Đang tải...

Chúc bác một ngày mới tốt lành!

"Hãy luyện tập như thể bạn chưa bao giờ chiến thắng. Hãy hành động như thể chưa bao giờ bạn thất bại"

Các bệnh ở bộ chế hòa khí

Thảo luận trong 'Bãi rác Tàng Kinh' bắt đầu bởi vancong, 29/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vancong
  Offline

  vancong Hết mình vì Ô hát!

  Tham gia ngày:
  18/3/09
  Số km:
  4,369
  Được đổ xăng:
  253
  Xăng:
  5,156 lít xăng
  [FONT=.VnTime]
  [/FONT] [FONT=.VnTime]CÇn lau bé chÕ hoµ khÝ sau 5.000 km ch¹y xe.[/FONT][FONT=.VnTime]
  Trong khi ho¹t ®éng, xe cña b¹n cã thÓ bÞ chÕt m¸y sau mét qu·ng ®uêng ng¾n, ch¹y kh«ng ngät ë tèc ®é cao, nh¶ khãi ®en hoÆc × ¹ch kh«ng bèc. Cã thÓ lóc nµy chÕ hßa khÝ cã vÊn ®Ò. Sau ®©y lµ mét sè bÖnh th
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng gÆp vµ c¸ch ch÷a.
  Bé chÕ hßa khÝ cã c«ng dông trén lÉn x¨ng víi kh«ng khÝ theo mét tû lÖ tèi ưu gióp khÝ hçn hîp ch¸y trän vÑn trong buång næ. Tû lÖ hçn hîp hoµn h¶o gåm 1 x¨ng vµ 15 kh«ng khÝ. Tuy nhiªn tïy theo chÕ ®é lµm viÖc kh¸c nhau cña ®éng c¬ mµ tû lÖ nµy thay ®æi trong kho¶ng 1/9-1/18.
  Xe chØ ch¹y ®uîc tõng qu·ng ®uêng ng¾n:
  Ch¹y ®ưîc kho¶ng 200-300m, ®éng c¬ lÞm dÇn råi chÕt. Kho¶ng 10 phót sau m¸y l¹i næ ®
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc. §©y lµ hiÖn t[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng nghÏn x¨ng t¹i b×nh chøa hay ë bÇu läc cña bé chÕ hßa khÝ.
  C¸ch xö lý: KÐo èng x¨ng ra khái bé chÕ hßa khÝ (khi biÕt x¨ng cßn ®Çy trong b×nh). NÕu kh«ng thÊy x¨ng ch¶y xuèng m¹nh lµ do nghÏn t¹i ®¸y b×nh x¨ng hay trong èng dÉn. Ph¶i th¸o b×nh x¨ng ra khái xe ®Ó sóc röa s¹ch.
  NÕu x¨ng ch¶y ra m¹nh n¬i ®Çu èng chøng tá bé läc x¨ng bÞ bÈn nghÏn ph¶i tiÕn hµnh th¸o sóc.
  Xe bÞ nh¶ nhiÒu khãi ®en, næ bÊt th
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng ë èng b«, xe ch¹y × ¹ch
  §ã lµ hiÖn t
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng thõa x¨ng, nghÜa lµ tû lÖ khÝ hçn hîp qu¸ ®Ëm x¨ng. Víi t×nh tr¹ng nµy, nåi bugi sÏ ®ãng ®Çy bôi ®en hoÆc [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ít nhoÌn dÇu, ®iÒu chØnh nh[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime] sau: LÊy kim x¨ng ra khái trô ga, dÞch khoen chÆn trªn (®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]a kim x¨ng xuèng), ®ång thêi th¸o vµ vÖ sinh bÇu läc giã bëi nÕu bÇu bÞ bÈn, nghÏn còng g©y ra d[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime] x¨ng.
  Lªn ga mµ m¸y kh«ng bèc, ®«i khi næ lôp bôp ë chÕ hßa khÝ
  §ã lµ hiÖn t
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng thiÕu x¨ng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch thö ®ãng mét phÇn b[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ím giã, ®éng c¬ vÉn næ b×nh th[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng hoÆc khi ®ãng 1/2 b[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ím giã, xe ch¹y tèt.
  ChØnh l¹i b»ng c¸ch dÞch khoen chÆn kim x¨ng xuèng (n©ng kim x¨ng lªn).
  Xe ch¹y tèc ®é cao kh«ng æn
  ë vËn tèc chËm vµ trung b×nh, xe ch¹y tèt, nh
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]ng ë tèc ®é cao, m¸y næ kh«ng ngät.
  T×nh tr¹ng nµy lµ do thiÕu x¨ng ë tèc ®é cao v× gicl¬ chÝnh kh«ng chuÈn. CÇn thay hoÆc chØnh l¹i.
  Trong tr
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng hîp xe ch¹y cao tèc nh¶ khãi ®en, chøng tá gicl¬ chÝnh lín, ph¶i thay lo¹i bÐn h¬n hoÆc c¨n l¹i víi sîi d©y ®ång nhá.
  Lµm s¹ch bÇu läc giã:
  Luång kh«ng khÝ tr
  [/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]íc khi ®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc vµo xi lanh ®éng c¬ ®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc chui qua bÇu läc b»ng giÊy xèp hoÆc mót, bôi bÈn sÏ b¸m n¬i mÆt ngoµi cña bÇu läc. NÕu bÇu läc qu¸ bÈn sÏ dÉn ®Õn t¾c nghÏn hoÆc c¶n trë khèi l[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îng kh«ng khÝ n¹p vµo xi lanh, hËu qu¶ lµ c«ng suÊt ®éng c¬ gi¶m. Nªn tiÕn hµnh th¸o vµ vÖ sinh bÇu läc giã sau mçi 3.000 km ch¹y xe. NÕu xe ch¹y trong m«i tr[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng bôi bÈn nh[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime] n«ng tr[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng, vïng má than th× ph¶i vÖ sinh bÇu läc giã th[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]êng xuyªn h¬n. CÇn l[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]u ý, kh«ng bao giê ®[/FONT][FONT=.VnTime]ư[/FONT][FONT=.VnTime]îc næ m¸y mµ kh«ng cã bÇu läc giã.[/FONT]

  [​IMG]
   
 2. khoadongluc
  Offline

  khoadongluc Nothing Is Impossible
  Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  17/3/09
  Số km:
  22,237
  Được đổ xăng:
  7,955
  Xăng:
  97,819 lít xăng
  Xe chỉ chạy được từng quãng đường ngắn:

  Chạy được khoảng 200-300m, động cơ lịm dần rồi chết. Khoảng 10 phút sau máy lại nổ được.--> bệnh thường gặp của X : kẹt quả ga !

  Cách xử lý:
  -(tạm thời để đi được) lấy vật cứng gõ nhẹ vào bộ chế hòa khí
  - súc rửa sạch chế hòa khí ,chỉnh lại xăng gió chuẩn như trên.
  -thay quả ga = quả ga nhựa
   

Chia sẻ trang này