Đang tải...

Kiến thức sửa chữa Kiểm tra bảo dưỡng Bugi theo định kỳ

Thảo luận trong 'Chia sẻ kinh nghiệm - kiến thức sửa chữa' bắt đầu bởi vancong, 29/11/09.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. vancong
  Offline

  Hết mình vì Ô hát!
  Expand Collapse

  Tham gia ngày:
  18/3/09
  Số km:
  4,380
  Được đổ xăng:
  227
  Mã lực:
  466
  Giới tính:
  Nam
  Xăng:
  5,141 lít xăng
  [FONT=.VnTime]
  [/FONT]
  [FONT=.VnTime]Bugi lµ bé phËn t¹o ra tia löa ®iÖn trong buång ®èt, m«i tr*êng lµm viÖc cña nã rÊt kh¾c nghiÖt, tÇn suÊt lµm viÖc cao, chi phèi rÊt nhiÒu ®Õn hiÖu suÊt cña ®éng c¬. Sau mçi 4.000 km, cÇn ph¶i th¸o bugi ra ®Ó kiÓm tra ®Þnh kú, chØnh khe hë gi÷a chÊu m¸t vµ ®iÖn cùc (+).[/FONT]
  [​IMG]
  [FONT=.VnTime]1 - §iÖn cùc chÝnh.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2, 8, 9 - Keo chÌn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3 - Long ®en.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]4, 7 - Sø c¸ch ®iÖn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]5 - Khe hë chÊu m¸t - cùc (+).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]6 - §Çu tiÕp nguån cao ¸p.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]10, 11 - Vá kim lo¹i.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]12 - ChÊu m¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]KiÓm tra chung thưêng kú[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Khi xe cña b¹n ch¹y ®ưîc mét thêi gian (trªn 2.000 km), th¸o bugi ra ®Ó quan s¸t, ta cã thÓ ®o¸n biÕt ®ưîc t×nh tr¹ng ®éng c¬:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1. Sø c¸ch ®iÖn (bao quanh cùc + ë gi÷a vµnh trßn ®Çu bugi) cã mµu ®á g¹ch nung, chÊu vµ nåi bugi kh« s¹ch, chøng tá ®éng c¬ hoµn toµn tèt.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2. Sø c¸ch ®iÖn vµ chÊu bÞ bao phñ mét líp muéi ®en, kh«, nghÜa lµ nhiªn liÖu kh«ng ®ưîc ®èt ch¸y hÕt, do c¸c nguyªn nh©n sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- VÝt löa r¬, rç.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- §iÖn thø cÊp yÕu.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- Bugi ®ang dïng sai tiªu chuÈn (lo¹i qu¸ nguéi).[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ChÕ hoµ khÝ chØnh sai tû lÖ hçn hîp, bÞ thõa x¨ng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]- ¸p lùc nÐn trong buång ®èt thÊp, xó p¸p bÞ x×.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3. Sø c¸ch ®iÖn, chÊu m¸t bÈn, b¸m ®Çy muéi than ưít, như vËy lµ dÇu nhên bÞ lät vµo buång ®èt, do sÐc m¨ng vµ xi lanh mßn.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]B¶o d*ìng c¨n chØnh theo ®Þnh kú[/FONT]
  [FONT=.VnTime]Tr×nh tù thao t¸c như sau:[/FONT]
  [FONT=.VnTime]1. Dùng xe trªn ch©n chèng gi÷a, rót n¾p d©y cao ¸p khái bugi.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]2. Lµm s¹ch khu vùc quanh ch©n bugi trªn n¾p quy l¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]3. Dïng tuýp bugi th¸o nã ra khái ®Çu quy l¸t.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]4. Ng©m ®Çu chÊu vµo x¨ng, dïng que gç moi s¹ch muéi bÈn bªn trong nåi bugi, tr¸nh lµm søt vì sø c¸ch ®iÖn. Röa l¹i víi x¨ng thËt s¹ch vµ thæi kh«.[/FONT]
  [​IMG]
  [FONT=.VnTime]ChÊu mßn, khe hë K réng.[/FONT][FONT=.VnTime] K ®óng = 0,6-0,7 mm.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]5. Dïng mét vËt chuÈn ph¼ng dÑt dµy 0,7 mm ®Ó kiÓm tra khe hë gi÷a chÊu m¸t víi ®iÖn cùc (+) ë trung t©m. Khe nµy réng qu¸ th× tia löa khã phãng qua, mÊt löa ë tèc ®é thÊp, chãng háng b«bin s*ên. Nh*ng nÕu nã hÑp qu¸ th× tia löa l¹i kh«ng ®ñ lín ®Ó hçn hîp b¾t ch¸y, xe kh«ng bèc, tèn x¨ng. ChØnh l¹i khe hë b»ng c¸ch gâ vµo hoÆc n¹y ra má chÊu m¸t mét c¸ch nhÑ nhµng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]6. Sau khi ®· lµm s¹ch, quan s¸t xem sø c¸ch ®iÖn cã nøt, mÎ kh«ng, ®iÖn cùc cã mßn qu¸ kh«ng. NÕu cã mét trong c¸c dÊu hiÖu trªn th× ph¶i thay bugi míi.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]7. Bugi vÉn ®ang ë ngoµi, c¾m n¾p tiÕp ®iÖn vµo, kÒ vá s¾t cña nã lªn th©n m¸y, ®¹p cÇn khëi ®éng råi quan s¸t tia löa, chóng ph¶i phãng ®Òu, m¹nh, tËp trung gi÷a chÊu vµ cùc (+). NÕu löa nhá, phãng lung tung ra xung quanh, chøng tá bugi yÕu ph¶i thay míi.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]8. Khi l¾p l¹i bugi vµo quy l¸t, giá vµi giät dÇu vµo gien råi dïng tay xo¸y nhÑ cho ®Õn khi vµo hÕt, dïng tuýp siÕt thªm 1/4 vßng.[/FONT]
  [FONT=.VnTime]9. NÕu ®iÖn cao ¸p bÞ mÊt qua d©y vµ chôp bugi, xe thưêng chÕt m¸y khi ®i mưa hoÆc sau khi röa. KiÓm tra kü, nÕu thÊy lçi th× ph¶i thay míi, thao t¸c cuèi cïng lµ l¾p l¹i nguån ®iÖn nµy vµ næ thö m¸y. [/FONT]
   

Chia sẻ trang này

Toàn cảnh sinh nhật OTO-HUI lần thứ 8