Đang tải...

Cơ bản phân tích các hệ thống treo thông dụng

Thảo luận trong 'Khung gầm' bắt đầu bởi khoadongluc, 12/11/09.

----->>>>OTO- HUI LÀ GÌ? <<<<<---- XEM GIỚI THIỆU VỀ DIỄN ĐÀN OTO- HUI TẠI ĐÂY<<<----- ---->>>>XEM THÊM: NỘI QUY DIỄN ĐÀN OTO- HUI TẠI ĐÂY <---------
 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  21,905
  Được đổ xăng:
  16,439
  Xăng:
  470,136 lít xăng
  #1 khoadongluc, 12/11/09
  Last edited by a moderator: 29/4/17
  1.Heä thoáng treo phuï thuoäc.
  2.Heä thoáng treo ñoäc laäp.

  [​IMG]
  Moâ hình caùc heä thoáng treo treân oto
  1.Heä thoáng treo phuï thuoäc.

  [​IMG]
  Heä thoáng treo loaïi Nhíp söû duïng daàm caàu lieàn baèng theùp chöõ I.

  1. Baùnh xe 2. Daàm caàu lieàn ñöïôc cheá taïo baèng theùp chöõ I
  3. Khung xe 4. Nhíp boä.
  Ñaëc tröng keát caáu cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc laø daàm caàu cöùng lieân keát giöõa hai baùnh xe. Khi oâtoâ chuyeån ñoäng toaøn boä cuïm truyeàn löïc caàu oâtoâ ñaët trong daàm caàu.
  Treân oâtoâ caùc caàu bò ñoäng thöôøng daàm caàu ñöôïc cheá taïo baèng theùp ñònh hình duøng ñeå lieân keát dòch chuyeån cuûa hai baùnh xe. Trong heä thoáng treo phuï thuoäc caùc baùnh xe traùi vaø phaûi noái vôùi nhau baèng moät daàm caàu cöùng neân khi dòch chuyeån baùnh xe naøy trong maët phaúng ngang thì baùnh xe coøn laïi cuõng dòch chuyeån theo.
  Nhöôïc ñieåm cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc:
  §Khoái löôïng phaàn khoâng ñöôïc treo (phaàn lieân keát baùnh xe) laø raát lôùn, ñaëc bieät ôû treân caàu chuû ñoäng. Khi oâtoâ di chuyeån treân nhöõng con ñöôøng khoâng baèng phaúng, taûi troïng sinh ra seõ gaây neân va ñaäp maïnh giöõa phaàn khoâng ñöôïc treo vôùi phaàn ñöôïc treo, seõ laøm giaûm ñoä eâm dòu trong khi chuyeån ñoäng. Maët khaùc, baùnh xe va ñaäp maïnh treân neàn ñöôøng laøm xaáu ñi söï tieáp xuùc caùc baùnh xe vôùi maët ñöôøng.
  §Khoaûng khoâng gian phía döôùi saøn oâtoâ phaûi lôùn ñeå ñuû baûo ñaûm cho daàm caàu thay ñoåi vò trí, cho neân chieàu cao troïng taâm cuûa oâtoâ seõ lôùn vaø seõ laøm giaûm ñi theå tích chöùa haøng hoùa sau oâtoâ.
  §Söï noái cöùng giöõa hai baùnh xe nhôø vaøo daàm caàu lieàn gaây neân caùc traïng thaùi ñieån hình veà ñoäng hoïc, neáu boá trí heä thoáng treo naøy cho caàu tröôùc daãn höôùng, seõ laøm xaáu ñi tính oån ñònh trong khi chuyeån ñoäng treân ñöôøng khoâng baèng phaúng.
  Öu ñieåm cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc:
  §Trong quaù trình chuyeån ñoäng, veát baùnh xe ñöôïc coá ñònh do vaäy ñoä moøn loáp xe ít.
  §Khi chòu löïc beân (ly taâm, ñöôøng ngang, gioù beân) hai baùnh xe lieân keát cöùng laøm haïn cheá hieän töôïng tröôït beân cuûa baùnh xe.
  §Coâng ngheä cheá taïo ñôn giaûn; soá löôïng caùc chi tieát ít; deã thaùo laép, söûa chöõa vaø baûo döôõng; giaù thaønh thaáp.
  Vôùi nhöõng öu ñieåm treân, heä thoáng treo phuï thuoäc thöôøng ñöôïc duøng chuû yeáu treân oâtoâ taûi, buyùt, duøng cho caàu sau cuûa oâtoâ con.
  Ñoái vôùi nhöõng oâtoâ coù tính vieät daõ cao, vôùi toác ñoä khoâng lôùn laém thöôøng duøng heä thoáng treo phuï thuoäc cho caû hai caàu tröôùc vaø caàu sau.
  2.Heä thoáng treo ñoäc laäp.
  [​IMG]

  Heä thoáng treo ñoäc laäp cuûa oâtoâ ñang hoaït ñoäng

  treân con ñöôøng khoâng baèng phaúng.
  Treân heä thoáng treo ñoäc laäp, daàm caàu ñöôïc cheá taïo rôøi, giöõa chuùng lieân heä vôùi nhau baèng caùc khôùp noái, boä phaän ñaøn hoài laø loø xo truï, boä giaûm chaán laø giaûm chaán oáng.
  Trong heä thoáng treo ñoäc laäp hai baùnh xe traùi vaø phaûi khoâng coù quan heä tröïc tieáp vôùi nhau.
  Vì vaäy, khi chuùng ta dòch chuyeån baùnh xe naøy trong maët phaúng ngang, baùnh xe coøn laïi vaãn giöõ nguyeân.
  Do ñoù, ñoäng hoïc cuûa baùnh xe daãn höôùng seõ giöõ ñuùng hôn, nhöng khoâng phaûi taát caû caùc heä thoáng treo ñoäc laäp ñeàu coù ñoäng hoïc cuûa caùc baùnh xe daãn höôùng laø ñuùng.
  Öu ñieåm cuûa heä thoáng treo ñoäc laäp:
  §Khoái löôïng phaàn khoâng ñöôïc treo laø nhoû, ñaëc tính baùm ñöôøng cuûa baùnh xe laø toát, vì vaäy seõ eâm dòu trong khi di chuyeån vaø coù tính oån ñònh toát.
  §Caùc loø xo trong heä thoáng treo ñoäc laäp chæ laøm nhieäm vuï ñôõ thaân oâtoâ maø khoâng coù taùc duïng ñònh vò caùc baùnh xe (Ñoù laø chöùc naêng cuûa caùc thanh lieân keát), ñieàu coù coù nghóa laø coù theå duøng caùc loø xo meàm hôn.
  §Do khoâng coù söï noái cöùng giöõa caùc baùnh xe phía traùi vaø phía phaûi neân coù theå haï thaáp saøn oâtoâ vaø vò trí laép ñoäng cô, do ñoù coù theå haï thaáp ñöôïc troïng taâm cuûa oâtoâ.
  §Keát caáu cuûa heä thoáng treo phöùc taïp hôn.
  §Khoaûng caùch baùnh xe vaø caùc vò trí ñaët baùnh xe thay ñoåi cuøng vôùi söï dòch chuyeån leân xuoáng cuûa caùc baùnh xe.
  §Nhieàu kieåu oâtoâ ñöôïc trang bò thanh oån ñònh ñeå giaûm söï laéc ngang khi oâtoâ chuyeån ñoäng quay voøng, caûi thieän ñöôïc tính oån ñònh vaø caùc tính naêng khaùc.
   
  Đã được đổ xăng bởi Thinh555, Jack98, ngothanhloi4 tài xế khác.
 2. huygiang
  Offline

  huygiang Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  20/3/17
  Số km:
  17
  Được đổ xăng:
  104
  Xăng:
  872 lít xăng
  Bác ơi lỗi fon chữ rồi khó đọc quá ạ
   
  Đã được đổ xăng bởi Thinh555ngothanhloi.
 3. phamthehien
  Offline

  phamthehien Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  24/3/16
  Số km:
  81
  Được đổ xăng:
  531
  Xăng:
  3,194 lít xăng
  Bác chỉnh lại font chữ đi
   
  Đã được đổ xăng bởi Thinh555ngothanhloi.

Chia sẻ trang này