Đang tải...

Chúc các cụ buổi chiều làm việc hiệu quả!

"Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi"

Thảo luận Phương pháp xác định các xupap cùng tên

Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi khoadongluc, 18/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,516
  Xăng:
  126,276 lít xăng
  Caùc xuù paùp huùt hoaëc thaûi cuûa 1 ñoäng cô ñöôïc goïi laø caùc xuù paùp cuøng teân, ngöôøi ta tìm xuù paùp cuøng teân vôùi muïc ñích xaùc ñònh thöù töï coâng taùc cuûa ñoäng cô, tìm goùc ñoä phaân phoái khí, caân cam khoâng daáu
  -Phaûi bieát ñöôïc chieàu quay cuûa ñoäng cô.
  -Xaùc ñònh ñoäng cô xaêng hoaëc Diesel vaø soá thì cuûa ñoäng cô
  PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN:
  1.Caên cöù vaøo oáng goùp:
  -Vôùi ñoäng cô 1 xy lanh thì xem xuù paùp naøo thoâng vôùi boä cheá hoaø khí laø xuù paùp huùt coøn laïi laø xuù paùp thaûi.
  -Vôùi ñoäng cô nhieàu xy lanh, xuù paùp naøo thoâng vôùi ñöôøng oáng naïp laøxuù paùp huùt, xuù paùp naøo thoâng vôùi ñöôøng oáng goùp thaûi laø xuù paùp thaûi.
  2.Caên cöù vaøo caáu taïo vaø boá trí:
  -Neáu chuùng ta nhì thaáy ñöôïc xuù paùp, thì xuù paùp naøo coù ñöøông kính lôùn laø xuù paùp huùt, xuù paùp coù ñöøông kính ñaàu beù laø xuù paùp thaûi.
  -Caên cöù vaøo cô caáu xoay cuûa xuù paùp ñeå laøm kín.Neáu xuù paùp naøo coù boá trí cô caáu xoay thì noù laø xuù paùp thaûi.
  3.Caên cöù vaøo chieàu quay cuûa ñoäng cô:
  -Xaùc ñònh töøng caëp xuù paùp cuûa töøng xy lanh moät.
  Quay coat maùy theo chieàu quay vaø nhôø söï taùc ñoäng cuûa xuù paùp.Neáu xuù paùp naøo vöøa ñoùng laïi laø xuù paùp thaûi vaø xuù paùp naøo vöøa môû ra laø xuù paùp huùt.
  -Khi tìm ñöôïc xuù paùp huùt vaø thaûi cuûa töøng moät xy lanh, laàn lö¬5t tìm xuù paùp huùt vaø thaûi cuûa caùc xy lanh coøn laïi.
  NHAÄN XEÙT
  -Neáu ñoäng cô Diesel 2 thì coù duøng xuù paùp, thì taát caû caùc xuù paùp laø xuù paùp thaûi.
  -Trong cuøng 1 xy lanh ngöôøi ta coù theå boá trí nhieàu xuù paùp (2 xuù paùp huùt vaø 2 xuù paùp thaûi).

   
 2. autost
  Offline

  autost <b>O-H Team/b></br>

  Tham gia ngày:
  18/4/09
  Số km:
  488
  Được đổ xăng:
  14
  Xăng:
  232 lít xăng
  Cảm ơn bạn nhiều
   
 3. lamtannghia
  Offline

  lamtannghia Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  1/9/09
  Số km:
  386
  Được đổ xăng:
  98
  Xăng:
  869 lít xăng
  rat roi qua vay may cu oi :supap hut thi thong co hut (cay to hon),supap xa thong co xa (cay nho hon)...lan sau co ghi thi ghi cho ro :69::D
   
 4. haiauauto
  Offline

  haiauauto Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  2/9/10
  Số km:
  598
  Được đổ xăng:
  75
  Xăng:
  824 lít xăng
  then kìu bác nhìu nhen!
   
 5. QUAN.UCE
  Offline

  QUAN.UCE Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  15/8/10
  Số km:
  16
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  312 lít xăng
  bác xem lại cho e cái font cái.hic hc,chả đọc được bác viết cái gì :)
   

Chia sẻ trang này