra ®iÒu chØnh bµn ®¹p phanh.
   KiÓm tra chiÒu cao bµn ®¹p phanh( t*¬ng tù kiÓm tra chiÒu cao bµn ®¹p li hîp).
  - Bµn ®¹p phanh cao: 16171 mm
  - NÕu kh«ng ®óng, ®iÒu chØnh chiÒu cao theo c¸c b*íc:
  - Níi láng toµn bé c«ng t¾c ®Ìn “ stop”. Níi láng ®ai èc gi÷ n¹ng kÑp.
  - §iÒu chØnh chiÒu cao bµn ®¹p phanh b»ng c¸ch quay cÇn ®Èy bµn ®¹p phanh.
  - VÆn c«ng t¾c ®Ìn “stop” l¹i ®óng víi ho¹t ®éng cña nã.
  - Sau khi ®iÒu chØnh chiÒu cao bµn ®¹p phanh, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p.
  - VÆn chÆt ®ai èc gi÷ n¹ng kÑp.
   KiÓm tra - ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p.
  - Dõng ®éng c¬ vµ nhÊn ®i nhÊn l¹i bµn ®¹p phanh vµi lÇn cho ®Õn khi kh«ng cßn ®é ch©n kh«ng trong bÇu trî lùc.
  - Ên bµn ®¹p b»ng tay ®Õn khi c¶m thÊy cã t¸c ®éng 2 lÇn ( do sù t¸c ®éng cña c¸c kho¶ng tù do ë c¸c ®iÓm tiÕp xóc), ®o kho¶ng c¸ch dÞch chuyÓn, ®ã lµ hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p phanh. Hµnh tr×nh nµy kho¶ng tõ 3- 6 mm.
  L*u ý: LÇn c¶m thÊy t¸c ®éng tr*íc lµ kho¶ng t¸c ®éng cña n¹ng kÑp vµ trôc. Nã chiÕm kho¶ng tõ 1 – 3 mm cña hµnh tr×nh bµn ®¹p phanh.
  - NÕu cÇn thiÕt ®iÒu chØnh hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p phanh theo c¸c b*íc sau:
  - Níi vµ vÆn cÇn ®Èy bµn ®¹p
  - Khëi ®éng ®éng c¬ vµ x¸c ®Þnh ®• cã hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p.
  - Sau khi ®iÒu chØnh xong, kiÓm tra l¹i chiÒu cao bµn ®¹p phanh.

   KiÓm tra sù håi vÞ cña bµn ®¹p phanh: Kh«ng kÐo cÇn phanh tay. §Ó ®éng c¬ ho¹t ®éng, nhÊn bµn ®¹p phanh vµ ®o kho¶ng håi vÞ cña bµn ®¹p phanh. Kho¶ng dÞch chuyÓn nµy lín h¬n 59 mm. NÕu kh«ng ®¹t ph¶i kiÓm tra l¹i hÖ thèng phanh.
   KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh phanh tay
   KiÓm tra phanh tay: KÐo phanh tay hÕt hµnh tr×nh, vµ ®Õm sè lÇn c¶m nhËn tiÕng kªu cña r¨ng ( 7  9 tiÕng ).
   §iÒu chØnh: ( L*u ý: ®iÒu chØnh phanh tay sau khi ®• ®iÒu chØnh khe hë gi÷a m¸ hanh vµ trèng phanh).Th¸o n¾p ®¹y cÇn kÐo phanh tay. Níi láng ®ai èc kho¸ vµ vÆn, ®iÒu chØnh ®ai èc ®iÒu chØnh ®Õn khi hµnh tr×nh ®óng. VÆn chÆt ®ai èc kho¸ l¹i. L¾p n¾p ®¹y.
  11.2. Th¸o l¾p, kiÓm tra, söa ch÷a tæng phanh (NISSAN).
  11.2.1. Quy tr×nh th¸o.
   C«ng viÖc chuÈn bÞ:
  - Tr*íc khi th¸o ta ph¶i tiÕn hµnh vÖ sinh s¹ch sÏ bªn ngoµi xilanh chÝnh.
  - ChuÈn bÞ: Tuècn¬vit , k×m, cêlª..v.v..
   Quy tr×nh th¸o.
  B*íc 1:KÑp chÆt xilanh chÝnh lªn ªt« b»ng
  c¸ch kÑp chÆt ë tai g¸ l¾p xilanh chÝnh.
  (H×nh.11.7)
   Chó ý: CÇn chó ý ph¶i kÑp xilanh
  chÝnh thËt v÷ng ch¾c tr¸nh bÞ xª dÞch
  hoÆc r¬i vì.  B*íc 2: Th¸o n¾p chôp xilanh ra.
  ( H×nh.11.8.93.2)
  -Th¸o lÉy gi÷ n¾p chôp råi th¸o n¾p chôp
  ra.
   Chó ý: Khi th¸o ph¶i nhÑ nhµng
  Tr¸nh lµm g•y lÉy gi÷ n¾p chôp.
  B*íc3: Th¸o piston sè 1 ra. ( H×nh 11.9)
   Chó ý: §Ó lªn gi¸ chuyªn dïng
  tr¸nh lµm x*íc piston.
  B*íc 4: Th¸o piston sè 2 ra. (H×nh 11.10
   Chó ý: §Ó riªng piston sè 2 ra
  tr¸nh nhÇm lÉn víi piston sè 1.

  B*íc 5: Th¸o cuppen ra.
  -Th¸o lß xo håi vÞ piston sè 1 ra.
  (H×nh 11.11)
  -Th¸o vÝt gi÷ lß xo ra råi th¸o lß xo ra.
   Chó ý: Dïng tuèc l¬vis ®óng
  chñng lo¹i tr¸nh lµm toÐt èc vÝt.
  - Th¸o cuppen ra.
  Chó ý: Kh«ng lµm r¸ch, cµo x*íc
  cuppen.
  B*íc6:Th¸o b×nh chøa ra.(H×nh 11.13)
   Chó ý: CÇn t×m hiÓu kÜ tr*íc khi
  th¸o, tr¸nh lµm g•y b×nh chøa.   Sau khi th¸o rêi c¸c chi tiÕt cña tæng phanh ta tiÕn hµnh röa s¹ch c¸c chi tiÕt b»ng xµ phßng. Dïng khÝ nÐn thæi s¹ch nßng xilanh chÝnh. TiÕn hµnh kiÓm tra söa ch÷a c¸c chi tiÕt nÕu cã h* háng. Sau khi vÖ sinh vµ kiÓm tra söa ch÷a c¸c chi tiÕt ta tiÕn hµnh l¾p c¸c chi tiÕt l¹i víi nhau.
  11.2.2. Quy tr×nh l¾p ng*îc l¹i víi quy tr×nh th¸o
   Chó ý: Sau khi l¾p xong ta cÇn thö xem piston vµ cuppen cã chuyÓn ®éng ®*îc trong xilanh kh«ng.
  11.2.3. KiÓm Tra Söa Ch÷a.
  11.2.3.1. KiÓm Tra.
  -Th¸o rêi c¸c chi tiÕt röa s¹ch b»ng xµ
  phßng, dung dÞch röa hoÆc dÇu phanh
  (kh«ng®*îc dïng x¨ng ®Ó röa sÏ g©y
  háng cho cuppen).  -Dïng th*íc kÑp kiÓm tra ®é mßn cña
  ®u«i pist«n.(H×nh 11.14).

  -Dïng th*íc l¸ kiÓm tra khe hë gi÷a thanh ®Èy vµ ®u«i piston.(H×nh 11.15).
  -Dïng m¾t quan s¸t h* háng cña cuppen xem cã cµo x*íc, r¸ch, tr*¬ng në hay kh«ng.
  -Quan s¸t xem xilanh cã bÞ ch¸y x¸m cµo x*íc,nøt vì hay kh«ng.
  -Dïng ®ång hå xo ®o trong kiÓm tra ®é mßn cña xilanh chÝnh.
  -KiÓm tra piston xem cã bÞ cµo x*íc, nøt vì hay kh«ng.
  - KiÓm tra ®é ®µn tÝnh cña lß xo b»ng c¸ch ®o chiÒu cao cña lß xo råi so s¸nh víi lß xo míi.
  -Van mét chiÒu.KiÓm tra ®é ®µn tÝnh cña lß xo.
  -KiÓm tra bÒ mÆt cña van vµ ®Õ van xem cã bÞ ch¸y x¸m, nøt ,vì hay kh«ng.
  11.2.3.2. Söa ch÷a.
  - Lß xo, cuppen, van mét chiÒu nÕu hángth× thay míi.
  - §é mßn cña xilanh nhá h¬n 0,05mm.VÕt x*íc nhá th× dïng giÊy nh¸p mÞn ®¸nh
  bãng l¹i.NÕu vÕt x*íc lín h¬n 0,05mm th× ph¶i doa l¹i vµ thay piston cã ®*êng kÝnh
  lín h¬n.
  11.2.3.3. yªu cÇu kü thuËt
  - Khe hë gi÷a piston vµ xilanh tõ 0,025 mm ®Õn 0,075mm.
  -Lß xo ph¶i ®¶m b¶o ®é ®µn tÝnh tèt.
  -Van mét chiÒu ph¶i ®¶m b¶o ®é kÝn khÝt, cuppen ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ®µn håi kh«ng bÞ tr*¬ng, në.
  - Khi l¾p c¸c chi tiÕt ph¶i b«i dÇu phanh lªn bÒ mÆt lµm viÖc.
  - Sau khi l¾p xong piston vµ cuppen ph¶i chuyÓn ®éng ®*îc trong xi lanh.

  11.2.3.4. Bé trî lùc ch©n kh«ng.
  -KiÓm tra sù lµm viÖc van ch©n kh«ng.
  * §éng c¬ x¨ng
  -Th¸o van kiÓm tra.
  - Thæi khÝ nÐn tõ ®Çu nèi víi bÇu trî lùc th× khÝ ®*îc ®i qua, ng*îc l¹i khÝ kh«ng ®i qua.
  -NÕu cÇn thay van míi.
  * §éng c¬ Diezel.
  -Th¸o van trong b×nh ch©n kh«ng
  -Thæi khÝ t*¬ng tù nh* ®éng c¬ x¨ng.
  -NÕu kh«ng ®¹t thay van míi.
  -L¾p van vµo-sö dông ®Öm chèng láng ( h×nh 11.16)
   KiÓm tra bÇu trî lùc:
   KiÓm tra sù ho¹t ®éng:
  - §¹p bµn ®¹p phanh vµi lÇn ( ®éng c¬ kh«ng lµm viÖc) vµ kiÓm tra kh«ng cã sù thay ®æi ë kho¶ng lïi vÒ cña bµn ®¹p.
  - §¹p bµn ®¹p phanh vµ khëi ®éng ®éng c¬. NÕu bµn ®¹p phanh (trë vÒ) håi vÞ mét c¸ch kh«ng ®¸ng kÓ, tøc lµ bÇu trî lùc b×nh th*êng.
   KiÓm tra ®é bao kÝn cña bÇu trî lùc:
  - Khëi ®éng ®éng c¬ vµ cho ®éng c¬ lµm viÖc kho¶ng 1 hoÆc 2 phót. §¹p bµn ®¹p phanh tõ tõ vµi lÇn. NÕu bµn håi vÞ nhiÒu nhÊt ë lÇn ®Çu, nh*ng gi¶m dÇn trong lÇn 2 hay lÇn 3 th× bÇu trî lùc bÞ lät khÝ.
  - §¹p bµn ®¹p phanh khi ®éng c¬ ®ang næ vµ dõng ®éng c¬ ®ång thêi nh¶ bµn ®¹p. NÕu kh«ng cã sù thay ®æi hµnh tr×nh lïi vÒ cña cña bµn ®¹p sau kho¶ng 30 gi©y bÇu trî lùc lät khÝ.
   KiÓm tra b¬m trî lùc ch©n kh«ng.
  -KiÓm tra c¸c phiÕu g¹t xem sù mßn bÒ mÆt hoÆc h* háng.
  - §o kiÓm xem ®é mßn cßn n»m trong giíi h¹n kh«ng. NÕu mßn lín thay míi.
  - KiÓm tra van ch©n kh«ng b»ng c¸ch thæi khÝ qua van (tõ phÝa èng nèi ®Õn b¬m trî lùc) th× khÝ ®i qua. Ng*îc l¹i khÝ kh«ng ®*îc ®i qua. NÕu kh«ng ®¹t thay van míi.
  - KiÓm tra bÒ mÆt bªn trong cña lßng b¬m xem sù mßn háng, cµo x*íc bÒ mÆt lµm viÖc cña b¬m. NÕu cÇn thiÕt th× thay míi.  11.3. C¬ cÊu phanh b¸nh xe.

  11.3.1. Quy tr×nh th¸o c¬ cÊu phanh b¸nh xe Mazda.
  TT Nguyªn c«ng Dông cô H×nh vÏ Chó ý
  1 Th¸o b¸nh xe, th¸o trèng phanh KhÈu, clª
  Níi láng ®ai èc råi th¸o h¼n ra
  2 Th¸o lß xo kÐo 2 guèc phanh KhÈu, clª, dông cô chuyªn dïng

  Tr¸nh g©y biÕn d¹ng cña lß xo
  3 Th¸o chèt ®Þnh vÞ guèc phanh Dông cô chuyªn dïng
  Níi ®ai èc ®Ó th¸o
  4 Th¸o guèc phanh Dïng tay ®Ó th¸o Gì nhÑ nhµng
  5 Th¸o c¸c ®*êng èng dÉn dÇu ®Õn b¸nh xe Clª Kh«ng ®*îc lµm cong, mãp bÑp ®*êng èng
  6 Th¸o 4 bulong l¾p víi xi lanh con Clª, chßng Níi ®Òu råi b¾t chÐo
  7 Th¸o c¸c chi tiÕt trong xi lanh con theo thø tù
  - Th¸o bu l«ng ®ai èc.
  - Th¸o piton.
  - Th¸o cuppen
  - Th¸o lß xo håi vÞ Clª
  Tr¸nh nhÇm lÉn vµ ph¶i thËn träng, kh«ng lµm x©y x*íc c¸c chi tiÕt
  11.3.2. Quy tr×nh l¾p c¬ cÊu phanh b¸nh xe Mazda.
  Quy tr×nh l¾p ng*îc víi quy tr×nh th¸o.
  Chó ý: Ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt tr*íc khi th¸o, söa ch÷a c¸c h* háng cã thÓ x¶y ra.
  11.3.3. KiÓm tra, söa ch÷a c¬ cÊu phanh.
  11.3.3.1. H* háng, nguyªn nh©n, hËu qu¶.
  a. H* háng.
  * Xi lanh con:
  - CÆp xi lanh piston bÞ mßn, cµo x*íc, oxy ho¸.
  - Cuppen bÞ mßn, r¸ch, tr*¬ng në.
  - Lß xo bÞ yÕu g•y.
  * M¸ phanh:
  - M¸ phanh nøt vì nh« ®inh t¸n, ®inh t¸n háng.
  - BÒ mÆt m¸ phanh trai cøng do dÝnh dÇu mì.


  H×nh 11.17
  * Lß xo håi vÞ m¸ phanh:
  - Lß xo håi vÞ m¸ phanh yÕu, g•y


  H×nh 11.18
  * Trèng phanh:
  - Trèng phanh bÞ mµi mßn, cµo x*íc.
  - Ngoµi ra trèng phanh cã thÓ bÞ nít, vì.
  b. Nguyªn nh©n:
  - Do ma s¸t gi÷a c¸c chi tiÕt khi lµm viÖc.
  - M¸ phanh bÒ mÆt bÞ trai cøng do trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, dÇu phanh bÞ dß dØ.
  -Do sö dông l©u ngµy,phanh ®ét ngét.
  c.HËu qu¶:
  -Phanh kh«ng ¨n g©y mÊt an toµn cho ng*êi vµ xe.

  11.3.2. KiÓm tra söa ch÷a.
  *Xi lanh con:
  -Th¸o dêi c¸c chi tiÕt röa s¹ch b»ng xµ phßng,dung dÞch röa hoÆc dÇu phanh (kh«ng dïng x¨ng khi röa). Sau ®ã dïng khÝ nÐn thæi s¹ch, kiÓm tra c¸c chi tiÕt: cuppen, ®ßn ®iÒu chØnh vµ then.
  - Piston bÞ kÑt trong xi lanh ph¶i chïi s¹ch sÏ vµ ®¸nh bãng xi lanh con b»ng giÊy nh¸m.
  - NÕu cuppen r¸ch ta thay thÕ (thay c¶ bé xi lanh phanh b¸nh xe).
  Chó ý: Tra dÇu phanh vµo vßng bÞt piston.

  H×nh 11.19
  - KiÓm tra c¸c ®*êng kÝnh trong vµ ngoµi xi lanh vµ piston. NÕu c¸c chi tiÕt bÞ mßn háng ph¶i thay thÕ.
  - Thay thÕ xilanh phanh b¸nh xe vµ piston nÕu kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c xi lanh vµ piston v*ît qu¸ giíi h¹n söa ch÷a
  Néi dung KÝch th*íc tiªu chuÈn Giíi h¹n söa ch÷a
  §*êng kÝnh trong xi lanh 19,05 – 19,102mm
  §*êng kÝnh ngoµi xi lanh 18,997 – 19,03mm
  Khe hë piston vµ xi lanh 0,02 – 0,15mm 0,15mm
  * M¸ phanh:
  - KiÓm tra ®é mßn ®Òu m¸ phanh b»ng m¾t th*êng.
  - KiÓm tra ®é dµy cña m¸ phanh cã thÓ dïng dông cô chuyªn dïng.


  H×nh 11.20
  Chó ý: NÕu ®é dµy toµn bé ph¶i trõ ®i ®é dµy cña ®Õ kim lo¹i.
  - M¸ phanh dÝnh dÇu mì th× dïng x¨ng röa s¹ch.
  - M¸ phanh nh« ®inh t¸n hoÆc nøt vì th× thay m¸ phanh míi.
  - KiÓm tra khe hë gi÷a m¸ phanh vµ trèng phanh: Xoay chÊm phanh ®*a c¨n l¸ cã kÝch th*íc phï hîp vµo lç kiÓm tra vµ kiÓm tra xem khe hë cã ®óng yªu cÇu kh«ng. NÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu th× tiÕn hµnh ®iÒu chØnh l¹i (theo tõng lo¹i xe).
  * Trèng phanh:
  - Dïng m¾t ®Ó quan s¸t kiÓm tra xem bÒ mÆt bªn trong cña trèng phanh xem cã bÞ mßn hoÆc dÝnh dÇu hay kh«ng. NÕu dÝnh dÇu th× dïng x¨ng röa s¹ch.
  - KiÓm tra ®é th¼ng hµng cña trèng phanh b»ng c¸ch: §Æt trèng phanh lªn mét bÒ mÆt ph¼ng vµ ®Æt th*íc th¼ng ngang qua bÒ mÆt l¾p ghÐp. Yªu cÇu ®¹t ®*îc lµ th*íc th¼ng ph¶i song song víi mÆt ph¼ng. NÕu kh«ng ®¹t ta mµi rµ l¹i trªn m¸y tiÖn hoÆc m¸y chuyªn dïng

  - KiÓm tra bÒ dµy cña trèng phanh còng nh* kiÓm tra bÒ dµy cña m¸ phanh.
  - KiÓm tra ®*êng kÝnh trong cña trèng phanh b»ng pan me, th*íc cÆp. §*êng kÝnh trong cho phÐp cña trèng phanh lµ 203 mm, cã giíi h¹n söa ch÷a lµ: 205mm.
  - KiÓm tra ®é mßn c«n, « van cña trèng phanh b»ng ®ång hå ®o trèng phanh. §é mßn c«n, « van cña trèng phanh kh«ng v*ît qu¸ 0,3mm. NÕu v*ît qu¸ 0,3mm th× ph¶i l¸ng l¹i trªn m¸y tiÖn hoÆc m¸y chuyªn dïng.
  * Lß xo håi vÞ guèc phanh:
  - KiÓm tra sù ®µn håi cña lß xo. NÕu lß xo yÕu,
  g•y th× thay lß xo míi.
  * Quy tr×nh thay m¸ phanh míi:
  - KÑp m¸ phanh cò lªn ª t«, dïng khoan chÆt ®inh t¸n th¸o m¸ phanh cò ra.
  - Chän m¸ phanh míi cïng lo¹i, dïng kÑp ®Þnh vÞ m¸ phanh míi vµo guèc phanh.
  - Chän ®inh t¸n ®óng tiªu chuÈn lÇn l*ît t¸n tõ gi÷a ra hai ®Çu.
  + Yªu cÇu sau khi t¸n.
  - M¸ phanh ph¶i cä s¸t kh«ng ®*îc nøt vì.
  - §é thôt s©u cña ®inh t¸n tõ 2 – 5mm, gâ
  kh«ng cã tiÕng rÌ.
  * KiÓm tra vµ c¹o rµ m¸ phanh:
  - L¾p m¸ phanh vµo vÞ trÝ lµm viÖc (®iÒu chØnh m¸ phanh ë vÞ trÝ thÊp nhÊt) l¾p trèng phanh vµo, nÕu m¸ phanh dµy kh«ng l¾p ®*îc th× ph¶i mang tiÖn ®i (hoÆc c¹o) khi nµo l¾p ®*îc th× th«i.
  - Rµ m¸ phanh: L¾p m¸ phanh vµo ®óng vÞ trÝ ®¹p bµn ®¹p phanh hÕt cì, th«i t¸c dông phanh. Sau ®ã xoay trèng phanh bá trèng phanh ra vµ kiÓm tra vÕt tiÕp xóc trªn m¸ phanh, nÕu diÖn tÝch tiÕp xóc ®¹t tõ 75 – 80% vµ ph©n bè ®Òu trªn m¸ phanh lµ ®*îc. NÕu kh«ng th× ph¶i dïng l*ìi c*a, dao c¹o ®Ó c¹o nh÷ng chç cao, ®Ëm. Sau ®ã l¾p trèng phanh vµo, ®¹p phanh, quay trèng phanh vµi vßng th¸o ra råi kiÓm tra, c¹o ®Õn khi nµo ®¹t yªu cÇu th× th«i.


  Chó ý: Khi c¹o rµ m¸ phanh ph¶i ®Ó c¬ cÊu tay phanh ë vÞ trÝ thÊp nhÊt. Sau khi c¹o rµ tiÕn hµnh l¾p r¸p vµ ®iÒu chØnh m¸ phanh.

  11..3.3. Bé ®iÒu hoµ lùc phanh theo t¶i träng vµ van ph©n phèi.
   KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ¸p suÊt dÇu.
   §Æt t¶i träng lªn cÇu sau (toµn bé khèi l*îng cña xe ).
   L¾p dông cô ®o t¶i träng ph©n bè vµ x¶ khÝ.
   N©ng ¸p lùc phanh b¸nh tr*íc lªn 80kg/cm2 vµ kiÓm tra ¸p lùc phanh b¸nh sau
  - ¸p lùc phanh b¸nh sau 45 6kg/cm2
  *L*u ý: Kh«ng ®*îc ®¹p ®i ®¹p l¹i hai lÇn hoÆc ®Ó bµn ®¹p quay trë l¹i trong khi ®ang thiÕt lËp ®Ó ®¹t ¸p lùc riªng. §äc gi¸ trÞ ¸p lùc phanh b¸nh sau (sau kho¶ng hai gi©y ®iÒu chØnh ¸p lùc dÇu theo gi¸ trÞ riªng).
   §iÒu chØnh ¸p lùc dÇu (nÕu cÇn)
  - Th¸o vßng kÑp sè 2 tõ thanh nèi.
  - §iÒu chØnh chiÒu dµi cña vßng kÑp 2 b»ng c¸ch quay nã.
  - ¸p suÊt thÊp: kÐo dµi A.
  - ¸p suÊt cao: rót ng¾n A.
  * ThiÕt lËp ban ®Çu 90mm
  * Kho¶ng ®iÒu chØnh 84  96mm.
  *L*u ý :
  - Quay mét vßng kh©u nèi sè 2 thay ®æi ¸p lùc dÇu kho¶ng 1kg/cm2
  - Trong tr*êng hîp ¸p suÊt kh«ng thÓ ®iÒu chØnh bëi kh©u nèi sè 2, n©ng lªn hoÆc h¹ xuèng th©n van ®iÒu khiÓn
  * H¹ thÊp ¸p suÊt –H¹ thÊp van
  * ¸p suÊt cao lªn – N©ng th©n van lªn
  - Xo¸y ®ai èc.
  - §iÒu chØnh ®é dµi cña kh©u nèi sè 2 mét lÇn n÷a. NÕu kh«ng thÓ ®iÒu chØnh, kiÓm tra van ®iÒu khiÓn.
  - Nèi kh©u sè 2 vµo thanh nèi.
   KiÓm tra th©n van.
   §Æt th©n van ë vÞ trÝ c©n b»ng nhÊt.
  * L*u ý: Khi thanh nèi ®• ®*îc nèi ®Ó lµm viÖc, piston sÏ dÞch chuyÓn kho¶ng 1mm. T¹i thêi ®iÓm ®ã, piston kh«ng thÓ t¹o sù tiÕp xóc (hay dÞch chuyÓn ) víi lß xo h*íng t¶i träng.
   ë vÞ trÝ nµy, kiÓm tra ¸p lùc phanh sau. NÕu gi¸ trÞ ®o ®*îc kh«ng ®¹t tiªu chuÈn thay th©n van míi.


  ¸p lùc phanh tr*íc ¸p lùc phanh sau
  10
  25
  60 10
  11,8  15,8
  19  26

  11.4. Quy tr×nh x¶ e
  a) ChuÈn bÞ :
  - KiÓm tra møc dÇu ë xi lanh chÝnh vµ nÕu cÇn ®æ thªm dÇu vµo .
  - Mét èng cao su hoÆc èng nhùa chÞu dÇu dµi kho¶ng 350  450 mm.
  - Mét cèc thuû tinh nöa lÝt cã chøa kho¶ng nöa lä dÇu phanh.
  b) TiÕn hµnh:
  - Th¸o chôp cao su ë bul«ng x¶ khÝ, l¾p èng cao su vµo bul«ng x¶ khÝ ®Çu kia cho vµo cèc thuû tinh ®• cã dÇu phanh.
  - C«ng viÖc x¶ e cÇn hai ng*êi, mét ng*êi trªn xe ®¹p bµn ®¹p phanh, ng*êi cßn l¹i tiÕn hµnh x¶ khÝ, hai ng*êi ph¶i phèi hîp víi nhau chÝnh x¸c. X¶ khÝ tõ xi lanh tæng phanh tr*íc ®Õn c¸c xi lanh gÇn tæng phanh vµ x¶ lÇn l*ît tõng b¸nh mét.
  - Níi bul«ng x¶ khÝ ra kho¶ng 1/2  3/4 vßng, sau ®ã ng*êi phô viÖc ®¹p nhanh nh¶ tõ tõ bµn ®¹p. LÆp ®i
  lÆp l¹i thao t¸c nh* thÕ cho tíi khi ë ®Çu èng cao su trong lä kh«ng sñi bät khÝ ra n÷a th× th«i.
  - khi ë ®Çu èng cao su trong lä kh«ng sñi bät n÷a, ®¹p bµn ®¹p phanh xuèng hÕt møc vµ gi÷ ë vÞ trÝ ®ã, vÆn chÆt bul«ng x¶ khÝ l¹i, th¸o èng cao su ra vµ ®Ëy n¾p cao su l¹i.
  * Chó ý : Qu¸ tr×nh x¶ khÝ cÇn chó ý dÇu trong bÇu ®ùng dÇu phanh cña xy lanh chÝnh.
  Yªu cÇu kü thuËt: dÇu trong lä kh«ng cßn sñi bät n÷a, chØ cã dÇu trong suèt ch¶y ra.  B. hÖ thèng phanh khÝ
  HÖ thèng phanh khÝ cã h* háng gièng nh* hÖ thèng phanh dÇu: phanh kh«ng ¨n, bã phanh, khi phanh bÞ quay vßng, phanh ®ét ngét…C«ng t¸c kiÓm tra c¬ b¶n gièng hÖ thèng phanh dÇu, cÇn l*u ý c¸c ®iÓm kh¸c biÖt ®Ò cËp d*íi ®©y.

  11.5. Th¸o l¾p hÖ thèng phanh khÝ.
  11.5.1. Tr×nh tù th¸o
  -B*íc 1: Th¸o b¸nh xe
  ChuÈn bÞ dông cô th¸o l¾p, tr*íc khi th¸o l¾p ph¶i kª kÝch ch¾c ch¾n, th¸o b¸nh xe (tr*íc khi kÝch ph¶i níi láng bul«ng lèp xe).
  - B*íc 2: Th¸o bµn ®¹p phanh, lß xo håi vÞ bµn ®¹p
  - B*íc 3: Th¸o c¸c ®*êng èng dÉn ( H×nh 11.30)
  Níi láng nót x¶ khÝ d*íi ®¸y b×nh chøa ®Ó x¶ khÝ nÐn ra ngoµi, níi láng ®ai èc b¾t chÆt c¸c ®*êng èng dÉn ®Ó x¶ khÝ nÐn trong hÖ thèng phanh ra ngoµi.
  ( Chó ý : Tr¸nh bÞ bôi bÈn bay vµo m¾t )
  Th¸o c¸c ®*êng èng dÉn khÝ ra.
  - B*íc 4: Th¸o m¸y nÐn khÝ vµ bé truyÒn ®éng ( H×nh 11.31)
  + Níi chïng d©y ®ai m¸y nÐn khÝ råi th¸o d©y ®ai ra ngoµi.
  + Th¸o ®ai èc b¾t chÆt m¸y nÐn víi gi¸ råi ®*a m¸y nÐn ra.
  - B*íc 5: Th¸o tæng van phanh

  - B*íc 6: Th¸o b×nh chøa khÝ nÐn
  ( H×nh 11.32)

  - B*íc 7: Th¸o bÇu phanh

  - B*íc 8: Th¸o c¬ cÊu phanh
  + Th¸o lß xo håi vÞ guèc phanh, th¸o vÝt h•m
  guèc phanh.(h×nh11.33)
  + §*a guèc phanh ra khái chèt.
  + Th¸o trôc qu¶ ®µo ra ngoµi.
  11.5.2. Tr×nh tù l¾p
  Sau khi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c söa ch÷a, vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt hÖ thèng phanh khÝ ra tiÕn hµnh l¾p hÖ thèng, tr×nh tù l¾p ng*îc víi tr×nh tù th¸o.
  11.5.3 H* háng chÝnh cña hÖ thèng phanh khÝ
  11.5.3.1. Kh«ng cã khÝ nÐn ¸p suÊt cao trong hÖ thèng phanh
  * Nguyªn nh©n:
  - Bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt kh«ng lµm viÖc vµ bÞ kÑt ë vÞ trÝ më.
  - D©y ®ai m¸y nÐn khÝ ®øt, chïng.
  - C¸c van x¶ khÝ nÐn cña m¸y nÐn khÝ bÞ hë.
  - Piston, xecm¨ng, xilanh cña m¸y nÐn khÝ bÞ mßn .
  - Trôc khuûu vµ thanh truyÒn cña m¸y nÐn khÝ bÞ bã kÑt do thiÕu hoÆc kh«ng cã dÇu b«i tr¬n.
  - BÇu läc t¾c do bôi bÈn nªn kh«ng cung cÊp ®ñ l*îng kh«ng khÝ trong qu¸ tr×nh hót.
  - BÇu phanh kh«ng kÝn.
  - C¸c ®Çu mèi nèi ®*êng èng dÉn khÝ bÞ hë, b¾t kh«ng chÆt.
  * HËu qu¶: hÖ thèng phanh hoµn toµn mÊt t¸c dông g©y nguy hiÓm khi ®ang ch¹y.
  11.5.3.2. Phanh yÕu.
  ¤ t« Zin 130 ch¹y víi tèc ®é 40 km/h trªn c¸c lo¹i ®*êng ph¼ng tr¶i nhùa, kh«ng dèc, kh«ng *ít, t¶i träng trªn xe lµ 500 kg th× sau khi ®¹p phanh xe ph¶i dõng ngay víi qu•ng ®*êng phanh lµ 8 m ( cã thÓ x¸c ®Þnh gia tèc phanh lµ 8 m/s2 ). NÕu qu•ng ®*êng phanh qu¸ dµi lµ hiÖn t*îng phanh kh«ng ¨n ( phanh yÕu).
  * Nguyªn nh©n:
  - M¸ phanh dÝnh dÇu.
  - Mµng cao su trong bÇu phanh bÞ r¸ch, d•o dÉn tíi ¸p suÊt trong c¸c bÇu phanh kh«ng ®ñ .
  - N¾p m¸y nÐn khÝ siÕt kh«ng chÆt.
  - §iÒu chØnh khe hë gi÷a tang trèng vµ m¸ phanh qu¸ lín.
  - M¸ phanh vµ vµnh trèng phanh bÞ mßn g©y ra khe hë lín.
  - Tæng van phanh mßn háng ë c¸c van n¹p, x¶ .
  - Hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p qu¸ lín.
  * HËu qu¶ : HiÖu qu¶ phanh kÐm , qu•ng ®*êng phanh dµi kh«ng theo ý ng*êi l¸i lµm cho xe kh«ng ph¸t huy tèc ®é tèi ®a, khi phanh cÇn phanh gÊp cã thÓ g©y tai n¹n.
  11.5.3.3. Bã phanh
  * Nguyªn nh©n:
  - Lß xo håi vÞ m¸ phanh yÕu, g•y.
  - Khe hë tang trèng vµ m¸ phanh qu¸ nhá.
  - Hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p qu¸ nhá.
  - Guèc phanh bÞ kÑt do l©u ngµy kh«ng ch¨m sãc, b¶o d*ìng.
  - Van x¶ kho¸ phanh bÞ t¾c.lß xo trong bÇu phanh yÕu g•y kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng®*a cam phanh trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu.
  * HËu qu¶ : mßn háng m¸ phanh, tang trèng, tæn hao c«ng suÊt ®éng c¬.
  11.5.3.4. Phanh ¨n lÖch.
  Khi thùc hiÖn phanh gÊp th× thÊy hai vÖt b¸nh kh«ng ®Òu nhau, xe cã hiÖn t*îng quay ngang lµ phanh bÞ ¨n lÖch.
  * Nguyªn nh©n:
  - Khe hë m¸ phanh, tang trèng gi÷a c¸c b¸nh xe kh«ng ®Òu nhau do ®iÒu chØnh kh«ng chÝnh x¸c hoÆc do bÞ mßn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
  - Mét m¸ phanh nµo ®ã bÞ dÝnh dÇu.
  - §*êng èng dÉn h¬i cña mét b¸nh xe bÞ t¾c, hë.
  - Mµng cao su mét bÇu phanh bÞ r¸ch thñng.
  * HËu qu¶ : lµm lÖch quü ®¹o chuyÓn ®éng cña «t«, kh«ng ®iÒu chØnh ®*îc tay l¸i khi phanh g©y nguy hiÓm cho xe ®ang ho¹t ®éng.
  11.5.3.5. Phanh ®ét ngét
  - Lß xo håi vÞ guèc phanh yÕu g•y.
  - M¸ phanh g•y, mßn nh« ®inh t¸n .
  - Hµnh tr×nh tù do bµn ®¹p nhá .
  - Khe hë tang trèng vµ m¸ phanh qu¸ nhá.
  * HËu qu¶:
  - Lµm cho c¸c côm chi tiÕt ë cÇu sau chÞu lùc lín, dÔ g©y xo¾n trôc, c¸c b¸nh r¨ng søt mÎ, g©y tiÕng ån lín lµm tuæi thä cÇu chñ ®éng gi¶m.
  - DÔ g©y hiÖn t*îng tr*ît lª b¸nh khi phanh.

  11.6. Th¸o l¾p, kiÓm tra tæng van khÝ
  11.6.1.Quy tr×nh th¸o tæng van phanh xe Zil-130
  Sau khi th¸o tõ trªn xe xuèng vµ th¸o c¸c chi tiÕt liªn quan. Ta cã quy tr×nh th¸o nh* sau:
  TT C¸c b*íc th¸o Dông cô H×nh vÏ Chó ý
  1 Th¸o n¾p cÇn kÐo Clª
  Níi láng tõ tõ,®èi xøng råi míi ®*îc th¸o h¼n.
  2 Th¸o trôc truyÒn ®éng tõ phanh tay
  3 Th¸o cÇn kÐo
  - Th¸o chèt trÎ.
  - LÊy tay ®*a cÇn kÐo ra. K×m ®Ó th¸o chèt trÎ Tr¸nh lµm g•y chèt trÎ
  4 Th¸o rêi n¾p vµ th©n ra Clª
  Níi láng tõ tõ, ®èi xøng råi míi ®*îc th¸o
  5 Th¸o cÇn nèi lín
  6 Th¸o cÇn nèi bÐ
  7 Th¸o th©n víi ®Çu van ra Clª
  Níi láng tõ tõ, ®èi xøng råi míi ®ù¬c th¸o
  8 Th¸o cÇn ®Èy
  9 Th¸o ªcu h•m vµ b¹c ®iÒu chØnh Dông cô chuyªn dïng


  Tr*íc khi th¸o ph¶i ®¸nh dÊu vÞ trÝ cña ªcu, b¹c ®iÒu chØnh víi th©n van
  10 Th¸o cèc tr*ît Tay

  §Ó cÈn thËn, tr¸nh cµo x*íc
  11 Th¸o ®Çu nèi khÝ Clª


  12 Th¸o van phanh chÝnh vµ van phanh r¬ moãc


  K×m

  Tr¸nh ®Ó lÉn 2 van
  13 Th¸o mµng ch¾n bôi, gi¶m ©m thanh T«vÝt

  11.6.2. Quy tr×nh l¾p tæng van phanh xe Zil-130
  Quy tr×nh l¾p ng*îc víi quy tr×nh th¸o. Nh*ng trong qu¸ tr×nh l¾p cÇn chó ý :
  - Tr*íc khi l¾p ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ c¸c chi tiÕt.
  - Tra dÇu mì ®Çy ®ñ.
  - Khi l¾p mµn ch¾n bôi, gi¶m ©m thanh cÇn chó ý kh«ng ®Ó bôi bÈn, dÇu mì r¬i vµo cöa x¶ g©y t¾c, kh«ng x¶ ®*îc khÝ ra.
  - Tr*íc khi l¾p van n¹p vµ van x¶ vµo ®Çu van th× ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ c¶ van vµ æ ®Æt. NÕu thay míi th× ta ph¶i chó ý ®Õn kho¶ng c¸ch gi÷a van n¹p vµ van x¶, so s¸nh víi c¸c th«ng sè trong sæ tay kü thuËt ®Ó ®iÒu chØnh cho ®óng.
  - Khi xiÕt c¸c bul«ng cÇn ph¶i xiÕt tõ tõ, ®Òu, ®ñ lùc, ®èi xøng.
  - CÇn ph¶i cã dông cô chuyªn dïng ®Ó l¾p b¹c ®iÒu chØnh.
  - Khi l¾p ªcu h•m vµ b¹c ®iÒu chØnh vµo th× ph¶i chó ý ®Õn dÊu cña ªcu vµ b¹c ®iÒu chØnh víi th©n tæng van.
  - Sau khi l¾p xong ph¶i kiÓm tra l¹i sù ho¹t ®éng cña tæng van:
  + Hµnh tr×nh tù do cña cÇn nèi bÐ ph¶i ®¹t tõ 1  3 mm.
  + Hµnh tr×nh tù do cña cÈn ®Èy ph¶i ®¹t 5 mm.
  + ¸p suÊt cña hÖ thèng ph¶i ®¹t tõ 6  7 kg/cm2.
  11.6.3. H* háng, nguyªn nh©n, hËu qu¶
  TT H* háng Nguyªn nh©n HËu qu¶
  1 N¾p vá bÞ nøt, vì Do va ®Ëp, th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt Dß h¬i, phanh kh«ng ¨n
  2 Mµng ®µn håi bÞ thñng, r¸ch, biÕn cøng Do th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt, ¸p suÊt khÝ qu¸ cao, bÞ dÝnh dÇu mì G©y lät khÝ, phanh kh«ng ¨n
  3 CÇn nèi lín, cÇn nèi bÐ bÞ mßn, cÇn kÐo bÞ cong Do sö dông l©u ngµy, do ma s¸t vµ va ®Ëp ¶nh h*ëng tíi hµnh tr×nh tù do cña bµn ®¹p, hiÖu qu¶ phanh gi¶m
  4 Lß xo håi vÞ, lß xo c©n b»ng g•y, gi¶m ®µn tÝnh Do sö dông l©u ngµy Phanh kh«ng nh¶ khi th«i ®¹p bµn ®¹p phanh
  5 Van n¹p, van x¶ bÞ mßn, r¸ch, tr*¬ng në Do lµm viÖc l©u ngµy, khÝ cã lÉn t¹p chÊt, bÞ dÝnh dÇu mì Lµm van vµ æ ®Æt ®ãng kh«ng kÝn, g©y bã phanh
  6 Lß xo van yÕu, g•y Do sö dông l©u ngµy, th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt Lµm van ®ãng më kh«ng ®*îc kÝn, kh«ng chÝnh x¸c vµ cã thÓ kh«ng ho¹t ®éng ®*îc
  7 C¸c bul«ng vµ lç ren bÞ chên Do th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt Lµm l¾p ghÐp kh«ng chÆt, g©y lät khÝ, phanh kh«ng ¨n
  8 Cèc tr*ît bÞ mßn, cµo x*íc Do ma s¸t trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, do trong qu¸ tr×nh th¸o l¾p kh«ng vÖ sinh s¹ch sÏ ®Ó bôi bÈn r¬i vµo §ãng, më van kh«ng chÝnh x¸c, hiÖu qu¶ phanh gi¶m
  9 §Çu nèi khÝ bÞ chên ren Do th¸o, l¾p kh«ng ®óng kü thuËt, Lµm lät khÝ, phanh kh«ng ¨n
  10 CÇn dÉn ®éng phanh tay vµ cÇn ®Èy bÞ mßn ë vÞ trÝ tiÕp xóc cña hai chi tiÕt Do ma s¸t ¶nh h*ëng tíi hµnh tr×nh tù do cña phanh tay
  12 Mµng cao su ch¾n bôi, gi¶m ©m thanh bÞ r¸ch, thñng Do sö dông l©u ngµy, th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt G©y t¾c cöa x¶, khi phanh cã tiÕng x× h¬i lín

  11.6.4. KiÓm tra – söa ch÷a
  * KiÓm tra sù lät khÝ b»ng c¸ch:
  B«i mét líp dung dÞch xµ phßng vµo vÞ trÝ nghi ngê dß khÝ råi ®¹p bµn ®¹p phanh vµ quan s¸t. Chç nµo cã sñi bät khÝ th× ta thùc hiÖn th¸o rêi vµ xö lý t¹i chç ®ã.
  * KiÓm tra – söa ch÷a c¸c chi tiÕt:
  - Quan s¸t xem n¾p vµ th©n cã bÞ nøt, vì kh«ng. NÕu nøt vì th× hµn ®¾p råi gia c«ng l¹i.
  - CÇn kÐo bÞ cong th× n¾n l¹i.
  - CÇn nèi lín, nèi bÐ bÞ mßn th× thay míi
  - KiÓm tra ®é mßn cña cèc tr*ît b»ng panme, quan s¸t xem cã bÞ cµo x*íc kh«ng. NÕu bÞ cµo x*íc nhÑ th× ta dïng giÊy nh¸m mÞn ®¸nh l¹i, nÕu mßn nhiÒu th× thay míi.
  - Dïng lùc kÕ ®Ó kiÓm tra ®é ®µn håi cña lß xo. Lß xo håi vÞ, lß xo c©n b»ng, lß xo van yÕu, g•y, gi¶m ®µn tÝnh th× thay míi.
  - Mµng ®µn håi bÞ r¸ch, thñng, biÕn cøng th× thay míi.
  - Van n¹p, van x¶ bÞ mßn, r¸ch, tr*¬ng në th× thay míi.
  - C¸c bul«ng bÞ chên th× thay míi, c¸c lç ren bÞ chên th× gia c«ng l¹i.
  - CÇn dÉn ®éng phanh tay, cÇn ®Èy bÞ mßn ë vÞ trÝ tiÕp xóc th× hµn ®¾p råi gia c«ng l¹i.
  - §Çu nèi khÝ bÞ chên ren th× thay míi.
  - Mµng cao su ch¾n bôi, gi¶m ©m thanh bÞ r¸ch, thñng th× thay míi.
  11.7. Tr×nh tù th¸o, l¾p m¸y nÐn khÝ
  11.7.1. Tr×nh tù th¸o
  Tr*íc khi th¸o chó ý kh«ng ®*îc th¸o m¸y nÐn khÝ khi ®éng c¬ võa ho¹t ®éng, tr¸nh viÖc bÞ báng v× n*íc s«i.
  * Th¸o tõ trªn xe xuèng:
  - X¶ hÕt n*íc trong m¸y nÐn khÝ ra.
  - Níi láng d©y ®ai råi th¸o ra ngoµi.
  - Th¸o c¸c ®*êng èng dÇu vµo vµ tho¸t khái m¸y nÐn khÝ.
  - Níi láng c¸c tuy « b¾t chÆt c¸c ®*êng èng dÉn khÝ ®Ó x¶ hÕt h¬i trong m¸y nÐn khÝ ra ngoµi, sau ®ã th¸o c¸c ®*êng èng nµy khái m¸y nÐn khÝ .
  ( Chó ý : khi th¸o c¸c ®*êng èng nµy ph¶i th¸o b»ng hai clª, mçi clª gi÷ mét ®ai èc, mét clª gi÷ chÆt cßn mét clª dïng ®Ó th¸o nh»m tr¸nh cho c¸c ®*êng èng bÞ xo¾n)
  - Th¸o c¸c bul«ng, ®ai èc b¾t chÆt m¸y nÐn khÝ víi gi¸ ®ì.
  - NhÑ nhµng nhÊc m¸y nÐn khÝ xuèng sau ®ã vÖ sinh s¹ch sÏ bªn ngoµi.
  * Th¸o rêi c¸c chi tiÕt :

  + B*íc 1: Th¸o puli.
  - Th¸o ®ai èc b¾t chÆt puli b»ng clª (h×nh11.35).
  - Dïng vam nhÊc puli ra khái m¸y nÐn khÝ (h×nh 11.36).

  + B*íc 2: Th¸o bÇu läc kh«ng khÝ ra ngoµi.
  + B*íc 3: Th¸o van x¶ khÝ nÐn.
  - Dïng clª níi láng hai nót van x¶ trªn n¾p m¸y sau ®ã th¸o nót van vµ tÊm ®Öm ra ngoµi.( h×nh 11.37)  - LÊy lß xo van vµ th¸o ®Õ van ra. (H×nh 11.38)
  (Chó ý : tr¸nh lµm mÊt lß xo vµ ®Öm nót van, ®Ó gän
  trªn khay thµnh tõng bé)


  + B*íc 4: Th¸o n¾p m¸y nÐn khÝ
  - Níi láng ®Òu tay, ®èi xøng th¸o bul«ng vµ ®ai èc b¾t chÆt n¾p m¸y, dïng bóa nhùa gâ xung quanh n¾p m¸y sau ®ã nhÊc n¾p m¸y xuèng.
  - Th¸o ®Öm n¾p m¸y ra.
  + B*íc 5: Th¸o thiÕt bÞ giíi h¹n t¶i (H×nh 11.39 )
  - Th¸o lß xo, th¸o ®ßn g¸nh
  - Th¸o van n¹p b×nh ®Üa
  §*a ra ngoµi råi ®Ó gän thµnh bé.

  + B*íc 6: Th¸o côm pist«n, thanh truyÒn
  Th¸o n¾p ®Çu to thanh truyÒn
  - Th¸o n¾p d*íi trôc khuûu vµ lÊy ®Öm ra.
  - Quay piston cÇn th¸o xuèng vÞ trÝ thÊp nhÊt. KiÓm tra thanh truyÒn ®• ®¸nh dÊu ch*a, nÕu ch*a ph¶i ®¸nh dÊu theo tõng côm.
  - Níi láng tõ tõ råi th¸o bul«ng vµ ®ai èc b¾t n¾p ®Çu to thanh truyÒn sau ®ã ®*a ra ngoµi.
  ( H×nh 11.40 )
  (Chó ý : ®¸nh dÊu chiÒu l¾p ghÐp cña n¾p ®Çu to vµ
  trôc khuûu).

  Th¸o pist«n (H×nh 11.41)
  - Dïng c¸n bóa ®Èy côm piston- thanh truyÒn lªn råi ®*a ra ngoµi
  chó ý: ®¸nh dÊu chiÒu l¾p ghÐp cña pitton víi xi lanh)

  B*íc 7: Th¸o xecm¨ng vµ chèt pist«n
  - Th¸o xÐcm¨ng b»ng k×m chuyªndông.( H×nh 11.42)
  ( Chó ý: ®¸ng dÊu vÞ trÝ l¾p ghÐp vµ chiÒu l¾p ghÐp cña xecm¨ng khÝ, xecm¨ng dÇu
  - Dïng bóa vµ t«ng th¸o chèt piston råi ®*a thanh truyÒn ra


  ( chó ý: ®¸nh dÊu chiÒu l¾p ghÐp cña chèt vµ thanh truyÒnvíi th©n pitton).
  + B*íc 8: Th¸o xilanh
  - Th¸o ®ai èc b¾t chÆt th©n xilanh víi hép trôc khuûu sau ®ã t¸ch th©n xilanh khái hép trôc khuûu.
  + B*íc 9:Th¸o trôc khuûu
  - Th¸o n¾p tr*íc vµ n¾p sau cña hép trôc khuûu.
  - Th¸o vßng ®Öm h•m, phít ch¾n dÇu ë æ bi tr*íc vµ sau trôc khuûu
  - Dïng thiÕt bÞ chuyªn dông ( H×nh 11.43) hoÆc dïng t«ng vµ bóa (H×nh 11.44)®Ó ®ét trôc khuûu ra ngoµi th©n d*íi m¸y nÐn khÝ.
  + B*íc 10: Th¸o æ bi trôc khuûu
  - §Ó trôc khuûu lªn gi¸ ®ì ch¾c ch¾n.
  - Dïng thiÕt bÞ chuyªn dông th¸o æ bi tr*íc vµ
  sau trôc khuûu lÊy æ bi sau ®ã ®*a trôc khuûu ra.

  Dïng dÇu ho¶ röa s¹ch mäi chi tiÕt, lau kh« ®Ó gän gµng thµnh tõng côm trªn khay theo thø tù tõ tr*íc ®Õn sau.
  11.7.2. Tr×nh tù l¾p
  Quy tr×nh l¾p ng*îc víi quy tr×nh th¸o,lóc l¾p r¸p cÇn chó ý nh÷ng ®iÓm sau:
  - Lóc thay míi piston cÇn kiÓm tra khe hë gi÷a piston vµ xi lanh
  - VÞ trÝ l¾p xecm¨ng: xecm¨ng thø nhÊt vµ thø ba lµ vÞ trÝ xecm¨ng h¬i ; thø hai vµ thø t* lµ xecm¨ng dÇu. Lóc l¾p r¸p cÇn ®Ó mÆt xiªn cña xecm¨ng lªn trªn, vÞ trÝ xÎ miÖng cña xecm¨ng kh«ng ®*îc trïng nhau mµ ph¶i lÖch nhau kho¶ng 900 .(H×nh 11.45)
  - Tr*íc khi l¾p trôc khuûu cÇn röa s¹ch vµ thæi th«ng ®*êng dÇu, sau khi l¾p xong, khe hë theo h*íng trôc cña trôc khuûu kh«ng v*ît qu¸ 0,02mm,
  - Lùc vÆn dïng ®Ó vÆn chÆt ªcu cña thanh truyÒn lµ 1,3-1,5mm.( H×nh 11.46 )

  - Lùc vÆn dïng ®Ó vÆn chÆt n¾p xilanh lµ 1,5kg/m ( H×nh 11.47 )
  thø tù l¾p bul«ng ®an chÐo nhau, bÒ dµy cña tÊm ®Öm lµ 0,7-0,9mm.

  - Ph¶i th«ng röa bÇu läc kh«ng khÝ .
  - Sau khi l¾p xong toµn bé ph¶i kiÓm tra m«men cÇn thiÕt ®Ó quay trôc khuûu, yªu cÇu kh«ng qu¸ 0,4kg.m..
  11.7.3. H* háng, nguyªn nh©n vµ t¸c h¹i
  11.7.3.1. Nh÷ng h* háng g©y nªn hËu qu¶ lµm cho m¸y nÐn khÝ kh«ng t¹o ra ®*îc khÝ nÐn ¸p suÊt cao vµo b×nh chøa.
  - Lß xo van x¶ g•y háng, van hót hë lín do lµm viÖc l©u ngµy.
  - Xilanh, piston, xÐcm¨ng mßn lín do b«i tr¬n kh«ng tèt, chÊt l*îng dÇu b«i tr¬n kÐm, do ma s¸t trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng.
  - Trôc khuûu vµ thanh truyÒn bÞ bã kÑt do thiÕu hoÆc kh«ng cã dÇu b«i tr¬n.
  - §*êng èng dÉn khi bÞ hë, t¾c bëi bôi bÈn.
  - N¾p m¸y cong vªnh, hë lín, ®Öm n¾p m¸y r¸ch, háng.
  - Van bi cña bé ®iÒu chØnh ¸p suÊt bÞ kÑt ë vÞ trÝ më.
  11.7.3.2. H* háng g©y hËu qu¶ lµm cho ¸p suÊt khÝ nÐn thÊp.
  Ngoµi c¸c h* háng trªn cßn do c¸c h* háng sau:
  - D©y ®ai dÉn ®éng trïng,d•o do lµm viÖc l©u ngµy .
  - BÇu läc kh«ng khÝ t¾c do bôi bÈn .
  - Lß xo van ®iÒu chØnh ¸p suÊt yÕu, g•y do lµm viÖc l©u ngµy hoÆc ®iÒu chØnh søc c¨ng lß xo nhá.
  11.7.3.3. Nh÷ng h* háng g©y hËu qu¶ lµm ¸p suÊt khÝ nÐn qu¸ cao
  - Lß xo van tù ®éng ®iÒu chØnh søc c¨ng qu¸ lín, van bi kÑt ë vÞ trÝ ®ãng.
  - Van an toµn kÑt ë vÞ trÝ ®ãng, ®iÒu chØnh søc c¨ng lß xo qu¸ lín.
  Nguyªn nh©n: do lµm l©u ngµy trong ®iÒu kiÖn chÞu ¸p suÊt khÝ nÐn cao.
  11.7.3.4. KiÓm tra vµ söa ch÷a m¸y nÐn khÝ
  §èi víi m¸y nÐn khÝ khi pitton, xi lanh, xecm¨ng, van x¶ khÝ nÐn bÞ mßn dÉn tíi ¸p suÊt trong hÖ thèng phanh thÊp d*íi møc quy ®Þnh ( kho¶ng 6 - 8 kg/cm 2) . Khi xe ch¹y ®*îc 150 – 200 km nÕu x¶ b×nh chøa khÝ nÐn nÕu cã dÇu nhên th× chøng tá pitton, xi lanh, xecm¨ng ®• mßn ®Õn giíi h¹n söa ch÷a ph¶i ®¹i tu m¸y nÐn khÝ . Quy tr×nh kiÓm tra m¸y nÐn khÝ còng t*¬ng tù nh* quy tr×nh kiÓm tra ®éng c¬ chÝnh « t«.
  a. Th©n m¸y
  Quan s¸t c¸c vÕt cµo x*íc, è ®en. NÕu cã th× dïng giÊy gi¸p mÞn ®¸nh bãng .
  Dïng ®ång hå so hay panme ®o trong x¸c ®Þnh ®é mßn c«n vµ mßn « van c¸c cæ trôc cña xi lanh. §é c«n, «van cho phÐp lµ 0,05mm nÕu qu¸ th× ph¶i gia c«ng l¹i theo kÝch th*íc söa ch÷a. (H×nh 11.48)
  KÝch th*íc söa ch÷a xi lanh m¸y nÐn khÝ nh* b¶ng sau:
  Tiªu chuÈn Zin 130 MAZ-KAMAZ
  §*êng kÝnh xi lanh
  Nguyªn thuû
  Söa ch÷a lÇn I
  Söa ch÷a lÇn II
  52
  52,40
  52,80
  60
  60,40
  60,80
  Tiªu chuÈn kü thuËt söa ch÷a m¸y nÐn khÝ.

  b. N¾p m¸y
  KiÓm tra buång chøa kh«ng khÝ xem cã bôi bÈn hoÆc dÝnh dÇu mì hay kh«ng, nÕu cã ph¶i lau, chïi ngay.
  C¸c khoang chøa n*íc lµm m¸t cã thÓ bÞ ¨n mßn,bÞ t¾c do trong n*íc cã nhiÒu t¹p chÊt ¨n mßn. NÕu cã cÇn kiÓm tra vµ th«ng röa ngay.
  KiÓm tra c¸c mèi ghÐp ren xem bÞ háng kh«ng, nÕu cã ph¶i ren l¹i.
  KiÓm tra ®é cong vªnh trªn bµn m¸p . §é cong vªnh cho phÐp lµ 0,05mm. NÕu qu¸ th× söa ch÷a b»ng c¸ch mµi rµ. Còng cã thÓ dïng th*íc kiÓm ph¼ng vµ c¨n l¸ kiÓm tra ®é ph¼ng cña n¾p m¸y nÐn khÝ. ( h 11.49 )
  c. Trôc khuûu
  Quan s¸t c¸c vÕt cµo x*íc, ch¸y xÐm nÕu cã th× ®¸nh bãng l¹i b»ng giÊy gi¸p mÞn.
  §o ®*êng kÝnh c¸c cæ trôc b»ng panme vµ so víi ®*êng kÝnh ban ®Çu.§èi víi cæ trôc l¾p vßng bi cÇu ®é mßn cho phÐp lµ 0,02 mm , cßn ®èi víi cæ trôc l¾p phít ch¾n dÇu ®é mßn cho phÐp lµ 0,3 mm . NÕu qu¸ ph¶i thay vßng bi cÇu hoÆc phít ch¾n dÇu cho phï hîp
  KiÓm tra ®*êng dÇu xem cã bÞ t¾c hay kh«ng, nÕu t¾c ph¶i th«ng röa ngay.
  L¾p æ bi míi vµo trôc khuûu sau ®ã kiÓm tra ®é d¬ däc trôc cña c¸c cæ trôc.

  §é c«n, «van cho phÐp kh«ng qu¸ 0,03mm, nÕu qu¸ th× mµi rµ l¹i.
  d.Thanh truyÒn
  KiÓm tra ®é cong, xo¾n cña thanh truyÒn b»ng dông cô chuyªn dông.
  * §é cong : kiÓm tra 2 ®*êng t©m cña 2 ®Çu trªn vµ d*íi thanh truyÒn cã song song hay kh«ng, sai lÖch cho phÐp lµ 0,03mm/100 mm
  * §é xo¾n : KiÓm tra 2 ®*êng t©m cña 2 ®Çu to vµ nhá ph¶i thuéc cïng mÆt ph¼ng, sai lÖch cho phÐp lµ 0,03/100mm. NÕu qu¸ th× ph¶i n¾n l¹i.
  KiÓm tra ®é mßn c«n vµ «van cña ®Çu nhá thanh truyÒn b»ng ®ång hå so (h 11.50 )
  Dïng chèt piston míi kiÓm tra khe hë gi÷a ®Çu nhá vµ chèt.
  KiÓm tra c¸c lç dÇu xem cã bÞ t¾c kh«ng, nÕu
  cã th× ph¶i th«ng röa ngay.
  4.5. B¹c thanh truyÒn, vßng bi ®ì trôc khuûu
  * B¹c thanh truyÒn
  Quan s¸t c¸c vÕt cµo, x*íc, x¸m ®en ... nÕu cã th× ®¸nh bãng b»ng giÊy gi¸p mÞn.
  - KiÓm tra khe hë gi÷a b¹c vµ trôc :
  L¾p b¹c vµo thanh truyÒn, dïng ®ång hå xo ®o ®*êng kÝnh trong cña b¹c, ®o ®*êng kÝnh ngoµi cña cæ trôc b»ng panme hiÖu cña hai sè lµ khe hë cña b¹c.
  Cã thÓ dïng ph*¬ng ph¸p Ðp ch×: lÊy 2 ®o¹n d©y ch× dµi b»ng 2/3 chiÒu dµi b¹c, ®Æt hai ®o¹n d©y ch× ë gÇn hai mÐp b¹c, l¾p l¹i xiÕt bul«ng ®óng lùc quy ®Þnh, quay kho¶ng hai vßng råi th¸o ra ®o chiÒu dµy d©y ch×, ®ã lµ khe hë b¹c.
  - KiÓm tra ®é g¨ng :
  L¾p b¹c vµo ç xiÕt ®óng lùc quy ®Þnh råi th¸o mét bªn dïng c¾n l¸ ®o khe hë l*ng cña b¹c.
  C¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt:
  Khe hë b¹c biªn : 0,02mm – 0,1mm
  §é g¨ng : 0,12mm - 0,2mm
  NÕu kh«ng ®¹t tiªu chuÈn th× tiÕn hµnh c¹o rµ hoÆc thay thÕ. Chó ý khi thay thÕ b¹c ph¶i kiÓm tra ®é g¨ng phï hîp.
  * Vßng bi ®ì trôc khuûu:
  KiÓm tra c¸c æ bi, nÕu thÊy bi ghÎ hoÆc søt mÎ ph¶i thay thÕ.
  L¾p æ bi vµo trôc khuûu, kiÓm tra ®é d¬ däc trôc cña æ bi vµ trôc khuûu, nÕu d¬ d•o qu¸ ph¶i thay thÕ.
  e. Piston
  Piston sau khi th¸o xÐc m¨ng sÏ ®*a ®Çu vµo xi lanh ®Ó kiÓm tra khe hë b»ng c¨n l¸. Khe hë tiªu chuÈn lµ 0,15 mm.
  Dïng xecm¨ng míi vµ c¨n l¸ kiÓm tra khe hë r•nh xecm¨ng. Khe hë tiªu chuÈn lµ 0,02 – 0,07 mm.(h 11.51.b)
  KiÓm tra khe hë b¹c chèt piston b»ng ®ång hå xo , khe hë tiªu chuÈn:
  0,004mm-0,01mm.( h 11.51.c )
  §o ®*êng kÝnh piston b»ng panme, nÕu thÊy mßn qu¸ ph¶i thay thÕ. Khi thay thÕ chó ý ph¶i chän xecm¨ng cho phï hîp.( h 11.51,a )  Tiªu chuÈn Zin 130 MAZ-KAMAZ
  §*êng kÝnh pitton
  Nguyªn thuû
  Söa ch÷a lÇn I
  Söa ch÷a lÇn II
  51,94 ÷ 51,97
  + 0,40
  + 0,40
  59,9
  60,30
  60,70

  f. Xecm¨ng
  KiÓm tra ®é mßn cña xecm¨ng nh* sau:  Dïng c¨n l¸ kiÓm tra khe gi÷a xecm¨ng vµ r•nh, xecm¨ng ph¶i thÊp h¬n r•nh trªn pist«n lµ 0,020 mm. (h 11.52,a )
  §*a xecm¨ng vµo trong xi lanh, dïng c¨n l¸ kiÓm tra khe hë miÖng cña xÐc m¨ng. Khe hë tiªu chuÈn tõ 0,05 – 0,25 mm.(h 11.52,b)
  NÕu v*ît qua tiªu chuÈn trªn ph¶i thay thÕ xecm¨ng. Khi thay thÕ chó ý chän xecm¨ng phï hîp víi xilanh vµ pist«n.
  g. Chèt pist«n
  Dïng m¾t quan s¸t bÒ mÆt cña chèt, kiÓm c¸c vÕt nøt,cµo x*íc...nÕu cã ph¶i dïng giÊy gi¸p mÞn ®¸nh bãng.
  Dïng panme kiÓm tra ®é c«n vµ «van cña chèt . Tiªu chuÈn lµ 0,003 mm
  NÕu mßn qu¸ tiªu chuÈn th× ph¶i thay thÕ chèt míi. Chó ý: chän chèt pist«n phï hîp víi côm pist«n. Khe hë gi÷a chèt pist«n vµ b¹c lµ : 0 – 0,006 mm.
  h. Van n¹p , x¶
  KiÓm tra ®é kÝn cña c¸c van b»ng c¸ch pha mét Ýt n*íc xµ phßng b«i mét Ýt vµo ch©n c¸c van, cho m¸y ho¹t ®éng xem l*îng bät khÝ tho¸t ra sÏ biÕt ®*îc ®é kÝn cña van .
  Van x¶ còng ®*îc kiÓm tra b»ng c¸ch ®*a b×nh chøa dung tÝch 1l cã ¸p suÊt d*íi 6,5 kg/cm2 vµo èng x¶ khÝ. §é kÝn ®*îc coi lµ ®ñ khi ¸p suÊt trong b×nh chøa cø 40s th× gi¶m 0,5kg/cm2.
  NÕu thÊy mßn Ýt ph¶i rµ l¹i, mßn nhiÒu th× thay thÕ hoÆc lËt 1800 dïng tiÕp . Lß xo van yÕu, g•y ph¶i thay thÕ.
  i. Van ®iÒu chØnh ¸p suÊt
  KiÓm tra lß xo van, nÕu lß xo g•y háng ph¶i thay lß xo míi, nÕu lß xo yÕu th× t¨ng thªm c¨n ®Öm.
  KiÓm tra c¸c viªn bi, ti ®Èy nÕu thÊy mßn , hë th× thay míi ®Ó tr¸nh lµm van hë sÏ g©y lät khÝ nÐn .
  k. ThiÕt bÞ giíi h¹n t¶i
  KiÓm tra lß xo bé giíi h¹n t¶i, nÕu thÊy yÕu ph¶i thay míi.
  KiÓm tra c¸c van n¹p b×nh ®Üa, nÕu mßn, hë ph¶i ®em rµ l¹i hoÆc thay míi .


  Ch*¬ng 12: Söa ch÷a hÖ thèng treo vµ l¸i.

  12.1:Quy tr×nh th¸o l¾p hÖ thèng l¸i
  12.1.1. Quy tr×nh th¸o c¬ cÊu l¸i cã trî lùc kiÓu piston thanh r¨ng
  (TOYOTA- COROLLA)
  TT Ngyªn c«ng H×nh vÏ Dông cô Chó ý  1 KÑp hép l¸i lªn ªt«.
  £t«,kÑp chuyªn dïng Kh«ng kÑp chÆt qu¸.
  2 Th¸o thanh ngang cu«Ý .
  - §¸nh dÊu trªn ®ai èc h•m víi thanh ®ßn cuèi.
  - Th¸o ®ai èc h•m ra.
  - Thao thanh cuèi ra.
  V¹ch dÊu, clª dÑt 22
  3 Th¸o c¸c èng dÉn dÇu.
  - Th¸o r¾c co ®*a ®*êng èng dÉn ra.
  Clª dÑt 17, 12 Ren

  4 Th¸o bäc cao su b¶o vÖ thanh r¨ng.
  - Th¸o ®ai gi÷ vµ lß xo kÑp.
  - §*a bäc cao su ra ngoµi.
  Tuèc n¬ vÝt hai c¹nh Bäc cao su

  5 Th¸o phít ch¾n bôi. Tay  6 Th¸o ®ßn ngang bªn , khíp cÇu vµ vßng ®Öm.
  - KÑp chÆt dßn ngang lªn ªt«.
  - Th¸o khíp nèi.
  - §*a ®Öm, ®ßn ngang ra. §ôc, bóa thÐp, clª chuyªn dïng 30
  7 Th¸o ®ai èc khãa.
  - KÑp hépl¸i lªn ªt«.
  - Níi láng vµ th¸o ®ai èc h•m ra.
  Clª choßng 42, kÑp chuyªn dïng.
  8 Th¸o ®ai èc ®iÒu chØnh ®é d¬ ngang, lß xo tú, vßng lµm kÝn , ®ªm b¹c tú vµ b¹c tú ra.
  Clª choßng 42, k×m nhän. Lôc l¨ng 24, kÑp chuyªn dïng. Tr¸ch x*íc b¹c,
  cong lß xo vµ biÕn d¹ng  9 Th¸o côm van ph©n phèi.
  - §¸nh dÊu trªn vá van vµ vá hé l¸i .
  - Níi láng hai ®ai èc cè ®Þnh trôc víi vá råi th¸o ra.
  - Th¸o trôc chÝnh cïng côm van.
  - Th¸o vßng ®Öm lµm kÝn ra.
  V¹ch dÊu, tuýp 13

  10 Th¸o van ph©n phèi.
  - KÑp van ph©n phèi lªn ªt«.
  - Th¸o ®ai èc ®iÒu chØnh ra.
  - Th¸o trôc chÝnh ra.
  £t«, tuýp chuyªn dïng, bóa nhùa Cong trôc  11 Th¸o gèi ®ì b¹c dÉn h*íng vµ phít ch¾n dÇu.
  -Th¸o gèi ®ì b¹c ra th¸o vßng lµm kÝn ®Çu xi lanh ra.
  Trôc bËc


  12 Th¸o thanh r¨ng ra.
  Bóa nhùa

  12.1.2. KiÓm tra vµ söa ch÷a c¬ cÊu l¸i trî lùc kiÓu piston thanh
  r¨ng (TOYOTA- COROLLA).
  * Dïng b»ng m¾t quan s¸t: §Öm bÞ r¸ch, phít, bäc cao su bÞ r¸ch, lß xo, c¸c ®*êng èng ren bÞ háng, vá hép bÞ r¹n nøt,mãp bÑp…
  * Dïng dông cô ®Ó ®o ®é mßn h¬n cña c¸c chi tiÕt.
  + Dïng ®ång hå so ®Ó kiÓm tra ®é cong cña thanh r¨ng.
  G¸ ®ång hå so lªn gi¸,®Æt thanh r¨ng lªn khèi ch÷ V cho ®Çu ®o cña ®ång hå tiÕp xóc víi r¨ng t¹i vÞ trÝ gi÷a. Quan s¸t trÞ sè sau ®ã di chuyÓn ®ång hå vÒ hai ®Çu cña thanh r¨ng vµ ®äc trÞ sè. (H×nh 12.1)
  . §é dao ®éng cña kim ®ång hå lµ chØ ®é cong cña thanh r¨ng.
  . NÕu ®é cong  0,3mm th× uèn l¹i thanh r¨ng trªn m¸y Ðp thñy lùc.
  . NÕu ®é cong  0.3 mm th× dïng tiÕp .
  + Dïng ®ång hå so ®o trong vµ pan me ®Ó ®o ®é mßn c«n vµ «van,khe hë cña piston xilanh.
  . §o ®*êng kÝnh trong cña xilanh t¹i vÞ trÝ c¸ch ®Çu xi lanh 2030 mm t¹i vÞ trÝ gi÷a
  xi lanh.
  §é mßn c«n b»ng hiÖu hai ®*êng kÝnh trªn cïng mét ®*êng sinh.
  §é «van b»ng hiÖu hai ®*êng kÝnh vu«ng gãc trªn cïng mét mÆt ph¼ng.
  . §é c«n,«van cho phÐp : 0,0030,007 mm
  . NÕu trÞ sè ®o ®*îc lín h¬n gi¸ trÞ cho phÐp ta doa l¹i xi lanh trªn m¸y chuyªn dïng vµ thay pis ton míi, ph¶i tháa m•n khe hë gi÷a piston vµ xi lanh 0,0250,075 mm.
  - Dïng pan me ®o ®*êng kÝnh cña piston.
  HiÖu hai ®*êng kÝnh: DXL- DPT=D.
  . D: tiªu chuÈn 0,0250,075 mm.
  . Trong ®ã : - DXL: §*êng kÝnh cña xi lanh.
  - D¬PT : §*êng kÝnh cña pÝt t«ng.
  - D : Khe hë gi÷a pÝt t«ng vµ xi lanh.
  + Dïng lùc kÕ ®Ó x¸c ®Þnh søc c¨ng cña lß xo tú. NÕu søc c¨ng gi¶m th× thay míi.
  + KiÓm tra ®é kÝn cña piston vµ xi lanh. B»ng ph*¬ng ph¸p ¸p suÊt:
  - L¾p thiÕt bÞ chuyªn dïng vµo xi lanh. Sau ®ã hót hÕt kh«ng khÝ trong xi lanh ra, ¸p suÊt cßn l¹i lµ : 400 mmHg , ®Ó kho¶ng 30 phót.


  . Quan s¸t kim ®ång hå : NÕu ¸p suÊt bÞ tuét nhiÒu ta cÇn kiÓm tra l¹i vßng lµm kÝn vµ phít ch¾n dÇu. H×nh 12.2
  + KiÓm tra ng¨n kÐo
  - Dïng pan me vµ ®ång hå so ®o trong ®Ó ®o khe hë gi÷a ng¨n kÐo vµ vá.
  HiÖu hai ®*êng kÝnh trªn cho ta khe hë cña chóng.
  . Khe hë tiªu chuÈn 0,01 mm
  . NÕu khe hë >0,01 mm ph¶i thay trôc chÝnh.
  - æ bi ®Çu trôc bÞ háng ta sö lÝ nhiÖt, dïng trôc bËc vµ m¸y Ðp thñy lùc Ðp æ bi cò ra vµ thay æ bi míi ®óng tiªu chuÈn vµo.
  - Phít ch¾n dÇu háng thay míi.
  - Côm b¹c tú, lß xo tú mßn yÕu thay míi.
  - Gèi ®ì b¹c háng ren thay gèi ®ì kh¸c.
  - PhÇn vá van ph©n phèi bÞ nøt ta hµn ®¾p vµ gia c«ng l¹i.
  - XÐc m¨ng ph©n phèi, xÐc m¨ng piston bÞ háng thay míi.
  12.1.3. Quy tr×nh l¾p c¬ cÊu l¸i kiÓu piston thanh r¨ng
  (TOYOTA-COROLLA).
  TT Nguyªn c«ng H×nh vÏ Dông cô Chó ý
  1 L¾p phít ch¾n dÇu vµo ®Çu xi lanh, èng c¸ch vµ b¹c dÉn h*íng.
  Trôc bËc, bóa nhùa. B«i keo lµm kÝn mÆt ngoµi cña phít.

  2 L¾p thanh r¨ng
  Tay B«i mét líp mì vµo bÒ mÆt cña thanh r¨ng.
  3 L¾p phít ch¾n dÇu.
  - L¾p phít ch¾n dÇu vµo piston.
  Tay B«i keo vµo bÒ mÆt phít ch¾n dÇu.
  4 KÑp hép l¸i lªn ªt«.
  £t« kÑp chuyªn dïng. KÑp kh«ng chÆt qu¸.
  5 L¾p khèi ®ì b¹c xi lanh vµ phít ch¾n dÇu.
  - L¾p vßng lµm kÝn.
  - §ãng chÆt gèi ®ì b¹c ®Õn phÇn ren th× dõng l¹i.
  - VÆn chÆt gèi ®ì l¹i.
  Bóa nhùa,
  tuýp chuyªn dïng,
  ®ôc M« men xiÕt 800 kg.cm
  6 L¾p van ®iÒu khiÓn.
  - L¾p ®ai èc ®iÒu chØnh r¬ vµo vá van däc cña trôc chÝnh.
  Tuýt 13 M« men xiÕt 250 kg.cm
  7 L¾p côm van ®iÒu khiÓn vµo.
  - L¾p ®Öm vµo trôc van.
  - §*a côm van ph©n phèi vµo.
  - L¾p hai bu l«ng cè ®Þnh vµo côm van.
  Tuýt 13, kÑp chuyªn dïng. M« men xiÕt 180 kg.cm
  8 L¾p b¹c tú th©nh r¨ng.
  - L¾p b¹c.
  - L¾p lß xo tú vµo.
  - L¾p ®ai èc ®iÒu chØnh.
  Lôc l¨ng 24 B«i mét líp mì máng vµo bÒ mÆt b¹c vµ gèi ®ì cña b¹c. M« men xiÕt 250 kg.cm
  9 §iÒu chØnh sù ¨n khíp cña trôc chÝnh vµ thanh r¨ng l¹i cho ®óng.
  - Quay trôc chÝnh sang ph¶i vµ sang tr¸i nhiÒu lÇn.
  - VÆn ®ai èc ®iÒu chØnh sao cho b¹c vµ lß xo tú nÐn l¹i.
  - Quay trôc chÝnh vµ xiÕt chÆt ®ai èc ®iÒu chØnh.
  Tay vÆn chuyªn dïng, lôc l¨ng 24 M« men xiÕt 713 kg.cm
  10 L¾p ®ai èc khãa.
  Lôc l¨ng 24, Clª dÑt 42, kÑp chuyªn dïng M« men xiÕt 510 kg.cm
  11 L¾p vßng ®Öm vµ khíp cÇu vµ thanh ngang cuèi.
  - L¾p ®Öm vµo.
  - L¾p thanh r¨ng vµo.
  - §ãng chÆt ®Öm vµo.
  Bóa thÐp,
  ®ôc, Clª dÑt 22, 30 M« men xiÕt 900 kg.cm
  12 L¾p phít che bôi Phít
  13 L¾p bäc cao su.
  - L¾p lß xo kÑp.
  - L¾p ®ai gi÷ vµo. K×m chuyªn dïng
  14 L¾p c¸c ®uêng èng dÉn dÇu.
  Clª dÑt 17, 12 M« men xiÕt 200 kg.m

  12.1.4. C¸c d¹ng háng –Nguyªn nh©n –HËu qu¶
  TT C¸c d¹ng h* háng Nguyªn nh©n HËu qu¶
  1 Vá hép l¸i bÞ nøt, vì - Lµm r¬i trong khi th¸o l¾p.
  - KÑp chÆt qu¸ khi th¸o l¾p.
  - Va ch¹m m¹nh. - ¶nh h*ëng tíi ho¹t ®éng cña c¬ cÊu bªn trong hép l¸i.
  - Lät dÇu.
  - L¸i nÆng, n*íc bªn ngoµi lät vµo.
  2 B¹c dÉn h*íng cña thanh r¨ng bÞ mßn, cµo x*íc. - Lµm viÖc l©u ngµy.
  - Trong dÇu b«i tr¬n cã t¹p chÊt hoÆc kh«ng cã dÇu b«i tr¬n.
  - Th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt. - Sù chuyÓn h*íng cña c¸c b¸nh xe kh«ng chÝnh x¸c.
  - C¬ cÊu l¸i bÞ d¬ láng.
  - L¸i kh«ng chÝnh x¸c.
  3 Thanh r¨ng bÞ mßn, søt, g•y vµ thanh r¨ng bÞ cong. - Lµm viÖc l©u ngµy.
  - Va ®Ëp gi÷a b¸nh r¨ng trôc chÝnh. - Cã tiÕng kªu trong hép l¸i.
  - C¬ cÊu l¸i bÞ d¬ láng.
  - L¸i kh«ng chÝnh x¸c.
  4 Vßng bi trôc chÝnh bÞ mßn. - ThiÕu mì b«i tr¬n.
  - Lµm viÖc l©u ngµy. - HÖ thèng lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh.
  5 Chôp cao su , ®Öm lµm kÝn, phít bÞ r¸ch hoÆc biÕn cøng. - Th¸o l¾p khong ®óng kü thuËt.
  - Dïng dÇu sai. - Lät dÇu, b¸m bôi, lät n*íc, ch¶y mì.
  6 C¸c ®*êng èng ren, bu l«ng, ®ai èc bÞ d¬ láng. - Lùc xiÕt khi l¾p qu¸ lín. - Kh«ng ®¶m b¶o cè ®Þnh c¸c mèi ghÐp víi nhau.
  7 C¸c lß xo tú thanh r¨ng bÞ yÕu, g•y - Lµm viÖc l©u ngµy.
  - Th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt. - R¬ láng vµ viÖc ®iÒu chØnh sÏ kh«ng chÝnh x¸c.

  12.2.C¸c gãc ®Æt b¸nh xe.
  12.2.1. §é chôm
  §é chôm cña b¸nh xe ®*îc ®Æc tr*ng bëi hiÖu sè gi÷a hai kho¶ng c¸ch ®o ®*îc trªn r×a vµnh hai b¸nh xe dÉn h*íng theo ®*êng kÝnh b¸nh xe (h×nh 1).

  - §é chôm d*¬ng: nÕu hai b¸nh xe chôm vÒ phÝa tr*íc ( khi ®ã B – A > 0).
  - §é chôm ©m : nÕu hai b¸nh xe loe vÒ phÝa sau (B – A < 0).
  VËy khi ®Æt b¸nh xe cã ®é chôm b¸nh xe sÏ l¨n theo vßng cung cña t©m cña b¸nh xe, t©m nµy sÏ dÞch vÒ phÝa tr*íc so víi trôc cña cÇu dÉn h*íng. Khi «t« chuyÓn ®éng lùc c¶n cña mÆt ®*êng víi b¸nh xe cã xu h*íng quay b¸nh xe trô ®øng, ®Ó cho b¸nh xe lu«n lu«n chuyÓn ®éng th¼ng.
  12.2.1. KiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é chôm
  C«ng viÖc kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh ®é chôm thùc hiÖn sau khi ®• söa ch÷a c¬ cÊu h×nh thang l¸i, chèt chuyÓn h*íng, chØnh moay-¬.
  Tr*íc khi kiÓm tra, ®iÒu chØnh cÇn kiÓm tra b¸nh xe cã d¬ hay kh«ng, kiÓm tra ¸p suÊt kh«ng khÝ trong lèp xe. NÕu ®óng yªu cÇu kÜ thuËt míi tiÕn hµnh c«ng viÖc trªn.
  * KiÓm tra ®é chôm:
  Theo hai c¸ch sau:
  * C¸ch 1 (h×nh 12.4):
  - §Ó « t« ë trªn ®*êng ph¼ng, hai b¸nh xe ë vÞ trÝ ch¹y th¼ng.
  - §Æt th*íc t× vµo 2 m¸ lèp sao cho c¸c ®Çu d©y xÝch chím ch¹m nÒn .
  - §äc kÝch th*íc vµ ®¸nh dÊu vµo vÞ trÝ võa ®o cña hai m¸ lèp.
  - TiÕp tôc tiÕn hµnh: DÞch « t« vÒ phÝa tr*íc sao cho hai b¸nh tr*íc quay 180¬¬0 ( tay l¸i gi÷ ë vÞ trÝ xe ch¹y th¼ng )
  - §Æt th*íc vµo hai vÞ trÝ ®• ®¸nh dÊu vµ ®äc kÝch th*íc.
  - LÊy hiÖu hai kÝch th*íc võa ®o ®*îc lµ ®é chôm b¸nh xe.


  Tuú theo lo¹i xe mµ cã yªu cÇu vÒ ®é chôm kh¸c nhau. §é chôm quy ®Þnh th«ng th*êng tõ 2mm 6mm.
  Trªn xe con ®é chôm th«ng th*êng cã gi¸ trÞ 2mm 3mm ®èi víi xe cã cÇu tr*íc bÞ ®éng dÉn h*íng vµ ®èi víi xe cã cÇu tr*íc chñ ®éng dÉn h*íng lµ –3mm –2mm.
  - Khi ®iÒu chØnh cho phÐp sai lÖch ±1mm.
  §é chôm cña mét sè xe hiÖn nay lµ:

  Lo¹i xe §é chôm
  (mm) Dung sai cho phÐp (mm)
  Opel 1200 +2.0 ±1.0
  Ford escort +3.5 ±3.5
  BMW +1.5 +1.0 ; - 0.5
  Toyota Hiace +1.5 ±2.0
  Nisan urval +1.0 ±1.0
  Pªugot +2.5 ±2.0
  C¸ch 2 (h×nh12.6):
  - §Ó « t« ®øng trªn ®*êng ph¼ng, hai b¸nh xe ë vÞ trÝ ch¹y th¼ng .
  - KÝch b¸nh xe lªn .
  - §o kho¶ng c¸ch tõ nÒn ®Õn hai m¸ lèp cña hai b¸nh xe dÉn h*íng sao cho kho¶ng c¸ch b»ng nhau .
  - §¸nh dÊu phÊn vµo hai vÞ trÝ võa ®o.
  - Quay hai b¸nh dÉn h*íng 1800, ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai b¸nh xe dÉn h*íng ë vÞ trÝ võa ®¸nh dÊu vµ ®äc kÝch th*íc .
  - HiÖu hai kÝch th*íc võa ®o ®*îc lµ ®é chôm cña b¸nh xe dÉn h*íng.


  12.2.2. . §iÒu chØnh ®é chôm
  §é chôm cña b¸nh xe dÉn h*íng ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐp. NÕu ®é chôm kh«ng n»m trong ph¹m vi cho phÐp ta ph¶i tiÕn hµnh ®iÒu chØnh.
  Tuú tõng lo¹i xe mµ tr×nh tù ®iÒu chØnh cã sù kh¸c nhau.
  * §èi víi c¸c lo¹i xe cã hÖ thèng treo phô thuéc ( h×nh 6) th× tr×nh tù ®iÒu chØnh nh* sau:
  - §Ó b¸nh xe trªn nÒn ph¼ng, gi÷ b¸nh xe dÉn h*íng ë vÞ trÝ ch¹y th¼ng.
  - KÝch b¸nh xe lªn.
  - Níi ªcu hai ®Çu thanh kÐo ngang, råi xoay thanh kÐo ngang ®Ó ®iÒu chØnh sau ®ã h•m ªcu l¹i .
  - KiÓm tra l¹i ®é chôm ®Õn khi nµo ®*îc míi th«i.


  12.3. HÖ thèng treo

  12.3.1. HÖ thèng treo ®éc lËp:
  12.3.1.1. Quy tr×nh th¸o hÖ thèng treo:
  STT Néi dung c¸c b*íc H×nh vÏ minh ho¹ Dông cô
  1 Tr*íc tiªn ph¶i kÝch dÇm däc t¹i vÞ trÝ d*íi khung xe th¸o b¸nh xe ra KhÈu, tuýp, tay vÆn, tay nèi
  2 Th¸o dêi c¸c kÑp vµ èng dÉn dÇu ra khái gi¶m sãc
  Cêlª, tuèc l¬ vÝt 2 c¹nh
  3 Níi láng bul«ng nèi bé gi¶m sãc víi dÇm cÇm vµ khung xe
  KhÈu tuýp
  4 Níi c¸c ®ai èc b¾t l¾p gi¶m chÊn víi b¸nh xe, råi nhÊc gi¶m sãc ra khái th©n xe. KhÈu, tay nèi tay vÆn
  5 Th¸o thanh æn ®Þnh vµ thanh gi»ng khái ®ßn d*íi.
  Cêlª
  6 Th¸o thanh æn ®Þnh vµ thanh gi»ng khái gi¸ b¾t thanh gi»ng.
  Cêlª
  7 Dïng dông cô chuyªn dïng ®Ó th¸o cam quay khái khíp cÇu ë ®Çu cuèi trô ®øng Vam chuyªn dïng
  8 Th¸o bu l«ng b¾t trô ®øng víi cam quay dïng bóa gâ m¹nh vµo cam quay ®Ó t¸ch cam quay víi trô ®øng. Cêlª, bóa nhùa
  9 Th¸o trôc ®ßn d*íi ra khái xµ ngang, th¸o ®ßn d*íi ra khái th©n xe
  Cêlª
  10 KÝch vµo hai c¹nh cña th©n vµ kª ch¾c l¹i

  12.3.2 Quy tr×nh l¾p:
  Quy tr×nh l¾p ng*îc l¹i quy tr×nh th¸o nh*ng cÇn chó ý sau:
  - L¾p khíp cÇu víi cam quay ph¶i thay ®ai èc míi v× ®ai èc dïng lµ lo¹i tù h•m.
  - L¾p trô ®øng víi cam quay ph¶i chó ý ph¶i ®æ keo lµm kÝn.
  - L¾p bé gi¶m chÊn víi cÇn nèi khíp chuyÓn h*íng chó ý s¬n bÞt kÝn c¸c bÒ mÆt.
  12.3.3 HÖ thèng treo phô thuéc:

  a: Quy tr×nh th¸o
  STT Néi dung c«ng viÖc H×nh vÏ minh ho¹ Dông cô
  1 Tr*íc tiªn ph¶i kÝch dÇm däc t¹i vÞ trÝ d*íi khung xe th¸o b¸nh xe ra KÝch, khÈu
  2 Th¸o èng dÉn dÇu tõ xy lanh b¸nh xe , chó ý bÞt ®Çu èng dÉn dÇu vµ ®Çu xi lanh b»ng giÎ Cê lª. giÎ s¹ch
  3 Th¸o thanh gi»ng
  Cê lª
  4 Th¸o thanh c©n b»ng
  Cê lª trßong
  5 Th¸o c¸c ®ai èc b¾t gi¶m chÊn. Chó ý th¸o ®ai èc ë phÝa trªn tr*íc sau ®ã th¸o ®ai èc b¾t gi¸ quay nhÝp.
  Cê lª
  6 Th¸o bu l«ng ch÷ u ra khái xe, kÝch khung xe lªn mét chót ®Ó nhÝp t¸ch khái gi¸ b¾t nhÝp trªn cÇu xe
  KhÈu, tay vÆn, tay nèi
  7 Th¸o c¸c ®ai èc b¾t mÆt bÝch víi vá nhÝp, th¸o c¶ côm nhÝp ra khái xe. Cê lª

  b. Quy tr×nh l¾p:
  Quy tr×nh l¾p lµm thø tù c¸c b*íc ng*îc l¹i qu¸ tr×nh th¸o.
  CÇn chó ý:
  - Khi l¾p gèi ®ì tõ hai phÝa mÆt bÝch cña gèi ®ì quay ra ngoµi c¨n tõ ngoµi xe
  - Khi ®Æt ô cao xu h¹n chÕ hµnh tr×nh lªn trªn gèi ®ì cña cÇu xe sao cho vÊu khÝt víi nhau, ô cao su h*íng vµo trong xe

  c. H* háng nguyªn nh©n t¸c h¹i:
  Sau mét thêi gian lµm viÖc hÖ thèng treo cã c¸c h* háng:
  STT H* háng Nguyªn nh©n T¸c h¹i Söa ch÷a
  1 C¸c l¸ nhÝp mÊt tÝnh ®µn håi, Lµm viÖc l©u ngµy Lèp bÞ mµi vµo th©n xe nªn chãng mßn. NÕu ch¹y Èu nhÝp cã thÓ gÉy dÉn tíi cÇu xe bÞ lÖch. L¸ nhÝp mÊt ®µn tÝnh th× ph¶i thay míi
  2 NhÝp bÞ gÉy hoÆc háng Do xe qu¸ t¶i khi ®i vµo ®*êng xÊu Thïng xe nghiªng, xe ch¹y kh«ng an toµn. Cã thÓ lµm gÉy c¸c l¸ nhÝp tiÕp theo Thay míi
  3 Lß xo g•y hoÆc háng

  Lµm viÖc l©u ngµy

  Th©n bÞ l¾c khi xe ®i vµo chç xãc
  Thay míi
  4 Vßng ch¾n dÇu bÞ mßn, háng.
  Lµm viÖc l©u ngµy Bé gi¶m sãc lµm viÖc kÐm ®i. Thay míi
  5 C¸c bu l«ng ®ai èc , c¸c ren bÞ trên háng, g•y.
  Th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt, quai nhÝp bÞ láng C¸c l¸ nhÝp bÞ xª dÞch theo chiÒu däc G•y ph¶i thay míi
  6 Chèt vµ b¹c nhÝp bÞ mßn Khi xe ch¹y c¸c chèt nhÝp bÞ bÈn nhiÒu g©y mßn nhanh
  Sinh ra tiÕng kªu Thay hoÆc röa röa chèt b»ng dÇu háa vµ tra mì graphit YCc-A
  7 Mßn cao su h¹n chÕ hµnh tr×nh cña cÇu. ¤t« ch¹y qu¸ t¶i hoÆc qu¸ nhanh trªn ®*êng xÊu G©y tiÕng gâ. NÕu kh«ng söa sÏ lµm háng hÖ thèng treo.
  Thay míi
  8 §ai nhÝp bÞ háng Lµm viÖc l©u ngµy G©y tiÕng kªu §Æt ®ai l¹i chç cò vµ siÕt l¹i cho chÆt
  9 Quai nhÝp bÞ láng Lµm viÖc l©u ngµy G©y tiÕng kªu, cã thÓ lµm g•y bul«ng trung t©m vµ nhÝp bÞ dÞch theo chiÒu däc
  SiÕt l¹i vµ siÕt cho ®Òu
  10 §Öm cao su gèi ®Çu nhÝp bÞ mßn Dïng l©u G©y tiÕng gâ khi xe ch¹y. Thay míi, cã thÓ kh¾c phôc b»ng c¸ch d¸n mét miÕng s¨m « t« lªn phÝa bÒ mÆt ®Öm tiÕp xóc víi gi¸ ®ì

  11 HÕt dÇu ë gi¶m chÊn Phít ch¾n dÇu bÞ mßn
  HÖ thèng treo lµm viÖc cã tiÕng kªu. Thªm dÇu
  12 Lß xo ë hÖ thèng treo ®éc lËp bÞ g•y ¤t« qu¸ t¶i hoÆc ch¹y nhanh trªn ®*êng ghå ghÒ
  G©y tiÕng gâ Thay míi
  13 C¸c bé phËn bÞ láng, hoÆc mßn, láng c¸c æ, gèi ®ì cao su mßn, thanh gi»ng bÞ biÕn d¹ng, thanh æn ®Þnh bÞ cong.
  Lµm viÖc l©u ngay, do sù cè ®ét ngét, th¸o l¾p kh«ng ®óng kü thuËt. Khi lµm viÖc cã tiÕng kªu, xe nhao vÒ phÝa tr*íc
  12.4.KiÓm tra v¶ söa ch÷a nhÝp:

  1.Mâ nhÝp tr*íc. 8- B¹c lãt
  2. Gi¶m chÊn. 9- Chèt b¾t nhÝp sau.
  3.TÊm ch¾n trªn. 10. MÆt bÝch.
  4. TÊm gâng nhÝp. 11. §Öm ®ì nhÝp tr*íc.
  5. Vó cao su h¹n chÕ hµnh tr×nh. 12- L¸ nhÝp
  6. Bu l«ng quang nhÝp. 13- §Öm cao su b¾t gi¶m chÊn
  7. MÆt bÝch. 14- §ai bul«ng quang nhÝp

  STT KiÓm tra Dông cô Söa ch÷a
  1 KiÓm tra c¸c l¸ nhÝp cã bÞ r¹n nøt, g•y hay kh«ng. Quan s¸t NÕu háng thi thay míi
  2 KiÓm tra ®é mßn cña chèt nhÝp
  §é mßn kh«ng qu¸ 0,75mm Pan me, ®ång hå so NÕu mßn qu¸ thay míi
  3 KiÓm tra khe hë gi÷a chèt nhÝp vµ b¹c lãt.
  Khe hë cho phÐp: 0,06 – 0,1mm. Tèi ®a: 0,75mm §ång hå so, pan me §iÒu chØnh l¹ khe hë, nÕu qu¸ giíi h¹n cho phÐp ph¶i thay míi.
  4 B¹c lãt ®ãng vµo tai cuèn ®Çu l¸ nhÝp ph¶i chÆt, cã ®é g¨ng lµ 0,05 - 0,25mm §ång hå so, pan me Thay b¹c lãt míi
  5 KiÓm tra bÒ réng cña c¸c l¸ nhÝp
  Chªnh lÖch tèi ®a cho phÐp lµ 2 mm Panme, th*íc cÆp Cã thÓ mµi hoÆc thay nhÝp kh¸c
  6 KiÓm tra ®é sai lÖch bÒ dµi nhÝp bªn tr¸i vµ bªn ph¶i. Cho phÐp tèi ®a lµ 2,5 mm Th*íc dµi NÕu sai lÖch qó giíi h¹n cho phÐp th× thay míi
  7 KiÓm tra he hë gi÷a lç trung t©m nhÝp víi bu l«ng. Tèi ®a cho phÐp lµ 1 mm Panme, ®ång hå so Khe hë lín qu¸ th× thay míi.

  12.5. KiÓm tra vµ söa ch÷a gi¶m chÊn

  STT KiÓm tra Dông cô kiÓm tra Söa ch÷a
  1 KiÓm tra ch¶y dÇu Quan s¸t NÕu thÊy ch¶y dÇu theo thanh ®Èy th× thay phít ch¾n dÇu.
  2 KiÓm tra hÖ sè c¶n. Cã thÓ kiÓm tra b»ng tay hoÆc trªn bÖ thö. NÕu trôc cña gi¶m chÊn di chuyÓn ®Õn cuèi hµnh tr×nh mµ hÖ sè kh«ng ®æi th× gi¶m chÊn vÉn cßn tèt Thay dÇu hoÆc thay pitt«ng
  3 KiÓm tra ®é cong cña cÇn pitt«ng
  §é cong cho phÐp 0,2mm §ång hå so Cong qu¸ ph¶i thay míi
  4 KiÓm tra pitt«ng, xy lanh cã bÞ c¸o s*ít kh«ng Quan s¸t NÕu bÞ cµo s*ít nhiÒu th× thay míi
  5 KiÓm tra dÇu trong xilanh NÕu cã cÆn bÈn th× thay dÇu míi
  NÕu thiÕu dÇu th× ph¶i ®æ thªm dÇu

  12.6.Thanh ngang:
  KiÓm tra vµ söa ch÷a
  KiÓm tra thang ngang cã bÞ cong kh«ng nÕu cong Ýt th× n¾n l¹i, nÕu cong nhiÒu th× thay thÕ
  KiÓm tra xem thanh cã bÞ r¹n nøt kh«ng nÕu r¹n nøt nhá cã thÓ hµn ®¾p l¹i, nÕu nøt lín th× thay míi.
  KiÓm tra mèi b¾t ren víi nhÝp lß xo gi¶m xãc nÕu trên thi tar« l¹i hoÆc thay thÕ.
  KiÓm tra bul«ng ®ai èc cã trên háng ren hay g•y kh«ng.
  12.6.1. §ßn d*íi vµ cam quay:
  KiÓm tra b¹c cao su bÞ vì mßn háng. Thay b¹c cao su nÕu háng.
  KiÓm tra ®é biÕn d¹ng vµ d¹n nøt cña cam quay. Thay nÕu cam quay háng.
  KiÓm ra sù biÕn d¹ng vµ ran nøt cña ®ßn d*íi. Thay nÕu háng.
  KiÓm tra sù biÕn d¹ng vµ r¹n nøt cña mèi hµn trôc ®ßn d*íi. Thay nÕu háng
  KiÓm tra ren cña khíp cÇu. Thay nÕu háng.
  §o m«men b¾t ®Çu lµm khíp cÇu dÞch chuyÓn.
  Gi¸ trÞ tiªu chuÈn 0,6 - 0,9kg-m.
  NÕu m«men nhá h¬n tiªu chuÈn th× ph¶i thay khíp cÇu.

  H×nh 12.9: KÝch th*íc ®ßn d*íi
  12.6.2. Thanh gi»ng vµ thanh æn ®Þnh:
  KiÓm tra ®é cong cña thanh gi»ng. Gi¸ trÞ chuÈn 3mm. NÕu cong cã thÓ n¾n lai, nÕu cong nhiÒu thi thay míi.
  §Ó thanh æn ®Þnh lªn sµn vµ kiÓm tra ®é biÕn d¹ng. NÕu bÞ biÕn d¹ng qu¸ nhiÒu th× thay thay thÕ.
  KiÓm tra kho¶ng c¸ch gi÷a hai thanh gi»ng nÕu kh«ng ®óng th× ®iÒu chØnh l¹i.
  KiÓm tra mèi ren thanh gi»ng, mèi nèi thanh gi»ng vµ ®ßn ngang bÞ nøt, cong thay thÕ nÕu háng
   

Chia sẻ trang này