Đang tải...

Cơ bản Hiện tượng kích nổ động cơ xăng

Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi khoadongluc, 31/10/09.

QUAN TRỌNG: >>>>>ĐĂNG KÝ THAM GIA OFFLINE OTO-HUI MIỀN NAM 27/10/2019"<<<<<----- THÔNG TIN TUYỂN DỤNG: ---->>>>Tìm việc làm cùng OTO HUI<<<<---- CHÚ Ý: >>>>> Hướng dẫn cách để tích lũy xăng trên diễn đàn <<<<<-----
 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  21,909
  Được đổ xăng:
  14,135
  Xăng:
  375,809 lít xăng
  * Hieän töôïng kích noå treân ñoäng cô xaêng xaûy ra khi taàn soá rung ñoäng cuûa ñoäng cô ñaït tôùi 6-7 KHz.
  Treân ñoäng cô xaêng khi bugi ñaùnh löûa seõ taïo moät maøng löûa (maøng löûa chính) lan traøn ñeán caùc vuøng khaùc trong xy lanh, phaàn hoãn hôïp coâng taùc (moâi chaát coâng taùc) keá caän maøng löûa chính seõ ñöôïc gia taêng aùp suaát vaø nhieät ñoä, neáu xuaát hieän moät nguoàn löûa (goïi laø nguoàn löûa thöù caáp) trong khu vöïc naøy seõ taïo ra söï chaùy vaø lan traøn maøng löûa thöù caáp. Hai maøng löûa naøy seõ va ñaäp vôùi nhau, taïo soùng phaûn xaï taùc duïng leân thaønh vaùch xy lanh, khi xaûy ra hieän töôïng coäng höôûng seõ taïo ra soùng xung kích coù taàn soá rung ñoäng töø 6-7KHz, khi ñoù xaûy ra hieän töôïng kích noå treân ñoäng cô.


  Taùc haïi cuûa hieän töôïng kích noå treân ñoäng cô xaêng:
  -Taùc duïng löïc lôùn treân ñænh pittong gaây hö hoûng pittong, thanh truyeàn vaø truïc khuyûu.
  -Do söï taêng nhieät cuûa quaù trình chaùy do hieän töôïng kích noå gaây ra seõ truyeàn nhieät caùc chi tieát (xy lanh, pittong) laøm taêng traïng thaùi nhieät (öùng suaát nhieät) cuûa caùc chi tieát, do ñoù laøm giaûm ñoä beàn cuûa caùc chi tieát.
  -Söï taêng nhieät cuûa quaù trình chaùy do hieän töôïng kích noå gaây ra laøm taêng söï bieán ñoåi cac bon laøm taêng quaù trình hình thaønh muoäi than trong buoàng ñoát.
  -Laøm giaûm hieäu suaát chaùy, do ñoù laøm tieâu hao nhieân lieäu, giaûm coâng suaát ñoäng cô vaø gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
  -Laøm taêngnguyeân nhaân xaûy ra hieän töôïng chaùy sôùm treânñoäng cô.  * Phöông phaùp khaéc phuïc:

  - Giaûm goùc ñoä ñaùnh löûa sôùm (laøm giaûm thôøi gian chaùy).
  - Thay loaïi xaêng coù chæ soá Octan (khaû naêng choáng kích noå) cao hôn.
  - Veà phöông dieän keát caáu coù theå giaûm ñöôøng kính xy lanh.
  * Treân ñoäng cô Diesel khoâng xaûy ra hieän töôïng kích noå laø do:
  - Phöông phaùp hình thaønh khí hoãn hôïp coâng taùc (moâi chaát coâng taùc): Khoâng khí ñöôïc naïp vaøo xy lanh qua suùp paùp naïp, ñeán cuoái quaù trình neùn thì nhieân lieäu môùi ñöôïc cung caáp vaøo xy lanh. Vì theá hoãn hôïp coâng taùc trong xy lanh laø khoâng ñoàng nhaát.
  - Thôøi gian chuaån bò chaùy (quaù trình boác hôi vaø oâxy hoùa nhieân lieäu ñeå ñaït aùp suaát vaø nhieät ñoä töï chaùy raát ngaén – chæ khoaûng 0,001-0,04s –so vôùi ñoäng cô xaêng, thôøi gian naøy gaáp nhieàu laàn.
  - Phöông phaùp ñoát chaùy hoãn hôïp coâng taùc: Treân ñoäng cô Diesel laø do söï töï chaùy cuûa nhieân lieäu, trung taâm chaùy chæ xaûy ra ôû nôi hoãn hôïp coâng taùc coù aùp suaát vaø nhieät ñoä ñaït tôùi ñieàu kieän töï chaùy.
  Vì caùc lyù do treân neân quaù trình chaùy treân ñoäng cô Diesel khoâng hoäi ñuû caùc yeáu toá ñeå xaûy ra chaùy kích noå: nguoàn löûa thöù caáp, söï coäng höôûng ñeå ñaït taàn soá rung ñoäng 6-7 KHz
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 2. otocu
  Offline

  otocu quản trị diễn đàn

  Tham gia ngày:
  25/3/09
  Số km:
  167
  Được đổ xăng:
  16
  Xăng:
  336 lít xăng
  dua them hinh gì mo phong cho hay hon
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 3. hochoi
  Offline

  hochoi Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  16/7/09
  Số km:
  2,290
  Được đổ xăng:
  440
  Xăng:
  -758 lít xăng
  Hỗn hợp xăng và không khí trong động cơ xăng được đốt cháy cưỡng bức nhờ tia lửa điện, (khác với động cơ diêzel tự bốc cháy). Khi nến điện bật tia lửa điện, màng lửa hình thành và lan từ nến điện sang các vùng khác trong buồng đốt để đốt cháy hỗn hợp. Hiện tượng cháy do nến điện tạo nên là hiện tượng thông thường xảy ra.

  Nhưng còn một hiện tượng khác không mong muốn, đó là khi buồng đốt đã bị nóng lên do nhiệt, tại một vùng nhỏ nào đó trong buồng đốt có nhiệt độ cục bộ cao và các điều kiện khác phù hợp có thể tạo ra hiện tượng tự bốc cháy hỗn hợp tạo nên màng lửa tự bốc cháy, đồng thời nến điện cũng bật tia lửa tạo nên màng lửa cháy cưỡng bức. Hai màng lửa gặp nhau gây nên tốc độ cháy lớn và xung đột mãnh liệt giữa hai màng lửa. Sự xung đột này hình thành tải trọng động rất lớn (gấp nhiều lần so với trạng thái thông thường). Động cơ bị rung mạnh và nhiệt cao, gây tiếng gõ đanh và lớn. Khả năng thải khí xả không kịp quá trình nạp bị hạn chế dẫn tới chết máy.

  Như vậy hiện tượng kích nổ là không mong muốn vì nó làm mau hư hỏng động cơ và động cơ không làm việc tiếp tục được, cần thiết phải hạn chế để không xảy ra kích nổ.

  Trước đây người ta dùng xăng pha Chì để tạo điều kiện san đều nhiệt độ trong buồng đốt, ngày nay do tính độc hai của khí thải có Chì nên các nhà sản xuất xăng sử dụng các chất phụ gia khác thay thế để cho động cơ xăng không bị rơi vào hiện tượng kích nổ.
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 4. pink-panther
  Offline

  pink-panther Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  16/10/09
  Số km:
  182
  Được đổ xăng:
  5
  Xăng:
  63 lít xăng
  hay quá ak cám ơn pác
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 5. noithatoto
  Offline

  noithatoto Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  2/11/09
  Số km:
  5
  Được đổ xăng:
  1
  Xăng:
  118 lít xăng
  cãm ơn thêm lần nữa!!!!:6::6:
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 6. autovn
  Offline

  autovn Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  29/7/09
  Số km:
  908
  Được đổ xăng:
  356
  Xăng:
  700 lít xăng
  Khi xảy ra hiện tượng trên thì dễ hư hỏng pit tong thanh truềyn và trục khỉu
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 7. Wanner
  Offline

  Wanner Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  26/3/09
  Số km:
  686
  Được đổ xăng:
  92
  Xăng:
  578 lít xăng
  Góp vui cùng cả nhà,cái này là lịch sử nghiên cứu hiện tượng kích nổ trong động cơ từ chemvn
  Những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, lịch sử của động cơ đốt trong bước sang một trang mới. Người khởi xướng cho cuộc cách mạng công nghệ ôtô - xe máy thời kỳ đó là Gottlieb Wilhelm Daimler, nhà thiết kế động cơ người Đức, khi vào năm 1885, ông thử nghiệm thành công loại xe hai bánh chạy bằng động cơ đốt trong một xi-lanh. Song song và độc lập với Wilhelm Daimler, năm 1886, Carl Freidrich Benz nhận được bằng sáng chế về phát minh “vận chuyển bằng động cơ dùng xăng” với chiếc xe 4 bánh, động cơ làm lạnh trong một xi-lanh. Và ở bên kia bờ Đại Tây Dương, năm 1903, đánh dấu sự ra đời của một trong những hãng xe nổi tiếng nhất hiện nay, Ford Motor Company do Henry Ford thành lập.

  Lợi nhuận kếch xù thu được từ việc sản xuất xe hơi cộng với sự xuất hiện của hàng loạt các phát minh sáng chế đã kéo tất cả các hãng xe và các nhà phát triển động cơ vào cuộc cạnh tranh gay gắt về công nghệ. Các hãng xe thường xuyên nâng cấp cấu tạo của động cơ bằng cách tích hợp thêm nhiều tính năng mới như hệ thống làm lạnh trong, hệ thống đánh lửa tự động, và điều quan trọng hơn, luôn tin tưởng rằng sức mạnh của động cơ đốt trong có thể tăng lên một cách tuỳ ý, vì theo lý thuyết nhiệt động học, với tỷ số nén càng cao, hiệu suất nhiệt càng gần đến cực đại.

  Nhưng, vào năm 1912, họ đã phải khống chế tỷ số nén ở dưới một giá trị tới hạn cho phép. Nguyên nhân đưa ra quyết định đi ngược với xu thế phát triển đó là những tiếng nổ “lốc cốc” xuất hiện khi động cơ đang làm việc, nguy hiểm hơn, hiện tượng này còn phá hủy động cơ chỉ sau vài phút xuất hiện. Ban đầu, các kĩ sư cho rằng nguyên nhân của hiện tượng là do hoạt động của hệ thống "đề" không ăn khớp. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị bác bỏ bởi thí nghiệm của Charles F. Kettering và Thomas Midgley. Hai ông đã sử dụng máy đo áp suất và chứng minh được rằng tiếng nổ lốc cốc đó xuất hiện khi áp suất trong động cơ đạt max chứ không phải khi buzi đánh lửa. Sau đó họ còn sử dụng máy quay chậm và thiết bị đo năng lượng để làm sáng tỏ vấn đề. Cùng với sự nỗ lực của nhiều nhà khoa học, cuối cùng các nhà sản xuất xe đã phải thừa nhận rằng họ đã bỏ sót 1 chi tiết quan trọng chính là nhiên liệu- phần không thể thiếu với động cơ đốt trong. Họ phát hiện ra 1 đặc tính nguy hiểm của nhiên liệu là chúng có khả năng tự cháy, tự phát nổ trước cả khi ngọn lửa do buzi đánh lửa lan tới, làm tăng áp suất 1 cách đột ngột trong động cơ.

  Cuối cùng vào năm 1927, Graham Edgar, một nhân viên trẻ của hãng Ethyl Corporation tại Mỹ, đưa ra đề nghị sử dụng 2 hydrocacbon để đánh giá mức độ kích nổ cho nhiên liệu: n-heptan và 2,4,4-trimetylpentan(iso-octan)
  Iso-octan có chỉ số chống kích nổ cao, còn n-heptan có khả năng chống kích nổ rất kém và Edgar đã đề nghị sử dụng tỷ số của hai chất này để đánh giá khả năng chống kích nổ của nhiên liệu sử dụng trong các động cơ đốt trong. Ông cũng đã chứng minh rằng, trị số chống kích nổ của tất cả các loại xăng thương mại ngày đó đều có thể quy về tỷ số thể tích n-heptan: octan nằm trong khoảng 60:40 đến 40:60. Tức là các loại xăng thương mại thời đó là loại A40-A60.
  Lí do lựa chọn iso-octan và n-heptan làm 2 mốc giá trị là bởi 2 hydrocacbon này có nhiều tính chất vật lí giống nhau, đặc biệt là nhiệt độ sôi. Đồng thời n-heptan tinh khiết cũng phổ biến hơn tại thời điểm đó.
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 8. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  21,909
  Được đổ xăng:
  14,135
  Xăng:
  375,809 lít xăng
  chưa thấy hình cụ thể hiện tượng này bác có thể thêm hình cho phong phú bài viết đi cãm ơn bác nhá
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 9. yoyo2006
  Offline

  yoyo2006 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  2/9/09
  Số km:
  4
  Được đổ xăng:
  1
  Xăng:
  121 lít xăng
  hay wa cac bac oi thanks
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 10. ckdespresso
  Offline

  ckdespresso Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  11/12/09
  Số km:
  26
  Được đổ xăng:
  33
  Xăng:
  539 lít xăng
  vậy nguyên nhân chính dẫn đến kích nổ là gì vậy mấy pro ?
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 11. otomaykeo_ckd
  Offline

  otomaykeo_ckd Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  24/2/10
  Số km:
  18
  Được đổ xăng:
  2
  Xăng:
  320 lít xăng
  Bác CKDESPRESSO học thầy Dũng Boss mà hỏi câu này nhé. Mới thi trắc nghiệm 150 câu đó. Chủ yếu nguyên nhân dẫn đến kích nổ là 2 nguyên nhân : ÁP SUÂT VÀ NHIỆT ĐỘ.
  ( Em Hiếu nè bác..)
  1 vài "đặc điểm" của hiện tượng kích nổ:
  - Kích nổ xảy ra đầu kì nổ.
  - Khi đã có tia lửa bugi
  - Xảy ra ở chế độ có tải
  - Khi ga lớn.
  Em chỉ biết thế, sai chỗ nào các bác chỉnh lại giùm em nhé.<----- Phải chỉnh ngay..
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 12. ckdespresso
  Offline

  ckdespresso Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  11/12/09
  Số km:
  26
  Được đổ xăng:
  33
  Xăng:
  539 lít xăng
  Ka ka,lại gặp đồng môn CKĐ rồi :b.Ok,các điều kiện trên gần đúng rồi,chỉ có cái "xảy ra ở chế độ tải" thì thấy hơi khó hiểu mà là xảy ra khi động cơ bị quá tải mới đúng chứ.
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.
 13. ngocvinhtnut
  Offline

  ngocvinhtnut Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  25/1/10
  Số km:
  33
  Được đổ xăng:
  8
  Xăng:
  615 lít xăng
  lỗi font rồi ad ơi... :((
   
 14. sonsuase
  Offline

  sonsuase Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  23/11/09
  Số km:
  37
  Được đổ xăng:
  24
  Xăng:
  127 lít xăng
  bài này em thấy rất thú vị! cám ơn bác nhiều.
   
  Đã được đổ xăng bởi AnhUnikey.

Chia sẻ trang này