Đang tải...

Chào buổi sáng vui vẻ!

“Đừng khoe sự khởi đầu của công việc mà hãy khoe khi bạn đã làm xong công việc."

Sổ tay kỹ thuật phần vỏ tàu

Thảo luận trong 'Thùng rác diễn đàn' bắt đầu bởi hochoi, 5/1/10.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. hochoi
  Offline

  hochoi Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  16/7/09
  Số km:
  2,313
  Được đổ xăng:
  158
  Xăng:
  -2,643 lít xăng
  [​IMG]Vào năm 2006, tôi có tháp tùng đoàn tham quan của cty SESCO ra “xem” nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinasin (HVS). Thật may mắn vì đó là lần thứ ba tôi đến nhà máy này nên không còn lạ lẫm như các đồng nghiệp mới lần đầu đặt chân tới đây đã phải mất nhiều thời gian để đi vòng vòng nhìn ngó, tìm hiểu về sức chứa của các ụ nổi, ụ chìm, lịch sử phát triển, nhân lực, công nghệ, các loại tàu đang sửa chữa tại nhà máy hay thăm dò… tiền lương trả cho kỹ sư. Ở thời điểm đó, nghe đâu họ trả có 1.500.000 VNĐ/tháng ?! Mức lương như thế thì quá trời í ẹ đi, chả trách Job Application của mấy ông làm ở đây xuất hiện khắp các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng trong miền nam.

  Tranh thủ tám cùng các “người quen” cũ từ hai lần trước đến liên hệ công tác (khảo sát để phục vụ thiết kế - một công việc làm ngoài để kiếm thêm thu nhập cải thiện cuộc sống vốn quá chật vật từ đồng lương ít ỏi mà SESCO trả cho), tôi bất ngờ may mắn được họ chép tặng cái file “Sổ tay kỹ thuật phần Vỏ tàu” và 2 tập quy trình công nghệ (bản cứng) sau khi nhìn thấy, mượn xem và có lời khen ngợi, trầm trồ trước tính chuyên nghiệp, thực tiễn và chi tiết mà nhờ đó tôi hình dung được các phần công việc mà họ đang làm.

  Nay tôi post cái file “Sổ tay kỹ thuật phần Vỏ tàu” lên đây để lưu trữ, chia sẻ và hy vọng sẽ kích động được các đồng nghiệp đang công tác tại HSV chia sẻ nhiều hơn các tài liệu về tàu thủy mà họ đang có.

  SỔ TAY KỸ THUẬT PHẦN VỎ TÀU

  NOÄI DUNG CHÍNH
  I NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG ÑOÁI VÔÙI BAÛN VEÕ CAÁU TRUÙC TAØU
  1.1 MINH HOAÏ ÑAËC TRÖNG
  1.1.1 Caùch ñoïc baûn veõ
  1.1.2 Phöông phaùp minh hoaï
  1.2 MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU AÙP DUÏNG TREÂN BAÛN VEÕ THI COÂNG
  1.3 ÑOÄ DAØI MOÁI HAØN ÑIEÀN (FILLET JOINT)
  1.3.1 Moái haøn chöõ T ngaáu hoaøn toaøn hoaëc töøng phaàn
  1.3.2 Moái haøn ñieàn khoâng vaùt meùp
  1.4 TIEÂU CHUAÅN CAÙC LOAÏI THEÙP THOÂNG DUÏNG
  1.4.1 Maùc theùp
  1.4.2 Tính khoái löôïng theùp
  1.4.3 Baûng phaân loaïi theùp taám & theùp hình
  1.4.4 Hình daïng caùc loaïi theùp
  1.5 CAÙC KYÙ HIEÄU CHO KEÁT CAÁU VAØ VAÙT MEÙP
  1.5.1 Hình thöùc bieåu hieän
  1.5.2 Ñieàu chænh moái gheùp giöõa hai ñöôøng haøn giaùp moái vaùt ngöôïc chieàu nhau
  1.5.3 Ñoái vôùi moái haøn gheùp nghieâng
  1.5.4 Keát caáu gheùp gaõy khuùc (knuckle joint)
  1.6 ÑÖÔØNG LAÉP GHEÙP THIEÁT KEÁ (MOULD LINE)
  1.6.1 Ñònh nghóa
  1.6.2 Caùch trình baøy
  1.6.3 Ñöôøng ML aùp duïng cho caùc vò trí nghieâng
  1.7 BIEÅU THÒ SOÁ ÑO KEÁT CAÁU
  1.7.1 Caùch bieåu thò
  1.7.2 Bieåu thò soá ño keát caáu
  1.8 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC BIEÅU THÒ
  1.9 BIEÅU THÒ PHAÀN CUOÁI CUÛA CAÙC KEÁT CAÁU
  1.10 CAÙC KIEÅU LIEÂN KEÁT GIÖÕA HAI KEÁT CAÁU THEÙP HÌNH
  1.11 ÑAÀU KEÁT THUÙC KIEÅU SNIP-END CUÛA THANH GIA CÖÔØNG
  1.12 CHI TIEÁT ÑAÀU KEÁT THUÙC CUÛA MAÕ
  1.13 LAÉP RAÙP KEÁT CAÁU CHUYEÅN TIEÁP
  1.14 MOÁI GHEÙP CUÛA KEÁT CAÁU MAÕ
  1.15 LOÃ KHOEÙT SCALLOP
  1.16 LOÃ THOÂNG
  1.16.1 Phöông phaùp ñaùnh daáu kích thöôùc loã theo hình daïng
  1.16.2 Phöông phaùp ñaùnh daáu vò trí
  1.16.3 Phöông phaùp ñaùnh daáu caét goït
  1.17 LOÃ THOAÙT NÖÔÙC & LOÃ THOÂNG HÔI (D/H & A/H)
  1.17.1 Ñaùnh daáu treân baûn veõ
  1.17.2 Caùc loaïi D/H & A/H
  1.17.3 Ñoái vôùi caùc vò trí nghieâng
  1.18 ÑOÄ CO RUÙT CUÛA VAÄT LIEÄU & CAÙCH CHÖØA LEÀ (MARGIN)
  1.18.1 Ñoái vôùi moái haøn giaùp moái
  1.18.2 Ñoái vôùi moái haøn chöõ T
  1.19 ÑOÄ VAÙT XIEÂN CHO PHEÙP (TAPER)
  1.20 MAØI CAÏNH (EDGE GRINDING)
  1.20.1 Ñoái vôùi khoang, keùt, buoàng,…
  1.20.2 Ñoái vôùi meùp treân toân maïn & mieäng haàm haøng
  1.20.3 AÙp duïng maøi caïnh cho töøng khu vöïc
  1.21 TIEÂU CHUAÅN TAÏO ÑÖÔØNG HAØN
  1.21.1 Phaïm vi öùng duïng
  1.21.2 Phöông phaùp ñaùnh daáu
  1.22 LOÃ CHOÁNG THAÁM (WATER STOP HOLE)
  1.22.1 Muïc ñích
  1.22.2 AÙp duïng
  1.23 THÖÛ KÍN BAÈNG KHOÂNG KHÍ (AIR TEST)
  1.23.1 Muïc ñích
  1.23.2 AÙp duïng
  1.23.3 Phöông phaùp khoeùt loã choáng thaám tröôùc khi thöû kín
  1.24 PHAÀN BAÛO LÖU KHOÂNG HAØN (NOT WELDING RANGE)
  1.24.1 Muïc ñích
  1.24.2 AÙp duïng
  1.25 LOÃ KHOEÙT & TAÁM OÁP (SLOT & COLLAR PLATE)
  1.25.1 Phaïm vi
  1.25.2 Phöông phaùp ñaùnh daáu
  II CAÙC TIEÂU CHUAÅN CÔ BAÛN TRONG VIEÄC KHAÉC PHUÏC LOÃI
  2.1 PHAÏM VI
  2.2 PHÖÔNG PHAÙP ÑAÙNH DAÁU
  2.3 GHI CHUÙ
  III PHUÏ LUÏC
  link down load
  So Tay Vo Tau Thuy HVS.pdf
   

Chia sẻ trang này