Đang tải...

Chúc các cụ ngày cuối tuần an lành hạnh phúc!

"Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai"

Cơ bản Trình tự lắp ráp động cơ

Thảo luận trong 'Động cơ' bắt đầu bởi khoadongluc, 1/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,247
  Được đổ xăng:
  8,510
  Xăng:
  125,677 lít xăng
  Caùc chi tieát ñoäng cô sau khi ñöôïc kieåm tra söõa chöõa, thay theá ta tieán haønh laép raùp ñoäng cô ñeå coù theå thöïc hieän quaù trình chaïy raø vaø thöû nghieäm, trình töï thöïc hiện nhö sau :
  1. Ñöa bloáck maùy leân gaù laép.
  2. Kieåm tra thaân maùy vaø bloáck maùy :
  Kieåm tra caùc ñöôøng daàu vaø loã daàu coù bò ngheõn do bui baëm hay bò keït do vaät laï.
  Kieåm tra laàn cuoái caùc beà maët phaúng cuûa bloáck maùy vaø caùc beà maët laøm kín ñeå ñaûm baûo ñoä kín khít cuûa ñoäng cô khi hoaùaït ñoäng.
  Kieåm tra caùc loã ñöôøng nhôùt vaø loã ñöôøng nöôùc ñeå ñaûm baûo söï löu thoâng, kieåm tra caùc choát ñònh vò.
  3. Raø coát maùy.
  +Kieåm tra coát maùy vaø thanh truyeàn.
  +Kieåm tra ñöôøng daàu boâi trôn cuûa coát maùy.
  +Kieåm tra ñoä tieáp xuùc giöõa caùc baïc loùt vôùi coå thanh truyeàn.
  +Ñaët coát maùy leân giaù, laép thanh truyeàn coù baïc loùt treân coát maùy
  +Xieát bu loâng thanh truyeàn.
  +Quay thanh truyeàn quanh truïc khuyûu.
  +Thaùo thanh truyeàn ra khoûi, kieåm tra ñoä tieáp xuùc ( 80% ).
  +Kieåm tra loøng baïc loùt oå truïc khuyûu vaø coå khuyûu.
  +Raùp coát maùy vaøo bloáck maùy vaø raùp baïc loùt oå truïc khuyûu vaø coå khuyûu.
  +Xieát bu loâng oå truïc khuyûu vaø coå truïc.
  +Quay coát maùy nhieàu voøng, thaùo buloâng oå khuyûu ra kieåm tra ñoä tieáp xuùc giöõa baïc loùt vaø coå truïc ( 80% ).
  4. Raùp mieáng canh doïc truïc khuyûu, kieåm tra ñoä hôû doïc truïc cuûa coát maùy (< 0,06 – 0,25 mm ).
  5. Kieåm tra sô boä laïi cuïm thanh truyeàn, pittoâng, choát pittoâng, oáng loùt xi lanh.
  6. Raùp xeùcmaêng, cuïm thanh truyeàn, pittoâng vaøo maùy.
  7. Raùp coát cam, caân cam vaø hieäu chænh xuùpaùp.
  8. Raùp bôm nhôùt.
  9. Raùp naép caùcte.
  10. Raùp bôm cao aùp.
   

Chia sẻ trang này