Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn"

Thảo luận Phương pháp xác định thứ tự công tác của động cơ

Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi khoadongluc, 18/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,775
  Xăng:
  133,060 lít xăng
  Ñoái vôùi ñoäng cô ñaët treân oâ toâ maùy keùo, taøu thuûy…tuy coù cuøng soá xy lanh nhöng thöù töï coâng taùc coù theå khaùc nhau.
  Ví duï:ñoäng cô 4 xy lanh, 4thì, coù keát caáu truïc khuyûunhö hình veõ
  Vôùi keát caáu naøy, coù theå coù caùc thöùï noå sau:
  1-3-4-2 : 4-2-1-3
  hoaëc
  1-2-4-3 : 4-3-1-2
  Chính vì theá, coâng vieäc tìm thou töï coâng taùc cuûa moät ñoäng cô baát kì raát quan troïng, noù laø cô sôû cho coâng taùc söûa chöõa hoaëc hieäu chænh moät ñoäng cô.
  -Phaûi bieát chieàu quay cuûa ñoäng cô.
  -Bieát xaùc ñònh caùc xuù paùp cuøng teân
  -Chuaån bò caùc duïng cuï thích hôïp
  PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN:
  Coù nhieàu phöông phaùp ñeå xaùc ñònh thöù töï coâng taùc cuûa ñoäng cô.Tuøy theo tröôøng hôïp cuï theå, chuùng ta aùp duïng moät trong nhöõng bieän phaùp sau:
  1.Caên cöù vaøo taøi lieäu kó thuaät:
  Neáu chuùng ta coù taøi lieäu noùi veà ñoäng cô ñang kieåm tra hoaëc söûa chöõa, chuùng ta seõ bieát ñöôïc thöùï töï coâng taùccuûa ñoäng cô.
  2.Quan saùt treân ñoäng cô
  Thoâng thöôøng treân caùc carter ñaäy heä thoáng phaân phoái khí, oáng goùp hoaëc thaân maùy…Nhaø cheá taïo coù cho chuùng ta bieát thöù töï coâng taùc cuûa ñoäng cô.
  3.Nhìn vaøo söï ñoùng môû cuûa xuù paùp:
  Neáu trong 2 tröôøng hôïp treân chuùng ta chöa xaùc ñònh ñöôïc.Ta coù theå caên cöù vaøo phöông phaùp sau:
  a.Thaùo naép ñaäy coø moå, Tröôøng hôïp duøng xuù paùp ñaët, chuùng ta thaùo naép ñaäy ôû hoâng thaân maùy.
  b.Xaùc ñònh caùc xuù paùp cuøng teân cuûa 1 ñoäng cô vaø ñaùnh daáu.
  c.Chuùng ta bieát raèng, khi ñoäng cô thöïc hieän ñuùng 1 chu kyø, thì caùc xuù paùp chæ môû coù 1 laàn.Döïa vaøo cô sôû naøy chuùng ta tìm thöù töï coâng taùc.ÔÛ ñaây ta caên cöù vaøoxuù paùp huùt(hoaëc xuù paùp thaûi).
  Xoay coát maùy theo chieàu quay sao choxuù paùp huùt cuûa xy lanh soá 1vöøa môû ra.
  d.Tieáp tuïc quay theo chieàu quay, chuùng ta coù theå thaáy caùc xuù paùp huùt cuûa caùc xy lanh khaùcmô.Söï laàn löôït naøy bieåu thò thöù töï coâng taùc cuûa ñoäng cô.
  4.Caên cöù vaøo truïc cam:
  Neáu nhö ñoäng cô ñaõ ñöôïc thaùo raõ, chuùng ta caên cöù vaøo truïc cam nhö sau;
  a.Döïa vaøo caùch truyeàn ñoäng xaùc ñònh chieàu quay truïc cam.
  b.Caên cöù vaøo chieàu quay truïc cam xaùc ñònh caùc cam cuøng teân.
  c.Caên cöù vaøo chieàu quay vaø caùc cam cuøng teân, chuùng ta xaùc ñònh ñöïôc thöù töï coâng taùc cuûa ñoäng cô(Caùc cam cuøng teân laàn löôït ñoäi khi ta xoay truïc cam, ñoù chính laø thöù töï thì noå)
  *Chuù yù:
  ÔÛ ñoäng cô chöõ V, caùc moû cam cuûa 2 xy lanh keà nhau boá trí xen keõ vôùi nhau
   
 2. lamtannghia
  Offline

  lamtannghia Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  1/9/09
  Số km:
  386
  Được đổ xăng:
  103
  Xăng:
  893 lít xăng
  tum lum vay.de bien thu tu no, truoc tien ban can bien chieu quay cua dong co,xac dinh dung ten supap la biet lien chu gi....
   
 3. dejtaf
  Offline

  dejtaf Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  13/4/09
  Số km:
  43
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  115 lít xăng
  Bên trên là kinh nghiệm được đúc kết. Hình như em có đọc ở đâu đó một tài liệu lý thuyết cách tính toán thứ tự nổ của động cơ ( nhớ không lầm thì hồi học cấp 2, môn kỹ thuật thì phải). bác nào có tài liệu đó không :D
   
 4. MyPower
  Offline

  MyPower Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  26/1/10
  Số km:
  958
  Được đổ xăng:
  197
  Xăng:
  4,758 lít xăng
  Nghe bác nói có vẻ bác có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm thứ tự nổ của động cơ thì phải.
  Bác ơi! bác cho em hỏi cách xác định thứ tự nổ của động cơ W16 (16 máy công tác)
  Bác biết chỉ dùm anh em nhá. Thanks!
   

Chia sẻ trang này