Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai "

Mô phỏng các hệ thống gầm trên ô tô treo-lái-phanh

Thảo luận trong 'Thùng rác diễn đàn' bắt đầu bởi khoadongluc, 8/9/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,793
  Xăng:
  133,722 lít xăng
  Ñeå coù theå xem ñöôïc noäi dung cuûa ñóa CD naøy toát nhaát caùc baïn neân ñeå ñoä phaân giaûi maøn hình 800 x 600 16 bit maøu-Font chöõ VNI-Times.
  Ngoaøi ra caùc baïn caàn caøi ñaët caùc chöông trình sau ñeå coù theå xem caùc phim moâ phoûng:
  Flash Player 6

  Adobe Acrobat
  (Chöông trình caøi ñaët coù treân ñóa CD trong thö muïc chuong trinh)

  Do ñóa CD naøy chuû yeáu trình baøy caùc keát quaû moâ phoûng, neân trong muïc Baøi taäp chuùng toâi chæ giôùi thieäu taøi lieäu tham khaûo tôùi caùc saùch trình baøy phaàn thieát keá.
  Trong phaàn Xem phim, chuùng toâi seõ cung caáp phim cuûa moät vaøi baøi taäp trong saùch, nhaèm giuùp baïn ñoïc laøm quen vôùi caùc thao taùc laøm vieäc cuûa chöông trình.
  ÑEÅ XEM PHIM, CAÙC BAÏN CAÀN CAØI ÑAËT FLASH PLAYER VAØ CHÖÔNG TRÌNH WINDOW MEDIA PLAYER. NHÔÙ ÑAËT CHEÁ ÑOÄ FULLSCREEN
  Maët khaùc, trong phaàn Tham khaûo baïn seõ theâm thoâng tin môùi nhaát veà caùc taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc thieát keá caùc moâ hình ñoäng cho ñeà taøi:

  [HIDE] [HIDE-POSTS="15"]LINKDOWNLOAD [/HIDE-POSTS][/HIDE]

  PASS:
  www.oto-hui.com
   
 2. Wanner
  Offline

  Wanner Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  26/3/09
  Số km:
  792
  Được đổ xăng:
  39
  Xăng:
  428 lít xăng
  kdl vik chữ tàu à,chỉnh lại hộ fat:D
   
 3. songdai84
  Offline

  songdai84 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  22/11/09
  Số km:
  33
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  6 lít xăng
  chao dien dan otohui
   

Chia sẻ trang này