Đang tải...
thedung12
Hoạt động cuối:
20/9/11
Tham gia ngày:
19/9/11
Số km:
0
Được đổ xăng:
0
Mã lực:
0
Xăng dự trữ:
342 lít xăng
Xăng dự trữ:
$342.00

Chia sẻ trang này

thedung12

Tài xế O-H

thedung12 được nhìn thấy lần cuối:
20/9/11
  1. Hiện tại không có tin nhắn trong hồ sơ của thedung12.
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Giới thiệu

  * Nguyªn nh©n xilanh bÞ mßn thµnh h×nh «van:
  - §éng c¬ khi lµm viÖc th©n vµ xilanh ®Òu bÞ nãng cho nªn bÞ gi•n në do vÞ trÝ tiÕp gi¸p gi÷a hai xilanh kÒ nhau kh«ng b¶o ®¶m ®Ó gi•n në ®Çy ®ñ lµm cho xilanh biÕn d¹ng thµnh h×nh «van, trôc dµi cña h×nh «van n»m trªn chiÒu ngang cña xilanh.
  - §éng c¬ khi lµm viÖc pitt«ng bÞ biÕn d¹ng t*¬ng ®èi lín, khi ch¸y cã ¸p lùc cao t¸c dông lªn ®Ønh pitt«ng lµm cho pitt«ng gi•n në theo chiÒu däc vµ ngang.
  Tõ hai nguyªn nh©n trªn ta rót ra kÕt luËn: NÕu thiÕt kÕ h×nh d¹ng ban ®Çu cña pitt«ng ë tr¹ng th¸i tù do, sù chªnh lÖch cña trôc ng¾n (theo chiÒu däc) vµ trôc dµi (thªo chiÒu ngang) cña h×nh «van kh«ng ®ñ, th× sau khi biÕn d¹ng kh«ng thÓ lµm cho tiÕt diÖn pitt«ng thµnh h×nh trßn nªn xilanh bÞ mµi mßn nhiÒu theo chiÒu däc.
  - ë ®éng c¬ x¨ng, thµnh xilanh ®èi diÖn víi xup¸p n¹p bÞ mßn nhiÒu lµ do x¨ng trong hçn hîp khÝ ch*a ®*îc ®èt hÕt sÏ ch¶y däc theo xilanh lµm lo•ng dÇu b«i tr¬n ë ®ã. Ngoµi ra, sù ¨n mßn cßn liªn quan ®Õn sù lµm m¸t chung quanh xilanh, dÇu b«i tr¬n vµ kh«ng khÝ kh«ng s¹ch lµm cho xilanh mßn nhanh. Tõ nh÷ng nguyªn nh©n tren ta thÊy xilanh bÞ mµi mßn thµnh h×nh «van vµ h×nh c«n lµ mét, bÞ s*íc ho¹c rç...
  §iÒu kiÖn lµmm viÖc vµ kÕt cÊu cña ®éng c¬ x¨ng kh¸c nhau th× sù mµi mßn xilanh còng kh¸c nhau, c¸c xilanh ®*îc lµm m¸t kh«ng ®Òu còng th*êng sinh ra sù mµi mßn kh«ng gièng nhau.

  2.1. Ph*¬ng ph¸p kiÓm tra, söa ch÷a
  * KiÓm tra b»ng m¾t th*êng:
  Dïng m¾t th*êng quan s¸t vÕt mßn ë mÐp xilanh cã bÞ cµo x*íc, thµnh xilanh.
  * §o chÝnh x¸c:
  Sau khi c¹o gê xilanh vµ lÊy pitt«ng ra, dung th*íc ®o kÝch th*íc x¸c ®Þnh ®é c«n, mÐo cña xilanh. Tr*íc khi ®o xilanh cÇn lµm s¹ch vµ ®o ®*êng kÝnh trong c¸c ®iÓm trªn mét mÆt ph¼ng gÇn phÝa trªn cïng vµ lÇn l*ît tíi c¸c mÆt ph¼ng ë gi÷a vµ ë gÇn cuèi cña xilanh. So s¸nh kÝch th*íc ®o ®*îc trªn cïng mÆt ph¼ng sÏ x¸c ®Þnh ®é mÐo. So s¸nh hai kÝch h*íc ®*êng kÝnh trªn mÆt ph¼ng däc trôc sÏ tÝnh ®*îc ®é c«n. Còng cã thÓ dïng micr«mÐt ®o ®*êng kÝnh trong ®Ó ®o kiÓm tra xilanh.
  §é mßn lín nhÊt cña xilanh theo h*íng lùc ngang cña pitt«ng. §é mÐo vµ c«n kh«ng v*ît qu¸ 0,25mm. NÕu v*ît qu¸ xilanh ph¶i doa vµ ®¸nh bãng hoÆc ph¶i mµi qu¸ kÝch th*íc ®Ó cã thÓ l¾p pitt«ng. C¸c xilanh th*êng doa theo kÝch th*íc pitt«ng tiªu chuÈn 0,005; 0,01; theo tiªu chuÈn quèc tÕ lµ 0,1; 0,25; 0,5; 1mm
  §Ó x¸c dÞnh ®é mßn cña xilanh, so s¸nh ®*êng kÝnh lín nhÊt ë phÇn ®Ønh víi ®*êng kÝnh nguyªn b¶n. KÝch th*íc v*ît qu¸ cña xilanh ®em doa x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng thªm vµo kÝch th*íc ®*êng kÝnh nguyªn b¶n vµ tæng sè kÝch th*íc kim lo¹i ph¶i lÊy ®i khi doa vµ mµi bãng.
  Còng cã thÓ dïng th*íc l¾p ®ång hå sè ®Ó ®o ®é c«n, mÐo cña xilanh víi ®é chÝnh x¸c phÇn tr¨m mm. Th*íc ®*îc dÞch chuyÓn nhÑ nhµng trªn mÆt g*¬ng xilanh. §Ó kiÓm tra xilanh ®Æt th*íc vµo bªn trong lßng xilanh vµ dÞch chuyÓn tõ ®Çu ®Õn cuèi xilanh ®Ó x¸c ®Þnh ®é c«n. Xoay th*íc ë mét vµi vÞ trÝ cïng mÆt ph¼ng, ®äc kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é mÐo.
  Nh÷ng xilanh víi kÝch th*íc tiªu chuÈn hoÆc qua doa mµ ®é mßn kh«ng v*ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp lín nhÊt, cã thÓ ®em sö dông mµ kh«ng qua söa ch÷a. Nh÷ng xilanh ë gê cã miÖng nhÊt thiÕt ph¶i c¹o gê tr*íc khi l¾p pitt«ng.
  Khi xilanh qu¸ mßn hoÆc cã vÕt x*íc hoÆc kh«ng phï hîp víi c¸c pitt«ng cã kÝch th*íc phi tiªu chuÈn lín nhÊt, sÏ ®*îc doa réng vµ Ðp èng lãt xilanh. Ph*¬ng ph¸p nµy lµ ph*¬ng ph¸p l¾p thªm chi tiÕt phô cho c¸c xilanh ®• bÞ cµo s*íc.