Đang tải...

Chúc mừng ngày gia đình Việt Nam

"Bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình" - Eugene Lebid

Isuzu khắc phục sự cố không sang số của hộp số tự động trên xe tải isuzu

Thảo luận trong 'Thảo luận & Hỏi đáp Pan bệnh' bắt đầu bởi winner, 24/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. winner
  Offline

  winner Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  28/3/09
  Số km:
  894
  Được đổ xăng:
  52
  Xăng:
  -288 lít xăng
  [FONT=&quot]+ Hieän töôïng :[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Hoäp soá töï ñoäng khoâng sang soá, chæ chaïy moät soá nhaát ñònh.[/FONT]
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Hieän töôïng naøy xaûy ra moät caùch khoâng lieân tuïc (chaäp chôøn), xaûy ra khi ta baäc nhieàu phuï taûi.[/FONT]
  + Nguyeân nhaân :
  [FONT=&quot]-[FONT=&quot] [/FONT]Coù nhieàu nguyeân nhaân daãn ñeán söï coá hoaït ñoäng khoâng oån ñònh cuûa hoäp soá töï ñoäng. Moät caùc nguyeân nhaân maø [/FONT] Coâng Ty OÂtoâ Isuzu Vieät Nam
  ñaõ xöû lyù ñoù laø söï tieáp xuùc giöõa caùc ñieåm noái cöïc aâm bò long neân tín hieäu baùo veà khoâng oån ñònh gaây neân hieän töôïng treân.
  + Caùch xöû lyù :
  1.[FONT=&quot] Kieåm tra xieát chaët laïi ñieåm tieáp xuùc cöïc aâm bò loûng.[/FONT]
  2.[FONT=&quot] Kieåm tra sieát chaët laïi caùc ñieåm tieáp xuùc cöïc aâm khaùc treân xe.[/FONT]
  3.[FONT=&quot] Kieåm tra laïi tình traïng hoaït ñoäng cuûa hoäp soá töï ñoäng vaø xoaù loãi maõ baèng Tech II.[/FONT]
   
 2. technologyotosd07
  Offline

  technologyotosd07 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  22/1/13
  Số km:
  174
  Được đổ xăng:
  81
  Xăng:
  168 lít xăng
  bác ơi hình như bị lỗi font bác nên chuyển qua pdf và up lại gip1 em với
   
 3. thuyha_hy
  Offline

  thuyha_hy Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  21/10/13
  Số km:
  263
  Được đổ xăng:
  140
  Xăng:
  1,884 lít xăng
  bác winner yeu mến ơi bác viết đề tài gì vậy?
   

Chia sẻ trang này