Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ Ô HÁT!

"Sự do dự có thể giết chết ước mơ của bạn nhanh hơn bất cứ thất bại nào "

Thảo luận Phương pháp xác định vị trí các trục khuỷu

Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi khoadongluc, 18/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,914
  Xăng:
  140,587 lít xăng
  I.MUÏC ÑÍCH:
  Chuùng ta bieát raèng taäp hôïp cuûa nhieàu khuyûu truïc, thì chuùng ta ñöôïc moät truïc khuyûucuûa ñoäng cô nhieàu xy lanh.Moät khuyûu truïc bao goàm:moät choát khuyûu, 2 maù khuyûu vaø 2 nöûa coå truïc chính.
  Xaùc ñònh vò trí caùc khuyûu truïc nhaèm muïc ñích xaùc ñònh goùc leach giöõa caùc khuyûu, nhaân bieát truïc khuyûu moät ñoäng cô 2 thì hay 4 thìvaø xaùc ñònh xy lanh song haønh.
  II.YEÂU CAÀU:
  Ñeå xaùc ñònh vò trí caùc khuyûu truïc trong truïc khuyûu cuûa moät ñoäng cô ta caàn bieát;
  -Thöù töï coâng taùc cuûa ñoäng cô .
  -Soá xy lanh cuûa ñoäng cô.
  -Chieàu quay cuûa ñoäng cô.
  -Soá kyø cuûa ñoäng cô.
  III.PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN :
  Tröôøng hôïp khoâng coù truïc khuyûuñeå xaùc ñònh vò trí giöõa caùc khuyûu chung ta thöïc hieän nhö sau:
  a.Veõ voøng troøn coù baùn kính quay cuûa truïc khuyûu laøR
  b.Xaùc ñònh vò trí cuûa khuyûu 1(cuûa xy lanh soá 1)
  c.Cho tröôùc chieàu quay cuûa truïc khuyûu.
  d.Xaùc ñònh goùc leäch coâng taùc.
  Ñoäng cô 4 thì ñk=720°/i
  Ñoäng cô 2 thì:ñk=360°/i
  Iløaøsoáxy lanh cuûa ñoäng cô
  e.Caên cöù vaøo chieàu quay vaø vò trí truïc khuyûu thöù 1, xaùc ñònh vò trí caùc khuyûu coøn laïi.
  f.Chieáu caùc vò trí cuûa caùc khuyûutreân moät maët phaúng, ta ñöôïc daïng cuûa truïc khuyûu
  1.Xeùt ñoäng cô 1 xy lanh 4 thì:
  2.Ñoäng cô 2 xy lanh thöù töï coâng taùc 1-2:
  4kyø 2 xy lanh -------ñk=720/2=360°  2 kyø 2 xy lanh-------- ñk=360°/2=180°
  Vò trí khuyûu 1truøng vôùi khuyûu 2
  3.Ñoäng cô 3 xy lanh 4 thì thöù töïcoâng taùc 1-2-3
  ñk=720°/3=240°---------- 1-2-3
  4.Ñoäng cô 4 xy lanh thöù töï coâng tac1-3-4-2
  a.4 thì:ñk=720°/4=180°
  Nhaän xeùt:
  Khuyûu 1 vôùi 4 vaø 2 vôùi 3cuøng 1 vò trí.Do ñoù khi truïc khuyûuquay pis ton cuûa xy lanh 1 vaø 4 leân xuoáng cuøng moät luùc, pis ton cuûa xy lanh 2 vaø 3xuoáng cuøng moät luùc.Ngöôøi ta goïi xy lanh 1 song haønh vôùi 4 vaø xy lanh 2 song haønh vôùi 3
  b.Ñoäng cô 2 thì:ñk=360°/4=90°
  Nhaän xeùt:
  Truïc khuyûu cuûa ñoäng cô naøy khoâng co caùc xy lanh song haønh.
  6.Ñoäng cô 6 xy lanh –4 thì thöù töï coâng taùc 1-5-3-6-2-4.
  Ñk=720°/6=120°
  Xy lanh 1song haønh vôùi 6
  Xy lanh 2 song haønh vôùi 5
  Xy lanh 3 song haønh vôùi 4
  IVPHÖÔNG PHAÙP TÌM XY LANH SONG HAØNHCUÛA ÑOÄNG CÔ 4 THÌ:
  1.Veû 1 voøng troøn coù baùn kính baát kyø.
  2.Chia voøng troøn thaønh nhieàu phaàn, vôùi soá phaàn baèng soá xy lanh cuûa ñoäng cô
  3.Choïn chieàu quay
  4.Caên cöù chieàu quay vaø vieát thöù töï coâng taùc leân caùc phaàn
  5.Ñoái xöùng qua taâm, chuùng ta tìm ñöôïc caùc xy lanh song haønhvôùi nhau
  Vd:Tìm caùc xy lanh song haønh cuûa ñoäng cô V8, 4 kyø thöù töï coâng taùc 1-8-4-3-6-5-7-2.
  Xy lanh 1 song haønh vôùi 6
  Xy lanh 2 song haønh vôùi 3
  Xy lanh 4 song haønh vôùi 7
  Xy lanh 5 song haønh vôùi 8
   

Chia sẻ trang này

×
×

sẽ diễn ra Gala Dinner 2017

Chỉ còn