Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn trên xa lộ O-H!

"Không bao giờ là thất bại, Tất cả chỉ là thử thách "

Thảo luận so sánh giữa chế hòa khí và hệ thống PGM-FI

Thảo luận trong 'Gara Sửa chữa xe máy Cho Biker' bắt đầu bởi khoadongluc, 28/10/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,796
  Xăng:
  133,804 lít xăng

  HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN:
  Cheá hoøa khí vaø PGM-FI ñieàu khieån coâng suaát cuûa ñoäng cô bôûi theå tích hoãn hôïp xaêng/khí ñöôïc ñöa vaøo trong ñoäng cô baèng caùch
  môû/ñoùng böôùm ga hay kim ga. Caû hai ñöôïc thieát keá ñeå cung caáp moät tyû leä hoãn hôïp lyù töôûng phuï thuoäc vaøo theå tích khí vaøo.
  HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA CHEÁ HOØA KHÍ
  Taïi toác ñoä thaáp, vôùi kim ga ôû vò trí môû nhoû, xaêng seõ ñöôïc ñöa vaøo thoâng qua vít khí (coång caàm chöøng) vaø coång chaäm trôû neân
  daïng phun trong khi ñöôïc hoãn hôïp vôùi khí vaøo. Hoãn hôïp ñöôïc ñöa tôùi ñoäng cô.
  Töø möùc thaáp tôùi trung bình, piston chaân khoâng ñöôïc naâng leân cuøng vôùi vò trí kim ga. Khi piston naâng leân, oáng venturi lôùn hôn,
  vì theá löôïng nhieân lieäu töø loã chính vaø khí naïp cuõng nhieàu hôn. Hoãn hôïp nhieân lieäu daïng söông bao goàm xaêng töôi vaø khí naïp
  ñöôïc ñöa tôùi ñoäng cô.
  ÔÛ toác ñoä cao, piston vaø kim ga môû heát khi ñoù oáng venturi trôû neân roäng nhaát.Vì theá, nhieân lieäu töø voøi chính trôû thaønh daïng
  söông khi troän vôùi khí naïp. Hoãn hôïp naøy ñöôïc ñöa tôùi ñoäng cô.
  [​IMG]
  HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA PGM-FI
  Töø toác ñoä caàm chöøng tôùi toác ñoä cao thì löôïng phun nhieân lieäu ra töø kim phun ñöôïc ñieàu khieån bôûi ECM, ECM nhaän tín hieäu
  ñieän aùp ra töø caùc caûm bieán ñeå ñieàu chænh löôïng xaêng phuø hôïp vôùi löôïng khí naïp vaøo bôûi böôùm ga.
  Kim phun phun chính xaùc löôïng xaêng vaøo coå huùt, phuï thuoäc vaøo theå tích khí naïp, baèng caùch theâm thôøi gian phun chính xaùc
  (2) ñeán thôøi gian phun cô baûn (1).
  1. Thôøi gian phun ñöôïc xaùc ñònh bôûi 2 loaïi caûm bieán MAP (trang 2-8) ñöôïc ghi nhôù trong ECM, ECM quan saùt toác ñoä ñoäng cô
  vaø löôïng khí naïp (ñöôïc tính toaùn bôûi coâng thöùc ñaët tröôùc, aùp duïng cho: ñieän aùp ra töø caûm bieán MAP, CKP vaø TP).
  2. Thôøi gian phun chính xaùc ñöôïc xaùc ñònh bôûi ECM, noù quan saùt ñieän aùp ra töø caùc caûm bieán vaø xaùc ñònh tình traïng cuûa ñoäng cô.
  [​IMG]
   
 2. honda
  Offline

  honda Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  22/10/09
  Số km:
  612
  Được đổ xăng:
  128
  Xăng:
  1,545 lít xăng
  [​IMG]
  NÓI CHUNG HỆ THỐNG NÀY HOẠT ĐỘNG TỐT HƠN VÀ NHIỀU ƯU ĐIỂM RÕ RỆT
   
 3. Wanted
  Offline

  Wanted Xe Tăng

  Tham gia ngày:
  25/8/09
  Số km:
  1,561
  Được đổ xăng:
  566
  Xăng:
  7,564 lít xăng
  Mấy cái này tìm đỏ con mắt luôn , mà hok thấy bác tìm ở đâu ra hay vậy ?
   
 4. d3pgj4j88
  Offline

  d3pgj4j88 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  5/6/09
  Số km:
  35
  Được đổ xăng:
  0
  Xăng:
  114 lít xăng
  Chắc pác này làm cho TOYOTA nên có nhiều tài liệu hay thế này
   

Chia sẻ trang này