Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn"

Kiến thức sửa chữa Kiểm tra bảo dưỡng Bugi theo định kỳ

Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức sửa chữa' bắt đầu bởi vancong, 29/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vancong
  Offline

  vancong Hết mình vì Ô hát!

  Tham gia ngày:
  18/3/09
  Số km:
  4,369
  Được đổ xăng:
  279
  Xăng:
  5,262 lít xăng
  [FONT=.VnTime]
  [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bugi lµ bé phËn t¹o ra tia löa ®iÖn trong buång ®èt, m«i tr*êng lµm viÖc cña nã rÊt kh¾c nghiÖt, tÇn suÊt lµm viÖc cao, chi phèi rÊt nhiÒu ®Õn hiÖu suÊt cña ®éng c¬. Sau mçi 4.000 km, cÇn ph¶i th¸o bugi ra ®Ó kiÓm tra ®Þnh kú, chØnh khe hë gi÷a chÊu m¸t vµ ®iÖn cùc (+).[/FONT]
  [​IMG]
  [FONT=.VnTime]1 - §iÖn cùc chÝnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2, 8, 9 - Keo chÌn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3 - Long ®en.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]4, 7 - Sø c¸ch ®iÖn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]5 - Khe hë chÊu m¸t - cùc (+).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]6 - §Çu tiÕp nguån cao ¸p.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]10, 11 - Vá kim lo¹i.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]12 - ChÊu m¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]KiÓm tra chung thưêng kú[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Khi xe cña b¹n ch¹y ®ưîc mét thêi gian (trªn 2.000 km), th¸o bugi ra ®Ó quan s¸t, ta cã thÓ ®o¸n biÕt ®ưîc t×nh tr¹ng ®éng c¬:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1. Sø c¸ch ®iÖn (bao quanh cùc + ë gi÷a vµnh trßn ®Çu bugi) cã mµu ®á g¹ch nung, chÊu vµ nåi bugi kh« s¹ch, chøng tá ®éng c¬ hoµn toµn tèt.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2. Sø c¸ch ®iÖn vµ chÊu bÞ bao phñ mét líp muéi ®en, kh«, nghÜa lµ nhiªn liÖu kh«ng ®ưîc ®èt ch¸y hÕt, do c¸c nguyªn nh©n sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- VÝt löa r¬, rç.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- §iÖn thø cÊp yÕu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Bugi ®ang dïng sai tiªu chuÈn (lo¹i qu¸ nguéi).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ChÕ hoµ khÝ chØnh sai tû lÖ hçn hîp, bÞ thõa x¨ng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ¸p lùc nÐn trong buång ®èt thÊp, xó p¸p bÞ x×.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3. Sø c¸ch ®iÖn, chÊu m¸t bÈn, b¸m ®Çy muéi than ưít, như vËy lµ dÇu nhên bÞ lät vµo buång ®èt, do sÐc m¨ng vµ xi lanh mßn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]B¶o d*ìng c¨n chØnh theo ®Þnh kú[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Tr×nh tù thao t¸c như sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1. Dùng xe trªn ch©n chèng gi÷a, rót n¾p d©y cao ¸p khái bugi.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2. Lµm s¹ch khu vùc quanh ch©n bugi trªn n¾p quy l¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3. Dïng tuýp bugi th¸o nã ra khái ®Çu quy l¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]4. Ng©m ®Çu chÊu vµo x¨ng, dïng que gç moi s¹ch muéi bÈn bªn trong nåi bugi, tr¸nh lµm søt vì sø c¸ch ®iÖn. Röa l¹i víi x¨ng thËt s¹ch vµ thæi kh«.[/FONT]
  [​IMG]
  [FONT=.VnTime]ChÊu mßn, khe hë K réng.[/FONT][FONT=.VnTime] K ®óng = 0,6-0,7 mm.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]5. Dïng mét vËt chuÈn ph¼ng dÑt dµy 0,7 mm ®Ó kiÓm tra khe hë gi÷a chÊu m¸t víi ®iÖn cùc (+) ë trung t©m. Khe nµy réng qu¸ th× tia löa khã phãng qua, mÊt löa ë tèc ®é thÊp, chãng háng b«bin s*ên. Nh*ng nÕu nã hÑp qu¸ th× tia löa l¹i kh«ng ®ñ lín ®Ó hçn hîp b¾t ch¸y, xe kh«ng bèc, tèn x¨ng. ChØnh l¹i khe hë b»ng c¸ch gâ vµo hoÆc n¹y ra má chÊu m¸t mét c¸ch nhÑ nhµng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]6. Sau khi ®· lµm s¹ch, quan s¸t xem sø c¸ch ®iÖn cã nøt, mÎ kh«ng, ®iÖn cùc cã mßn qu¸ kh«ng. NÕu cã mét trong c¸c dÊu hiÖu trªn th× ph¶i thay bugi míi.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]7. Bugi vÉn ®ang ë ngoµi, c¾m n¾p tiÕp ®iÖn vµo, kÒ vá s¾t cña nã lªn th©n m¸y, ®¹p cÇn khëi ®éng råi quan s¸t tia löa, chóng ph¶i phãng ®Òu, m¹nh, tËp trung gi÷a chÊu vµ cùc (+). NÕu löa nhá, phãng lung tung ra xung quanh, chøng tá bugi yÕu ph¶i thay míi.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]8. Khi l¾p l¹i bugi vµo quy l¸t, giá vµi giät dÇu vµo gien råi dïng tay xo¸y nhÑ cho ®Õn khi vµo hÕt, dïng tuýp siÕt thªm 1/4 vßng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]9. NÕu ®iÖn cao ¸p bÞ mÊt qua d©y vµ chôp bugi, xe thưêng chÕt m¸y khi ®i mưa hoÆc sau khi röa. KiÓm tra kü, nÕu thÊy lçi th× ph¶i thay míi, thao t¸c cuèi cïng lµ l¾p l¹i nguån ®iÖn nµy vµ næ thö m¸y. [/FONT]
   

Chia sẻ trang này