Đang tải...

Chúc các cụ một ngày làm việc vui vẻ!

"Vinh quang không phải là không bao giờ thất bại, mà là cách chúng ta đứng dậy sau mỗi lần gục ngã."

Cơ bản Phân tích kết cấu và mô phỏng hệ hoạt độngthống treo

Thảo luận trong 'Khung gầm' bắt đầu bởi khoadongluc, 12/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,744
  Xăng:
  132,763 lít xăng
  bài viết bằng font chữ vi-times nếu bị lỗi font xin cài đầy đủ font trên máy! cảm ơn
  1.
  Boä phaän ñaøn hoài kim loaïi.

  [​IMG]
  Sô ñoà caùc boä phaän ñaøn hoài baèng kim loaïi.
  1. Boä phaän ñaøn hoài loaïi nhíp.
  2. Boä phaän ñaøn hoài l[FONT=&quot]o¹i loø xo xoaén.[/FONT]​
  3. Boä phaän ñaøn hoài loaïi thanh xoaén.
  -Nhíp.
  Nhíp vöøa coù chöùc naêng laø moät cô caáu ñaøn hoài theo phöông thaúng ñuùng, vöøa coù chöùc naêng laø cô caáu daãn höôùng: truyeàn löïc doïc, löïc ngang vaø caû löïc beân vaø moät phaàn laøm chöùc naêng giaûm chaán nhôø söï ma saùt giöõa caùc laù nhíp, ma saùt trong caùc khôùp cao su vôùi nhau nghóa laø thöïc hieän toaøn boä chöùc naêng cuûa moät heä thoáng treo.
  [​IMG]
  Nhíp boä.
  1.Tai nhíp chính 2. Khung xe 3. Laù nhíp chính 4. Giaù ñôõ uï cao su 5. UÏ cao su 6. Cuøm nhíp 7.Quang nhíp.
  Nhíp laø moät daàm gheùp goàm caùc laù theùp moûng coù ñoä ñaøn hoài cao, caùc laù theùp coù kích thöôùc nhoû daàn töø laù lôùn nhaát goïi laø laù nhíp chính hay goïi laø laù nhíp goác, hai ñaàøu cuûa laù nhíp chính ñöôïc uoán thaønh hai tai duøng ñeå noái vôùi khung xe, giöõa boä nhíp coù loã duøng ñeå baét bu loâng sieát caùc laù nhíp laïi vôùi nhau, coù quang nhíp ñeå giöõ caùc laù nhíp khoâng bò soâ leäch veà hai beân, caùc laù nhíp coù theå dòch chuyeån töông ñoái vôùi nhau theo doïc nhíp, do ñoù khi nhíp bieán daïng seõ sinh ra söï ma saùt seõ laøm giaûm dao ñoäng khi oâtoâ chuyeån ñoäng.
  Khi laøm vieäc, maët treân cuûa laù nhíp seõ chòu keùo, coøn maët döôùi chòu neùn. Do tính chaát cuûa kim loaïi chòu keùo keùm cho neân ngöôøi thieát keá nhíp thöôøng laøm maët caét cuûa nhíp coù tieát dieän nhö hình veõ ñeå naâng cao ñöôøng trung hoøa nhaèm taêng tuoåi thoï cuûa caùc laù nhíp. Ñeå baûo ñaûm trong quaù trình laøm vieäc, ñoä bieán daïng ñaøn hoài cuûa caùc laù nhíp khoâng bò aûnh höôûng, khi gheùp caùc laù nhíp laïi vôùi nhau phaûi duøng mô phaán chì ñeå boâi hoaëc qua caùc laàn baûo döôõng phaûi duøng daàu ñaëêc ñeå boâi trôn cho nhíp.
  Öu ñieåm: Nhíp coù keát caáu ñôn giaûn, chaéc chaén vaø reû tieàn, cheá taïo vaø söûa chöõa nhíp cuõng ñôn giaûn.
  Nhöôïc ñieåm: Troïng löôïng lôùn, thôøi gian phuïc vuï ngaén, ñöôøng ñaëc tuyeán cuûa nhíp laø ñöôøng thaúng.
  - Loø xo.
  Chöùc naêng: Loø xo xoaén chæ coù chöùc naêng laø moät cô caáu ñaøn hoài khi boä phaän chòu löïc theo phöông thaúng ñöùng. Coøn laïi caùc chöùc naêng khaùc cuûa heä thoáng treo seõ do caùc boä phaän khaùc chòu traùch nhieäm.
  [​IMG]
  Loø xo xoaén chuû yeáu ñöôïc söû duïng trong heä thoáng treo ñoäc laäp, noù coù theå ñaët ôû ñoøn treân hay ñoøn döôùi cuûa loaïi treo coù hai ñoøn hay boïc chung quanh oáng giaûm chaán cuûa treo MacPherson treân oâtoâ du lòch hay treân moät soá heä thoáng treo phuï thuoäc cuûa oâtoâ taûi nheï duøng laøm boä phaän ñaøn hoài cho heä thoáng.
  - Thanh xoaén.
  Chöùc naêng:
  Gioáng nhö loø xo xoaén loaïi naøy cuõng chæ coù chöùc naêng laøm ñaøn hoài khi coù löïc töø maët ñöôøng taùc duïng thaúng ñöùng leân baùnh xe laøm cho thanh bò xoaén, coøn laïi caùc chöùc naêng khaùc seõ ñöôïc thöïc hieän do caùc boä phaän khaùc cuûa heä thoáng treo.
  [​IMG]
  Boä phaän ñaøn hoài duøng hanh xoaén.
  1. OÁng giaûm chaán 2. Ñoøn treân 3. Khôùp caàu 4. Ñoøn döôùi 5. Khôùp truï 6. Khôùp noái 7. Ñaø ngang cuûa khung xe 8. Thanh xoaén 9. Khôùp noái vôùi ñoøn döôùi.
  Thanh xoaén ñöôïc cheá taïo töø thanh theùp daøi, coù tieát dieän troøn, ñaøn hoài theo chieàu xoaén vaën, ñöôïc thay theá cho loø xo xoaén trong heä thoáng treo. Thanh xoaén coù hai ñaàu, neáu ñaàu naøy ñöôïc gaéng cöùng treân khung xe thì ñaàu coøn laïi seõ gaén vaøo moät tay ñoøn (coù theå laø ñoøn treân hay ñoøn döôùi) cuûa heä thoáng treo ñoäc laäp loaïi hai ñoøn.
  Khi hoaït ñoäng, tay ñoøn ñöôïc noái vôùi thanh xoaén seõ xoay quanh baûn leà leân xuoáng laøm xoaén vaën vaø ñaøn hoài. Söï taùc ñoäng ñaøn hoài cuûa thanh xoaén gioáng nhö loø xo xoaén vaø nhíp laù.
  2.Boä phaän daãn höôùng.
  vKeát caáu boä phaän daãn höôùng trong heä thoáng treo phuï thuoäc.
  Loaïi söû duïng loø xo xoaén hay khí neùn.
  [​IMG]
  a. Boä phaän daãn höôùng söû duïng loø xo truï cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc.
  1. Ñoøn daãn höôùng chòu löïc doïc phía treân 2. Ñoøn daãn höôùng chòu löïc doïc phía döôùi 3. Khôùp noái ñoøn treân vôùi khung xe 4. Khôùp noái ñoøn döôùi vôùi khung xe 5. Loø xo xoaén
  [​IMG]

  b. Boä phaän daãn höôùng söû duïng baàu khí neùn cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc.
  6. OÁng giaûm chaán 7. Daàm caàu chuû ñoäng 8. Ñoøn daãn höôùng chòu taùc duïng cuûa löïc ngang 9. Khôùp noái cuûa ñoøn 8 vôùi khung xe 10. Baàu chöùa khí neùn.
  Boä phaän daãn höôùng söû duïng loaïi loø xo truï
  vaø baàu khí neùn trong heä thoáng treo phuï thuoäc.
  Loaïi naøy chuû yeáu söû duïng ôû caùc caàu sau chuû ñoäng cuûa oâtoâ con vaø treân moät soá oâtoâ khaùch hieän nay. Goàm giaûm chaán, loø xo hoaëc caùc tuùi khí neùn, caùc thanh phaûn löïc doïc vaø ngang (ñeå truyeàn caùc löïc beân, löïc phanh, löïc keùo töø baùnh xe qua caàu leân khung voû xe).
  Do loø xo vaø tuùi khí neùn khoâng coù khaû naêng truyeàn löïc doïc vaø löïc ngang, cho neân caùc thanh chòu caùc phaûn löïc doïc vaø ngang laøm nhieäm vuï laø cuûa boä phaän daãn höôùng.
  Öu ñieåm: Heä thoáng treo phuï thuoäc loaïi loø xo vaø khí neùn naøy chieám ít khoâng gian hôn loaïi nhíp, so vôùi heä thoáng treo loaïi nhíp thì loaïi loø xo coù troïng löôïng nhoû coù tuoåi thoï cao.
  Nhöôïc ñieåm: Phaûi theâm caùc boä phaän giaûm chaán, daãn höôùng vaø heä thoáng taïo khí neùn.
  üLoaïi söû duïng nhíp.
  [​IMG]
  Boä phaän daãn höôùng trong
  heä thoáng treo phuï thuoäc.
  1. Baùnh xe 2. Daàm caàu 3. Khung xe 4. Khôùp noái chòu löïc doïc vaø löïc ngang 5. Nhíp boä 6. Bu loâng baét chaët nhíp vôùi daàm caàu.
  Heä thoáng treo phuï thuoäc loaïi nhíp laù söû duïng quang treo nhíp thöôøng xaõy ra hieän töôïng “töï xoay caàu cuûa oâtoâ”. Hieän töôïng naøy neáu xaõy ra ñoái vôùi caàu daãn höôùng thì khoâng coù lôïi, coøn ñoái vôùi caàu sau hieän töôïng naøy thöôøng daãn ñeán dòch chuyeån taâm quay voøng theo höôùng thu nhoû baùn kính quay voøng.
  vKeát caáu boä phaän daãn höôùng trong heä thoáng treo ñoäc laäp.
  üCô caáu höôùng hai ñoøn.
  [​IMG]
  Keát caáu boä phaän daãn höôùng, loaïi cô caáu hai
  ñoøn trong heä thoáng treo ñoäc laäp.
  1. Baùnh xe 2. Ñoøn treân 3. Khung xe 4.Truï ñöùng 5.Khôùp caàu treân 6.Khôùp caàu döôùi 7. Ñoøn döôùi 8.loø xo 9. OÁng giaûm chaán 10. Khôùp truï duøng ñeå noái vôùi khung xe.
  Keát caáu heä thoáng treo hai ñoøn ngang bao goàm moät ñoøn ngang treân vaø moät ñoøn ngang döôùi, caùc ñaàu trong lieân keát baèng khôùp truï vôùi khung voû xe, caùc ñaàu ngoaøi lieân keát baèng khôùp caàu vôùi truï ñöùng, ñoøn ñöùng noái cöùng vôùi truïc baùnh xe, ôû ñaây ñoøn ñöùng coù chöùc naêng nhö truï ñöùng cuûa heä thoáng treo phuï thuoäc, baùnh xe coù theå quay quanh ñöôøng cuûa hai khôùp caàu ngoaøi.
  Boä phaän ñaøn hoài coù theå noái giöõa khung vôùi ñoøn treân hoaëc ñoøn döôùi, giaûm chaán cuõng coù theå noái vôùi ñoøn treân hay ñoøn döôùi. Hai beân baùnh xe naøy ñeàu duøng heä thoáng treo loaïi naøy vaø ñöôïc ñaët ñoái xöùng qua maët phaúng doïc giöõa oâtoâ.
  [​IMG]
  Keát caáu heä thoáng treo hai ñoøn ngang.
  Treân heä thoáng treo hai ñoøn ngang, caùc goùc nghieâng γ, goùc nghieâng σ coù quan heä toång(γ + σ ) khoâng ñoåi, bôûi vaäy khi γ thay ñoåi taïo neân goùc σ thay ñoåi laøm aûnh höôûng tôùi söï chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ.
  Söï dòch chuyeån beân ∆*B cuûa baùnh xe gaây neân maøi moøn loáp xe vaø giaûm khaû naêng truyeàn löïc beân cuûa baùnh xe.
  Maët khaùc, söï thay ñoåi veát baùnh xe lieân quan ñeán khaû naêng oån ñònh cuûa oâtoâ, vì vaäy giaù trò leäch beân ∆B ñöôïc khoáng cheá sao cho nhoû nhaát, heä thoáng treo hai ñoøn ngang coù giaù trò ∆B khaù beù ñeå baûo ñaûm truyeàn toát löïc doïc caùc ñoøn coù keát caáu ñoøn tam giaùc. Moâmen phanh truyeàn qua caùc ñoøn treân vaø ñoøn döôùi:
  ·Baèng nhau (Loaïi hình bình haønh).
  Khi söû duïng loaïi cô caáu daãn höôùng hình bình haønh, luùc ta naâng hay haï moät ñoaïn thì maët phaúng quay cuûa baùnh xe seõ chuyeån dòch nhöng luoân song song vôùi nhau. Do ñoù khaéc phuïc hoaøn toaøn söï phaùt sinh moâmen hieäu öùng con quay vaø trieät tieâu söï rung ñoäng cuûa baùnh xe ñoái vôùi truïc ñöùng cuûa heä thoáng laùi. Tr[FONT=&quot]*êng hôïp naøy coù theå hoaøn toaøn khaéc phuïc ñöôïc söï thay ñoåi ñoä nghieâng maët phaúng quay cuûa baùnh xe, nhöng söï thay ñoåi B laïi töông ñoái lôùn. Do ñoù, loáp xe nhanh moøn vaø oån ñònh ngang cuûa baùnh xe seõ keùm ñi.[/FONT]
  Söû duïng cô caáu daãn höôùng hình bình haønh, ñoäng cô ñöôïc ñöa ra xa hôn veà phía tröôùc, nhöng khi ñöa xa ñoäng cô ra phía tröôùc thì kích thöôùc cuûa thuøng xe vaø kích thöôùc khaùc haïn cheá ñoä daøi kích thöôùc ñoøn ngang.
  Nhöôïc ñieåm: Ñoäng hoïc cuûa caùc baùnh xe phuï thuoäc vaøo ñoä daøi cuûa ñoøn döôùi nhö trong heä thoáng treo ñoäc laäp loaïi moät ñoøn.
  [​IMG]
  Khoâng baèng nhau (Loaïi hình thang).
  [​IMG]
  Boä phaän daãn höôùng heä thoáng treo ñoäc laäp cuûa oâtoâ.
  a) Boä phaän höôùng phía tröôùc cuûa oâtoâ
  b) Boä phaän höôùng phía sau cuûa oâtoâ
  1. Ñoøn döôùi 2. OÁng giaûm chaán 3. Khôùp noái cuûa ñoøn döôùi vôùi khung xe 4. Maët bích laép vôùi khung xe 5. Loø xo xoaén 6. Baùnh xe 7. Khôùp caàu 8. Ñoøn treân.
  Khi ta naâng hay haï baùnh xe moät ñoaïn h, goùc quay a cuûa baùnh xe seõ giôùi haïn trong khoaûng 50 ÷ 60. Vôùi trò soá a nhö vaäy moâmen hieäu öùng con quay seõ töï trieät tieâu nhôø vaøo löïc ma saùt trong heä thoáng, cuøng vôùi söï thay ñoåi chieàu roäng cuûa veát baùnh xe noù seõ ñöôïc buø laïi do söï ñaøn hoài cuûa loáp xe nhö vaäy laø loáp xe khoâng bò töïa treân maët töïa.
  Ñoái vôùi loaïi naøy, do söï khaùc nhau cuûa ñoøn treân vaø ñoøn döôùi coù theå baûo ñaûm hoaøn toaøn tính chaát ñoäng hoïc cuûa heä thoáng treo, maët duø veà maët lyù thuyeát thì khi dòch chuyeån thaúng ñöùng chieàu roäng cô sôû cuõng nhö ñoä nghieâng beân coù thay ñoåi.
  Nhö vaäy chæ coù cô caáu daãn höôùng hình thang laø öu ñieåm hôn caû.
  Öu ñieåm: Troïng taâm cuûa oâtoâ thaáp, ñoä nghieâng cuûa thuøng xe khi chòu löïc ly taâm nhoû, oån ñònh khi chuyeån ñoäng ôû toác ñoä cao, ñoä maøi moøn cuûa loáp xe nhoû.
  Ngoaøi ra, neáu phoái hôïp toát giöõa heä thoáng treo tröôùc vôùi heä thoáng treo sau seõ giaûm ñöôïc goùc laéc doïc cuûa oâtoâ. Khoái löôïng phaàn khoâng ñöôïc treo nhoû seõ baûo ñaûm ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng treân ñöôøng khoâng baèng phaúng.
  üCô caáu höôùng loaïi neán.
  [​IMG]
  Cô caáu höôùng loaïi neán.
  1. Baùnh xe 2. Khung xe 3. OÁng giaûm chaán 4. Loø xo 5. Voû neán 6. Neán.
  Cô caáu daãn höôùng loaïi neán baûo ñaûm khi dòch chuyeån baùnh xe khoâng laøm thay ñoåi caùc goùc ñaët cuûa baùnh xe, chieàu roäng cô sôû cuûa oâtoâ coù theå seõ thay ñoåi moät ít nhöng nhôø vaøo ñoä nghieâng ngang cuûa baùnh xe daãn höôùng buø laïi neân coi nhö khoâng ñoåi. Troïng löôïng phaàn khoâng ñöôïc treo loaïi naøy beù nhaát.
  Boä phaän höôùng loaïi neán cuõng laøm trieät tieâu hoaøn toaøn söï laéc cuûa baùnh xe ñoái vôùi truï ñöùng. Vì vaäy seõ laøm maát khaû naêng phaùt sinh moâmen hieäu öùng con quay khi caùc baùnh xe dòch chuyeån thaúng ñöùng.
  Nhöôïc ñieåm cuûa boä phaän höôùng loaïi neán:
  §Vì thu goïn keát caáu cuûa boä phaän [FONT=&quot]h*íng neân löïc ngang vaø moâmen do löïc ngang ôû baùnh xe taùc duïng leân cô caáu ñoøn coù giaù trò lôùn, neân tuoåi thoï cuûa cô caáu giaûm.[/FONT]
  §Ñoä dòch chuyeån tònh tieán hai chieàu cuûa boä phaän lôùn neân khoù giaûm ma saùt trong boä phaän höôùng cuõng nhö khoù baûo ñaûm ñoä kín.
  §Khoù boá trí ñöôïc heä thoáng treo leân oâtoâ ñaëc bieät laø khi baùnh xe coù ñoä dòch chuyeån lôùn, nhaát laø ñoái vôùi phaàn töû ñaøn hoài laø loaïi loø xo xoaén oác. Loø xo xoaén oác seõ laøm taêng ñoä daøi cuûa neán.
  üLoaïi Mac Pherson.
  [​IMG]
  Sô ñoà heä thoáng treo phía tröôùc
  loaïi Mac Pherson.
  [​IMG]
  Heä thoáng treo phía tröôùc loaïi Mac Pherson cuûa oâtoâ BUICK – LACROSSE.
  1. Ñoøn noái 2. Khôùp truï noái ñoøn döôùi vôùi khung xe 3. Ñoøn caân baèng 4. OÁng giaûm chaán 5.Khung lieân keát vôùi caùc ñoøn cuûa heä thoáng treo 6. Ñoøn döôùi 7. Loø xo 8. Maët bích ñeâû laép vôùi khung xe 9. Khôùp noái coá ñònh giöõa ñoøn döôùi cuûa heä thoáng treo 10. Khôùp B.
  Bao goàm moät ñoøn ngang döôùi, giaûm chaán ñaët theo phöông ñöùng - moät ñaàu goái leân khoái caàu B, moät ñaàu baét vôùi khung oâtoâ, truïc baùnh xe ñöôïc noái cöùng vôùi voû giaûm chaán vaø truïc giaûm chaán.
  Khaû naêng truyeàn löïc cuûa heä thoáng: Löïc doïc ñöôïc truyeàn qua ñoøn ngang, löïc beân truyeàn qua ñoøn döôùi vaø khôùp A. Moâmen phanh hoaëc moâmen keùo ñöôïc truyeàn qua khôùp A vaø B vaøo ñoøn ngang vaø taùc duïng vaøo khung xe.
  Do giaûm chaán vöøa laøm chöùc naêng giaûm chaán vöøa laøm truïc ñöùng neân truïc giaûm chaán chòu taûi lôùn.
  Vì vaäy, caàn coù ñoä cöùng vöõng toát vaø ñoä beàn cao hôn, ñieàu naøy daãn ñeán keát caáu cuûa giaûm chaán coù theå thay ñoåi caàn thieát.
  Qua ñaây, chuùng ta thaáy khôùp B chòu toaøn boä taûi taùc ñoäng leân truï ñöùng, neân raát mau moøn, ñieàu naøy laøm haïn cheá khaû naêng söû duïng cho caùc oâtoâ coù tính vieät daõ cao.
  Heä thoáng treo ñoäc laäp kieåu Mac – Pherson ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát ôû heä thoáng treo phía tröôùc cuûa caùc oâtoâ du lòch nhoû vaø trung bình.
  Ñaëc ñieåm:
  Coù keát caáu töông ñoái ñôn giaûn.
  Do ít chi tieát neân nheï vì vaäy coù theå giaûm khoái löôïng phaàn khoâng ñöôïc treo.
  Do heä thoáng treo chieám ít khoâng gian neân coù theå taêng khoâng gian söû duïng cuûa khoang ñoäng cô.
  Do khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm ñôõ heä thoáng treo laø lôùn neân coù theå thay ñoåi nhoû cuûa goùc ñaët baùnh tröôùc do loãi laép ñaët hay do loãi cheá taïo chi tieát. Vì vaäy, bình thöôøng khoâng caàn thieát ñieàu chænh caùc goùc ñaët baùnh xe, tröø ñoä chuïm.
  3.Boä phaän giaûm chaán.
  Nguyeân lyù laøm vieäc cuûa taát caû caùc loaïi giaûm chaán thuûy löïc:
  Chaát loûng bò doàn töø buoàng chöùa naøy sang buoàng chöùa khaùc kha caùc van tieát löu raát beù neân chaát loûng chòu söùc caûn chuyeån ñoäng raát lôùn. Söùc caûn naøy laøm daäp taét nhanh caùc chaán ñoäng vaø naêng löôïng cuûa dao ñoäng bò maát bieán thaønh nhieät naêng nung noùng chaát loûng chöùa trong giaûm chaán.
  [​IMG]
  Giaûm chaán oáng.
  Buoàng ñieàn ñaày 2. Thanh daãn höôùng 3. Buoàng döôùi cuûa xylanh laøm vieäc 4. Ñeäm laøm kín caùc tieát löu 8 ôû haønh trình traû 5. Píttoâng coù caùc loã tieát löu 6. Caùc tieát löu cung caáp chaát loûng töø buoàng treân xuoáng buoàng döôùi khi traû 7. Ñeäm laøm kín caùc tieát löu 6 ôû haønh trình neùn 8. Caùc loã tieát löu caáp chaát loûng cho buoàng treân khi ôû haønh trình neùn 9. Ñeäm laøm kín caùc tieát löu 10. ôû haønh trình traû.
  Giaûm chaán oáng goàm ba phaàn chính:
  Phaàn daãn höôùng 2 goàm píttoâng 5 vôùi caùc loã tieát löu 6 - 8 cuûa xylanh laøm vieäc 13 vaø caùc van 10 – 12 ôû ñaùy cuûa xylanh laøm vieäc 13.
  Thanh 2 coù píttoâng 5 ôû ñaàu ñöôïc noái vôùi phaàn khoâng ñöôïc treo. Trong oáng 14 laø xylanh laøm vieäc 13.
  Khoaûng caùch giöõa oáng 14 vaø xylanh laøm vieäc 13 phaàn khoâng khí aùp suaát hôn cao so vôùi khí trôøi, goïi laø buoàng ñieàn ñaày- Ñaây laø phaàn ñaëc bieät cuûa giaûm chaán oáng- Trong buoàng ñieàn ñaày- moät phaàn laø daàu, moät phaàn laø khoâng khí coù aùp suaát cao hôn aùp suaát khí trôøi.
  Xylanh laøm vieäc thì chöùa ñaày daàu.
  Hoaït ñoäng cuûa giaûm chaán:
  Trong haønh trình neùn, khi thanh 2 ñi vaøo xylanh laøm vieäc 13 (Ñang ñi xuoáng) thì moät phaàn chaát loûng phía döôùi trong xy lanh laøm vieäc 13- coù theå tích baèng theå tích phaàn choaùn choã cuûa thanh 2 trong haønh trình neùn- seõ chaûy vaøo buoàng ñieàn ñaày 1 qua ngoû van moät chieàu coù vieân bi 12. Moät phaàn buoàng ñieàn ñaày 1 do chöùa khoâng khí coù aùp suaát cao hôn aùp suaát khí trôøi moät ít. Khi giaûm chaán laøm vieäc, chaát loûng beân trong giaûm chaán seõ noùng leân neân taêng theå tích leân roõ reät; Ñeå buø laïi caàn taêng aùp suaát khoâng khí trong buoàng ñieàn ñaày.
  Trong quaù trình neùn thanh 2 vaø píttoâng 5 ñi vaøo trong xy lanh laøm vieäc 13. Van neùn 8 ñöôïc môû ra, chaát loûng töø buoàng döôùi píttoâng chaûy leân buoàng treân moät caùch töï do. Nhöng taát caû chaát loûng khoâng theå leân ñöôïc buoàng treân cuûa píttoâng vì theå tích cuûa thanh 2 ñi vaøo xy lanh laøm vieäc 13 choaùn choã neân moät phaàn chaát loûng( baèng theå tích choùan choã cuûa thanh 2 trong haønh trình neùn ) seõ chaûy qua caùc loã 10 vaøo buoàng ñieàn ñaày laøm taêng aùp suaát khoâng khí beân trong buoàng naøy leân moät ít.
  Trong haønh trình traû thanh 2 vaø píttoâng 5 dòch chuyeån leân treân, van 8 töï ñoùng laïi vaø aùp suaát chaát loûng treân píttoâng seõ taêng leân.
  Neáu traû thì chaát loûng töø buoàng treân seõ chaûy xuoáng buoàng döôùi cuûa píttoâng 5 qua caùc loã tieát löu 6 beân trong pittoâng 5.
  Theå tích treân píttoâng seõ lôùn hôn theå tích chaát loûng chaûy töø buoàng treân píttoâng xuoáng buoàng döôùi vì theå tích naøy goàm caû theå tích moät phaàn cuûa thanh 2 ñöa ra khoûi xylanh. Nhö vaäy soá chaát loûng chaûy xuoáng buoàng döôùi píttoâng seõ thieáu vaø buoàng ñieàn ñaày 1 seõ buø soá chaát loûng vaøo cho ñaày. Khoâng khí bò neùn trong buoàng ñieàn ñaày seõ ñaåy chaát loûng qua caùc loã tieát löu 10û. Vì vaäy aùp suaát chaát loûng trong buoàng ñieàn ñaày vaø trong buoàng döôùi cuûa píttoâng trong thöïc teá nhö nhau.
   
 2. tlqoto
  Offline

  tlqoto Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  11/11/09
  Số km:
  6
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  114 lít xăng
  =d> cám ơn bạn nhiều
   

Chia sẻ trang này