Đang tải...

Chào ngày mới an lành!

"Công việc sáng tạo là loại lao động tuyệt vời, cực kỳ nặng nề, và vô cùng sung sướng"

Thảo luận Khắc phục nhanh khi xe bị sặc xăng

Thảo luận trong 'Gara Sửa chữa xe máy Cho Biker' bắt đầu bởi vancong, 30/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vancong
  Offline

  vancong Hết mình vì Ô hát!

  Tham gia ngày:
  18/3/09
  Số km:
  4,369
  Được đổ xăng:
  266
  Xăng:
  5,210 lít xăng
  [FONT=.VnTime]Kh¾c phôc nhanh khi xe m¸y bÞ sÆc x¨ng[/FONT]

  [FONT=.VnTime]NÕu hçn hîp x¨ng vµ khÝ ®ưa vµo buång ®èt cã tû lÖ x¨ng qu¸ cao th× sÏ kh«ng ch¸y ®ưîc, mÆc dï vÉn cã tia löa ®iÖn tõ bugi. HiÖn tưîng nµy gäi lµ sÆc x¨ng, nã lµm cho buång ®èt vµ bugi bÞ ưít, m¸y kh«ng næ ®ưîc. [/FONT]
  [​IMG]
  [FONT=.VnTime]Nguyªn nh©n[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Th«ng thưêng, c¸c lçi ph¸t sinh tõ bé chÕ hßa khÝ. Ch¼ng h¹n như møc x¨ng trong b×nh ®iÒu tiÕt qu¸ cao, gic-l¬ chÝnh cã cì lín h¬n tiªu chuÈn, bưím giã bÞ kÑt ®ãng, c¸c vÝt chØnh tû lÖ hçn hîp ®Æt sai vÞ trÝ...[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Ngoµi ra, cßn cã nguyªn nh©n x¨ng kh«ng b¾t ch¸y, tÝch tô l¹i sau vµi lÇn khëi ®éng, bugi ®¸nh löa yÕu hoÆc bÞ ưít dÇu, søc nÐn cña piston yÕu (sÐc-m¨ng mßn hoÆc xu-p¸p bÞ x×)...[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Trong c¸c trưêng hîp trªn, b¹n cµng cè khëi ®éng xe, x¨ng cµng xuèng nhiÒu h¬n vµ ®éng c¬ kh«ng thÓ næ ®ưîc.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Kh¾c phôc[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Khi b¹n ®· khëi ®éng 5-6 lÇn kh«ng ®ưîc, h·y ngõng ngay viÖc ®ã vµ thùc hiÖn c¸c bưíc sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Khãa x¨ng l¹i, vÆn hÕt tay ga lªn vµ tiÕp tôc bÊm start thªm vµi lÇn n÷a, thưêng lµ m¸y næ ®ưîc ngay. Khi b¾t ®Çu næ, tiÕng m¸y sÏ kh«ng ®Òu trong kho¶ng 5 ®Õn 10 gi©y, sau ®ã míi æn ®Þnh. B©y giê, b¹n ®· cã thÓ më kho¸ x¨ng ®Ó vËn hµnh xe b×nh thưêng.[/FONT]


  [FONT=.VnTime]- NÕu sau c¸c bưíc trªn, xe vÉn kh«ng næ, b¹n h·y th¸o bugi ra, röa s¹ch b»ng x¨ng vµ bµn ch¶i, thæi cho kh«. TiÕp theo, h·y t¾t c«ng t¾c ®iÖn, bÞt ngãn tay vµo lç l¾p bugi råi ®¹p cÇn khëi ®éng vµi chôc lÇn ®Ó x¨ng trong buång ®èt tho¸t bít ra ngoµi. Cuèi cïng, l¾p bugi vµo vµ khëi ®éng b×nh thưêng.[/FONT]
  [​IMG]
  [FONT=.VnTime]§©y chØ lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ ®Ó cã thÓ ®i xe ®ưîc ngay. VÒ l©u dµi, b¹n nªn ®iÒu chØnh l¹i c¸c chÕ ®é trªn bé chÕ hßa khÝ. NÕu cÇn, h·y kiÓm tra tæng thÓ, t×m ra nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng sÆc x¨ng ®Ó söa ch÷a mét c¸ch c¨n b¶n.[/FONT]
   
 2. manhthang_gtb
  Offline

  manhthang_gtb Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  2/12/09
  Số km:
  108
  Được đổ xăng:
  3
  Xăng:
  125 lít xăng
  bạn viết cái chữ j viết thế thì ai mà đọc được nhưng khi mình nghe tiêu đề thì mình cũng đã có cách giải quyết đó là tạm thời khi đó không được phép đạp hay đề khởi động vì nếu làm vậy thì xe sẽ càng bị sặc hơn và đồng thời khi đó phải keo le ra để cho xe ổn định sau đó mới khởi động lại bình thường được
   
 3. congnghedongluc
  Offline

  congnghedongluc Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  26/6/09
  Số km:
  99
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  114 lít xăng
  máy em đọc bình thường mà Bác, như bác nói cũng là 1 cách nhưng Bác vancong nói đầy đủ hơn =))
   
 4. manhthang_gtb
  Offline

  manhthang_gtb Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  2/12/09
  Số km:
  108
  Được đổ xăng:
  3
  Xăng:
  125 lít xăng
  có thể là máy của tui bị lỗi fonts
   

Chia sẻ trang này