Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Không bao giờ là thất bại, Tất cả chỉ là thử thách "

Cơ bản Kết cấu hệ thống lái và mô phỏng

Thảo luận trong 'Khung gầm' bắt đầu bởi khoadongluc, 13/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,799
  Xăng:
  133,839 lít xăng
  + Cô caáu laùi


  - Cô caáu laùi kieåu truïc vít - con laên.
  [​IMG]
  Cô caáu laùi kieåu truïc vít- con laên.
  1.Truïc ñeå noái vôùi truïc laùi 2. Truïc vít 3. Con laên 3.Raêng 4. Ñoøn quay ñöùng.
  Nguyeân lyù laøm vieäc:
  Khi ngöôøi ñieàu khieån xoay vaønh tay laùi qua laïi, truïc laùi xoay laøm cho truïc vít xoay taùc ñoäng leân con raêng coù 3 raêng quay nhö vaäy laø ñoøn quay ñöùng dòch chuyeån qua laïi quanh truïc cuûa con laên coù 3 raêng laøm daãn ñoäng caùc baùnh xe daãn höôùng quay theo yeâu caàu maø ngöôøi ñieàu khieån caàn ñeán.
  - Cô caáu laùi kieåu ñai oác bi hoài chuyeån.
  [​IMG]
  Cô caáu laùi kieåu Ñai oác bi hoài chuyeån.
  1. Ñai oác hoài chuyeån 2. baùnh raêng 3. truïc vít 4. oáng chöùa bi hoài chuyeån

  5. Truïc baùnh raêng - Nôi laép ñoøn quay ñöùng.
  Nguyeân lyù laøm vieäc:
  Khi ngöôøi ñieàu khieån xoay vaønh tay laùi qua laïi, truïc laùi xoay laøm cho truïc vít xoay taùc ñoäng leân caùc vieân bi ñang naèm trong raõnh raêng cuûa truïc vít laøm chuùng chaïy theo raõnh cho neân ñaõ ñai oác hoài chuyeån chaïy doïc tôùi lui theo chieàu daøi raêng cuûa truïc vít, nhö vaäy laøm cho ñoøn quay ñöùng dòch chuyeån qua laïi quanh truïc baùnh raêng- daãn ñoäng caùc baùnh xe daãn höôùng quay theo höôùng caàn ñieàu khieån cuûa ngöôøi ñieàu khieån.
  - Cô caáu laùi kieåu thanh raêng - baùnh raêng.
  [​IMG]
  Cô caáu laùi kieåu thanh raêng – baùnh raêng.
  1. Baùnh raêng 2. Thanh raêng 3.Ñoøn noái khôùp caàu..
  Nguyeân lyù laøm vieäc:
  Khi ngöôøi ñieàu khieån xoay vaønh tay laùi qua laïi, truïc laùi xoay laøm cho baùnh raêng xoay seõ taùc ñoäng leân thanh raêng, laøm cho thanh raêng chaïy qua laïi, laøm daãn ñoäng hai ñoøn nghieâng cuûa hình thang laùi dòch chuyeån laøm cho caùc baùnh xe daãn höôùng xoay theo söï yeâu caàu cuûa ngöôøi ñieàu khieån.
  + Daãn ñoäng laùi.
  - Cô caáu daãn ñoäng laùi duøng ñoøn keùo giöõa.
  [​IMG]
  Heä thoáng laùi cô khí.

  1. Vaønh tay laùi 2. cô caáu laùi 3. truïc laùi 4. ñoøn quay ñöùng 5. thanh keùo doïc 6. ñoøn quay ngang 7. caàn chuyeån höôùng 8. Thanh keùo giöõa 9.truïc chuyeån höôùng.
  Nguyeân lyù laøm vieäc:
  Khi ngöôøi ñieàu khieån xoay vaønh tay laùi (1) qua laïi, truïc laùi (3) quay theo, cô caáu laùi (2) hoaït ñoäng laøm cho ñoøn quay ñöùng (4) xoay tôùi lui chung quanh truïc cuûa noù keùo theo thanh doïc (5), laøm cho ñoøn quay ngang (6) xoay truïc chuyeån höôùng (9) laøm taùc ñoäng leân caùc caàn chuyeån höôùng (7) vaø thanh keùo giöõa (8). Nhö vaäy caùc baùnh xe daãn höôùng di chuyeån. Khi ngöøng taùc ñoäng leân vaønh tay laùi thì baùnh xe ngöng chuyeån höôùng.
  - Cô caáu daãn ñoäng laùi loaïi thanh raêng baùnh raêng.
  [​IMG]
  Cô caáu daãn ñoäng laùi loaïi thanh raêng baùnh raêng.
  1- 3 Caùc khôùp caàu ñöôïc noái vôùi caùc caàn chuyeån höôùng 2. thanh raêng 4. baùnh raêng 5. Maët bích ñöôïc noái vôùi truïc laùi.
  Nguyeân lyù laøm vieäc:
  Khi ngöôøi ñieàu khieån taùc ñoäng löïc xoay vaønh tay laùi qua laïi seõ laøm cho thanh raêng di chuyeån qua beân phaûi vaø qua beân traùi, laøm dòch chuyeån caùc caàn chuyeån höôùng do ñoù caùc baùnh xe daãn höôùng di chuyeån.
  Khi ngöôøi ñieàu khieån ngöøng taùc ñoäng leân vaønh tay laùi, cuõng coù nghóa laø caùc baùnh xe daãn höôùng khoâng coøn hoaït ñoäng.
  - Cô caáu daãn ñoäng laùi loaïi hình bình haønh.
  [​IMG]
  Cô caáu daãn ñoäng laùi loaïi hình bình haønh.
  1. Cô caáu laùi 2. Thanh noái.
  Nguyeân lyù laøm vieäc:
  Khi ngöôøi ñieàu khieån xoay vaønh tay laùi qua laïi, truïc laùi quay theo, cô caáu laùi hoaït ñoäng laøm cho ñoøn quay ñöùng xoay tôùi lui chung quanh truïc cuûa noù keùo theo caùc thanh noái qua laïi, nhö vaäy laøm cho caùc baùnh xe daãn höôùng di chuyeån.
  Khi ngöôøi ñieàu khieån ngöøng taùc ñoäng leân vaønh tay laùi, cuõng coù nghóa laø caùc baùnh xe daãn höôùng khoâng coøn hoaït ñoäng.
   
  Đã được đổ xăng bởi TinhAutoCM.
 2. chungbaocong
  Offline

  chungbaocong Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  31/12/09
  Số km:
  7
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  321 lít xăng
  cám ơn bác nhẹ em đang làm đồ án về hệ thống lái:6:
   
 3. oroku
  Offline

  oroku Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  22/12/16
  Số km:
  65
  Được đổ xăng:
  77
  Xăng:
  1,102 lít xăng
 4. caongocgiao
  Offline

  caongocgiao Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  16/3/15
  Số km:
  12
  Được đổ xăng:
  25
  Xăng:
  1,145 lít xăng
  Không xem được ảnh là do đâu vậy ạ :(
   

Chia sẻ trang này