Đang tải...

Chúc các cụ lái xe vui vẻ và an toàn!

"Hãy đặt trái tim, tinh thần của bạn vào những việc làm nhỏ nhất. Đó chính là bí mật của sự thành công "

Yêu cầu tài liệu triệu chứng hư hỏng

Thảo luận trong 'Hỗ trợ tài liệu - đồ án cho sinh viên' bắt đầu bởi nguyen gia minh, 31/8/10.

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)

 1. nguyen gia minh
  Offline

  nguyen gia minh Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  28/8/10
  Số km:
  53
  Được đổ xăng:
  11
  Xăng:
  398 lít xăng
  THÖÏC HIEÄN THEO BAÛNG TRIEÄU CHÖÙNG HÖ HOÛNG

  5 – Baûng caùc trieäu chöùng hö hoûng
  Khi hö hoûng khoâng theå xaùc ñònh trong böôùc kieåm tra maõ chaån ñoaùn hö hoûng cuõng nhö hö hoûng vaãn khoâng ñöôïc xaùc ñònh trong quaù trình kieåm tra cô baûn, caàn caên cöù theo baûn trieäu chöùng hö hoûng sau:
  Trieäu chöùng Khu vöïc nghi ngôø
  Ñoäng cô khoâng quay (khoâng khôûi ñoäng ñöôïc) 1. Maùy khôûi ñoäng vaø relay maùy khôûi ñoäng
  2. Maïch coâng taéc khôûi ñoäng trung gian
  Khoâng baét chaùy (khoâng khôûi ñoäng ñöôïc) 1. Maïch nguoàn cho ECU ñoäng cô
  2. Maïch cuoän ñaùnh löûa coù IC
  3. Maïch ñieàu khieån nhieân lieäu
  4. Heä thoáng nhieân lieäu
  Khoâng chaùy hoaøn toaøn (khoâng khôûi ñoäng ñöôïc) 1. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  2. Maïch cuoän ñaùnh löûa (coù IC )
  3. Heä thoáng nhieân lieäu
  Ñoäng cô quay bình thöôøng (ñoäng cô khoù khôûi ñoäng) 1. Maïch tín hieäu maùy khôûi ñoäng
  2. Maïch van ISC
  3. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  4. Cuoän ñaùnh löûa (w/ IC ñaùnh löûa )
  5. bugi
  6. Aùp suaát neùn
  7. Heä thoáng nhieân lieäu
  Ñoäng cô khoù khôûi ñoäng khi nguoäi 1. Maïch tín hieäu maùy khôûi ñoäng
  2. Maïch van ISC
  3. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  4. Heä thoáng nhieân lieäu
  5. Cuoän ñaùnh löûa (w/ IC ñaùnh löûa )
  6. Bugi
  Ñoäng cô khoù khôûi ñoäng khi noùng 1. Maïch tín hieäu maùy khôûi ñoäng
  2. Maïch van ISC
  3. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  4. Heä thoâng nhieân lieäu
  5. Cuoän ñaùnh löûa (w/ IC ñaùnh löûa )
  6. Bugi
  Toác ñoä khoâng taûi ban ñaàu khoâng ñuùng ( khoâng taûi keùm ) 1. Maïch van ISC
  Toác ñoä khoâng taûi cao (khoâng taûi keùm ) 1. Maïch van ISC
  2. Maïch caáp nguoàn ECU ñoäng cô
  3. Maïch coâng taéc khôûi ñoäng trung gian (xe AT )
  Toác ñoä khoâng taûi thaáp (khoâng taûi keùm) 1. Maïch van ISC
  2. Maïch coâng taéc khôûi ñoäng trung gian
  3. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  4. Heä thoáng nhieân lieäu
  Chaïy khoâng taûi khoâng oån ñònh (khoâng taûi keùm) 1. Maïch van ISC
  2. Maïch nguoàn ECU
  3. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  Maùy giaät (khoâng taûi keùm) 1. Maïch van ISC
  2. Maïch nguoàn ECU
  3. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  Ngheït / taêng toác keùm (khaû naêng taûi keùm) 1. Heä thoáng nhieân lieäu
  2. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  3. Maïch cuoän ñaùnh löûa (coù IC)
  Noå trong oáng xaû (khaû naêng taûi keùm) 1. Cuoän ñaùnh löûa ( w/IC ñaùnh löûa )
  2. Bugi
  3. Heä thoáng nhieân lieäu
  Choàm xe (khaû naêng taûi keùm) 1. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  2. Bugi
  3. Heä thoáng nhieân lieäu
  Cheát maùy sau khi khôûi ñoäng 1. Maïch ñieàu khieån bôm nhieân lieäu
  2. Maïch van ISC
  Cheát maùy sau khi nhaû baøn ñaïp ga 1. Maïch voøi phun
  2. Maïch van ISC
  3. ECU ñoäng cô
  Cheát maùy sau khi chuyeån soá töø N ñeán D 1. Maïch coâng taéc khôûi ñoäng trung gian
  2. Maïch van ISC
  Baûng 03: Baûng trieäu chöùng hö hoûng ñoäng cô  III Hö hoûng vaø khaéc phuïc:
  ÑOÄNG CÔ CHEÁT MAÙY:

  Trieäu chöùng Nguyeân nhaân
  Heä thoáng Chi tieát thaønh phaàn Loaïi hö hoûng
  Ñoäng cô cheát maùy moät thôøi gian ngaén sau khi khôûi ñoäng. Heä thoáng nhieân lieäu Bôm nhieân lieäu Khoâng hoaït ñoäng
  Rôle môû maïch Khoâng baät
  Boä oån ñònh aùp suaát Hoaït ñoäng khoâng ñuùng
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu Bò taéc
  Ñoäng cô cheát maùy khi nhaán chaân ga Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng gioù Ñieän trôû vaø ñieän aùp sai
  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc Ñieän trôû vaø ñieän aùp sai
  Ñoäng cô cheát maùy khi nhaû chaân ga Heä thoáng naïp khí Coå hoïng gioù Hoaït ñoäng khoâng ñuùng
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng gioù Hoaït ñoäng khoâng ñuùng
  Ñoäng cô cheát maùy nhöng khoâng theå khôûi ñoäng laïi Heä thoáng caáp nguoàn Khoaù ñieän Tieáp xuùc keùm
  Rôle EFI chính Tieáp xuùc keùm
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng gioù Hoaït ñoäng khoâng ñuùng
  Cuoän ñaùnh löûa. Tieáp xuùc keùm

  KHÔÛI ÑOÄNG KEÙM

  Trieäu chöùng Nguyeân nhaân
  Heä thoáng Chi tieát thaønh phaàn Loaïi hö hoûng
  Khoâng chaùy Heä thoáng caáp nguoàn Khoaù ñieän Tieáp xuùc keùm
  Rôle EFI chính Khoâng baät.
  Heä thoáng nhieân lieäu Cuoän ñieän trôû Hôû maïch
  Caùc voøi phun Khoâng phun hay phun lieân tuïc
  Bôm nhieân lieäu Khoâng hoaït ñoäng
  Rôle môû maïch Khoâng baät
  Boä oån ñònh aùp suaát Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu Taéc
  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh Khoâng phun hay phun lieân tuïc
  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôæ ñoäng Khoâng baät hay baät lieân tuïc
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Cuoän ñaùnh löûa Khoâng phaùt a caùc tín hieäu IG
  Coù chaùy nhöng ñoäng cô khoâng khôûi ñoäng Heä thoáng nhieân lieäu Cuoän ñieän trôû Hôû maïch
  Caùc voøi phun Roø ræ, khoâng pun hay phun lieân tuïc
  Bôm nhieân lieäu Khoâng hoaït ñoäng
  Rôle môû maïch Khoâng baät
  Boä oån ñònh aùp suaát Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu Taéc
  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phuï khôûi ñoäng laïnh Roø ræ, khoâng phun hay phun lieân tuïc
  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng Khoâng baät hay baät lieân tuïc
  Heä thoáng naïp khí Caùc oáng daãn khoâng khí Roø ræ
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng khí Ñieän trôû coù ñieän aùp khoâng ñuùng hay coù hieän töôïng hôû hay ngaén maïch.
  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt
  Khoù khôûi ñoäng Khi ñoäng cô laïnh Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh Khoâng phun
  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng Khoâng baät
  Heä thoáng naïp khí Van khí phuï Môû keùm hay khoâng môû
  Khi ñoäng cô noùng Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt Hôû hay ngaén maïch
  Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Roø ræ
  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh
  Luoân xaûy ra Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Roø ræ
  Rôle môû maïch Khoâng baät khi khoaù ñieän ôû vò trí ON
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu Taéc
  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh Roø ræ hay khoâng phun
  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng Khoâng baät
  ÑOÄNG CÔ CHAÏY KHOÂNG TAÛI KHOÂNG EÂM DÒU:
  Trieäu chöùng Nguyeân nhaân
  Heä thoáng Chi tieát thaønh phaàn Loaïi hö hoûng
  Khoâng chaïy ôû cheá ñoä khoâng taûi nhanh Heä thoáng naïp khí Van khí phuï Môû khoâng ñuû roäng hay khoâng môû
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt Hôû hay ngaén maïch
  Toác ñoä khoâng taûi quaù cao Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh Roø ræ
  Heä thoáng naïp khí Caùc oáng daãn khoâng khí Roø ræ
  Van khí phuï Ñoùng khoâng ñuû kín
  Coå hoïng gioù Ñieàu chænh toác ñoä khoâng tæa sai hay böôùm ga ñoùng khoâng kín
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng gioù Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch
  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt
  Coâng taéc ñieàu hoaø khoâng khí Lieân tuïc baät
  Toác ñoä khoâng taûi quaù thaáp Heä thoáng naïp khí Coå hoïng gioù Ñieàu chænh toác ñoä khoâng taûi khoâng ñuùng hay bò huùt khí vaøo
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng khí Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch
  Ñoäng cô bò giaät khi chaïy khoâng taûi Heä thoáng naïp khí Caùc oáng daãn khí Roø ræ
  Coå hoïng gioù
  Van khí phuï Luoân ôû vò trí môû
  Toác ñoä khoâng taûi khoâng oån ñònh Heä thoáng nhieân lieäu Cuoän ñieän trôû Hôû hay ngaén maïch, tieáp xuùc keùm
  Caùc voøi phun Khoâng phun hay phun roø ræ
  Bôm nhieân lieäu Khoâng hoaït ñoäng
  Boä oån ñònh aùp suaát
  Heä thoáng naïp khí Coå hoïng gioù Huùt khí vaøo
  Van khí phuï Khoâng hoaït ñoäng
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng khí Khoâng hoaït ñoäng hay tieáp xuùc keùm
  Caûm bieán noàng coä Oxy
  KHAÛ NAÊNG TAÛI KEÙM
  Trieäu chöùng Nguyeân nhaân
  Heä thoáng Chi tieát thaønh phaàn Loaïi hö hoûng
  Ñoäng cô bò ngheït trong quaù trình taêng toác Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Löôïng phun bò giaûm
  Bôm nhieân lieäu Giaûm löu löôïng cuûa bôm
  Boä oån ñònh aùp suaát Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng leân
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu Taéc
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng khí Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch
  Caûm bieán nhieät ñoä khí naïp
  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt
  Caûm bieán vò trí böôùm ga
  Chaûy trong ñöôøng oáng naïp xaû. Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Roø ræ hay löôïng phun bò giaûm
  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh Roø ræ hay phun lieân tuïc
  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng Luoân baät
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt Ñieän trôû hay ñieän aùp sai ñeán möùc khoâng chaáp nhaän ñöôïc
  Heä thoáng khaùc Boä ñeäm böôùm ga Khoâng hoaït ñoäng
  Ñoäng cô khoâng phaùt huy ñuû coâng suaát Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Khoâng phun hay löôïng phun giaûm
  Bôm nhieân lieäu Aùp suaát nhieân lieäu khoâng taêng leân
  Boä oån ñònh aùp suaát
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng khí Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch
  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt
  Caûm bieán vò trí böôùm ga Khoâng coù tín hieäu ra
  Khí xaû coù maøu ñen Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Phun lieân tuïc
  Heä thoáng khôûi ñoäng laïnh Voøi phun khôûi ñoäng laïnh Phun lieân tuïc
  Coâng taéc ñònh thôøi voøi phun khôûi ñoäng Khoâng taét
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán löu löôïng khí Ñieän trôû hay ñieän aùp sai, coù hieän töôïng ngaén maïch hay hôû maïch
  Caûm bieán nhieät ñoä nöôùc laøm maùt Ñieän trôû hay ñieän aùp sai
  Ñoäng cô bò giaät cuïc khi chaïy Heä thoáng nhieân lieäu Caùc voøi phun Khoâng hoaït ñoäng
  Boä oån ñònh aùp suaát
  Boä loïc vaø ñöôøng oáng nhieân lieäu taéc
  Heä thoáng ñieàu khieån ñieän töû Caûm bieán vò trí böôùm ga Tieáp ñieåm IDL khoâng taét
  III Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc:
  Trieäu chöùng Nguyeân nhaân Khaéc phuïc
  Giaät / Rung ly hôïp 1. Chaân maùy.
  2. Đóa ly hôïp (Ñoä ñaûo quaù lôùn).
  3. Ñóa ly hôïp (Bò dính daàu)
  4. Ñóa ly hôïp (quaù moøn)
  5. Cao su xoaén ñóa ly hôïp. (hö)
  6. Ñóa ly hôïp (bò trô)
  7. Loø xo ñóa (ñaàu loø xo ñóa khoâng ñoàng phaúng) Ñieàu chænh baøn ñaïp
  Kieåm tra ñoä ñaûo ñóa
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra naép ly hôïp
  Baøn ñaïp ly hôïp bò haãng 1. OÁng daãn daàu ly hôïp (loït khí)
  2. Cao su xilanh chính ( hoûng)
  3. Cao su xi lanh caét ly hôïp (hoûng) Kieåm tra oáng daãn
  Kieåm tra xilanh chính
  Kieåm tra xilanh phuï
  Ly hôïp coù tieáng keâu. 1. Voøng bi caét ly hôïp (moøn, baån, hoûng)
  2. Cao su xoaén ñóa ly hôïp ( hoûng) Kieåm tra voøng bi caét

  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Tröôït ly hôïp. 1. Baøn ñaïp ly hôïp.
  2. Ñóa ly hôïp ( bò dính daàu)
  3. Ñóa ly hôïp ( quaù moøn)
  4. Loø xo ñóa ly hôïp ( hoûng)
  5. Ñóa eùp (veânh)
  6. Baùnh ñaø(veânh) Kieåm tra baøn ñaïp ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra naép ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra baùnh ñaø.
  Ly hôïp khoâng ngaét 1. Baøn ñaïp ly hôïp (sai haønh trình töï do)
  2. OÁng daãn daàu ly hôïp (khoâng kín khí)
  3. Cao su xilanh chính ( hoûng)
  4. Cao su xilanh caét ly hôïp(hoûng )
  5. Ñóa ly hôïp ( khoâng ñuùng)
  6. Ñóa ly hôïp ( ñoä ñaûo quaù lôùn)
  7. Ñóa ly hôïp ( vôõ lôùp ma saùt)
  8. Ñóa ly hôïp ( baån hoaëc chaùy)
  9. Ñóa ly hôïp ( dính daàu)
  10. Ñóa ly hôïp ( thieáu môõ then hoa)
  Kieåm tra baøn ñaïp ly hôïp

  Kieåm tra oáng daãn

  Kieåm tra xilanh chính
  Kieåm tra xilanh phuï
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  Kieåm tra cuïm ñóa ly hôïp
  II Nhöõng hö hoûng vaø khaéc phuïc:

  Trieäu chöùng Nguyeân nhaân Khaéc phuïc
  Tieáng oàn 1. Möùc daàu thaáp
  2. Daàu keùm chaát löôïng.
  3. Baùnh raêng moøn hoaëc hoûng
  4. Voøng bi moøn hoaëc hoûng Kieåm tra möùc daàu
  Kieåm tra chaát löôïng daàu
  -
  Kieåm tra, thay theá
  Chaûy daàu 1. Möùc daàu quaù cao.
  2. Gioaêng hoûng
  3. Phôùt daàu hoûng hoaëc moøn
  4. Gioaêng chöõ O hoûng hoaëc moøn Kieåm tra möùc daàu
  -
  -
  -
  Chuyeån soá khoù hoaëc khoâng chuyeån ñöôïc soá 1. Caùp ñieàu khieån khoâng chính xaùc
  2. Vaønh ñoàng toác hoûng hoaëc moøn
  3. Loø xo chuyeån soá hoûng Ñieàu chænh caùp
  -
  -
  Nhaûy soá 1. Loø xo bi khoaù (hoûng)
  2. Caøng chuyeån soá moøn
  3. Baùnh raêng moøn hoaëc hoûng
  4. Voøng bi moøn hoaëc hoûng -
  -
  -
  -

  Trục trặc Nguyeân nhaân Caùch khắc phục
  Dầu coù muøi hoặc coù muøi chaùy Dầu bẩn
  Bộ biến ñổi moâmen trục trặc
  Hộp số trục trặc Thay dầu
  Thay bộ biến ñổi moâmen
  Thaùo, kiểm tra hộp số.
  Xe khoâng chạy ñöôïc cả số tiến vaø số luøi Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Thaân van hoặc van ñiều tiết trục trặc
  Bộ biến ñổi moâmen trục trặc
  Đĩa chủ ñộng bộ moâmen bị vỡ
  Lưới lọc cửa huùt bị tắc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra thaân van
  Thay bộ biến moâ
  Thay ñĩa chủ ñộng
  Vệ sinh lưới lọc
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Vị trí caàn số khoâng ñuùng Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Thaân van hoặc van ñiều tiết trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra thaân van
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Khoù ñưa cần số vaøo ñuùng vị trí Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Thaân van hoặc van ñiều tiết trục trặc
  Caùc piston bị trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh lại caùp
  Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra piston
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Việc chuyển số bị chậm Thaân van trục trặc
  Van ñiện từ trục trặc Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra thaân van
  Chuyển số bị trượt, giật khi tăng tốc Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Thaân van trục trặc
  Van ñiện từ trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Điều chỉnh caùp
  Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra thaân van
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Bị lếch, kẹt khi tăng tốc Cần nối ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Thaân van trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra thaân van
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Ly hợp khoùa khoâng laøm việc ở số 2,3,OD Thaân van trục trặc
  Van ñiện từ trục trặc
  Hộp số trục trặc Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra thaân van
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Khoù giảm số Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Caùp van tiết lưu vaø cam trục trặc
  Piston bộ tích năng trục trặc
  Thaân van trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh caùp
  Kiểm tra cam vaø caùp
  Kiểm tra piston
  Kiểm tra thaân van
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Khoâng giảm số ñược khi xuống dốc Thaân van trục trặc
  Van ñiện từ trục trặc Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra thaân van
  Việc giảm số xảy ra quaù nhanh hoặc quaù chậm khi xuống dốc Caùp van tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Caùp van tiết lưu trục trặc
  Thaân van trục trặc
  Hộp số trục trặc
  Van ñiện từ trục trặc Điều chỉnh caùp

  Kiểm tra caùp
  Kiểm tra thaân van
  Thaùo vaø kiểm tra hộp số
  Kiểm tra thaân van
  Khoâng thực hiện ñược phanh khi giảm số Van ñiện từ trục trặc
  Thaân van trục trặc
  Caùp tiết lưu ñiều chỉnh khoâng ñuùng Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra thaân van
  Điều chỉnh caùp
  Phanh ñộng cơ khoâng taùc dụng ở vị trí số 2 hoặc L Van ñiện từ trục trặc
  Thaân van trục trặc
  Hộp số trục trặc Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra thaân van
  Kiểm tra hộp số
  Xe khoâng giữ ñứng yeân ñược khi cần số ở vị trí P Cần cơ khí ñiều chỉnh khoâng ñuùng
  Cam của khoaù haõm vaø loø xo ở hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra cam vaø loø xo

  D TRUÏC CAÙC ÑAÊNG, BAÙN TRUÏC, CAÀU XE.
  I Thoâng soá baûo döôõng:
  Voøng bi moayô caàu tröôùc Khe hôû
  Ñoä ñaûo Max: 0.05 mm
  Max: 0.05 mm
  Voøng bi moayô vaø voøng bi caàu sau Khe hôû
  Ñoä ñaûo Max: 0.05 mm
  Max: 0.07 mm
  III Caùc trieäu chöùng hö hoûng cuûa baùn truïc, truïc caùcñaêng vaø caàu xe.

  Trieäu chöùng Khu vöïc nghi ngôø Khaéc phuïc
  Xe bò laéc 1. Baùnh xe
  2. Goùc ñaët baùnh xe phía tröôùc
  3. Goùc ñaët baùnh xe phía sau
  4. Voøng bi, moayô tröôùc
  5. Voøng bi, moayô caàu sau.
  6. Giaûm chaán tröôùc vaø loø xo truï
  7. Caùc thanh noái heä thoáng laùi (loûng hoaëc moøn)
  8. Thanh oån ñònh Kieåm tra baùnh xe.
  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe
  Kieåm tra goùc ñaët baùnh xe
  Kieåm tra voøng bi, moayô
  Kieåm tra voøng bi, moayô
  Kieåm tra heä thoáng treo
  Kieåm tra heä thoáng laùi

  Kieåm tra heä thoáng treo
  Baùnh tröôùc bò rung 1. Caân baèng baùnh xe.
  2. Voøng bi moayô (moøn)
  3. Giaûm chaán vaø loø xo truï Kieåm tra baùnh xe.
  Kieåm tra voøng bi, moayô
  Kieåm tra heä thoáng treo
  Coù tieáng keâu (baùn truïc) 1. Khôùp ngoaøi(moøn)
  2. Khôùp trong (moøn) Kieåm tra khôùp
  Kieåm tra khôùp
   
 2. huivip
  Offline

  huivip Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  11/4/10
  Số km:
  277
  Được đổ xăng:
  41
  Xăng:
  105 lít xăng
  THỰC HIỆN THEO BẢNG TRIỆU CHỨNG HƯ HỎNG

  5 – Bảng các triệu chứng hư hỏng
  Khi hư hỏng không thể xác định trong bước kiểm tra mã chẩn đoán hư hỏng cũng như hư hỏng vẫn không được xác định trong quá trình kiểm tra cơ bản, cần căn cứ theo bản triệu chứng hư hỏng sau:
  Triệu chứng Khu vực nghi ngờ
  Động cơ không quay (không khởi động được) 1. Máy khởi động và relay máy khởi động
  2. Mạch công tắc khởi động trung gian
  Không bắt cháy (không khởi động được) 1. Mạch nguồn cho ECU động cơ
  2. Mạch cuộn đánh lửa có IC
  3. Mạch điều khiển nhiên liệu
  4. Hệ thống nhiên liệu
  Không cháy hoàn toàn (không khởi động được) 1. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  2. Mạch cuộn đánh lửa (có IC )
  3. Hệ thống nhiên liệu
  Động cơ quay bình thường (động cơ khó khởi động) 1. Mạch tín hiệu máy khởi động
  2. Mạch van ISC
  3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  4. Cuộn đánh lửa (w/ IC đánh lửa )
  5. bugi
  6. Ap suất nén
  7. Hệ thống nhiên liệu
  Động cơ khó khởi động khi nguội 1. Mạch tín hiệu máy khởi động
  2. Mạch van ISC
  3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  4. Hệ thống nhiên liệu
  5. Cuộn đánh lửa (w/ IC đánh lửa )
  6. Bugi
  Động cơ khó khởi động khi nóng 1. Mạch tín hiệu máy khởi động
  2. Mạch van ISC
  3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  4. Hệ thông nhiên liệu
  5. Cuộn đánh lửa (w/ IC đánh lửa )
  6. Bugi
  Tốc độ không tải ban đầu không đúng ( không tải kém ) 1. Mạch van ISC
  Tốc độ không tải cao (không tải kém ) 1. Mạch van ISC
  2. Mạch cấp nguồn ECU động cơ
  3. Mạch công tắc khởi động trung gian (xe AT )
  Tốc độ không tải thấp (không tải kém) 1. Mạch van ISC
  2. Mạch công tắc khởi động trung gian
  3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  4. Hệ thống nhiên liệu
  Chạy không tải không ổn định (không tải kém) 1. Mạch van ISC
  2. Mạch nguồn ECU
  3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  Máy giật (không tải kém) 1. Mạch van ISC
  2. Mạch nguồn ECU
  3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  Nghẹt / tăng tốc kém (khả năng tải kém) 1. Hệ thống nhiên liệu
  2. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  3. Mạch cuộn đánh lửa (có IC)
  Nổ trong ống xả (khả năng tải kém) 1. Cuộn đánh lửa ( w/IC đánh lửa )
  2. Bugi
  3. Hệ thống nhiên liệu
  Chồm xe (khả năng tải kém) 1. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  2. Bugi
  3. Hệ thống nhiên liệu
  Chết máy sau khi khởi động 1. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu
  2. Mạch van ISC
  Chết máy sau khi nhả bàn đạp ga 1. Mạch vòi phun
  2. Mạch van ISC
  3. ECU động cơ
  Chết máy sau khi chuyển số từ N đến D 1. Mạch công tắc khởi động trung gian
  2. Mạch van ISC
  Bảng 03: Bảng triệu chứng hư hỏng động cơ  III Hư hỏng và khắc phục:
  ĐỘNG CƠ CHẾT MÁY:

  Triệu chứng Nguyên nhân
  Hệ thống Chi tiết thành phần Loại hư hỏng
  Động cơ chết máy một thời gian ngắn sau khi khởi động. Hệ thống nhiên liệu Bơm nhiên liệu Không hoạt động
  Rơle mở mạch Không bật
  Bộ ổn định áp suất Hoạt động không đúng
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu Bị tắc
  Động cơ chết máy khi nhấn chân ga Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng gió Điện trở và điện áp sai
  Cảm biến nhiệt độ nước Điện trở và điện áp sai
  Động cơ chết máy khi nhả chân ga Hệ thống nạp khí Cổ họng gió Hoạt động không đúng
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng gió Hoạt động không đúng
  Động cơ chết máy nhưng không thể khởi động lại Hệ thống cấp nguồn Khoá điện Tiếp xúc kém
  Rơle EFI chính Tiếp xúc kém
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng gió Hoạt động không đúng
  Cuộn đánh lửa. Tiếp xúc kém

  KHỞI ĐỘNG KÉM

  Triệu chứng Nguyên nhân
  Hệ thống Chi tiết thành phần Loại hư hỏng
  Không cháy Hệ thống cấp nguồn Khoá điện Tiếp xúc kém
  Rơle EFI chính Không bật.
  Hệ thống nhiên liệu Cuộn điện trở Hở mạch
  Các vòi phun Không phun hay phun liên tục
  Bơm nhiên liệu Không hoạt động
  Rơle mở mạch Không bật
  Bộ ổn định áp suất Ap suất nhiên liệu không tăng
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu Tắc
  Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh Không phun hay phun liên tục
  Công tắc định thời vòi phun khơỉ động Không bật hay bật liên tục
  Hệ thống điều khiển điện tử Cuộn đánh lửa Không phát a các tín hiệu IG
  Có cháy nhưng động cơ không khởi động Hệ thống nhiên liệu Cuộn điện trở Hở mạch
  Các vòi phun Rò rỉ, không pun hay phun liên tục
  Bơm nhiên liệu Không hoạt động
  Rơle mở mạch Không bật
  Bộ ổn định áp suất Ap suất nhiên liệu không tăng
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu Tắc
  Hệ thống khởi động lạnh Vòi phụ khởi động lạnh Rò rỉ, không phun hay phun liên tục
  Công tắc định thời vòi phun khởi động Không bật hay bật liên tục
  Hệ thống nạp khí Các ống dẫn không khí Rò rỉ
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng khí Điện trở có điện áp không đúng hay có hiện tượng hở hay ngắn mạch.
  Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
  Khó khởi động Khi động cơ lạnh Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh Không phun
  Công tắc định thời vòi phun khởi động Không bật
  Hệ thống nạp khí Van khí phụ Mở kém hay không mở
  Khi động cơ nóng Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Hở hay ngắn mạch
  Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Rò rỉ
  Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh
  Luôn xảy ra Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Rò rỉ
  Rơle mở mạch Không bật khi khoá điện ở vị trí ON
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu Tắc
  Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh Rò rỉ hay không phun
  Công tắc định thời vòi phun khởi động Không bật
  ĐỘNG CƠ CHẠY KHÔNG TẢI KHÔNG ÊM DỊU:
  Triệu chứng Nguyên nhân
  Hệ thống Chi tiết thành phần Loại hư hỏng
  Không chạy ở chế độ không tải nhanh Hệ thống nạp khí Van khí phụ Mở không đủ rộng hay không mở
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Hở hay ngắn mạch
  Tốc độ không tải quá cao Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh Rò rỉ
  Hệ thống nạp khí Các ống dẫn không khí Rò rỉ
  Van khí phụ Đóng không đủ kín
  Cổ họng gió Điều chỉnh tốc độ không tỉa sai hay bướm ga đóng không kín
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng gió Điện trở hay điện áp sai, có hiện tượng ngắn mạch hay hở mạch
  Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
  Công tắc điều hoà không khí Liên tục bật
  Tốc độ không tải quá thấp Hệ thống nạp khí Cổ họng gió Điều chỉnh tốc độ không tải không đúng hay bị hút khí vào
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng khí Điện trở hay điện áp sai, có hiện tượng ngắn mạch hay hở mạch
  Động cơ bị giật khi chạy không tải Hệ thống nạp khí Các ống dẫn khí Rò rỉ
  Cổ họng gió
  Van khí phụ Luôn ở vị trí mở
  Tốc độ không tải không ổn định Hệ thống nhiên liệu Cuộn điện trở Hở hay ngắn mạch, tiếp xúc kém
  Các vòi phun Không phun hay phun rò rỉ
  Bơm nhiên liệu Không hoạt động
  Bộ ổn định áp suất
  Hệ thống nạp khí Cổ họng gió Hút khí vào
  Van khí phụ Không hoạt động
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng khí Không hoạt động hay tiếp xúc kém
  Cảm biến nồng cộ Oxy
  KHẢ NĂNG TẢI KÉM
  Triệu chứng Nguyên nhân
  Hệ thống Chi tiết thành phần Loại hư hỏng
  Động cơ bị nghẹt trong quá trình tăng tốc Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Lượng phun bị giảm
  Bơm nhiên liệu Giảm lưu lượng của bơm
  Bộ ổn định áp suất Ap suất nhiên liệu không tăng lên
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu Tắc
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng khí Điện trở hay điện áp sai, có hiện tượng ngắn mạch hay hở mạch
  Cảm biến nhiệt độ khí nạp
  Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
  Cảm biến vị trí bướm ga
  Chảy trong đường ống nạp xả. Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Rò rỉ hay lượng phun bị giảm
  Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh Rò rỉ hay phun liên tục
  Công tắc định thời vòi phun khởi động Luôn bật
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Điện trở hay điện áp sai đến mức không chấp nhận được
  Hệ thống khác Bộ đệm bướm ga Không hoạt động
  Động cơ không phát huy đủ công suất Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Không phun hay lượng phun giảm
  Bơm nhiên liệu Ap suất nhiên liệu không tăng lên
  Bộ ổn định áp suất
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng khí Điện trở hay điện áp sai, có hiện tượng ngắn mạch hay hở mạch
  Cảm biến nhiệt độ nước làm mát
  Cảm biến vị trí bướm ga Không có tín hiệu ra
  Khí xả có màu đen Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Phun liên tục
  Hệ thống khởi động lạnh Vòi phun khởi động lạnh Phun liên tục
  Công tắc định thời vòi phun khởi động Không tắt
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến lưu lượng khí Điện trở hay điện áp sai, có hiện tượng ngắn mạch hay hở mạch
  Cảm biến nhiệt độ nước làm mát Điện trở hay điện áp sai
  Động cơ bị giật cục khi chạy Hệ thống nhiên liệu Các vòi phun Không hoạt động
  Bộ ổn định áp suất
  Bộ lọc và đường ống nhiên liệu tắc
  Hệ thống điều khiển điện tử Cảm biến vị trí bướm ga Tiếp điểm IDL không tắt
  III Những hư hỏng và khắc phục:
  Triệu chứng Nguyên nhân Khắc phục
  Giật / Rung ly hợp 1. Chân máy.
  2. Đĩa ly hợp (Độ đảo quá lớn).
  3. Đĩa ly hợp (Bị dính dầu)
  4. Đĩa ly hợp (quá mòn)
  5. Cao su xoắn đĩa ly hợp. (hư)
  6. Đĩa ly hợp (bị trơ)
  7. Lò xo đĩa (đầu lò xo đĩa không đồng phẳng) Điều chỉnh bàn đạp
  Kiểm tra độ đảo đĩa
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra nắp ly hợp
  Bàn đạp ly hợp bị hẫng 1. Ống dẫn dầu ly hợp (lọt khí)
  2. Cao su xilanh chính ( hỏng)
  3. Cao su xi lanh cắt ly hợp (hỏng) Kiểm tra ống dẫn
  Kiểm tra xilanh chính
  Kiểm tra xilanh phụ
  Ly hợp có tiếng kêu. 1. Vòng bi cắt ly hợp (mòn, bẩn, hỏng)
  2. Cao su xoắn đĩa ly hợp ( hỏng) Kiểm tra vòng bi cắt

  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Trượt ly hợp. 1. Bàn đạp ly hợp.
  2. Đĩa ly hợp ( bị dính dầu)
  3. Đĩa ly hợp ( quá mòn)
  4. Lò xo đĩa ly hợp ( hỏng)
  5. Đĩa ép (vênh)
  6. Bánh đà(vênh) Kiểm tra bàn đạp ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra nắp ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra bánh đà.
  Ly hợp không ngắt 1. Bàn đạp ly hợp (sai hành trình tự do)
  2. Ống dẫn dầu ly hợp (không kín khí)
  3. Cao su xilanh chính ( hỏng)
  4. Cao su xilanh cắt ly hợp(hỏng )
  5. Đĩa ly hợp ( không đúng)
  6. Đĩa ly hợp ( độ đảo quá lớn)
  7. Đĩa ly hợp ( vỡ lớp ma sát)
  8. Đĩa ly hợp ( bẩn hoặc cháy)
  9. Đĩa ly hợp ( dính dầu)
  10. Đĩa ly hợp ( thiếu mỡ then hoa)
  Kiểm tra bàn đạp ly hợp

  Kiểm tra ống dẫn

  Kiểm tra xilanh chính
  Kiểm tra xilanh phụ
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  Kiểm tra cụm đĩa ly hợp
  II Những hư hỏng và khắc phục:

  Triệu chứng Nguyên nhân Khắc phục
  Tiếng ồn 1. Mức dầu thấp
  2. Dầu kém chất lượng.
  3. Bánh răng mòn hoặc hỏng
  4. Vòng bi mòn hoặc hỏng Kiểm tra mức dầu
  Kiểm tra chất lượng dầu
  -
  Kiểm tra, thay thế
  Chảy dầu 1. Mức dầu quá cao.
  2. Gioăng hỏng
  3. Phớt dầu hỏng hoặc mòn
  4. Gioăng chữ O hỏng hoặc mòn Kiểm tra mức dầu
  -
  -
  -
  Chuyển số khó hoặc không chuyển được số 1. Cáp điều khiển không chính xác
  2. Vành đồng tốc hỏng hoặc mòn
  3. Lò xo chuyển số hỏng Điều chỉnh cáp
  -
  -
  Nhảy số 1. Lò xo bi khoá (hỏng)
  2. Càng chuyển số mòn
  3. Bánh răng mòn hoặc hỏng
  4. Vòng bi mòn hoặc hỏng -
  -
  -
  -

  Trục trặc Nguyên nhân Cách khắc phục
  Dầu có mùi hoặc có mùi cháy Dầu bẩn
  Bộ biến đổi mômen trục trặc
  Hộp số trục trặc Thay dầu
  Thay bộ biến đổi mômen
  Tháo, kiểm tra hộp số.
  Xe không chạy được cả số tiến và số lùi Cần nối điều chỉnh không đúng
  Thân van hoặc van điều tiết trục trặc
  Bộ biến đổi mômen trục trặc
  Đĩa chủ động bộ mômen bị vỡ
  Lưới lọc cửa hút bị tắc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra thân van
  Thay bộ biến mô
  Thay đĩa chủ động
  Vệ sinh lưới lọc
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Vị trí cần số không đúng Cần nối điều chỉnh không đúng
  Thân van hoặc van điều tiết trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra thân van
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Khó đưa cần số vào đúng vị trí Cáp van tiết lưu điều chỉnh không đúng
  Thân van hoặc van điều tiết trục trặc
  Các piston bị trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh lại cáp
  Kiểm tra thân van
  Kiểm tra piston
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Việc chuyển số bị chậm Thân van trục trặc
  Van điện từ trục trặc Kiểm tra thân van
  Kiểm tra thân van
  Chuyển số bị trượt, giật khi tăng tốc Cần nối điều chỉnh không đúng
  Cáp van tiết lưu điều chỉnh không đúng
  Thân van trục trặc
  Van điện từ trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Điều chỉnh cáp
  Kiểm tra thân van
  Kiểm tra thân van
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Bị lếch, kẹt khi tăng tốc Cần nối điều chỉnh không đúng
  Thân van trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra thân van
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Ly hợp khóa không làm việc ở số 2,3,OD Thân van trục trặc
  Van điện từ trục trặc
  Hộp số trục trặc Kiểm tra thân van
  Kiểm tra thân van
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Khó giảm số Cáp van tiết lưu điều chỉnh không đúng
  Cáp van tiết lưu và cam trục trặc
  Piston bộ tích năng trục trặc
  Thân van trục trặc
  Hộp số trục trặc Điều chỉnh cáp
  Kiểm tra cam và cáp
  Kiểm tra piston
  Kiểm tra thân van
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Không giảm số được khi xuống dốc Thân van trục trặc
  Van điện từ trục trặc Kiểm tra thân van
  Kiểm tra thân van
  Việc giảm số xảy ra quá nhanh hoặc quá chậm khi xuống dốc Cáp van tiết lưu điều chỉnh không đúng
  Cáp van tiết lưu trục trặc
  Thân van trục trặc
  Hộp số trục trặc
  Van điện từ trục trặc Điều chỉnh cáp

  Kiểm tra cáp
  Kiểm tra thân van
  Tháo và kiểm tra hộp số
  Kiểm tra thân van
  Không thực hiện được phanh khi giảm số Van điện từ trục trặc
  Thân van trục trặc
  Cáp tiết lưu điều chỉnh không đúng Kiểm tra thân van
  Kiểm tra thân van
  Điều chỉnh cáp
  Phanh động cơ không tác dụng ở vị trí số 2 hoặc L Van điện từ trục trặc
  Thân van trục trặc
  Hộp số trục trặc Kiểm tra thân van
  Kiểm tra thân van
  Kiểm tra hộp số
  Xe không giữ đứng yên được khi cần số ở vị trí P Cần cơ khí điều chỉnh không đúng
  Cam của khoá hãm và lò xo ở hộp số trục trặc Điều chỉnh cần nối
  Kiểm tra cam và lò xo

  D TRỤC CÁC ĐĂNG, BÁN TRỤC, CẦU XE.
  I Thông số bảo dưỡng:
  Vòng bi moayơ cầu trước Khe hở
  Độ đảo Max: 0.05 mm
  Max: 0.05 mm
  Vòng bi moayơ và vòng bi cầu sau Khe hở
  Độ đảo Max: 0.05 mm
  Max: 0.07 mm
  III Các triệu chứng hư hỏng của bán trục, trục cácđăng và cầu xe.

  Triệu chứng Khu vực nghi ngờ Khắc phục
  Xe bị lắc 1. Bánh xe
  2. Góc đặt bánh xe phía trước
  3. Góc đặt bánh xe phía sau
  4. Vòng bi, moayơ trước
  5. Vòng bi, moayơ cầu sau.
  6. Giảm chấn trước và lò xo trụ
  7. Các thanh nối hệ thống lái (lỏng hoặc mòn)
  8. Thanh ổn định Kiểm tra bánh xe.
  Kiểm tra góc đặt bánh xe
  Kiểm tra góc đặt bánh xe
  Kiểm tra vòng bi, moayơ
  Kiểm tra vòng bi, moayơ
  Kiểm tra hệ thống treo
  Kiểm tra hệ thống lái

  Kiểm tra hệ thống treo
  Bánh trước bị rung 1. Cân bằng bánh xe.
  2. Vòng bi moayơ (mòn)
  3. Giảm chấn và lò xo trụ Kiểm tra bánh xe.
  Kiểm tra vòng bi, moayơ
  Kiểm tra hệ thống treo
  Có tiếng kêu (bán trục) 1. Khớp ngoài(mòn)
  2. Khớp trong (mòn) Kiểm tra khớp
  Kiểm tra khớp
   
 3. dtnhan08
  Offline

  dtnhan08 Tài xế O-H

  Tham gia ngày:
  19/8/10
  Số km:
  45
  Được đổ xăng:
  3
  Xăng:
  313 lít xăng
  lam sao Kiểm tra cụm đĩa ly hợp hả pác????
   

Chia sẻ trang này

×
×

sẽ diễn ra Gala Dinner 2017

Chỉ còn