Đang tải...

CHÀO MỪNG NGÀY 20-11

"Thưa các Thầy Cô, hôm nay hôm nay ngày 20.11 kỷ niệm 35 năm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam. OTO-HUI xin chúc Các Thầy Cô sức khoẻ dồi dào, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết tiếp tục chèo lái những chuyến đó tri thức đến bến bờ của nền văn minh nhân loại. Xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô đã tham gia và tạo giá trị cho các thế hệ trên OTO HUI."

hệ thông treo trên ô tô

Thảo luận trong 'Thùng rác diễn đàn' bắt đầu bởi tonthang, 9/3/14.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. tonthang
  Offline

  tonthang Guest

  CHÖÔNG VI: HEÄ THOÁNG TREO

  SUSPENSION

  [​IMG]


  I. Coâng duïng, phaân loaïi, yeâu caàu :

  I.1. Coâng duïng:

  Heä thoáng treo duøng noái ñaøn hoài giöõa khung hoaëc voû oâtoâ vôùi heä thoáng chuyeån ñoäng. Nhieäm vuï chuû yeáu giaûm va ñaäp sinh ra trong khi oâtoâ chuyeån ñoäng, laøm eâm dòu khi ñi qua caùc maët ñöôøng goà gheà khoâng baèng phaúng.

  I.2. Phaân loaïi:

  Q Theo boä phaän höôùng chia ra:

  [​IMG]

  Hình 7.1 Heä thoáng treo ñoäc laäp vaø phuï thuoäc

  Q Theo phaàn töû ñaøn hoài chia ra caùc loaïi:

  PLoaïi nhíp PLoaïi loø xo. PLoaïi thanh xoaén.

  PLoaïi cao su. PLoaïi hôi ( khí )

  PLoaïi thuûy khí. PLoaïi lieân hôïp.

  I.3. Yeâu caàu :

  · Coù ñoä voõng ñoäng fd ñuû ñeå khoâng sinh va ñaäp leân caùc uï ñôõ cao su.

  · Coù ñoä daäp taét dao ñoäng cuûa voû vaø baùnh xe thích hôïp.

  · Coù taàn soá dao ñoäng rieâng cuûa voû thích hôïp, taàn soá dao ñoäng naøy ñöôïc xaùc ñònh baèng ñoä voõng tónh ft .

  · Khi quay hoaëc khi phanh oâtoâ khoâng bò nghieâng.

  · Ñaûm baûo cho chieàu roäng cô sôû vaø goùc ñaët caùc truïc ñöùng cuûa baùnh daãn höôùng khoâng ñoåi.

  · Ñaûm baûo söï töông öùng giöõa ñoäng hoïc caùc baùnh xe vaø ñoäng hoïc cuûa truyeàn ñoäng laùi.

  II. Phaân tích keát caàu heä thoáng treo :

  [​IMG]
  A: With stabilizer

  B: Without stabilizer

  1: Thanh oå ñònh (Khi xe duy chuyeån qua moät khuùc quanh, thaân xe coù khuynh höôùng nghieâng ra phía ngoaøi. Laøm tay ñoøn döôùi duy chuyeån theo chieàu ñoái nghòch laïi laøm vaën xoaén thanh oå ñònh)

  Hình 7.2 Keát caáu heä thoáng treo

  Öu ñieåm cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc laø ñôn giaûn veà keát caáu, trong khi ñoù vaãn ñaûm baûo ñöôïc yeâu caàu eâm dòu caàn thieát cuûa oâtoâ nhaát laø nhöõng oâtoâ coù toác ñoä lôùn. Khuyeát ñieåm laø toán nhieàu theùp vaø thôøi gian phuïc vuï ít. Ñöôïc söû duïng nhieàu ôû oâtoâ taûi, haønh khaùch vaø moät soá oâtoâ du lòch vaø moät vaøi loaïi

  Heä thoáng treo ñoäc laäp coù öu ñieåm laø taêng tính eâm dòu cuûa oâtoâ khi chuyeån ñoäng ôû caùc ñieàu kieän ñöôøng xaù khaùc nhau, nhöng nhöôïc ñieåm laø keát caáu phöùc taïp. Ñöôïc söû duïng nhieàu ôû oâtoâ chuyeån ñoäng toác ñoä lôùn.

  Heä thoáng treo goàm 3 phaàn chính. Boä phaän höôùng, boä phaän ñaøn hoài vaø boä phaän giaûm chaán.  II.1. Boä phaän höôùng :

  [​IMG]  Hình 7.3 Boä phaän höôùng ôû heä thoáng treo ñoäc laäp

  Boä phaän höôùng duøng xaùc ñònh ñoäng hoïc vaø tính chaát dòch chuyeån caùc baùnh xe töông ñoái vôùi khung hay voû oâtoâ vaø truyeàn löïc doïc (löïc keùo hoaëc löïc phanh), löïc ngang cuõng nhö caùc moment phaûn löïc vaø moment phanh.

  ÔÛ heä thoáng treo phuï thuoäc nhíp vöøa laøm nhieâm vuï boä phaän ñaøn hoài vöøa laøm nhieäm vuï boä phaän höôùng.

  ÔÛ heä thoáng treo ñoäc laäp boä phaän höôùng ñöôïc laøm rieâng reõ. Yeâu caàu phaûi baûo ñaûm vò trí cuûa baùnh xe khi oâtoâ chuyeån ñoäng thì söï dòch chuyeån cuûa baùnh xe seõ khoâng laøm thay ñoåi chieàu roäng vaø chieàu daøi cô sôû oâtoâ.

  ÔÛ heä thoáng treo phuï thuoäc, khi caùc baùnh xe daãn höôùng ñöôïc noái vôùi nhau bôûi daàm caàu lieàn thì khoâng theå ñaûm baûo ñuùng ñoäng hoïc cuûa caùc baùnh xe. Cuõng caàn chuù yù raèng khoâng phaûi taát caû heä thoáng treo ñoäc laäp ñeàu coù ñoäng hoïc ñuùng cuûa caùc baùnh xe daãn höôùng.

  Caùc oâtoâ du lòch hieän nay, chieàu roäng cô sôû cho pheùp thay ñoåi töø 4 ¸ 5mm treân moãi baùnh xe ñeå khoâng laøm tröôït baùnh xe treân maët töïa ( [Db] <= 4¸ 5mm ).

  II.2. Boä phaän ñaøn hoài

  Boä phaän ñaøn hoài truyeàn caùc löïc thaúng ñöùng vaø giaûm taûi khi chuyeån ñoäng treân ñöôøng khoâng baèng phaúng, ñaûm baûo ñoä eâm dòu. Boä phaän ñaøn hoài coù theå laø: Nhíp, loø xo, thanh xoaén, cao su, khí, thuûy khí, lieân hôïp …

  a. Nhíp :

  [​IMG]

  Hình 7.4 Boä phaän nhíp

  Söû duïng nhieàu ôû oâtoâ taûi, haønh khaùch vaø du lòch vôùi daàm caàu lieàn. Keát caàu goàm nhieàu laù nhíp gheùp laïi. Caùc laù nhíp naøy ñöôïc noái vôùi nhau bôûi bulong trung taâm. Caùc laù nhíp coù theå dòch chuyeån töông ñoái vôùi nhau theo chieàu doïc. Do ñoù khi nhíp bieán daïng seõ sinh ra söï ma saùt laøm giaûm caùc dao ñoäng khi oâtoâ chuyeån ñoäng.

  Trong tröôøng hôïp taûi troïng taùc duïng leân caàu coù theå thay ñoåi ñoät ngoät nhö ôû caàu sau cuûa oâtoâ vaän taûi ngöôøi ta boá trí nhíp ñoâi, goàm nhíp chính vaø nhíp phuï. khi khoâng chôû haøng thì nhíp chính seõ laøm vieäc, khi coù taûi troïng theâm thì nhíp phuï seõ laøm vieäc.

  Nhíp phuï coù theå ñaët treân hoaëc döôùi nhíp chính tuøy theo vò trí giöõa caàu vaø khung, kích thöôùc cuûa nhíp vaø bieán daïng yeâu caàu cuûa nhíp.

  Khi boá trí nhíp doïc thì laù treân cuøng cuûa nhíp seõ phaûi laøm vieäc naêng hôn vì ngoaøi nhieäm vuï ñaøn hoài coøn truyeàn löïc ñaäy vaø phanh.  b. Loø xo:

  Loø xo phuï thuoäc nhieàu ôû oâtoâ du lòch vôùi heä thoáng treo ñoäc laäp. Loø xo truï coù öu ñieåm laø keát caáu ñôn giaûn, kích thöùôc goïn nhaát laø khi boá trí giaûm chaán oáng naèm loàng trong loø xo. Loø xo truï chæ laøm nhieäm vuï ñaøn hoài maø khoâng laøm nhieäm vuï truyeàn löïc ñaåy hoaëc daãn höôùng
  [​IMG]
  baùnh xe.

  A: Front suspension

  B: Rear suspension

  1: Loø xo

  2: Boä giaûm chaán

  3: Thanh oå ñònh

  4: Khôùp noái caàu Hình 7.5 Heä thoáng treo boä phaän loø xo

  c. Loaïi khí ( hôi ):

  Loaïi khí ñöôïc söû duïng ôû caùc loaïi oâtoâ coù troïng löôïng ñöôïc treo thay ñoåi lôùn nhö ôû oâtoâ taûi, oâtoâ khaùch, ñoaøn xe.

  [​IMG]

  1: Tuùi khí

  2: Buoàng khí phuï

  3: Buoàng khí chính

  4: Maøng chaén

  5: Maùy neùn


  Hình 7.6 Heä thoáng treo boä phaän tuùi khí

  Caáu taïo goàm:

  · Bôm neùn khoâng khí daãn ñoäng baèng ñieän

  · Boä ñieàu khieån vi tính MCM ( Microcomputer Control Module)

  · Ba boä caûm bieán chieàu cao xe ( hai phía tröôùc, moät phía sau)

  · Heä thoáng phaân phoái khí

  Hoaït ñoäng: Caûm bieán chieàu cao duy trì khoaûng caùch chuaån giöõa maët ñöôøng vaø saøn xe. Neáu chieàu cao xe quaù cao ( qua caûm bieán ), MCM ñieàu khieån cho tuùi khí môû van xaû ñeå haï thaáp xe. Neáu chieàu cao xe thaáp hôn qui ñònh, MCM seõ ñieàu khieån cho maùy neùn hoaït ñoäng.

  [​IMG]
  d. Thuûy khí:

  Hình 7.7 Heä thoáng treo boä phaän thuûy khí

  Boä phaän ñaøn hoài thuûy khí coù söï keát hôïp giöõa chaát loûng vaø khí. AÙp suaát khí ñöôïc truyeàn qua chaát loûng seõ daäp taét dao ñoäng. Vì theá boä phaän ñaøn hoài thuûy khí seõ laøm luoân caû nhieäm vuï giaûm chaán.

  Do laøm kín chaát loûng deã hôn laøm kín chaát khí neân boä phaän ñaøn hoài thuûy khí goïn hôn boä phaän ñaøn hoài khí.

  II.3. Boä phaän giaûm chaán :

  Cuøng vôùi söï ma saùt ôû heä thoáng treo (goàm coù ma saùt giöõa caùc laù nhíp vaø caùc khôùp noái) seõ sinh ra löïc caûn dao ñoäng cuûa oâtoâ vaø chuyeån cô naêng cuûa dao ñoäng thaønh nhieät naêng.

  Boä giaûm chaán coù 2 loaïi thoâng duïng: loaïi ñoøn, loaïi oáng.

  a. Boä giaûm chaán ñoøn :

  @ Haønh trình neùn:

  Neùn nheï: Ñoøn doïc ñi leân, caàn laéc ñi leân laøm cam quay ñaåy piston. Do ñoù daàu ôû buoàng B theo caùc ñöôøng daàu ñeán buoàng A ñoàng thôøi môû van (1). Loø xo yeáu bò neùn neân daàu ñeán buoàng A.

  Neùn maïnh: Luùc naøy loø xo maïnh ôû van (1) bò neùn vaø daàu di chuyeån maïnh hôn ñeán buoàng A.

  [​IMG]
  @ Haønh trình traû: Ngöôïc haønh trình neùn.
  Hình 7.8 Giaûm chaán ñoøn

  b. Boä giaûm chaán oáng :

  Khi piston ñi xuoáng haønh trình neùn thöïc hieän, aùp löïc daàu ôû buoàng B taêng.

  Neùn nheï: Daàu qua loã neùn loø xo caùnh kheá môû van neùn ñeå daàu ñi leân ñeå buø tröø löôïng daàu ôû buoàng A. nhöng vì theå tích buoàng A khoâng chöùa heát neân daàu ôû buoàng B moät phaàn veà buoàng C ñaåy van neùn nôû ra, tuøy theo aùp löïc maø noù môû van neùn (luùc naøy van neùn môû nhoû).

  Neùn maïnh: Daàu vaãn theo haønh trình treân nhöng vì aùp löïc daàu taêng, caùc van neùn seõ môû to hôn ñeå daàu chuyeån ñoäng nhanh hôn vaøo caùc buoàng A vaø C.

  Traû nheï: Daàu seõ qua caùc loã, theo caùc loã ñeå môû van xaû. Neáu nhö löôïng daàu buoàng B chöùa khoâng heát thì tieáp tuïc vaøo buoàng C. neáu nhö aùp suaát buoàng B thaáp hôn buoàng C thì löôïng daàu ôû buoàng C seõ boå sung vaøo buoàng B (theo ñai oác roãng ñeå loø xo chaân kieàng môû ra vaøo buoàng B).

  Traû maïnh: Caùc cöûa van seõ môû lôùn hôn ñeå buø tröø nhanh hôn löôïng daàu vaøo buoàng B.

  Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa boä phaän giaûm chaán döïa treân nguyeân taéc chuyeån dòch chaát loûng töø buoàng naøy sang buoàng khaùc qua caùc van tieát löu nhoû. Khi chaát loûng ñi qua caùcvan tieát löu ñoù seõ sinh ra söùc caûn lôùn cuûa doøng chaát loûng. Do ñoù daäp taét ñöôïc chaán ñoäng cuûa oâtoâ khi chuyeån ñoäng.

  [​IMG]  Hình 7.9 Giaûm chaán oáng[​IMG]
   

Chia sẻ trang này