Đang tải...

Chúc các cụ ngày cuối tuần an lành hạnh phúc!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Honda Hệ thống kiểm soát khí xả honda led

Thảo luận trong 'Bạn đi xe nào ?' bắt đầu bởi khoadongluc, 28/10/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,497
  Xăng:
  125,290 lít xăng
  HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ
  MGUOÀN KHÍ XAÛ
  Nhöõng saûn phaåm cuûa quaù trình ñoát chaùy nhieân lieäu laø caùc bon oâ xít, nitô oâ xít vaø hydro cacbon. Vieäc kieåm soaùt khí dydrocacbon
  vaø ni tô oâ xít laø raát quan troïng bôûi vì döôùi ñieàu kieän naøo ñoù chuùng seõ phaûn öùng taïo thaønh khoùi söông quang hoùa döôùi taùc ñoäng
  cuûa aùnh naéng maët trôøi, Ñoái vôùi cac bon oâ xít thì seõ khoâng phaûn öùng nhö vaäy nhöng laïi raát ñoäc.
  Heä thoáng taän duïng khí xaû cuûa coâng ty Honda Motor muïc ñích ñeå giaûm bôùt khí xaû ñoäc haïi cacbon oâ xít, ni tô oâ xít vaø hydro
  cacbon.
  HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ THOÂNG HÔI MAÙY
  Ñoäng cô coù trang bò theâm moät heä thoáng naép maùy kheùp kín ñeå ngaên chaën bôùt khí xaû thoaùt ra ngoaøi khí quyeån.
  Hôi maùy ñöôïc daãn quay trôû laïi buoàng ñoát thoâng qua oáng thoâng hôi maùy, loïc gioù vaø boä böôùm ga.

  [​IMG]
  Heä thoáng kieåm soaùt khí xaû bao goàm moät boä chuyeån ñoåi chaát xuùc taùc vaø moät heä thoáng PGM-FI.
  Khoâng neân ñieàu chænh heä thoáng. Heä thoáng kieåm soaùt khí xaû ñöôïc taùch rieâng vôùi heä thoáng thoâng hôi maùy.
  BOÄ CHUYEÅN ÑOÅI CHAÁT XUÙC TAÙC 3 CHIEÀU
  Ñôøi xe naøy ñöôïc trang bò boä chuyeån ñoåi chaát xuùc taùc 3 chieàu.
  Boä chuyeån ñoåi chaát xuùc taùc 3 chieàu naèm trong heä thoáng khí xaû. Thoâng qua phaûn öùng hoùa hoïc noù seõ chuyeån khí HC, CO vaø NOx
  thaønh khí CO2, vaø N2 vaø hôi nöôùc.
  Khoâng neân ñieàu chænh heä thoáng naøy, tuy nhieân vaãn neân kieåm tra ñònh kyø caùc boä phaän cuûa heä thoáng.
  HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT TIEÁNG NOÅ CUÛA OÁNG XAÛ
  NGHIEÂM CAÁM KHOÂNG ÑÖÔÏC THAY ÑOÅI TÍNH CHAÁT CUÛA HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT KHÍ XAÛ: Luaät ñòa phöông nghieâm
  caám caùc haønh vi sau ñaây: (1) Khoâng thaùo hoaëc laøm thay ñoåi heä thoáng khí xaû (ngoaøi muïc ñích baûo döôõng, söûa chöõa hoaëc thay
  theá cuûa taát caû caùc thieát bò hoaëc phaàn töû cuûa heä thoáng) vôùi muïc ñích ñeå ñieåu khieån aâm thanh cuûa oáng xaû tröôùc khi baùn hoaëc giao
  cho khaùch haøng hoaëc trong khi söû duïng xe; (2) Söû duïng nhöõng xe maø bò thaùo hay thay ñoåi thieát keá cuûa heä thoáng kieåm soaùt khí
  xaû thì ñeàu khoâng coù hieäu quaû toát.
  NHÖÕNG HOAÏT ÑOÄNG LAÏM DUÏNG ÑEÅ CAN THIEÄP VAØO HEÄ THOÁNG NHÖ SAU:
  1. Thaùo hoaëc laøm thuûng oáng xaû, vaùch ngaên, oáng daãn voøi phun hay baát kyø boä phaän caáu thaønh cuûa heä thoáng khí xaû.
  2. Thaùo hay laøm thuûng baát kyø phaàn naøo cuûa heä thoáng hôi.
  3. Baûo döôõng khoâng phuø hôïp.
  4. Thay baát kyø phuï tuøng naøo cuûa xe hoaëc cuûa heä thoáng daãn khí xaû bôûi caùc phuï tuøng khaùc vôùi thoâng soá kyõ thuaät cuûa nhaø saûn xuaát
   

Chia sẻ trang này